ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Знань серце моє ніколи не чужалося. Мало таємниць, мною нс пізнаних, в світ залишилося.

Тільки знаю одне: нічого я не знаю - Ось підсумок всіх моїх роздумів по старість.

О. Хайям

план семінару

 • 1. Нерівноважні системи. Синергетика.
 • 2. Формування ідей самоорганізації.
 • 3. Диссипативні структури.
 • 4. Самоорганізація як основа еволюції.
 • 5. Самоорганізація в різних видах.

Методичні поради та вправи Основні поняття

Біфуркація (лат. «Bifurcus» - роздвоєний) - розгалуження в траєкторії руху системи в певній точці (біфуркації).

Диссіпація (лат. «Dissipatio» - розсіювання) енергії - перехід енергії впорядкованого руху в енергію хаотичного руху (теплоту).

Дисипативні структури - нові структури, які потребують для свого становлення великої кількості енергії.

Інформація (лат. - ознайомлення, роз'яснення) - міра організованості системи.

Мутація (лат. «Mutatio» - зміна, зміна) - раптова зміна спадкових структур, викликане природним або штучним шляхом.

Самоорганізація - процес взаємодії елементів, в результаті якого відбувається виникнення нового порядку або структури в системі (перехід від хаосу до порядку).

Синергетика, теорія самоорганізації - міждисциплінарний науковий напрямок, що вивчає відкриті системи в станах, далеких від рівноваги.

Флуктуація (лат. «Fluctuatio» - коливання) - випадкові відхилення системи з великого числа частинок від деякого рівноважного положення.

Еволюція (лат. «Evolutio» - розгортання) - одна з форм розвитку в природі і суспільстві: безперервне, поступове, кількісне зміна, що приводить до істотних якісних змін об'єктів або явищ. Наприклад, еволюція органічного світу.

Ентелехия - в філософії Аристотеля цілеспрямоване активне розпочато, перетворює можливість у дійсність.

тестові завдання

 • 1. Яке з умов характеризує рівноважну систему?
 • а) система реагує на зовнішні умови;
 • б) поведінка системи випадково і не залежить від початкових умов;
 • в) ентропія системи збільшується і прагне до максимуму;
 • г) приплив енергії створює в системі порядок, тобто ентропія зменшується;
 • д) в розвитку системи є переломна точка, тобто біфуркація.
 • 2. Якому умові не задовольняє процес еволюції?
 • а) незворотність, що виражається в порушенні симетрії між минулим і майбутнім;
 • б) необхідність введення поняття «подія»;
 • в) ентропія системи збільшується;
 • г) деякі події мають здатність змінювати хід еволюції.
 • 3. Що відбувається з ентропією системи в процесі її самоорганізації?
 • а) збільшується;
 • б) зменшується;
 • в) не змінюється;
 • г) стає рівною нулю;
 • д) прагне до максимуму.
 • 4. Хто є автором терміну «синергетика»?
 • а) Г. Хакен;
 • б) І. Пригожин;
 • в) Б. Белоусов;
 • г) А. Жаботинський;
 • д) Н. Вінер.
 • 5. У якому випадку не формуються нові структури?
 • а) відкритість системи;
 • б) знаходження се далеко від рівноваги;
 • в) наявність в системі флуктуацій;
 • г) закритість системи;
 • д) знаходження системи в точці біфуркації.
 • 6. Що характеризує міру неорганізованості системи?
 • а) ентропія;
 • б) інформація;
 • в) енергія;
 • г) кібернетика;
 • д) холізм.
 • 7. Чим пояснюється сучасною наукою процес еволюції в неживій природі?
 • а) флуктуаціями в системі;
 • б) самоорганізацією відкритих систем;
 • в) збільшенням ентропії;
 • г) накопиченням енергії в системі;
 • д) природним відбором.
 • 8. Хто вивчав процеси самоорганізації за допомогою термодинаміки дисипативних структур при хімічних реакціях?
 • а) Г. Хакен;
 • б) І. Пригожин;
 • в) Б. Белоусов;
 • г) А. Жаботинський;
 • д) Л.Больцман.
 • 9. Хто вивчав процеси самоорганізації за допомогою термодинаміки дисипативних структур?
 • а) Г. Хакен;
 • б) І. Пригожин;
 • в) Б. Белоусов;
 • г) А. Жаботинський;
 • д) Л.Больцман.
 • 10. Що означає точка біфуркації?
 • а) точка поділу;
 • б) точка роздвоєння;
 • в) точка з'єднання;
 • г) точка розкладання;
 • д) точка синтезу.
 • 11. Який момент не характерний для самоорганізації системи?
 • а) відкритість системи;
 • б) неравновесность системи;
 • в) наявність в системі точки біфуркації;
 • г) закритість системи;
 • д) діссінатівность системи.
 • 12. Що характеризує міру організованості системи?
 • а) ентропія;
 • б) інформація;
 • в) енергія;
 • г) кібернетика;
 • д) холізм.

Питання і завдання для обговорення

 • 1. Чому концепція самоорганізації перетворилася сьогодні в парадигму дослідження великого класу сложноорганізованних систем?
 • 2. Які дослідження називають міждисциплінарними? Наведіть приклади.
 • 3. Ким і в якій науці вперше були висловлена ідея самоорганізації?
 • 4. У чому полягало протиріччя між еволюційною теорією Дарвіна і класичної термодинаміки?
 • 5. Поясніть, як відбувається самоорганізація в лазерах, які изуча Г. Хакен?
 • 6. У чому полягають особливості самоорганізації в хімічних реакціях?
 • 7. Які структури називають диссипативними і чому?
 • 8. Чим відрізняються підходи до самоорганізації в кібернетиці і синергетики?
 • 9. Чому самоорганізація виступає основою і джерелом еволюції?
 • 10. Які методи і засоби передачі накопиченого досвіду існують у суспільства? Яку роль вони відіграють в соціальній і культурній еволюції?
 • 11. Що являє собою система, що самоорганізується?
 • 12. Які розрізняють етапи для систем, що самоорганізуються?
 • 13. Які основні положення становлять сутність концепції розвитку?
 • 14. Що означає системність в описі самоорганізованих процесів?
 • 15. Ч то характеризує динамізм самоорганізуються?
 • 16. У чому полягає самоорганізація структурних систем?
 • 17. Яка роль об'єднання і фракціонування в процесі розвитку системи?
 • 18. Що означає точка біфуркації?

тематика рефератів

 • 1. Самоорганізація в фізико-хімічних процесах.
 • 2. Організація і самоорганізація в живій природі.
 • 3. Значення синергетики для сучасного природничо-наукового пізнання.
 • 4. Роль мутацій і навколишнього середовища в еволюції живого.
 • 5. Мої уявлення про самоорганізацію процесів в природі.
 • 6. Інформативність - важлива властивість самоорганізації.
 • 7. Концепція самоорганізації і її становлення.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Пригожий , І.Р. Порядок з хаосу / І. Р. Пригожин, І. Стеігерс. - М., 1986.
 • 2. Рузавин, Г. І. Самоорганізація та організація в розвитку суспільства // Питання філософії. - 1995. - № 8.
 • 3. Хакеп, Г. Синергетика. - М., 1980.
 • 4. Шредіпгер, Е. Що таке життя з точки зору фізика. - М., 1972.
 • 5. Дягілєв, Ф.М. Концепції сучасного природознавства. - М., 1998..
 • 6. Смирнову І.М. Матеріалістична діалектика і сучасна теорія еволюції. - М., 1998..
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >