Управління оборотним капіталом компанії

Основні поняття та визначення

У рамках фінансової моделі в якості ключового завдання менеджери бачать збільшення вартості компанії. Не має сенсу заперечувати той теза, що зростання фундаментальної (реальної) вартості компанії тим більше, чим великі грошові потоки вона генерує. Але грошові кошти - всього лише один з елементів оборотних активів і, відповідно, можливість збільшувати притоки грошових коштів в компанію в чому визначається також якістю управління запасами і дебіторською заборгованістю, умінням розпорядитися короткостроковими фінансовими вкладеннями.

Підкреслимо, що фахівцями компанії приймаються управлінські рішення, які умовно можна розділити на дві великі групи: рішення довгострокового характеру (інвестиційні рішення) і короткострокові фінансові рішення, безпосередньо пов'язані з управлінням оборотними активами. Предметом даної глави є короткострокова фінансова політика компанії.

Що, власне, залежить від того, наскільки ефективна політика управління оборотним капіталом? Яким ризиків зазнає компанія у разі відсутності якого б то не було плану дій відносно визначення товарно-матеріальних запасів, лімітів дебіторської заборгованості і грошових коштів?

Очевидно, що наявність достатньої, відповідного стратегії компанії рівня ліквідних активів забезпечить безперебійну операційну діяльність, оптимальне поєднання дохідності та ризику, дозволить оцінити страхові резерви компанії, а також базові умови роботи з постачальниками та підрядниками.

В іншому випадку висока частка ймовірності того, що компанія зіткнеться з проблемою наявності наднормативних запасів, зростання долі сумнівних боргів у складі дебіторської заборгованості (як результату неефективною кредитної політики), дефіциту грошових коштів. В якості гіршого варіанту може розглядатися проблема дефіциту оборотних активів в цілому, що спричинить за собою пошук додаткових джерел фінансування. Як правило, фінансові менеджери розглядають можливість короткострокового кредитування з метою поповнення оборотних активів компанії. В якості разових заходів по залученню капіталу для вирішення окремої задачі це цілком прийнятний шлях. Однак якщо не вирішувати проблему дефіциту системно, виявляючи і ліквідуючи причини її появи, компанія ризикує потрапити в так звану "кредитну пастку", коли без постійного поповнення позикових коштів вона обійтися не зможе, що різко збільшує фінансову залежність і знижує її інвестиційну привабливість.

У даному контексті мова не йде про випадки постійного запозичення, обумовленого специфікою ведення бізнесу (сезонний характер виробництва та ін.).

У кінцевому рахунку, ефективна політика управління оборотним капіталом визначає ступінь ризику виникнення збитків, які є наслідком браку тієї чи іншої категорії оборотних активів (простої через нестачу сировини і матеріалів, прострочена дебіторська заборгованість, дефіцит грошових коштів).

У спеціальній і періодичній літературі з фінансового аналізу настільки велике термінологічне різноманіття, що цей факт сам по собі ускладнює проведення дослідження; у зв'язку з цим визначимо основні поняття, використовувані в даній книзі.

По-перше, тотожними вважаються поняття оборотний капітал, оборотні кошти, оборотні активи, поточні активи. У бухгалтерських стандартах використовується термін "оборотні активи", у фінансовому аналізі - "поточні активи", фінансові менеджери воліють термін "оборотний капітал" (рис. 10.1 ). Розглядається один і той же набір ресурсів компанії з точки зору активів і з позиції джерел їх формування (капіталу).

Склад оборотного капіталу

Рис. 10.1. Склад оборотного капіталу

По-друге, часто різними термінами визначають величину резерву на покриття поточних зобов'язань: робочий капітал або чистий оборотний капітал.

Чистий оборотний капітал (Net Working Capital, NWC) = = Вартість поточних активів - Сума поточних зобов'язань;

ЧОК (РК) = ТА-ТО.

Що ж тоді криється за строгим терміном "стратегія управління" оборотними активами? По суті, це програма розробки внутрішньокорпоративного стандарту (принципів) управління елементами оборотного капіталу з урахуванням впливу безлічі факторів, пов'язаних зі специфікою бізнесу.

o Управління оборотними активами (Current Asset Management) - вибір політики управління оборотними активами з метою підвищення ефективності їх використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >