Вступ

Більшість підприємців потрапляють у біду не через того, що вони не можуть вирішити свої проблеми, а тому, що їх просто не розуміють.

А. Голдестайн

Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що є стимулом до вивчення такої дисципліни, як фінансовий аналіз. Чим зумовлена необхідність придбання навички "економічного читання" фінансових звітів такими різними групами фахівців, як бухгалтери, аудитори, менеджери, економісти і т.д.?

Відповідь на ці питання лежить на поверхні: всі фахівці повинні навчитися говорити на одній мові, з тим щоб скоротити час на вирішення, в кінцевому рахунку, однієї і тієї ж задачі - підвищення ефективності діяльності кожного з підрозділів і всієї компанії в цілому.

Відомо, що цим спільною мовою служить мову фінансів, саме на ньому говорять і "пишуть" свої звіти фінансові бухгалтери. Завдання менеджерів - навчитися їх читати.

Сучасна фінансова середу бізнесу пов'язана з необхідністю проведення аналізу тенденцій, оцінки ділової активності компанії з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.

У відомій казці "Аліса в країні чудес" Чеширський кіт говорив, що якщо не знаєш, куди йти, то можна дістатися туди будь-якою дорогою. Саме робота "наосліп" суттєво знижує ефективність бізнесу. Тому очевидно, що основне завдання фінансового аналізу - це не тільки моделювання бізнес процесів сьогодні, але і визначення перспективних напрямків розвитку компанії.

Така постановка питання передбачає широке використання формалізованих, доступних методів обробки поточних облікових даних, що в свою чергу вимагає серйозного їх вивчення.

Очевидно, що фінансовий аналіз найбільш тісно пов'язаний з управлінськими рішеннями, в кінцевому підсумку реалізується в управлінні потоками грошових коштів, забезпеченні позитивного чистого грошового потоку. По суті - це внутрішня діагностика фінансового стану компанії сьогодні з метою прогнозування її майбутнього.

Оцінка фінансової привабливості вкладень в компанію складається з сальдового аналізу на базі бухгалтерського балансу, операційного аналізу виходячи зі звіту про прибутки і збитки та аналізу грошових потоків, основне джерело інформації для якого - звіт про рух грошових коштів.

Проте можливості ефективного розвитку компанії не можна оцінити з достатнім ступенем точності, розташовуючи тільки фінансовою інформацією. Бізнес будь-якої компанії розвивається в певному середовищі під серйозним впливом ззовні.

Отже, необхідно одержати додаткову інформацію нефінансового характеру, що прийнято називати знайомством з компанією (Deal Flow), вивченням бізнесу (Due Diligence - "належну увагу").

Це етап всебічної оцінки компанії, що включає експертизу укладених договорів та установчих документів, виявлення дієздатності та правоздатності організації, знайомство з резюме бізнес-плану, дослідження ринку.

Об'єднання фінансових і нефінансових показників в єдину систему (таку, як Balanced Scorecard) дає можливість менеджерам орієнтуватися на управління стратегією компанії.

Вивчення основ "Фінансового аналізу" дозволяє менеджерам всіх рівнів сформувати базові навички економічного читання фінансових звітів з метою обґрунтування короткострокових управлінських рішень у ринковому середовищі.

У пропонованому виданні узагальнено сучасні напрямки теорії і практики системного аналізу фінансової звітності. Методика аналізу орієнтована на інтереси менеджерів компанії, а також потенційних інвесторів і кредиторів. Особливу увагу приділено динаміці показників, що характеризують ділову активність компанії, її фінансову стійкість, ефективність використання ресурсів. На цій основі зроблено вибір варіанти управління елементами оборотного капіталу.

Представлений підхід до оцінки фінансового стану компанії являє собою процес вирішення взаємопов'язаних завдань, таких як:

  • o розробка рекомендацій щодо формування методики фінансового аналізу з урахуванням специфіки аналізованої компанії та поставлених перед фахівцем завдань;
  • o застосування технічних прийомів фінансового аналізу для виявлення зон ризику в діяльності компанії і підвищення ефективності бізнесу;
  • o використання результатів фінансового аналізу в операційній діяльності компанії та для коригування прийнятої стратегії розвитку.

Фінансовий аналіз покликаний мінімізувати інформаційні ризики, розкриваючи основні тенденції в зміні фінансового стану компанії та її ділової активності, прогнозуючи фінансові результати і оцінюючи можливість забезпечення її фінансової стійкості, з урахуванням специфіки ведення бізнесу та певній стадії життєвого циклу компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >