ПЛАНУВАННЯ, БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Планування - найважливіша частина діяльності АТП. Найкращим чином цю важливість підкреслює афоризм: «планувати або бути планованим». Сенс афоризму полягає в тому, що АТП, яке вміє або не вважають за необхідне планувати свою діяльність, виявляється «іграшкою» в чужих руках, оскільки конкуренти, контрагенти, інвестори використовують його для досягнення своїх цілей. Однак планування - це не золотий ключик для відкривання всіх «замків» і рішення проблем, а серйозний підхід до однієї з найважливіших функцій менеджменту, грамотне використання якої дозволить підвищити стійкість і ефективність роботи АТП.

В даний час в професійному обороті представлена величезна кількість визначень поняття планування як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі, з них наведемо актуальні для діяльності автотранспортних підприємств.

наукова дискусія

«Планування - це вміння передбачити цілі організації, результати її діяльності та ресурси, необхідні для досягнення певних цілей» (М. М. Алексєєва).

«Планування полягає в розробці та практичному здійсненні планів, що визначають майбутній стан економічної системи, шляхів, способів і засобів його досягнення» (А. Н. Азріліяна).

«Планування - це процес, спрямований на прийняття рішення про те, що необхідно робити» (Дж. О'Шонсссі).

«Планування - управлінський процес досягнення і підтримки стабільної рівноваги цілей, можливостей і ресурсів організації і нових ринкових можливостей» (Ф. У. Котлер).

«Планування передбачає спрямованість на підвищення рентабельності діяльності» (Л. А. Бронштейн).

«Планування - використання внутрішніх резервів транспортного підприємства на технічно обгрунтованих нормах і нормативах» (А. П. Анісімов).

Аналіз представлених визначень поняття «планування» дозволяє говорити про те, що в сучасній економічній літературі використовується два підходи до розкриття сутності планування - загальноекономічний і управлінський. Загальноекономічний підхід передбачає розглядати планування з точки зору загальної теорії організації, її природи, управлінський - інтерпретує планування як одну з функцій менеджменту, вміння передбачити майбутнє АТП і використовувати це передбачення. Узагальнивши обидва підходи, приходимо до висновку, що планування - це систематична підготовка до прийняття результативних управлінських рішень про цілі, засоби та дії за допомогою порівняльного аналізу альтернатив в очікуваних умовах.

Мета планування - досягнення бажаного результату діяльності АТП (наприклад, максимізація прибутку, економічне зростання, повна зайнятість, справедливий розподіл доходів, підвищення економічної ефективності).

Завдання планування - обгрунтування мети планування, формування стратегії, проектування операцій, організація процесів, координація робіт, мотивація персоналу, контроль ходу робіт, оцінка результатів, коригування мети.

Цільова функція планування - задоволення попиту клієнтів АТП в послугах (транспортних, експедиційних, логістичних та ін.).

Планування виконує важливі функції: предсказательную - описує можливості і бажані перспективи; предуказател'ную - розробляє рішення різних проблем планування.

Методика планування характеризує склад застосовуваних на АТП методів, способів, прийомів обґрунтування розроблюваних планових показників.

Сутність планування проявляється в науковому обгрунтуванні економічних цілей діяльності АТП, виборі найкращих способів здійснення економічних цілей діяльності підприємства, постійному вивченні попиту і пропозиції, досягненні якісних і кількісних результатів.

Зміст планування - планування є найважливішою складовою частиною діяльності будь-якого АТП в умовах ринку, се основним са морегулятором.

Характерні риси планування - спрямованість на перспективу, орієнтація на вирішення ключових проблем, органічна ув'язка намічених цілей з обсягом і структурою ресурсів, облік впливу зовнішніх чинників; адаптивний характер.

Перевагами планування на АТП є стимулювання менеджерів до реалізації рішень; забезпечення можливості підготовки до використання майбутніх сприятливих умов; збільшення можливості в забезпеченні АТП необхідною інформацією; підвищенні якості та контролю над ключовими процесами, які забезпечують ефективну діяльність АТП; раціональний розподіл ресурсів АТП; поліпшення координації дій працівників АТП; створення передумов для підвищення професіоналізму управління АТП.

Сучасні автотранспортні підприємства використовують широкий спектр форм планування, зупинимося на найбільш значимих.

Техніко-економічне планування передбачає формування системи технічних і економічних показників АТП в їх єдності п взаємозв'язку.

Зміст техніко-економічного планування зводиться до наступних дій;

 • • обґрунтувати оптимальний обсяг перевезень з урахуванням попиту і пропозиції;
 • • вибрати необхідні для здійснення діяльності ресурси;
 • • встановити раціональні норми використання ресурсів;
 • • визначити результати фінансово-економічної діяльності АТП.

Оперативно-виробниче планування передбачає подальший розвиток і завершення техніко-економічних планів АТП.

Зміст оперативно-виробничого положення зводиться до наступних дій:

 • • встановити поточні виробничі завдання окремим підрозділам АТП;
 • • здійснити різноманітні організаційно-управлінські впливи з метою коригування процесу перевезень, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

Соціальне планування передбачає формування системи соціальних показників, що характеризують ефективність діяльності АТП.

Фінансово-інвестиційне планування полягає у формуванні системи фінансових і інвестиційних планів, що включають в себе планові (нормативні) показники, які забезпечують ефективний розвиток АТП.

Бізнес-планування передбачає дослідження основних напрямків, можливостей і перешкод реалізації конкретного комерційного заходу на основі розрахунку показників-індикаторів.

Бізнес-план - це документ, що обгрунтовує ключову концепцію розвитку підприємства або проекту. Мета розробки бізнес-плану - обґрунтувати ефективність використання залучених ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових, інформаційних).

Рекомендована структура бізнес-плану для АТП:

 • 1 .Аннотація. Являє собою письмове звернення до партнера, на адресу якого складено бізнес-план.
 • 2. Резюме. Розділ містить основну інформацію про бізнес-плані, яка «занурює» в проблему, а тому передбачає розкриття такої інформації: мета бізнес-плану, потреба в ресурсах, особливо фінансових, короткий опис проекту з акцентуванням уваги на цільового клієнта, відмінність запропонованої ідеї від уже відомих на ринку, дані, що дозволяють довіряти запропонованої бізнес-ідеї, фінансові показники проекту.
 • 3. Цілі і завдання. У розділі необхідно проаналізувати актуальні для даного проекту ідеї і вибрати єдино актуальну, уточнити напрямки і провести цілепокладання діяльності, уявити характеристику транспортної галузі з акцентуванням уваги на підгалузь «автомобільний транспорт».
 • 4. Продукт {послуга). В даному розділі потрібно надати таку інформацію: опис і застосування продукту (послуги), унікальність продукту (послуги), технологію надання послуги, ліцензію (патентні права), потенціал.
 • 5. Аналіз ринку. В даному розділі бізнес-плану необхідно уявити характеристику клієнтів; аналіз конкурентів з акцентом на їх сильні і слабкі сторони; аналіз сегментів транспортного ринку, для яких передбачається надавати дану послугу; оцінку кордонів транспортного ринку і можливість їх розширення; оцінку частки АТП па ринку і можливість її збільшення; дослідження впливу конкуренції на діяльність АТП.
 • 6. Маркетинг. У розділі бізнес-плану слід відобразити основні характеристики наданої послуги і їх порівняння з послугами конкурентів, схему поширення послуги серед клієнтів, методи стимулювання продажів послуги, методи формування тарифів на послугу.
 • 7. Надання послуг. Розділ повинен містити:
  • розрахунок і обгрунтування техніко-експлуатаційних показників (коефіцієнта технічної готовності рухомого складу (а га ): коефіцієнта випуску рухомого складу на лінію (aj; коефіцієнта використання пробігу (р); коефіцієнта використання вантажопідйомності або пасажиро- місткості (у); тривалості роботи рухомого складу на лінії, часу в наряді і ); технічної швидкості руху ( V m ); експлуатаційної швидкості руху (К,); часу простою рухомого складу під навантаженням, розвантаженням (? п . р ); середньої довжини їздки з гру ом (/ сг ); середнього відстанню перевезення вантажів, пасажирів (/));
  • розрахунок і обгрунтування виробничої бази АТП : середньооблікової кількості автомобілів (А сс ), од .; загальної вантажопідйомності автомобілів ^ заг » T i днів перебування на підприємстві (АТ Х ); днів роботи (АД р ); днів перебування автомобілів в технічно справному стані (ЛД Т П ); автомо- біле-годин роботи (АЧ І ), ч; автомобілі-годин руху (АЧ ДВ ), ч; автомо- біле-годин простою під навантаженням-розвантаженням (АЧ мр ), ч; кількості їздець, виконаних автомобілями (Z e ), од .; загального пробігу автомобілів (1 () 6щ ), км; пробігу автомобілів з вантажем (1 ф ), км);
  • розрахунок і обгрунтування показників продуктивності автомобілів (вироблення на одну облікову авто-тонну (М7Г ° Щ ), т; вироблення на одну облікову авто-тонну (иу оощ ), т-км; вироблення на один обліковий автомобіль (№ ^ сс ), т; вироблення на один обліковий автомобіль (W? kc ), т-км; вироблення на один автодень роботи (І ^ 1Лр ), т; вироблення на один автодень роботи (1УР ЛР ), т-км; вироблення на один авточас роботи ( 1Тд Чр ), т; вироблення на один авточас роботи (Wp 4p ), т-км; вироблення на 1 км пробігу (М ^ <ющ ), т; вироблення на 1 км пробігу (W ^ 06 ' 11 ), т-км ).
 • 8. Персонал. Для розділу слід зібрати інформацію і провести планування професійних компетенцій працівників вищого, середнього і нижнього рівнів управління, кількісних і якісних характеристик персоналу, необхідного для реалізації проекту, винагороди персоналу.
 • 9. Джерело та обсяг використовуваних грошових коштів (або фінансовий план). Він повинен відображати обсяг необхідних коштів, джерела отримання необхідного обсягу грошових коштів, форму залучення грошових коштів, терміни і умови повернення запозичених і залучених коштів.
 • 10. Фінанси і аналіз ризиків. В даному розділі бізнес-плану необхідно представити інформацію про динаміку обсягів надання послуг та обсягів їх продажу; про динаміку показників: про прибуток від основної та фінансово-господарської діяльності, про балансову і нерозподіленого прибутку; про динаміку постійних і змінних витрат, собівартості; про ризики і невизначеності, пов'язаних з проектом.
 • 11. Прогноз звітності. Цей розділ повинен містити аналіз балансу cash-flow , прогнозний бухгалтерський баланс, прогноз прибутків і збитків проекту.

У господарській практиці бізнес-планування дуже затребуване, і наявність значного досвіду складання бізнес-планів сприяє створенню практичних рекомендацій з розробки бізнес-плану на АТП, але і є кілька простих правил, які повинні вберегти розробників від необачності і помилок.

 • 1. Рим не був спроектований і побудований в один день, тому не сподівайтеся розробити хороший бізнес-план за короткий відрізок часу.
 • 2. «Переварити» простіше невеликі обсяги інформації, тому складіть блок-схему бізнес-плану, а потім акуратно відпрацьовуйте кожен блок.
 • 3. Стиль і оформлення бізнес-плану чи не першорядні, оскільки потенційний партнер перш, ніж звернутися до змісту, подивиться на зовнішню привабливість документа.
 • 4. Відомі письменники напевно самі багато читали, тому прочитайте кілька прийнятих до реалізації бізнес-планів, щоб осягнути секрети цього ремесла.
 • 5. Складність будь-якої справи криється в його початку, тому оберіть розділ, найбільш для вас цікавий або в яких ви є професіоналом.
 • 6. Бізнес-план - це ваша дитина, тому, безсумнівно, він буде схожий на вас, тому не соромтеся відобразити вашу індивідуальність.
 • 7. Талант до написання є далеко не у кожного, а тому не опускайте руки, коли ваш творчий порив закінчиться. Прийде новий день, і напевно уяву з'явиться, і ви зробите крок вперед!

Планування і оцінка результатів діяльності АТП передбачає звернення до наступних показників: доходи, прибуток, рентабельність. Відповідно до ст. 248 Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ) до доходів АТП відносять: доходи від надання послуг та реалізації майнових прав, позареалізаційні доходи.

Дохід від надання послуг та реалізації майнових прав складається з усіх надходжень, пов'язаних з розрахунками за надані послуги або реалізовані майнові права, виражені в грошовій і (або) натуральної формах.

Вартість наданих послуг характеризується виразом

де Д р - доходи від надання послуг; C, V - спожиті ресурси і витрати відповідно, включаються до собівартості перевезень; Р - додатковий продукт (прибуток).

На підставі поданого виразу на АТП розрізняють брутто дохід і нетто-дохід. Брутто-дохід являє суму собівартості перевезень, очікуваного прибутку і непрямих податків, нетто-дохід - суму собівартості перевезень і очікуваного прибутку.

важливо запам'ятати

Сутність доходів АТП розкривається в наступному: доходи - це основне джерело припливу грошових коштів на підприємстві; отримання доходів є завершальним етапом кругообігу фондів і отримання коштів для відновлення наступної фази відтворення.

Прибуток АТП характеризує результативність його діяльності за певний період часу.

Прибуток як економічна категорія є чистим доходом і визначається як різниця між доходами і витратами підприємства.

Прибуток автотранспортних підприємств забезпечує виконання певних функцій, які складають її економічну сутність і зводяться до наступного:

 • 1) оцінка результуючих показників діяльності підприємства;
 • 2) найважливіше джерело формування бюджетів всіх рівнів;
 • 3) джерело розширеного відтворення підприємств, зростання вартості капіталу;
 • 4) стимулювання - фінансовий результат і основний елемент формування фінансових ресурсів.

На АТП розрізняють представлені нижче види прибутку:

 • балансовий прибуток - це кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку АТГ1 і оцінки статей балансу;
 • оподатковуваний прибуток - це податкова база для обчислення податку на прибуток за діючою ставкою;
 • нерозподілений (чиста) прибуток - прибуток АТП, яка залишилася після сплати податків; використовується з метою реінвестування, на потреби розвитку підприємства;
 • прибуток від перевезень - це різниця між доходами від основної діяльності АТП і його витратами;
 • прибуток від позареалізаційної діяльності - основна частина балансового прибутку ЛТП, що відбиває фінансові результати від операцій, не пов'язаних з наданням транспортних послуг;
 • прибуток від операційної діяльності - це різниця (сальдо) між операційними доходами та витратами АТП.

Для регулювання розміру прибутку в обліковій політиці АТП використовуються наступні методи.

 • 1. Вибір методу нарахування амортизації, що дозволяє управляти амортизацією основних фондів в структурі витрат.
 • 2. Встановлення порядку зносу по НМА.
 • 3. Вибір методу оцінки вартості спожитих виробничих запасів.
 • 4. Встановлення послідовності списання витрат по ремонту основних фондів на собівартість перевезень.
 • 5. Зміна термінів погашення витрат майбутніх періодів (скорочення термінів веде до зростання собівартості перевезень звітного періоду).
 • 6. Встановлення способу розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами обліку і калькулювання.
 • 7. Встановлення механізму створення резервів майбутніх витрат і платежів.

важливо запам'ятати

Прибуток є показником економічного ефекту діяльності АТП. Рентабельність - це показник, що визначає прибутковість, прибутковість, ефективність діяльності АТП.

Рентабельність - показник, що відображає окупність витрат АТП. Методи розрахунку рентабельності передбачають їх диференціацію за програмними цілями її визначення для проектування, прогнозування, планування, бухгалтерського обліку, податкового обліку, статистичного обліку, фінансового обліку. Кожна мета передбачає свої особливості розрахунку даного показника, виходячи з принципів класифікації фінансових відносин: рентабельності транспортних послуг, активів, грошових потоків.

Рентабельність транспортних послуг визначається як відношення прибутку від основної діяльності до собівартості перевезень.

Рентабельність активів визначається як відношення чистого прибутку до активів АТП.

Рентабельність грошових потоків визначається як відношення приходу грошових коштів до обсягу продажів.

Перераховані показники рентабельності ЛТП визначаються з урахуванням трьох ключових особливостей.

Перша особливість пов'язана з проблемою вибору стратегії управління фінансово-господарською діяльністю АТП. Якщо вибирати стратегію з високим ризиком, то необхідно отримання високого прибутку, або навпаки - невеликого прибутку, але зате без ризику.

Друга особливість пов'язана з проблемою оцінки показника рентабельності. Так, чисельник і знаменник у формулі рентабельності власного капіталу виражені в грошових одиницях різної купівельної спроможності. Чисельник (прибуток) динамічний. Він відображає результати діяльності і сформований рівень тарифів, в основному за минулий період. Знаменник, тобто вартість власного капіталу, складається протягом ряду років. Даний показник виражений, як правило, в обліковій оцінці, яка може істотно відрізнятися від поточної оцінки. Тому високе значення даного показника рентабельності може бути не еквівалентно високій віддачі на капітал, власний капітал.

Третя особливість пов'язана з временнимм аспектом діяльності АТП. Так, коефіцієнт чистої рентабельності, що впливає на рентабельність власного капіталу, визначається результативністю роботи звітного періоду, а майбутній ефект довгострокових інвестицій він не відображає. Якщо АТП планує перехід на нові технології або іншу діяльність, що вимагає великих інвестицій, то рентабельність капіталу може знижуватися. Однак якщо витрати надалі окупляться, то зниження рентабельності не можна розглядати як негативну характеристику основної діяльності АТП.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >