ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ОСПО

Планування діяльності соціального педагога.

Планування - одна з основних функцій будь-якого реального управління. Його сутність полягає у визначенні основних заходів щодо виконання поставлених цілей в конкретних умовах соціально-педагогічної процесу, здійснюваного в конкретному навчальному закладі, котрі володіють конкретними ресурсами (можливостями, потенціалом) і чинному в конкретному соціальному оточенні в конкретних часових рамках.

Виходячи з цілей і завдань своєї професійної діяльності соціальний педагог визначає її структуру та зміст на конкретний період.

Мета планування роботи соціального педагога - вироблення єдиної, скоординованої послідовності його дій з одного боку, з адміністрацією ВВПЗ і педагогічним колективом, з іншого - з контингентом учнів, їх батьками, громадськими структурами, що передбачає встановлення термінів реалізації плану визначення пріоритетних напрямків і етапів діяльності.

Ефективність планування соціально-педагогічної діяльності багато в чому залежить від чіткості уявлень соціального педагога та його колег про той рівень, на якому знаходиться її предмет до початку планування, і про результати роботи до кінця запланованого періоду від вибору ефективних шляхів і засобів досягнення цілей.

До числа основних принципів планування відносяться:

 • науковість - конкретність основних позицій плану, його адекватність реальної ситуації, педагогічна доцільність і необхідність проведення планованих заходів. Наукове планування передбачає врахування соціальних і економічних закономірностей розвитку суспільства, психолого-педагогічних і соціально-педагогічних закономірностей виховання, всебічний аналіз тенденцій, що склалися, перспектив і специфіки роботи;
 • скоординованість (узгодженість) - співвідношення і координація плану роботи соціального педагога з планами роботи школи, окремих підрозділів навчального закладу та ін .;
 • оптимальність - вибір змісту і форми побудови плану, найбільш придатних для конкретних умов;
 • перспективність - побудова плану з урахуванням близьких і далеких перспектив, віддалених, але конкретних завдань і цілей;
 • колегіальність - використання форм колективного планування, врахування думки зацікавлених осіб і структур, оцінка експертів;
 • конкретність - чіткість формулювань, термінів, вказівку безпосередніх виконавців.

Як правило, розробка будь-якого плану роботи будується за наступною схемою:

 • • ознайомлення зі змінами в нормативно-правової документації (постанов і рішень державних органів управління освіти на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях), що відбулися за останній час в сфері соціально-педагогічної роботи;
 • • вивчення науково-педагогічної літератури та матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, опублікованих за останні п'ять років, що містять корисну інформацію і відповідні рекомендації;
 • • аналіз повноти і якості виконання плану своєї роботи за минулі навчальні роки (в першу чергу, звичайно, за минулий рік, однак для однозначного виявлення сприятливих або негативних тенденцій необхідно вивчити звіти за кілька років);
 • • розробка проекту плану на наступний навчальний рік, що передбачає активне залучення в цей процес не тільки колег- професіоналів, а й представників студентської та батьківської громадськості;
 • • розгляд проекту плану на методичному об'єднанні і затвердження його на засіданні педагогічної ради.

У своїй діяльності соціальний педагог може використовувати такі різновиди планів:

 • перспективний план, що відображає цілі і заходи по їх досягненню на найближчі кілька років, вибудовує на основі аналізу минулого і з урахуванням актуального стану справ, коли мова йде про завдання, вирішення яких може зайняти 3-5 років;
 • річний план роботи виступає в ВВПЗ як частина плану роботи всього навчального закладу;
 • • плани роботи на більш короткі терміни (на семестр, місяць, тиждень). Їх ще називають календарними, і представляються вони, як правило, у формі циклограм, планів-графіків, планів-сіток і т.п. Календарне планування уточнює певні перспективним річним планами і поточною обстановкою заходи і події. Календарний план у формі циклограми складається в разі, коли чітко встановлена тимчасова послідовність основних елементів соціально-педагогічної діяльності, план-графік також дозволяє упорядкувати майбутню діяльність, а план-сітка - наочно (за допомогою матриці, введення наочних символів і позначень) представити весь обсяг запланованої роботи на певний період;
 • • план проведення конкретних заходів, акцій, форм роботи (наприклад, план проведення огляду-конкурсу на кращого виконавця патріотичної пісні);
 • • план індивідуальної роботи з які навчаються (надання допомоги у формуванні індивідуального маршруту оволодіння професією);
 • • план роботи з конкретної проблеми (наприклад, план роботи з надання соціальної допомоги одиноким матерям навчаються).

План конкретного заходу будується, як правило, за принципом плану-графіка, але в ньому зазначені дії, терміни, виконавці в рамках тільки однієї події.

Послідовність перспективного планування, як правило, включає в себе наступні етапи:

 • • формулювання проблеми;
 • • постановка мети;
 • • опрацювання завдань;
 • • вибір оптимальних форм, методів, технологій;
 • • підготовка необхідних ресурсів;
 • • формулювання очікуваного результату;
 • • критерії оцінки очікуваного результату і ефективності діяльності соціального педагога.

Головна мета перспективного плану - орієнтація соціального педагога на досягнення цілей своєї професійної діяльності (формування соціальної і професійної компетентності учнів і захисту їх прав), на вдосконалення її форм, методів і засобів, підвищення її ефективності.

У плані повинні бути представлені ті види діяльності, які є основоположними в роботі соціального педагога в ВВПЗ і включають в себе індивідуальну і групову роботу з окремих напрямків з фахівцями, педагогами ОУ, батьками, дітьми, фахівцями інших установ.

В план роботи обов'язково включаються такі його компоненти.

 • 1. Аналіз роботи за три попередніх навчальних року (аналітичний і статистичний).
 • 2. Плани роботи соціального педагога на навчальний рік і літній період, в який включена спільна робота з адміністрацією ВВПЗ, психологом, керівниками (тьюторамі) навчальних груп, медичним працівником, студентським і батьківським комітетами та ін.
 • 3. Плани спільної роботи соціального педагога ВВПЗ з установами системи профілактики правопорушень.
 • 4. План роботи на місяць, тиждень.
 • 5. Циклограма роботи на тиждень.

Таблиця 2 .7

Приблизний план роботи соціального педагога на навчальний рік

п / п

Зміст діяльності соціального педагога

терміни

відповідальні

1

Виявлення учнів, що відносяться до групи ризику: вивчення особистих справ учнів;

складання соціальної карти навчальної групи; коригування списків учнів за соціальним статусом

вересень

соціальний педагог, заст. директора з НВР, ВР, класні керівники, психолог,

керівники секцій і гуртків

2

Вивчення медико-психолого-педа- гогіческіх особливостей учнів:

спостереження в урочної та позаурочної діяльності через відвідування занять, гуртків; бесіди;

тести особистісних особливостей; діагностичне обстеження учнів з ослабленим здоров'ям

жовтень

соціальний педагог, психолог,

керівники гуртків,

вчителя,

медичний працівник ОУ

3

Аналіз отриманих результатів. Відстеження динаміки розвитку учнів:

анкетування, допомога у виборі гуртка;

проведення педконсіліумов по навчальним групам, які вимагають особливої уваги; щотижневий Рада з дезадаптованих навчаються спільно з інспектором ОДН; інформація про поточну роботу на нарадах тьюторів навчальних груп та педагогів-предметників

У листопаді - березень

соціальний педагог, психолог, рук. гуртків, вчителі, інспектор ОДН

п / п

Зміст діяльності соціального педагога

терміни

відповідальні

4

Розробка індивідуально-корекційних програм з метою вирішення проблем, пов'язаних з соціалізацією особистості;

забезпечення реалізації програм корекції поведінки учнів

постійно

соціальний педагог, фахівці ОСЛО

5

Контрольне діагностування: кольоропис настрою; графічні (рисункові) методи тестування;

бесіди з учнями на актуальні для їхнього віку теми; порівняльний аналіз карт і щоденників спостережень фахівців ОСЛО

постійно

6

Робота з учнями з девіантною поведінкою: постійне спостереження і своєчасна допомога; щотижнева робота Ради профілактики з учнями, які перебувають на обліку в одн; оформлення документів для подальшого навчання в ОСЛО; проведення профілактичної роботи з учнями з делінквентною поведінкою

постійно

соціальний педагог, інспектор ОДН

7

Робота з учнями-інвалідами дами:

своєчасне надання допомоги в оформленні документів по інвалідності і пенсійної допомоги; санаторне лікування або системне медико-психологічне обстеження;

участь в роботі по реалізації програми «Діти-інваліди»

протягом року

асоціальний педагог, педіатр, фахівці відділу соціального захисту населення, керівники гуртків

8

Профілактична робота з учнями:

напрямок для психологічного консультування в спеціалізовані центри; відвідування консультацій; напрямок в тренінгові (корекційні) групи;

протягом року

соціальний педагог психолог, гінеколог, нарколог

п / п

Зміст діяльності соціального педагога

терміни

відповідальні

відвідування консультацій; напрямок для обстеження або лікування у відділення неврозів, соматичні відділення; цикли бесід з охорони здоров'я (нарколог, гінеколог, психотерапевт, педіатр);

відвідування міських семінарів Центру планування сім'ї

9

Надання консультаційної допомоги навчається, здобуває відносини з родичами

протягом року

соціальний педагог, заст. директора по ВР, психолог

10

Сприяння формуванню сприятливого мікроклімату в ОСЛО:

інформація про роботу з соціально і педагогічно запущеними учнями на нарадах педскладу;

аналіз роботи з учнями групи ризику на методичних об'єднаннях; індивідуальна допомога тьюторам (керівникам навчальних груп); консультативні наради спільно з фахівцями ОСЛО

протягом року

соціальний педагог, заст. директора по ВР, психолог

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >