ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Спілкуючись з дурнем, не оберешся сорому, Тому рада вислухай Хайяма:

Отрута, мудрецем тобі запропонований, прийми, З рук же дурня не візьмеш бальзаму.

О. Хайям

план семінару

 • 1. Еволюція живого. Критерії та докази еволюції живого.
 • 2. Основні положення теорії Дарвіна і значення її для науки.
 • 3. Основні чинники і рушійні сили еволюції.
 • 4. Сучасна теорія органічної еволюції.
 • 5. Синтетична теорія еволюції.

Методичні поради та вправи Основні поняття

Адаптація (лат. «Adaptatio» - пристосування) - пристосування функцій і будови організмів до умов існування.

Ароморфоз (грен, «airo» - розумію, «morphosis» - форма) - спрямована прогресивна форма еволюції, при якій відбуваються суттєві изменени в організації та функціонуванні видів, що сприяють кращому їх пристосуванню до умов середовища.

Анаероби - організми, що живуть за відсутності вільного кисню (багато бактерії, черви, молюски).

Астробіологія - розділ біології, який вивчає проблеми існування життя на інших небесних тілах у Всесвіті.

Астроботаніка - галузь науки, що займається вивченням можливих властивостей рослин на інших планетах.

Аеробні організми (грен, «АСГ» - повітря + «bios» - життя) - більшість живих організмів, які можуть існувати тільки при наявності свободног молекулярного кисню.

Біосинтез - утворення органічних речовин з простіших з'єднань, що відбувається в організмах за допомогою ферментів.

Біофізика - наука, що вивчає фізичні явища в клітинах, тканинах, органах і в цілому організмі; їх фізичні властивості, а також фізико-хімічні основ процесів життєдіяльності.

Біохімія (біологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та хімічних перетвореннях речовин при їх життєдіяльності.

Генетичний критерій виду - набір хромосом, властивий конкретному виду.

Рушійні сили еволюції - фактори (причини) еволюції, згідно

Ч. Дарвіну, - це мінливість, спадковість, боротьба за існування і природний відбір.

Дисиміляція (лат. «Dissimilatio» - расподобленія) - розпад в організмі складних речовин на прості, що супроводжується звільненням енергії. В єдності з асиміляцією характеризує обмін речовин - метаболізм.

Природний відбір - особливий механізм відбору в природі, що призводить до виборчого знищення організмів, що виявилися не пристосованими до умов навколишнього середовища.

Мінливість - розмаїтість ознак і властивостей у особин і груп особин будь-якого ступеня спорідненості.

Клонування - штучне вирощування нового організму з соматичної клітини, тобто створення генетично тотожного істоти. Будь-яка клітина дорослого організму, так звана соматична клітина, несе повний званих вели хромосом. Статеві ж клітини мають тільки половину хромосом. При зачатті таки половинки - батьківська і материнська - з'єднуються і утворюють новий організм Клонована клітина містить подвійний набір генів материнського організму.

Критерій виду - сукупність ознак, що відрізняють даний вид від іншого.

Ламаркізм - вчення, розроблене Ж. Б. Ламарком і засноване на початковій доцільною реакції організмів на зміну умов середовища.

Макроеволюція - еволюційні перетворення за тривалий історичний період, що призводять до виникнення нових надвидових форм організації живого.

Метаболізм (грен, «metabole» - зміна) - обмін речовин, сукупність процесів асиміляції і дисиміляції в організмі.

Морфологічний критерій виду (морфологія від грен, «morphc» - форма, «logos» - вчення) - це сукупність зовнішніх ознак організму.

Мікроеволюція - сукупність еволюційних змін, що відбуваються в генофонду популяцій в порівняно невеликий період часу.

Мутація (лат. «Mutatio» - зміна, зміна) - раптова зміна спадкових структур, викликане природним або штучним шляхом.

Онтогенез (грец. «Ontos» - суще + генезис) - індивідуальний розвиток організмів, що охоплює всі зміни від зародження до смерті.

Процес (лат. «Processus» - просування) - послідовна зміна станів, тісний зв'язок наступних один за одним стадій розвитку, що представляє безперервне, єдиний рух. Наприклад, процес розвитку рослин, процес вивітрювання і т.п.

Селекція (лат. «Selectio» - вибір, відбір) - виведення нових і поліпшення існуючих сортів рослин, порід тварин шляхом застосування наукових методів відбору.

Спори (грец. «Spora» - сіяння, посів, насіння) - спеціалізовані клітини бактерій, грибів і рослин, службовці для розмноження і розсіювання.

Фенотип - сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак організму.

Філогенез (грец. «Phvle» - плем'я + генезис) - історичний розвиток організмів різних типів, класів, загонів.

Еколого-географічний критерій виду - визначає ареал її проживання.

тестові завдання

 • 1. Заслуга Дарвіна перед наукою:
  • а) створення першого еволюційного вчення;
  • б) відкриття явища спадкової мінливості у організмів;
  • в) розробка теорії природного відбору;
  • г) опис нових видів організмів і їх класифікація;
  • д) введення в наукову практику терміна «еволюція».
 • 2. Що в сучасній теорії є елементарною структурою, з якої починається еволюція живого?
 • а) індивід;
 • б) вид;
 • в) популяція;
 • г) особина;
 • д) біоценоз;
 • с) клітина.
 • 3. Що у Дарвіна є елементарною структурою, з якої починається еволюція?
 • а) індивід;
 • б) вид;
 • в) популяція;
 • г) особина;
 • д) біоценоз;
 • е) клітина.
 • 4. Що називають онтогенезом?
 • а) освіту гамет;
 • б) розростання популяції;
 • в) розвиток особини від народження до смерті;
 • г) здатність організмів змінювати свої ознаки;
 • д) жодна з них.
 • 5. Хто першим запропонував цілісну теорію еволюції?
 • а) Карл Лінней;
 • б) Жан Батіст Ламарк;
 • в) Олексій Северцев;
 • г) Чарльз Дарвін;
 • д) Лукрецій Кар.
 • 6. Яке з положень не відрізняє теорію Дарвіна від сучасної?
 • а) елементарної структурою еволюції є популяція;
 • б) елементарне явище еволюції полягає в стійкому зміні генотип популяції;
 • в) еволюція складається з мікроеволюції і макроеволюції;
 • г) основою еволюції є природний добір;
 • д) немає такого положення.
 • 7. Як називається цикл розвитку організму від зиготи до відмирання?
 • а) філогенез;
 • б) онтогенез;
 • в) ароморфоз;
 • г) метаморфоз;
 • д) життєвий цикл.
 • 8. Яка з теорій не відноситься до еволюції живого?
 • а) теорія Дарвіна;
 • б) нейтралізма;
 • в) катастрофізму;
 • г) номогенеза;
 • д) коеволюції;
 • е) «Великого Вибуху».
 • 9. Які зміни в будові тварин є великим ароморфозом?
 • а) многоклеточность;
 • б) легенева подих;
 • в) форма тіла;
 • г) теплокровность;
 • д) подвійне дихання.
 • 10. Які зміни в будові рослин можна віднести до великих Ароморф-зам?
 • а) многоклеточность;
 • б) наявність втечі;
 • в) наявність квітки;
 • г) наявність плоду;
 • д) ветроопилсніс;
 • е) комахоїдних.
 • 11. Заслуга Ламарка перед наукою:
  • а) створення першого еволюційного вчення;
  • б) висування ідеї про внутрішній прагненні організмів до самовдосконалення;
  • в) розробка системи класифікації організмів;
  • г) опис нових видів організмів;
  • д) розробка вчення про кореляцію органів.
 • 12. Ч. Дарвін пояснював еволюцію живого тим, що ...
 • а) еволюція кожного виду зумовлена богом;
 • б) мінливість організму створює їм переваги в боротьбі за існування;
 • в) кожен вид має вроджений план власної еволюції;
 • г) вплив зовнішнього середовища викликає адекватні пристосування у видів;
 • д) інформація про еволюцію була закладена в живу речовину, що потрапила на Землю.
 • 13. Мікроеволюція - це процес утворення нових:
  • а) видів;
  • б) підвидів;
  • в) географічних рас;
  • г) пологів і сімейств;
  • д) класів і типів.
 • 14. Макроеволюція - це процес, утворення нових:
  • а) видів;
  • б) підвидів;
  • в) географічних рас;
  • г) пологів, сімейств, класів, типів;
  • д) жодне з них.
 • 15. спрямовує чинник еволюції є:
  • а) спадковість організмів;
  • б) мінливість організмів;
  • в) популяційні хвилі;
  • г) природний відбір;
  • д) боротьба за існування.
 • 16. Який процес, що відбувається в популяції, призводить до утворення нових

видів?

 • а) мутації;
 • б) стабілізуючий відбір;
 • в) рушійний відбір;
 • г) модификационная мінливість;
 • д) ізоляція.
 • 17. Заслуга К. Ліннея перед наукою:
  • а) створення першої теорії походження видів;
  • б) класифікація органів на основі їх спорідненості;
  • в) опис нових видів і введення бінарної номенклатури;
  • г) формування рушійних сил еволюції;
  • д) створення штучної системи рослин.

Питання і завдання для обговорення

 • 1. Чим відрізняється молекулярна структура живих систем від неживих?
 • 2. Яку роль відіграють молекули ДНК у передачі спадковості і як би розшифровано генетичний код?
 • 3. Які основні способи харчування існують в живій природі?
 • 4. Який рівень організації називається популяцій і чим він отлічаетс від онтогенетичного?
 • 5. У чому полягає різниця між биоценозами і биогеоценозами?
 • 6. Для чого приймається складність трофічних зв'язків надає на устойчивост і життєздатність живих систем?
 • 7. Сформулюйте основні принципи вчення Ч. Дарвіна про еволюцію.
 • 8. У чому полягає головний недолік його теорії?
 • 9. Чим відрізняється синтетична теорія еволюції від дарвінівської?
 • 10. Перерахуйте основні фактори і рушійні сили еволюції.
 • 11. Який механізм генетичної еволюції?
 • 12. Як пояснює еволюційна теорія доцільність в природі?
 • 13. З чим пов'язаний біологічний прогрес?
 • 14. Чим відрізняється макроеволюція від мікроелюціі?
 • 15. Який зв'язок є між випадковістю і необхідністю в живій природі?
 • 16. Поясніть закон Геккеля: «Онтогенез повторює філогенез».
 • 17. Що є предметом вивчення біології?
 • 18. Які основні ознаки враховувалися в перших схемах класифікації рослин і тварин?
 • 19. У чому полягає сутність матеріалістичної теорії еволюції Дарвіна?
 • 20. Яку роль відіграє спадковість у розвитку живої природи?
 • 21. Як впливає мінливість на живі організми?
 • 22. Наведіть приклади дії природного відбору в сучасному тваринно світі.
 • 23. У чому проявляється синтез класичного дарвінізму з новітніми досягненнями генетики?
 • 24. Назвіть один з визначальних факторів спрямованої біологічно еволюції.

тематика рефератів

 • 1. Три механізму еволюції в науці.
 • 2. Наука як еволюційний процес.
 • 3. Самоорганізація в живій і неживій природі.
 • 4. Еволюційні теорії Ж. Б. Ламарка і Ч. Дарвіна.
 • 5. Концепції еволюції навколишнього світу.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1 .Яблоков, А. В. Еволюційний вчення / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. - М., 2004.-310 с.
 • 2. Гусейханов, М. К. Концепції сучасного природознавства / М. К. Гусейханов,

О. Р. Раджабов. - М., 2009. - 540 с.

 • 3. Кузнецов, В. І. Природознавство / В. І. Кузнєцов, Г. М. Ідліс, В. Н. Гутіна. -В М., 1996. - Гл. XIX, XVII.
 • 4. Тімірязєва К. А. Чарльз Дарвін і його вчення // Собр. соч. - Т. IV.
 • 5. Поппер, К. Логіка і зростання наукового знання. - М., 1983.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >