Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компанії

Після проведення структурного аналізу капіталу слід перейти до оцінки фінансової стійкості підприємства на базі ряду коефіцієнтів, що розраховуються за даними бухгалтерського балансу. Застосування коефіцієнтного методу аналізу фінансової стійкості називають бухгалтерським підходом до оцінки фінансових ризиків.

Вся сукупність цих показників, використовуваних як інструмент пошуку "больових точок" у діяльності підприємства, за їх економічним змістом може характеризуватися як група коефіцієнтів капіталізації, що характеризують частку позикових коштів у загальній сумі джерел фінансування бізнесу.

Коефіцієнти, що обчислюються як відношення загальної суми заборгованості або тільки довгостроково її частини до різних балансовими величинам, більш ніж змістовні. Ці коефіцієнти, вважає Е. Хелферт, вимірюють ризик для позикодавця шляхом визначення вартості активів, якими можуть бути забезпечені їхні вимоги.

Нагадаємо, що самі по собі коефіцієнти, розраховані за один звітний період, мало інформативні. Їх необхідно порівнювати з якими-небудь еталонними значеннями, отриманими в результаті проведення емпіричних досліджень, або з аналогічними показниками фірм-конкурентів, простежувати тенденції їх зміни в часі.

Однак таке зіставлення може бути проблематичним у випадку, якщо матеріалу для адекватного порівняння немає (фірма - монополіст на ринку). Крім того, надійність порівняння показників у часі може викликати сумнів, у тому випадку, якщо фірма:

  • o здійснила значні зміни в лінії випускається;
  • o поглинула іншу компанію або вилучила капіталовкладення із якої-небудь компанії;
  • o справила зміни в бухгалтерському обліку (наприклад, провела консолідацію звітності з раніше неконсолідованим підрозділом).

Логіка роботи з показниками фінансової стійкості передбачає:

  • o розгляд кожного показника в динаміці і з точки зору його відповідності рекомендуемому рівню (нормативом);
  • o виявлення факторів, що роблять істотний вплив на величину показника;
  • o встановлення взаємозв'язку між ключовими показниками;
  • o планування розмірів показників, визначення способів досягнення заданого значення коефіцієнтів.

Перш ніж приступити до розрахунку показників фінансової стійкості, необхідно реально оцінити величину власних і позикових коштів, тобто коригувати балансову оцінку величини власного капіталу і позикових коштів відповідно до змін величини поточних активів і зобов'язань. Результати розрахунків зводяться в аналітичну табл. 6.7.

Коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу

До основних показників, що характеризує структуру капіталу компанії, відносяться коефіцієнт концентрації власного капіталу (фінансової незалежності), коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт капіталізації та ін.

У цілому показники структури капіталу відображають співвідношення власних і позикових коштів у джерелах фінансування компанії, тобто характеризують ступінь її фінансової незалежності.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу (Equity to Total Assets).

Показник носить ще назву коефіцієнта фінансової незалежності (Equity Ratio, ER) і характеризує частку власників фірми в загальній сумі джерел, а також залежність фірми від зовнішніх позик. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів. Інтерпретація цього показника залежить від багатьох факторів: від середнього рівня цього коефіцієнта в інших галузях, доступності компанії до додаткових боргових джерел фінансування, особливості поточної операційної діяльності. Розраховується як відношення власного капіталу до загальної суми активів.

Для компаній, що мають в силу специфіки бізнесу постійно високу частку позикових коштів, розраховують коефіцієнт фінансової залежності як відношення позикового капіталу до загальної суми джерел (валюті балансу).

2. Коефіцієнт фінансової стійкості (Financial Risk).

Показує, яка частина активів фінансується за рахунок використовуваного капіталу (власного капіталу і довго-

Таблиця 6.7. Аналіз структури капіталу

Аналіз структури капіталу

вих зобов'язань). Так виглядає розрахунок у випадку, коли відстрочені податки включені в загальну суму боргу. Якщо відкладені податки виключити з суми заборгованості, коефіцієнт відповідно змінить своє значення. Розраховується показник як відношення використовуваного (вкладеного) капіталу до сумарній величині джерел. Значення показника нижче 0,6 розглядається як тривожне, що зумовлює необхідність детального аналізу структури власного капіталу і умов і розмірів довгострокового запозичення.

3. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (Total Debt to Total Assets).

Також служить для представлення структури капіталу компанії. Демонструє, яка частка активів підприємства фінансується за рахунок позикових коштів. Коефіцієнт не дає інформації про ймовірність отримання доходу в майбутньому або можливе припливі коштів.

4. Коефіцієнт фінансового важеля (Financial Leverage, FL). Сумарні зобов'язання до власного капіталу (Total Debt to Equity).

Співвідношення кредитних і власних джерел фінансування - ще одна форма подання коефіцієнта фінансової незалежності. Розраховується як відношення позикового капіталу до власного і показує, скільки позикових коштів залучено на кожен рубль власних коштів. У певному сенсі зростання цього показника в динаміці не може трактуватися як позитивна тенденція, оскільки свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів і інвесторів.

5. Коефіцієнт фінансування (Equity to Total Debt).

Являє собою співвідношення власних і залучених коштів і дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Він показує величину позикових коштів, що припадають на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи.

Наприклад, значення коефіцієнта фінансування, рівне 0, 1, показує, що на один рубль власних коштів підприємства припадає одна копійка позикових коштів.

Стійка тенденція до зростання цього показника може привести до зниження ступеня незалежне підприємства і відповідно зниження його фінансової стійкості.

Ще раз підкреслимо, що всі показники фінансової стійкості рекомендується розраховувати на базі скоригованих значень власного і позикового капіталу.

Нижче представлена зведена таблиця показників, що характеризують фінансову стійкість компанії (табл. 6.8).

Таблиця 6.8. Відносні показники фінансової стійкості

Відносні показники фінансової стійкості

Всі коефіцієнти фінансової стійкості фірми можуть вважатися показниками ризику, притаманного структурі капіталу.

Необхідно підкреслити, що не слід буквально розуміти рекомендовані значення розглянутих показників. У ряді випадків частка власного капіталу в їх загальному обсязі може бути менше половини. Проте такі підприємства будуть зберігати досить високу фінансову стійкість. Це залежить від швидкості обороту поточних активів, способу розміщення джерел коштів в активі балансу, структури витрат, що склалися партнерських відносин з кредитними організаціями, ділової репутації підприємства та ін.

Тому значення коефіцієнтів повинні оцінюватися в порівнянні з середньогалузевими даними, у зіставленні з спорідненими підприємствами в часі.

Багато що залежить також від користувача інформацією. Так, постачальники сировини і матеріалів, товарів, банкіри (тобто кредитори) з великою часткою ймовірності зволіють мати справу з підприємствами, що мають високу питому вагу власного капіталу, що володіють відносною фінансовою незалежністю.

Навпаки, акціонери, інвестори (власники підприємства) прагнутимуть до обгрунтованого зростанню частки позикових коштів, залученню інвестицій. Основна цільова установка оптимізації структури капіталу - пошук такого співвідношення позикових і власних коштів, при якому досягається максимальний приріст рентабельності власного капіталу при прийнятній ступеня сукупного ризику.

Як приклад проведемо розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість компанії "X" (див. Табл. 5.6).

Використовуючи описану вище методику, визначимо тип фінансової стійкості компанії на підставі співвідношення запасів і витрат і нормальних джерел їх фінансування (тис. Руб.):

2хх8 р .:

РКІП = 155865 + 48116 - 163927 = 40054; РКК "= 162 342 + 45 622 - 179 344 = 28 620;

2ХХ9 р .:

РКНП = 162 342 + 45 622 - 179 344 = 28 620; РККП = 215277 + 0 - 189870 = 25407;

2ХХ8 р .:

НІФЗНП = 400 54 + 185 898 = 225 952; НІФЗкп = 28620 + 355964 = 384584;

2хх9 р .:

НІФЗНП = 28620 + 355964 = 384584; НІФЗт = 25407 + 279451 = 304858.

Запаси і витрати (сума ст. 210 + 220 бухгалтерського балансу) за даними аналітичного балансу становили:

  • 2ХХ8г .: 2ХХ9г .:
  • 33нп = 30982; 33нп = 47336;
  • 33кп = 47336; 33кп = 53028.

За результатами проведених розрахунків шляхом зіставлення величини запасів і джерел їх формування можна зробити наступні висновки:

2ХХ8 р .:

РКНП> 33нп - абсолютна фінансова стійкість; РККП <ЗЗкп <НІФЗ - нормальна фінансова стійкість;

2ХХ9 р .:

РКНП <33нп <НІФЗІП - нормальна фінансова стійкість;

РККП <ЗЗкп <НІФЗКП - нормальна фінансова стійкість.

Таким чином, в обох аналізованих періодах підприємство володіє нормальною фінансовою стійкістю.

Розрахунок відносних показників фінансової стійкості компанії

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує частку коштів, вкладених власниками в загальну вартість майна підприємства. Результати розрахунків показують, що 30-40% майна сформовано за рахунок власного капіталу. І хоча це значення нижче норми, ризик кредиторів невеликий (у разі реалізації майна, сформованого за рахунок власних коштів компанії, можливо погашення більшої частини боргових зобов'язань).

Значення коефіцієнта фінансової стійкості також нижче норми. При цьому частка вкладеного капіталу у валюті балансу незмінна, вона не зменшується, а й більше пасивів довгострокового характеру не стає. Компанія робить ставку на використання короткострокових зобов'язань, зокрема нарощує кредиторську заборгованість. Така тенденція зумовлює необхідність встановлення жорстко

Таблиця 6.9. Приклад розрахунку відносних показників фінансової стійкості компанії

Приклад розрахунку відносних показників фінансової стійкості компанії

го контролю за співвідношенням тривалості обороту дебіторської та кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт фінансового важеля показує, яке співвідношення позикового і власного капіталу. Отримані значення свідчать про те, що в нашому випадку більша частина майна сформована за рахунок позикових коштів, тобто досить висока ступінь фінансової залежності підприємства.

При оцінці фінансової стійкості проглядаються деякі позитивні моменти і в разі прийняття правильних рішень можливе вирівнювання фінансового стану підприємства. Необхідні заходи щодо оптимізації структури капіталу, розгляд питання про можливість акціонування або фінансової підтримки підприємства. В даному випадку в силу специфіки галузі отримання довгострокових позик має скоріше теоретичне значення.

В цілому ж заперечувати можливість додаткового запозичення (збільшення частки позикового капіталу) було б невірним рішенням; відповісти на це питання певною мірою допоможе розрахунок ефекту фінансового важеля.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >