Показники рентабельності

Аналізуючи прибутковість діяльності ГК, розраховують традиційну сукупність показників рентабельності. Однак у силу тільки капітал, вкладений в основну діяльність компанії, так само, як і розглянута прибуток є прибутком від основної діяльності. Даний показник набагато більш вірно характеризує основну діяльність ЦК, ніж ROE або ROA та ін., Так як виявляє істинний стан компанії.

На основі ROIC визначається показник, що характеризує ефективність основної діяльності, а також змінюється розмір компанії (введення нової потужності) - ЕР - економічний прибуток.

Даний показник важливий, оскільки дає можливість проаналізувати зміни, що пройшли за один рік. Наприклад, при введенні нової потужності в роботу зросте розмір інвестицій в основну діяльність, але зросте і NOPAT, відповідно, з'явиться можливість миттєво оцінити ефективність роботи станції і зміни ефективності ГК.

При аналізі динаміки показників рентабельності за кілька періодів необхідно точно визначати причини змін. Так, висновок експлуатації і демонтаж застарілого та зношеного обладнання може позитивно позначитися на показниках рентабельності активів і рентабельності капіталу.

Також причиною зміни показників рентабельності, як правило, є виробничі показники ГК.

Наприклад, як уже говорилося, морально і фізично застарілий енергоблок з низькими показниками паливної економічності, з низькими показниками маневреності при лібералізації ринку електроенергії не окупить витрат і з високою часткою ймовірності залишиться в резерві, а значить, не забезпечить отримання виручки, прибутку, позитивних грошових потоків і т.д., проте часто енергокомпанія змушена утримувати дане застаріле обладнання в робочому стані.

Слід мати на увазі, що в момент початку спорудження на звільнилася майданчику нового високоекономічного і маневреного енергоблоки за рахунок позикових коштів показники рентабельності значно знизяться і будуть заниженими до моменту введення нового енергоблоку в експлуатацію (як правило, це 2-3 роки).

Аналогічна ситуація, правда в менших масштабах, спостерігатиметься і у разі фінансування робіт за рахунок власних коштів, які перетворяться з ДФВ і КФВ, приносять певний дохід, у незавершене будівництво, аванси видані і т.д.

Основним методом, що дозволяє виключити недоліки аналізу рентабельності ГК Коефіцієнтний метод, є оцінка дисконтованих грошових потоків Л / С17:

де СРК - чистий грошовий потік за період; У / АСС - вартість капіталу, залученого для інвестиційного проекту (див. спеціальну літературу з інвестиційного аналізу).

Проведений аналіз ілюструє можливість адаптації стандартних методик фінансового аналізу до умов діяльності ГК. Традиційний набір фінансових показників в даному випадку неінформативний внаслідок технологічних, економічних, ринкових особливостей галузі та інвестиційних програм.

Результатом фінансового аналізу ГК має стати набуття системи базових (найбільш інформативних) показників, що дають об'єктивну картину фінансового стану ГК.

До основних показників ефективності ГК можна віднести:

  • o технічні показники - УМ, КВВП, вироблення, ккд, паливний баланс, урутью, надійність і т.д., які можуть з достатнім ступенем точності характеризувати основну діяльність, інвестиційну привабливість і фінансовий стан ГК;
  • o економічні показники - виручка, попит, еластичність попиту, постійні та змінні витрати, економічний прибуток. При використанні даних показників необхідно враховувати такі нефінансові індикатори, як надійність генерації, безпека персоналу і проживає поблизу населення, стабільність енергосистеми, екологічні показники і т.д .;
  • o фінансові показники повинні використовуватися більш обгрунтовано внаслідок різних причин, таких як невідповідність балансової оцінки ВА, необхідності коригувань розмірів та складу активів і капіталу, особливо враховуючи диспропорції у структурі капіталу ГК, що знаходяться на стадії реалізації інвестпроектів. Необхідно враховувати також особливості виручки, прибутку і структури собівартості, виділяти основну діяльність, яка повинна бути основним об'єктом аналізу і нормування показників фінансової стійкості, платоспроможності, інвестиційної діяльності. При аналізі ділової активності на перше місце виходить взаємодія технічних і фінансових показників: наприклад, аналізувати фондовіддачу без прив'язки до КВВП, урутью, ціні потужності і т.д. марно, так само як рентабельність - без прив'язки до ціни електроенергії (потужності), паливопостачання, урутью, КВВП, виробітку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >