РОЗДІЛ 2. Методика аналізу фінансової звітності

Цілі і завдання аналізу фінансової звітності

Аналіз фінансової звітності являє собою частину аналітичних процедур, що має виняткове значення для обгрунтування багатьох управлінських рішень. При цьому контрольна функція відходить на другий план.

У свою чергу, АФО може виконувати роль частині процедури комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності компанії (рис. 2.1).

Цільова установка систематичного розгляду змісту фінансових звітів полягає в отриманні сукупності достовірних даних, що характеризують поточну фінансову стійкість компанії і мають прогнозну цінність. Підсумок такої діяльності - система базових, найбільш інформативних параметрів, що дають уявлення про фінансовий стан компанії, ефективності її функціонування як самостійно господарюючого суб'єкта та використовуються у поточній діяльності компанії.

Результати фінансового аналізу можуть використовуватися як в рамках реалізації стратегії, так і в процесі оперативної діяльності компанії, а саме:

в рамках реалізації стратегії компанії:

 • o при отриманні кредиту,
 • o залученні інвестицій,

Системний аналіз фінансово-господарської діяльності компанії

Рис. 2.1. Системний аналіз фінансово-господарської діяльності компанії

 • o виході на фондову біржу,
 • o порівнянні власної компанії з іншого (бенчмаркінг);

в оперативній діяльності:

 • o для оцінки фінансового стану компанії,
 • o оцінки прогнозованих і досягнутих результатів діяльності,
 • o встановлення обмежень при формуванні планів і бюджетів,
 • o прогнозування банкрутства.

Коло користувачів інформації, представленої у фінансовій звітності, вельми широкий - вона використовується персоналом компанії і зовнішніми контрагентами (рис. 2.2).

Користувачі фінансового аналізу

Рис. 2.2. Користувачі фінансового аналізу

Методика аналізу фінансової звітності

У теорії та практиці АФО розроблені підходи, а також методика ведення аналізу, використовувана аудиторами, арбітражними керуючими та іншими фахівцями.

o Під методикою ведення АФО розуміють установлення певній логічній послідовності окремих напрямків аналізу і взаємозв'язки між ними.

Вибір методики завжди залежить від особливостей бізнесу, стратегії розвитку компанії, зовнішнього середовища і т.п. Так, цільова установка на зростання ефективності продажів в якості пріоритетного напрямку аналізу визначає аналіз прибутковості бізнесу, а в якості ключових показників - динаміку продажів, частки ринку, прибутковості вкладень капіталу.

Результатом встановлення логічної послідовності аналітичних процедур служить формування блок-схеми з виділенням ключових напрямків аналізу у відповідності з інтересами конкретної групи користувачів, а також визначення базових оціночних показників із зазначенням способу їх розрахунку (рис. 2.3).

У свою чергу, АФО може проводитися як комплексно, так і по окремих напрямках, визначених на етапі постановки мети і завдань.

Блок-схема фінансового аналізу

Рис. 2.3. Блок-схема фінансового аналізу

Послідовність ведення аналізу фінансових звітів включає:

 • o отримання базової інформації (про власників підприємства, його керівництво, видах діяльності, положення в галузі, обліковій політиці тощо);
 • o отримання необхідних фінансових звітів і приміток до них;
 • o визначення глибини і спрямованості (змісту) аналізу;
 • o аналіз окремих звітів з використанням спеціальних методів обробки інформації та інтерпретація отриманих даних;
 • o прогнозування результатів діяльності фірми і можливості погашення його зобов'язань перед третіми особами.

Отже, з якого напряму слід почати процес аналізу і оцінювання фінансового стану компанії?

З тим, щоб відповісти на це запитання, доцільно виділити критеріальну область аналізу фінансового стану компанії, тобто з'ясувати, за допомогою яких критеріїв можна формувати оцінки по зміні стану справ в компанії.

Критеріальною областю аналізу слід вважати сукупність аспектів фінансового стану та діяльності організації, до яких аналітик висуває певні вимоги, у дотриманні яких він зацікавлений (рис. 2.4).

Критеріальна область аналізу може бути виділена апріорно або апостеріорного.

Перший метод передбачає формування та розгляд групи характеристик, теоретично пов'язаних з обраним напрямом дослідження. Припускають, що вплив фактора існує, значимо і може виявлятися в більшій чи меншій мірі, але задається екзогенно.

Другий спосіб виділення критеріальною області будується на ранжируванні компаній по якомусь ознакою, наприклад ступеня фінансової стійкості, а також на визначенні характеристик, які перебувають за межами нормативних значень і специфікації відповідних цим характеристикам показників.

Таким чином, логіка апостеріорного методу побудови методики аналізу така, що відбувається зворотний про-

Фінансовий стан і діяльність організації

Рис. 2. 4. Фінансовий стан і діяльність організації

цесс: спочатку отримують підсумковий результат, потім по ньому виявляють аспекти діяльності організації, що не задовольняють "нормальним" значень. Далі їх сукупність визнається критеріальною областю аналізу.

Приймемо за основу апріорний підхід, який розглядає різні характеристики діяльності підприємства, і виділимо з них ті, які теоретично пов'язані з його фінансовим становищем, тобто роблять на нього вплив. Наприклад, на фінансове становище компанії серйозно впливає спосіб розміщення коштів; від того, які кошти вкладені у необоротні та поточні активи, наскільки оптимально їх співвідношення, скільки з них "пов'язані" у формі дебіторської заборгованості і запасів, скільки знаходяться в грошовій формі, залежать результати виробничої і фінансової діяльності компанії, отже, і її фінансовий стан .

По суті справи, йдеться про структуру майна компанії, аналізі активів і пасивів бухгалтерського балансу. Таким чином, визначився перший критерій в рамках критеріальною області -динаміка майнового потенціалу підприємства. Відповідно, саме цей напрямок стане першим етапом аналітичної роботи. Аналогічно можна виділити й інші напрямки аналізу, позначивши взаємозв'язки між ними.

За ступенем деталізації, глибини проведеного фінансового аналізу розрізняють експрес-аналіз і деталізований аналіз фінансових звітів. З погляду основних напрямків аналізу вони не відрізняються один від одного, але мають різні цільові установки і різну ступінь глибини опрацювання проблеми.

o Експрес-діагностика фінансового стану компанії

являє собою огляд невеликої кількості найбільш істотних показників з метою виявлення "больових точок" у діяльності фірми. Деталізований аналіз звітності орієнтований на глибоку опрацювання проблем і розробку програми дій з вирішення проблемних ситуацій.

Алгоритм ведення дослідження представлений на рис. 2.5.

Алгоритм експрес-діагностики

Рис. 2.5. Алгоритм експрес-діагностики

Мета експрес-діагностики полягає в наочної і простий оцінки фінансового стану фірми і результативності її діяльності.

Виділяють кілька етапів дослідження: підготовчий етап, попередній аналіз, деталізований аналіз, завершальний етап (табл. 2.1).

Таблиця 2. 1. Етапи проведення експрес-діагностики фінансового стану компанії

Етапи проведення експрес-діагностики фінансового стану компанії

Як показано в табл. 2.1, на другому етапі експрес-аналізу розраховуються базові проміжні показники: чисті активи, робочий капітал, вкладений (використовуваний) капітал.

o Чисті активи (Net Assets) - показник, що характеризує залишковий інтерес власників на момент ліквідації компанії.

Перший спосіб розрахунку:

За економічним змістом він прирівнює чисті активи до власного капіталу компанії (активи, очищені від усіх зобов'язань).

Другий спосіб розрахунку доцільно використовувати при аналізі довгострокової ефективності компаній, що мають високу частку довгострокових зобов'язань у складі джерел в силу специфіки бізнесу (наприклад, будівельні, рекламні компанії).

У цьому випадку чисті активи складаються з власного капіталу (СК) і довгострокових зобов'язань (ДО). Такий показник ще називають вкладеним (використовуваним) капіталом (має й інші способи розрахунку). По суті, чим вище частка вкладеного капіталу у валюті балансу, тобто чим більше у компанії довгострокових джерел фінансування бізнесу, тим вище її фінансова стійкість.

Про це докладніше - в гол. 6 "Оцінка фінансової стійкості компанії (фінансові ризики)".

o Робочий капітал (Working Capital) (синонім: чистий оборотний капітал) - характеризує наявність (відсутність) у компанії резерву поточних (оборотних) активів на покриття поточних (короткострокових) зобов'язань.

Перший спосіб розрахунку:

Другий спосіб розрахунку:

СК + ДО - ВА = РК,

де ВА - необоротні активи; СК - власний капітал; ДО - довгострокові зобов'язання.

Відповідно до балансового рівняння:

ТА + ВА = СК + ТО + ДО,

тоді

ТА - ТО = СК + ДО - ВА,

де ТА - поточні (оборотні) активи; ТО - поточні (короткострокові) зобов'язання.

Іншими словами, є два способи розрахунку одного і того ж показника.

Величина РК в значній мірі визначається складом і величиною оборотних коштів. Рівень РК тісно пов'язаний як з ризиком, так і з рентабельністю діяльності компанії. Недолік РК означає, що компанія має дефіцит обігових коштів і, отже, необхідно залучати додаткові джерела на покриття цього дефіциту (наприклад, шляхом кредитування).

Які механізми управління робочим капіталом і чистими активами можуть використовувати менеджери? У першу чергу, це контроль оборотності поточних активів і зобов'язань. Не менш значущим фактором визнається розробка і регулярний перегляд кредитної політики компанії, управління інкасацією дебіторської заборгованості. Допомогти у вирішенні проблеми дефіциту оборотних коштів може грамотна оптимізаційна політика щодо структури капіталу компанії.

Такого роду методика АФО забезпечує постійний моніторинг показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та ринкової стійкості компанії, дозволяє менеджерам проводити порівняльний аналіз, попереджати негативні наслідки інтуїтивних або запізнілих рішень, своєчасно коректуючи фінансову стратегію компанії. Класичний алгоритм ведення аналізу фінансової звітності (АФО) представлений у додатку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >