ВИСНОВКИ

 • 1. Детермінізм - це вчення про загальну закономірною зв'язку явищ і процесо в навколишньому світі. Причинність є однією з форм прояву детермінізму. Історично в науці склалися два основних типи причинно-наслідкових зв'язків і відповідно два типи закономірностей - динамічні і статистично (ймовірні).
 • 2. Сучасну концепцію детермінізму можна сформулювати следующи чином: динамічні закони являють собою перший, нижчий етап в процес пізнання навколишнього світу; статистичні закони досконаліше відображають об'єктивні зв'язки в природі: вони є наступним, більш високі етапом пізнання.
 • 3. Найбільш яскраво динамічний і статистичний детермінізм проявляється пр розгляді теплових процесів. Динамічний підхід характерний для термодинаміки. Молекулярно-кінетична теорія використовує статистичний метод цікавлячись не рух окремих молекул, а тільки середніми величинами які характеризують рух величезної сукупності частинок. Тому пр вивченні теплових явищ в науці застосовують два напрямки: статистично закони і термодинамічні закони, які вивчають теплові процеси без урахування молекулярної будови речовини.
 • 4. Якщо до системи підводить тепло і над нею проводиться робота, то енергі системи зростає до величини, яка дорівнює сумі цих величин. Неможливо здійснити процес, єдиним результатом якого було б перетворення теплий в роботу при постійній температурі. Тепло не може перетекти мимовільно від холодного тіла до гарячого.
 • 5. Ентропія є мірою невпорядкованості системи. Ентропія замкнутої системи, т.с. системи, яка нс обмінюється з оточенням ні енергією, ні речовиною постійно зростає.
 • 6. Базуючись на зв'язку ентропії з ймовірністю, Больцман зробив висновок, чт природа прагне перейти зі стану менш ймовірного в стан більш ймовірне. Ентропія системи, що знаходиться в стані рівноваги, максимальн і постійна.
 • 7. Другий закон термодинаміки встановлює в природі наявність фундаментальних асиметрій, тобто односпрямованість всіх відбуваються мимовільно процесів. Про цю асиметрії, виділеної Клаузиусом і Кельвіном, кажуть нд навколишні нас явища. Хоча кількість енергії в замкнутих системах зберігається, але розподіл енергії змінюється необоротним способом. Поширення принципу зростання ентропії на весь Всесвіт призвело Клаузиуса і Кельвін до гіпотези «теплової смерті Всесвіту».
 • 8. Більшість систем є відкритими, тобто обмінюються енергією мул речовиною з навколишнім середовищем, тому поняття термодинаміки розширювалися дл відкритих систем. Ентропія в відкритих системах може виникати і переноситися.
 • 9. У стаціонарних нерівноважних станах проводиться мінімальна величина ентропії, що відображає внутрішню інерцію і стійкість систем, тому якщо якісь зовнішні умови не дозволяють системі перейти в стійку рівновагу, вона перейде в стаціонарне з мінімальним виробництвом ентропії - теорема Пригожина.
 • 10. Мірою різних форм руху матерії є енергія. Вона буває в різних видах: механічна, теплова внутрішня, хімічна, електрична магнітна, сонячна, атомна, ядерна, термоядерна та ін.
 • 11. Фундаментальними законами природи є закони збереження Існують закони збереження різних величин: маси, енергії, кількостей руху, моменту кількості руху, заряду і ін.
 • 12. У природі існують принципи симетрії об'єктів і фізичних законів Різним симетрія фізичних законів в природі відповідають визначені закони збереження. Закон збереження енергії є наслідком однорідності часу Закон збереження імпульсу є наслідком однорідності простору. Закон збереження моменту імпульсу є наслідком ізотропності простору.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >