Майно за формою

За формою всі активи можна розділити на грошові і негрошові. Оскільки активи поділяються на необоротні (ВА) і поточні (ТА) активи, то серед необоротних активів виділяють довгострокові нефінансові (ДНА) і довгострокові фінансові (ДФА) активи. ДНА включають нематеріальні активи, основні засоби та незавершене будівництво. До складу ДФА входять довгострокові фінансові вкладення (ДФВ) та інші ВНА.

Поточні (оборотні) активи аналогічним чином діляться на оборотні нефінансові (ВПА) і оборотні фінансові (ВФА) активи. ВОНА містять запаси і витрати (у тому числі і ПДВ по придбаних цінностей), а також всю дебіторську заборгованість, включаючи аванси видані. ОФА враховує грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (КФВ) та інші оборотні активи в грошовій формі.

Таким чином, ІДФ включає тільки найбільш ліквідні активи - грошові кошти:

ІДФ = Грошові кошти. (6.1)

Що стосується І ^ ф, то воно складається з суми необоротних і поточних активів за вирахуванням грошових коштів:

Індф = ВНА -I- ТА - Грошові кошти. (6.2)

Перейдемо до розгляду класифікації майна за змістом.

Майно за змістом

А. В. Грачов розділив майно за змістом на три групи:

  • o власний капітал;
  • o позиковий капітал зовнішній (ЗКВ);
  • o позиковий капітал внутрішній (внутрішній борг, ВД).

Про склад і структурі власного капіталу ми вже говорили раніше, що стосується позикового капіталу, то А. В. Грачов розділив суму довгострокових і короткострокових зобов'язань на зовнішній і внутрішній борги:

ЗК = ДО + ТО = ЗКВ + ВД.

Зовнішній позиковий капітал відображає зовнішній борг компанії. Тим часом борг підрозділяється на позики в грошовій формі: кредити банків, аванси отримані, доходи майбутніх періодів, цільове фінансування; і в негрошовій формі - кредиторська заборгованість.

Внутрішній позиковий капітал відображає зобов'язання, що виникли в результаті діяльності компанії, або її внутрішній борг. До ВД А. В. Грачов відносить заборгованість по заробітній платі, податкам і штрафів перед бюджетом та позабюджетними фондами, відсотки за залучення позикових коштів ззовні, дивіденди перед акціонерами та інші пасиви.

Такий поділ позикових коштів дозволяє показати чіткий поділ позикових коштів з боку і позикових коштів, пов'язаних безпосередньо з веденням діяльності всередині компанії (табл. 6.2).

Таблиця 6.2. Класифікація майна за формою і змістом

Класифікація майна за формою і змістом

Таким чином, розділивши майно згідно цим двом класифікаціям, А. В. Грачов показав, як можна пов'язати між собою активи і капітал, вирішивши тим самим проблему оцінки фінансово-економічного стану компанії. Складність полягає у визначенні частини позикових і власних коштів у складі активів і аналогічним чином частини рухомого і нерухомого майна у складі власного і позикового капіталу.

Уніфікований формат балансу

А. В. Грачов пропонує скласти матрицю, що сполучає майно за формою і змістом або уніфікований формат балансу, що дозволить об'єднати форму і зміст. Іншими словами, позиковий капітал, підрозділяється на внутрішній, зовнішній і власний капітал, візьмуть грошовій та негрошовій формі:

Отримуємо матрицю, в якій майно підприємства представлено двома різними способами: деякі елементи входять і до складу активів, і до складу капіталу:

Баланс такого виду можна представити у двох видах: статиці і динаміці.

Уніфікований формат балансу в статиці складається на початок і кінець звітного періоду (табл. 6.3). Ця форма характеризує структуру майна: поділ власного і позикового капіталу на грошову і негрошову складову, що не можна простежити в звичайній формі балансу. У свою чергу, грошові кошти отримують власну та позика

Таблиця 6.3. Уніфікований формат балансу в статиці

Уніфікований формат балансу в статиці

ную форму. Згідно такому розподілу розкривається зміст економічного балансу, так як значно спрощується читання бухгалтерської інформації і стає можливим визначити, стійко чи фінансовий стан компанії.

Складання уніфікованої форми балансу в динаміці - процес трудомісткий, оскільки необхідна оброблена певним чином інформація з Головної книги або шахового бухгалтерського балансу, побудованого на її основі (табл. 6.4). Складнощі пов'язані з розрахунком приростів власного і позикового капіталу протягом періоду, що в принципі і вимагає складання шахового балансу. Перевага використання шахового балансу полягає у відображенні господарських операцій у звітному періоді; останні дають найбільш загальне уявлення про рух активів і капіталу. Всі операції згруповані по бухгалтерським записів (проводках) і представлені в матричному вигляді із зазначенням залишків на початок і кінець періоду. Однак інформація складена подібним чином, може бути прочитана тільки бухгалтерами, крім того, необхідно мати доступ до Головної книги, що вельми проблематично для зовнішнього користувача, для якого ведеться аналіз. Підсумкові і приростні значення на початок і кінець періоду визначаються на основі звітної форми балансу компанії.

Таблиця 6.4. Уніфікований формат балансу в динаміці

Уніфікований формат балансу в динаміці

Виявлення індикатора фінансової стійкості. Грошовий капітал як абсолютна величина індикатора фінансової стійкості

Оскільки фінансовий стан підприємства визначається його платоспроможністю і ліквідністю або, інакше кажучи, наявністю грошових коштів на покриття боргів підприємства, то наявність коштів - служить першорядним критерієм фінансової стійкості. При розподілі майна за формою і змістом на грошове та негрошове, позикове і власне, необхідно, щоб власний капітал у грошовій формі покривав позиковий капітал у негрошовій формі. Іншими словами, щоб позиковий капітал покривався фінансовими активами. Таким чином, залишок власного капіталу в грошовій формі і буде ресурсом для подальшого розвитку в грошовому вираженні, або грошовим, капіталом:

З отриманого виразу можна вивести формулу СК:

З останньої формули також можна отримати залежність ІДФ і ДК:

При аналізі фінансового стану компанії важливий облік грошових коштів у складі власного капіталу, тому в якості індикатора фінансової стійкості доцільно використовувати грошовий капітал. Величина даного індикатора може приймати позитивні, негативні і нульове значення.

то підприємство знаходиться в зоні абсолютної платоспроможності, а значить, воно фінансово стійко.

Позитивний індикатор фінансової стійкості ДК позначає наявність вільних коштів, що, в свою чергу, супроводжується перевищенням майна в грошовій формі над позиковими засобами, а власного капіталу над майном в негрошовому вираженні. Отже, ці співвідношення і формують індикатор фінансової стійкості.

Фінансовий важіль як відносний індикатор фінансової стійкості

Ми розглянули індикатор фінансової стійкості ДК і виявили дві зони зміни платоспроможності: абсолютну і відносну. Перейдемо тепер до відносним величинам фінансової стійкості. У зв'язку з цим не можна не згадати ще один фактор фінансової стійкості - фінансовий важіль.

А. В. Грачов виявляє межі зміни для головних параметрів фінансової стійкості: власного, позикового капіталу і фінансового важеля в структурі капіталу (ФРК) в умовах абсолютної платоспроможності:

Поділивши друге співвідношення на перше, отримаємо ФРК або

Таким чином, дотримання даного співвідношення призводить до зростання власного капіталу і його рентабельності, а також збереження платоспроможності. Інакше кажучи, ФРК - ФРА> Про можна вважати індикатором фінансової стійкості у відносній величині.

Підводячи підсумок, можна сказати, що представлена модель оцінки фінансової стійкості в якості ключової характеристики останньої фіксує наявність і збереження платоспроможності компанії, досягнення якої забезпечується оптимальною структурою майна і капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >