Аналіз ділової активності компанії

Введення, основні поняття

Поточна фінансово-господарська діяльність підприємства завжди пов'язана з наявністю операційного (достатність отриманих доходів на покриття постійних і змінних витрат) і фінансового (можливість обслуговування боргових зобов'язань) ризиків.

У зв'язку з цим виникає необхідність в оцінці не тільки структури капіталу, але й здатності компанії стійко генерувати грошові кошти, нарощувати прибутковість основної діяльності.

З цієї точки зору, ділова активність компанії може визначатися як досягнення компанією заданих темпів зростання, реалізація стратегічних цільових установок.

Отже, ділової активності може бути дана оцінка з використанням як якісних, так і кількісних показників.

Розглядаючи ділову активність як ступінь просування фірми на різних ринках, доцільно провести аналіз на якісному рівні, порівнюючи конкретну компанію з компаніями, порівнянними за сферою діяльності і розмірами. Критеріями якісного аналізу можуть бути асортимент продукції, частка ринку, репутація компанії, наявність постійних клієнтів і т.п.

В рамках фінансового аналізу оцінка ділової активності являє собою кількісний аналіз, що передбачає проведення оцінки прибутковості вкладень капіталу, бізнесу в цілому та окремих його напрямків.

Введемо умовні позначення та назви основних показників, використовуваних у цій главі (табл. 7.1-7.3).

Таблиця 7. 1. Показники результативності

Показники результативності

Таблиця 7.2. Показники ефективності

Показники ефективності

Таблиця 7.3. Аналіз беззбитковості

Аналіз беззбитковості

Основні напрямки кількісної оцінки ділової активності

Зростання ділової активності компанії багато в чому визначається тим, наскільки ефективно в компанії використовуються ресурси; відповідно проявлятися ділова активність буде у швидкості обороту коштів і рентабельності фінансово-господарської діяльності.

У зв'язку з цим можна виділити наступні напрямки аналізу:

  • o горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки (оцінка результативності діяльності компанії);
  • o аналіз прибутковості вкладень капіталу (показники рентабельності);
  • o аналіз ефективності використання ресурсів (показники оборотності).

Аналіз результативності діяльності компанії

Часовий (горизонтальний) аналіз результатів діяльності підприємства проводиться на базі формату звіту про прибутки і збитки, де представлена інформація про підсумкові показниках за звітний період (сукупному доході, виручці від реалізації, прибутку), а також вироблених витратах. Нижче представлений алгоритм розрахунку фінансового результату компанії за період за даними бухгалтерського звіту про прибутки і збитки (рис. 7.1).

Базовою звітною формою, використовуваної в процесі аналізу ділової активності, служить звіт про прибутки і збитки.

В окремих випадках важливо розрізняти прибуток від основної діяльності та інші прибутки (наприклад, від здачі в оренду та ін.).

Аналіз фінансових результатів сьогодні трактується як аналіз джерела винагороди, одержуваного інвестора

Звіт про прибутки і збитки (бухгалтерський формат)

Рис. 7.1. Звіт про прибутки і збитки (бухгалтерський формат)

ми та кредиторами в якості компенсації за ризики, які вони на себе беруть.

Представлений алгоритм звіту ілюструє так званий багатоступінчастий формат звіту про прибутки і збитки, де виділені декілька видів прибутку: валова, прибуток від продажів (прибуток до виплати відсотків і податків), прибуток до і після оподаткування. Кожна ступінь дозволяє аналізувати вплив на фінансовий результат тієї чи іншої групи витрат. Так, валовий прибуток залежить від собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а величина прибутку від продажів визначається ще й комерційними, управлінськими витратами.

Розрахунок питомої ваги окремих елементів звіту у виручці від реалізації (вертикальний аналіз) дозволяє оцінити ступінь впливу різних показників на підсумкове значення прибутку. Таким чином можуть бути виявлені основні фактори, що впливають на результати діяльності підприємства (динаміка витрат, сума податкових платежів, відсотків за кредитами і позиками та ін.), А також забезпеченість заданих (запланованих) темпів зростання ключових показників.

У зв'язку з тим, що в умовах ринкових відносин все більшу роль у доходах компанії поруч із прибутком починають грати інші надходження - відсотки, дивіденди, орендні платежі, кінцевий результат її діяльності називають доходом (включає виручку від реалізації плюс всі інші доходи).

Зіставлення доходів і витрат звітного періоду, аналіз їх динаміки дає додаткову інформацію про готовність компанії підтримувати стабільний прибуток в довгостроковому періоді (табл. 7.4).

Таблиця 7. 4. Аналіз динаміки доходів і витрат компанії

Аналіз динаміки доходів і витрат компанії

Для оцінки динаміки доходів і витрат компанії рекомендується використовувати представлену аналітичну таблицю.

Аналогічно будується таблиця для аналізу прибутку (збитків).

Звичайні види діяльності - типові для даної компанії операції і регулярно виникають операції (здача майна в оренду, фінансові вкладення в цінні папери), що впливають на розміри фінансового результату.

Для багатопрофільних компаній або організацій, що функціонують на різних географічних ринках збуту, рекомендується вести аналіз в розрізі окремих сегментів (сегментарна звітність).

У процесі горизонтального аналізу доходів і витрат компанії виявляються й оцінюються:

  • o основні напрямки отримання доходів;
  • o стабільність отримання доходів;
  • o резерви зниження витрат;
  • o достатність отриманого прибутку.

Коефіцієнт витрат, що характеризує зміну співвідношення витрат і доходів компанії, повинен мати значення менше одиниці; чим вище темпи зростання витрат, тим ретельніше необхідно контролювати їх динаміку, оцінюючи обгрунтованість їх збільшення. Ситуація з технічним переозброєнням виробництва призведе до неминучого зростання витрат з можливими майбутніми вигодами; зовсім інші рішення повинні прийматися у випадку, якщо причина істотного зростання витрат - неефективний менеджмент, неякісний управлінський облік.

Використовуючи дані про доходи компанії, можна розрахувати коефіцієнт прибутковості активів, що показує, яка віддача з кожної гривні, інвестованого в активи компанії; всі зусилля команди менеджерів спрямовані, як правило, на підвищення ефективності використання активів.

Аналіз ведеться як по компанії в цілому, так і в розрізі окремих напрямків бізнесу.

У процесі аналізу доходів і витрат компанії:

  • o оцінюється динаміка показників;
  • o виявляються ключові фактори, що впливають на розміри фінансового результату;
  • o оцінюється ступінь досягнення заданих темпів зростання прибутку.

Таким чином, в процесі горизонтального і вертикального аналізу доходів і витрат компанії виявляються основні резерви підвищення результативності її діяльності.

Немаловажним фактором отримання достовірної інформації про динаміку ділової активності компанії є точний вибір оціночних показників, який, у свою чергу, багато в чому визначається цільовими установками компанії. Так, якщо стратегічна мета компанії полягає в максимізації прибутку звітного періоду, то результати її діяльності стають пріоритетною групою оціночних показників, що характеризують ділову активність.

Порядок розрахунку основних показників результативності представлений в табл. 7.5.

Таблиця 7.5. Основні показники результативності

Основні показники результативності

Вибір групи показників буде визначатися завданням, поставленим фінансовим аналітиком, і інтересами користувача інформації (власника, кредитора і т.д.).

У процесі аналізу виявляється динаміка результативних показників, зростання їх значень оцінюється як позитивна тенденція. При цьому у разі випереджаючої динаміки виручки від реалізації в порівнянні з темпами зростання ресурсів говорять про наявність інтенсивного економічного зростання.

За результатами проведеного аналізу розробляється система заходів, спрямованих на підвищення результативності діяльності компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >