ВИСНОВКИ

Комерційна служба на АТП в умовах ринкової економіки є своєрідним механізмом активного відгуку підприємства на будь-які зміни і націлена на забезпечення зростання комерційних результатів і залучення якомога більшої кількості клієнтів для безперервної повного завантаження провізних можливостей парку транспортних засобів і зміцнення позиції на ринку.

Маркетингова діяльність на АТП повинна здійснюватися як сукупність взаємопов'язаних і логічно йдуть одне за одним дій, результатом яких в кінцевому рахунку є інформація і рекомендації, що сприяють цілеспрямованому та скоординованого поведінки АТП на ринку транспортних послуг.

Ціноутворення, створення систем лояльності для клієнта і прагнення до розвитку в умовах ринку повинні бути засновані на правилах організації цієї діяльності, перевагу сумлінних методів роботи і прагненні до створення цивілізованих відносин співробітництва і взаємодії з клієнтами та іншими його учасниками.

ПРАКТИКУМ

Контрольні питання і завдання

 • 1. Чому комерційна служба потрібна в АТП?
 • 2. Складіть у вигляді таблиці з трьох стовпців перелік функцій комерційної служби, служби експлуатації та економічної служби і поясніть, чи можна об'єднати і які саме функції у виконанні, усунувши з ОСУ підприємства комерційну службу.
 • 3. Зобразіть графічно послідовність реалізації функцій комерційної служби у вигляді єдиного процесу.
 • 4. Розкрийте сутність і доведіть необхідність формування і управління портфелем замовлень АТП.
 • 5. Перелічіть види замовлень і види договорів на виконання транспортних послуг.
 • 6. У чому полягає комерційна оцінка замовлення на виконання перевезення? Які показники повинні бути розглянуті, щоб прийняти рішення про виконання замовлення?
 • 7. Вашому підприємству запропонували вигідне замовлення, всі автомобілі знаходяться в роботі в найближчі два тижні, замовлення термінове, і клієнт не може чекати, ви вирішуєте питання про передачу замовлення співпрацює з вами підприємству. Як оцінити надійність цього підприємства, щоб не підвести клієнта, якого ви не збираєтеся втрачати?
 • 8. Торгова фірма звернулася з пропозицією до вашого АТП з перевезення та експедирування прийому (здачі) вантажу. Який тип договору ви будете готувати для здійснення угоди? Поясніть чому.
 • 9. Який розділ типового договору на транспортне обслуговування описує умови його виконання?
 • 10. За перші 7 місяців 2014 р ЛТП досягло стійко ростуть обсягів доходів. У зв'язку з ускладненням економічної ситуації, підвищенням цін на паливо і зростанням дебіторської заборгованості, підприємство підвищило ціну. Однак в цей період кон'юнктура ринку автотранспортних послуг була несприятливою.

Охарактеризуйте, як саме кон'юнктура ринку в другій половині 2014 р впливала на результати комерційної діяльності підприємства.

 • 11. Охарактеризуйте зміст маркетингової концепції управління діяльністю транспортного підприємства.
 • 12. Розкрийте поняття маркетингової діяльності транспортного підприємства і перерахуйте функції маркетингу.
 • 13. Дайте визначення маркетингового середовища і наведіть приклади факторів маркетингового макро- та мікросередовища транспортного підприємства.
 • 14. Що таке маркетингова інформаційна система (МІС)? Перерахуйте елементи МІС і назвіть адресатів інформації на виході МІС.
 • 15. Яка послідовність прийняття рішень (основні етапи) планування та проведення маркетингового дослідження?
 • 16. Охарактеризуйте методи збору даних при проведенні маркетингового дослідження, їх переваги і недоліки. Наведіть приклади застосування різних методів на транспорті.
 • 17. Розкрийте зміст методу SWOT-аналізу, його місце в виборі стратегії розвитку компанії, архітектуру SWOT-матриці. Наведіть по п'ять формулювань для кожного квадранта SWOT-матриці, актуальних для автотранспортних підприємств.
 • 18. Назвіть елементи маркетингової стратегії АТП.
 • 19. Наведіть приклади можливих формулювань ринкової позиції АТП і запропонуйте рішення за елементами комплексу маркетингу, спрямованим на досягнення бажаної позиції.
 • 20. Наведіть по 2-3 приклади рішень, прийнятих в рамках кожного з елементів комплексу маркетингу на АТП (в рамках товарної політики і т.і.).
 • 21. Сформулюйте свою думку і аргументи «за» або «проти» щодо використання поняття «асортимент послуг АТП».
 • 22. Доведіть, чи є суттєва різниця між «тарифом» і «ціною» транспортної послуги. У чому саме вона полягає?
 • 23. Згадайте, які функції ціна послуги виконує в умовах ринкової економіки.
 • 24. Уявіть у вигляді таблиці з двох стовпців результати порівняння особливостей ціноутворення для промислового підприємства і автотранспортного.
 • 25. Які методи ціноутворення з сукупності застосовуваних в господарській практиці найбільш адаптовані і популярні для визначення ціни автотранспортних послуг?
 • 26. Зобразіть у вигляді схеми процес формування тарифної політики, стратегії і тарифного поведінки АТП. Виділіть в складеною схемою опорні елементи для кожного з названих понять і вкажіть, які з них притаманні тільки з одним поняттям, або використовуються в декількох поняттях.
 • 27. Дайте визначення терміна «система лояльності для клієнта».
 • 28. Поясніть необхідність створення на АТП, хозяйствующем в умовах ринку, «системи лояльності для клієнта».
 • 29. Зобразіть у вигляді схеми структуру системи лояльності для клієнта АТП, що виконує міжнародні автобусні перевезення.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >