ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Роль держави у захисті населення і територій від надзвичайних ситуацій

Ефективність забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях, рівень цієї безпеки значною мірою залежать від результативності державної політики, здійснюваної у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Яка ж роль держави щодо забезпечення безпеки своїх громадян від природних і техногенних загроз?

Насамперед, вона полягає у створенні системи відповідних організаційних структур. У Росії на всіх рівнях утворені органи управління, спеціально уповноважені на рішення завдань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Рішенням Уряду Російської Федерації (постанова від 5 листопада 1995 № 1113) створена єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС).

Важлива роль належить державі у справі створення спеціальних сил і засобів ліквідації надзвичайних ситуацій. Постановою Уряду Російської Федерації від 3 серпня 1996 № 924 визначено перелік сил і засобів єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, частина з яких призначена для спостереження і контролю за станом навколишнього природного середовища, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях , інша частина - для ліквідації над зви чайних ситуацій.

В рамках державної політики створюється законодавча, нормативна правова та методична база, що регламентує питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, функціонування РСЧС та ін.

Постановою Уряду Російської Федерації від 6 січня 2006 року ухвалено ФЦП "Зниження ризиків і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Російській Федерації до 2010 року".

З кожним роком посилюється матеріальна і фінансова підтримка заходів в області природної та техногенної безпеки з боку держави. При цьому мова йде не тільки про державну допомогу постраждалому населенню та районам лиха, що саме по собі вкрай важливо, але й про кошти, що направляються на попередження надзвичайних ситуацій і пом'якшення їх наслідків. Разом з тим слід зазначити, що в сучасних умовах для реалізації всіх необхідних заходів одних тільки державних коштів не вистачає. У зв'язку з цим важливого значення набувають питання впровадження економічних механізмів, що забезпечують залучення необхідних сил і засобів.

Велику увагу держава в сучасних умовах приділяє проведенню активної науково-технічної політики. В даний час прийнятий і виконується ряд важливих науково-технічних програм.

Посилюється роль держави по розширенню міжнародного співробітництва у сфері захисту населення і територій. Відкритість нашої держави дозволяє здійснювати цілеспрямовану інтеграцію РСЧС в складаються в Європі та світі системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Співпраця організовується шляхом укладення договорів та інших міжнародних актів, створення спільної правової бази з питань взаємної або колективної зацікавленості, участі в роботі найбільших спеціалізованих міжнародних організацій.

Слід також пам'ятати, що прерогативою держави є здійснення важливих контрольно-регулюючих функцій у розглянутій області. До них, крім нормативного правового регулювання, слід віднести стандартизацію, декларування промислової безпеки та ліцензування видів діяльності в галузі промислової безпеки, проведення державної експертизи проектів потенційно небезпечних об'єктів, державний нагляд у різних областях техногенної безпеки, інформування населення про природних і техногенних погрозах і ін.

Основними цільовими завданнями, реалізованими державою у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, є:

 • - Забезпечення гарантованої безпеки та умов нормальної життєдіяльності людини, суспільства, держави, всіх її соціально-економічних та інших структур за будь-яких погрозах і впливах техногенного та природного характеру, підтримання допустимого рівня ризику надзвичайних ситуацій та зменшення їх масштабів;
 • - Підтримка постійної готовності держави і всіх її структур до оперативного реагування на виникаючі загрози і до ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • - Організація та здійснення комплексної зашиті населення і територій при виникненні надзвичайних ситуацій та при ліквідації їх наслідків;
 • - Надання допомоги в рамках міжнародного співробітництва державам, які зазнали впливу стихійних лих, аварій і техногенних катастроф.

Ця політика держави здійснюється, в основному, в рамках єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Державна політика Російської Федерації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій визначається і реалізується з урахуванням ряду основоположних принципів, до числа яких відносяться:

 • - Пріоритет безпеки життя і здоров'я людини і суспільства в цілому;
 • - Наукова обгрунтованість при виборі напрямів, методів і способів реалізації державної політики;
 • - Розмежування повноважень федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • - Завчасне проведення заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій, а також на максимально можливе зниження збитку і втрат у разі їх виникнення;
 • - Планування та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з урахуванням економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій;
 • - Наявність і достатність нормативно-правової бази для діяльності всіх органів державної влади, організацій та установ;
 • - Забезпечення достатності сил і засобів для здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та можливості їх найбільш раціонального використання;
 • - Гласність при здійсненні діяльності, пов'язаної з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій, забезпечення органів управління та населення повної, достовірної та своєчасної інформацією про погрози і можливі небезпеки для населення і територій;
 • - Облік економічних можливостей держави при реалізації заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій;
 • - Наявність міжнародного співробітництва в розглянутій області.

Важливе значення мають також принципи комплексного підходу до реалізації заходів по завчасному вирішенню проблем попередження надзвичайних ситуацій. При цьому найбільш раціональним є шлях максимального сполучення інтересів суспільства в галузі попередження надзвичайних ситуацій з його соціально-економічними інтересами.

Також вкрай важливо диференційовано підходити до планування та реалізації заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Кожен регіон, місто, район, організація мають свої особливості (природні, кліматичні, технологічні і т.д.), свої специфічні рівні і характери небезпек. У зв'язку з цим перелік і рівень захисних заходів не можуть бути однаковими для всіх. Захисні заходи повинні бути адекватні можливу загрозу. Так, наприклад, немає необхідності будувати сейсмостійкі будівлі в районах, в яких не передбачаються землетрусу.

Більш докладно зупинимося на нормативному правовому регулюванні і системі, через яку держава реалізує свою роль в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від них.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >