Завдання аналізу руху грошових коштів

Чому деякі корпорації накопичують великі запаси грошових коштів (ДС) на рахунках своїх компаній, інші воліють оптимізувати залишки грошових коштів?

Основним з умов фінансового добробуту підприємства вважається приплив коштів, що забезпечує покриття його зобов'язань. Відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про його серйозні фінансові ускладнення. Надмірна ж величина грошових коштів говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошових коштів, або з упущеною можливістю їх вигідного розміщення й одержання додаткового доходу. У зв'язку з цим доцільно оцінити раціональність управління грошовими коштами на підприємстві.

Так, грошові кошти являють собою обмежений ресурс. Тому потрібно забезпечити якийсь механізм регулювання збалансованості їх надходження і витрачання. При цьому пріоритетною визнається завдання побудови гнучкої системи управління грошовими потоками, здатної швидко реагувати на зміни ситуації. Така гнучкість, адаптивність дозволяє формувати запас коштів, що забезпечує втілення стратегічних рішень.

Але будь-які управлінські рішення передує аналіз ситуації; аналітик повинен знати, звідки переважно надходять кошти в компанію і на що витрачаються; як визначити їх достатній рівень для конкретного бізнесу; чи є грошові притоки стабільними; які причини неплатоспроможності компанії.

Результати аналізу руху грошових коштів використовуються для оцінки:

 • o можливості організації забезпечувати чистий грошовий приплив;
 • o здатності погашати зобов'язання перед кредиторами, виплачувати дивіденди, здійснювати інші платежі;
 • o потреби в додатковому залученні грошових коштів;
 • o ефективності інвестиційних і фінансових операцій.

З цією метою проводиться всебічний аналіз руху грошових коштів на базі фінансової звітності. Оцінка результатів аналізу на досить тривалому проміжку часу дозволяє отримати відповідь на наступні питання:

 • o у досягнення яких цілей доцільно вкладати кошти;
 • o за якими напрямками слід скоротити вкладення;
 • o з яких джерел залучити додаткові грошові кошти і в якій мірі скоротяться у зв'язку з цим зобов'язання;
 • o здатна компанія поповнити резерви на непередбачені витрати.

У процесі аналізу руху грошових коштів необхідно жорстко контролювати порівнянність фактичних і прогнозних значень досліджуваних показників, своєчасно вишукуючи виникаючі відхилення від заданих темпів зростання. Така форма аналітичної роботи забезпечує якісне регулювання грошових потоків компанії.

Зрозуміло, ефективна схема управління грошовими потоками забезпечує фінансову стабільність компанії, дозволяє знизити потребу в позиковому капіталі (і, отже, фінансові ризики), сприяє прискоренню обороту капіталу і зміцненню платоспроможності компанії.

Інформаційна база аналізу руху грошових коштів

Використовувані фінансовими аналітиками методи аналізу грошових потоків базуються головним чином на даних річної бухгалтерської звітності. Основними джерелами інформації служать звіт про рух грошових коштів, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки.

До переваг бухгалтерської звітності належать її уніфікованість, доступність внутрішнім і зовнішнім користувачам. Таку інформацію можна застосовувати при веденні порівняльного аналізу, оскільки всі підприємства формують звітність, орієнтуючись на загальноприйняті принципи, затверджені стандарти фінансової звітності.

Однак у бухгалтерському балансі представлена інформація про залишки грошових коштів підприємства на кінець звітного періоду. По суті дані балансу - статичні, характеризують тільки результат руху грошових коштів за звітний період.

Звіт про рух грошових коштів охоплює один звітний період і ілюструє приплив і відтік грошових коштів як результат поточної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності компанії. З цього звіту можна отримати інформацію, додаткову до тієї, що представлена в балансі і звіті про прибутки і збитки.

Відомо, що величина залишку грошових коштів може відхилятися від величини прибутку (збитку), отриманого компанією за минулий звітний період. Виявити причини такого відхилення, орієнтуючись на дані бухгалтерського балансу, неможливо, оскільки воно не залежить від зміни активів і пасивів. Визначається таке відхилення тим, що фінансовий результат формується на базі методу нарахування, а залишок коштів - касового методу (тобто за фактом реального виконання). Крім того, не всі суми, визнані бухгалтером в обліку, беруть участь одночасно (або в повному обсязі) у розрахунку фінансового результату і залишку грошових коштів. Наприклад, сума накопиченої амортизації повністю визначає прибуток (збиток), а на грошовому потоці позначається через вплив на суму податку на прибуток.

Отже, з тим, щоб достовірно оцінити причини відхилення залишку грошових коштів від фінансового результату, слід використовувати дані звіту про прибутки і збитки (а не тільки балансовий звіт).

Показники звіту про прибутки і збитки мають велике значення для проведення аналізу руху грошових коштів. У цій формі звітності аналітик знайде інформацію про виручку від реалізації; собівартості проданих товарів (робіт, послуг); інших видів витрат, визнаних бухгалтером витратами даного звітного періоду; всіх видів прибутку (від валової до чистої).

Слід підкреслити, що аналіз руху грошових коштів може стати базою для отримання серйозних оцінок і висновків тільки в тому випадку, якщо фінансові звіти будуть доповнені інформацією, отриманою управлінськими бухгалтерами, а також фахівцями, які аналізують динаміку основних техніко-економічних показників. Така інформація може бути отримана оперативно, вона не прив'язана до конкретних термінів формування бухгалтерського звіту, групується за будь-якими ознаками і може бути виражена і у вартісній формі, і в натуральних показниках (метрах, штуках, кілограмах).

Проте ключовим форматом, використовуваним для аналізу руху грошових коштів, повинен бути визнаний звіт про рух грошових коштів. Інформація, представлена в цьому звіті, дозволяє з'ясувати, перевищували Чи в минулому грошові надходження компанії її витрати. Його можна використовувати і для прогнозування майбутніх грошових потоків. Він навіть дозволяє судити про ймовірності погашення боргових зобов'язань і виплати дивідендів підприємством, а також виникнення потреби у фінансуванні із зовнішніх джерел (рис. 8.1).

Схема формування звіту про рух грошових коштів у розрізі основних видів діяльності

Рис. 8.1. Схема формування звіту про рух грошових коштів у розрізі основних видів діяльності

Нижче представлена структура звіту про рух грошових коштів умовної компанії. У формі звіту виділені три розділи:

 • 1. Грошовий потік від операційної діяльності (кошти, одержувані і використовувані в ході основної господарської діяльності компанії).
 • 2. Грошовий потік від інвестиційної діяльності (кошти, одержувані і використовувані в результаті купівлі та продажу необоротних активів).
 • 3. Грошовий потік від фінансової діяльності (кошти, одержувані і використовувані в ході діяльності, яка зачіпає кредиторів і власників підприємства).

Очевидно, що такий звіт добре структурований, і кожен його розділ має свій зміст і аналітичну цінність.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

Розкриємо зміст кожного з розділів звіту (табл. 8.2, 8.3).

Таблиця 8.2. Рух грошових коштів але видами діяльності компанії

Рух грошових коштів але видами діяльності компанії Аналітична цінність звіту про рух грошових коштів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >