Аналіз ділової активності ГК

Ділова активність ГК проявляється в динамічності розвитку, досягненні поставлених цілей, а також в ефективності поточної діяльності.

Головними умовами підвищення вартості ГК визнаються здатність стійко генерувати дохід, забезпечення високої результативності діяльності, ефективне використання ресурсів.

У свою чергу, в довгостроковому періоді необхідно послідовно управляти процесом отримання доходу та ефективністю вкладень капіталу. Це особливо важливо для ГК, які знаходяться на стадії реалізації масштабних інвестпроектів. У даній ситуації на перший план виходить цілеспрямоване управління ростом і рентабельністю ГК.

Впровадження системи управління з урахуванням цілей і контрольних показників - це практично єдиний варіант добитися стійкої конкурентоспроможності, ефективності діяльності та підвищення вартості компанії, шляхом постановки чітких цілей і жорсткого контролю виконання цільових показників.

Ефективність діяльності ГК оцінюється як результат досягнення певних цільових значень тих чи інших контрольних показників (ROTA, ROIC, ЕР, ROE, EBITDA і т.д.). Основним джерелом інформації про декларовані компанією доходи служить звіт про прибутки і збитки (ОПУ). Прибуток традиційно застосовується як найважливіший показник, що характеризує результати основної діяльності компанії.

Для цілей управління діяльністю компанії значення показників ОПУ та бухгалтерського балансу повинні розглядатися у взаємозв'язку один з одним, що робить можливим розробку взаємопов'язаних (відносних) показників.

Ключові показники ділової активності, використовувані для аналізу ГК, можна розділити на три основні блоки.

1. Показники результативності.

Виручка. Основною продукцією ЦК вважається електроенергія, кількість якої визначається показником виробітку - МВт-ч. При купівлі або продажу ціна електроенергії становить руб. / МВт-ч. Виручка ГК залежить від двох факторів - ціни електроенергії і вироблення.

Ціна електроенергії визначається як відповідно з регульованими державою тарифами, так і на оптовому ринку енергетичних потужностей (ОРЕМ).

Еластичність попиту на електроенергію є низькою, оскільки електроенергія - товар першої необхідності, що практично не має замінників.

Вироблення безпосередньо залежить від сезону року, погодних факторів (температури, водності річок). У структурі виручки ОГК близько 90% становить електроенергія.

При аналізі виручки ГК необхідно виявляти причини змін по кожній станції.

Операційний прибуток - валова, за вирахуванням комерційних і управлінських витрат. На управлінські витрати відносять витрати на створення і функціонування виконавчого апарату ЦК, створення єдиних інформаційних систем управління групою станцій; для ОГК, станції яких розкидані по всій території країни, можуть становити суттєву частку витрат, яку також необхідно контролювати. Операційний прибуток до амортизації (EBITDA) - показник, що дозволяє порівнювати результати, а також оцінювати результативність діяльності ГК; даний показник більш якісно характеризує діяльність ЦК, ніж EBIT. Це пов'язано з тим, що показники амортизації істотно відрізняються у різних ГК.

Основними факторами, що впливають на даний показник, є собівартість генерації електроенергії (ціна і витрата палива) і ціна на електроенергію. Аналізуються і порівнюються темпи зростання тарифів на електроенергію на оптовому ринку і темпи росту тарифів на паливо.

Операційний прибуток після податків NOPLAT (NOPAT) - один з найважливіших показників, що характеризують основну діяльність ЦК, враховує суми скоригованих податків з ОПУ. У NOPLAT податки називаються скоригованими, оскільки в ситуації, коли фінансова та податкова звітність компанії розрізняються, слід використовувати значення податків, отримані у податковій звітності, але скориговані на процентні платежі і доходи, а також інші неопераційні статті. Даний показник важливий тим, що враховує прибуток тільки від основної діяльності.

Чистий прибуток характеризує вплив показників фінансової діяльності ГК (доходи / витрати від курсових різниць, розміщення вільних ДС, розрахунки з податку на прибуток, кон'юнктура фінансових ринків, реалізація інвестиційних програм і т.д.).

Дивідендний дохід на акцію. Акціонерне товариство (АТ) розкриває інформацію про прибуток, що припадає на акцію, яка відображає частину прибутку звітного періоду, належної на одну акцію, у двох величинах:

Базовий прибуток на одну акцію - Частина прибутку звітного періоду, належної акціонерам, тобто

2. Показники ефективності управління ресурсами.

Ресурси поділяються на матеріальні (переважають у ЦК), трудові та фінансові.

Ефективність управління ресурсами означає оптимальність обсягу ресурсів ГК, з точки зору виконання виробничої програми, а також ступінь забезпечення існуючими, працюючими активами певного розміру виручки і виявлення оптимальності використання активів.

Основними активами ГК, використовуваними в діяльності, є ВА - будівлі і споруди, машини й устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади, за ними з великим відривом слідують ТА - запаси палива, дебіторська заборгованість, запаси і т.д.

Виробничу потужність ГК визначають її активні основні засоби (ОС) - генерує обладнання, якість і характеристики якого багато в чому визначають ефективність використання ОА.

Основними завданнями аналізу ефективності управління активами є визначення забезпеченості ОС і рівня їх використання, встановлення причин змін. У табл. 9.8 наведені основні напрямки аналізу ОС ГК.

Таблиця 9.8. Напрями аналізу основних засобів

Напрямки аналізу основних засобів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >