ВСТУП

Комерційне підприємництво характеризується тим, що певну роль у ньому грають товарно-грошові, торгово-обмінні операції. Комерція являє собою процес організаційно-технічного та соціально-економічної взаємодії суб'єктів ринку з приводу розподілу і організації обміну товарно-матеріальних цінностей та послуг на еквівалентній основі. Комерція - самостійна підприємницька діяльність на ринку в умовах товарно-грошового обміну, детермінованого пропорціями між попитом і пропозицією товарів і послуг і регульованого державою за допомогою економічних важелів.

Комерція як підприємницька діяльність може існувати тільки при наявності прибутку, яка утворюється внаслідок збільшення первісної вартості товару, що обгрунтовано такими діями комерсанта, як здійснення процесу закупівлі товару, прийняття на себе фінансового ризику за поміщений в товар капітал, здійснення зберігання, продажу споживачеві у зручний для нього час, у потрібному асортименті, необхідної якості і в необхідній кількості, забезпечення кредитування товарополучателей.

Комерція як форма товарного обігу засобів виробництва затребувана необхідністю задоволення платоспроможної потреби товаровиробників на ринку; для неї характерні вільна реалізація товарно-матеріальних цінностей, можливість вибору споживачами постачальників, розрахунки на основі ринкових цін.

Комерція як економічна структура являє собою сукупність фірм, підприємств, які набувають, зберігають товари переважно великими партіями і перепродують їх виробничим споживачам, роздрібній торгівлі, кінцевим споживачам, надаючи при цьому супутні послуги.

Таких положень ми дотримуємося, коли виділяємо комерційну логістику із загального масиву логістик за ознакою галузевої класифікації підприємницької діяльності. З економічної суті слід функціональне наповнення комерційної логістики. Комерційна фірма є одночасно покупцем і постачальником товару; в процесі комерційної діяльності змінюються правомочності власності на товар (володіння, користування, розпорядження). З погляду ресурсного аспекту наповнення комерційної логістики досить різноманітне: транспортна, складська, інформаційна та інші види логістики. Всі ці складові не тільки присутні в комерційній логістиці, а й унаслідок великого різноманіття господарських зв'язків, а значить, і широкого вибору потенційних логістичних каналів вимагають глибокого опрацювання як на рівні дослідження операцій, так і на рівні прийняття управлінських рішень.

Хоча загальна схема комерції в чому аналогічна схемі виробничо-підприємницької діяльності, їй властиві і серйозні відмінності: відсутня необхідність забезпечення виробничими ресурсами, пов'язаними з випуском продукції; придбані комерсантом матеріальні ресурси купуються їм у вигляді готового товару, що потім реалізується споживачу. Ці особливості роблять серйозний вплив на специфіку логістики даного виду підприємництва, що отримала вже стійка найменування "комерційна логістика".

Комерційна логістика - широка і ємна категорія. При необхідності окремі її елементи можуть складатися в торговельну логістику, в якій найбільш виразно відіб'ються такі специфічні функції торгівлі, як напрям товарного потоку від виробника до споживача; зберігання запасів, необхідних для своєчасного забезпечення поставок покупцям при змінюваному попиті; перекривання тимчасового розриву між виробництвом і споживанням.

Важливе місце в сфері комерції займають товарні біржі - спеціалізовані недержавні установи для проведення торгових операцій з укладання угод про великомасштабну купівлі-продажу матеріально-речових товарів масового попиту, продаються по стандартах і зразкам. Основним предметом угод на товарній біржі є представлені на ній товари та контракти на купівлю-продаж товарів. Такі функції товарних бірж, як впорядкування торгівлі товарами, надання посередницьких послуг при укладанні угод, регулювання процесу торгу між продавцями і покупцями товару, інформування про ціни на біржові товари, в перспективі можуть затребувати виділення з комерційної логістики в самостійну науку і сферу діяльності біржової логістики.

Логістика охоплює всі стадії руху товару з метою оптимального задоволення вимог споживачів, вивчає і системно реалізує їх на практиці. Основною причиною затребуваності логістики сучасною економікою є те, що з її практичним використанням в сфері руху товарів були знайдені резерви, компенсуючі витрати по задоволенню постійно зростаючих запитів споживачів. Вони відшкодовуються за рахунок оптимального розміщення складів, оптимальної величини партій поставки продукції, впровадження нових технологій складування і вантажно-розвантажувальних робіт у процесі обслуговування споживачів.

Найбільш поширеним є підхід до комерційної логістики як науково-практичному напрямку, що полягає в ефективному управлінні материалопотоками в сферах виробництва та обігу; як до системи, що забезпечує транспортно-складські процеси, і як до системи забезпечення торгово-закупівельної діяльності. Організаційні форми і економічні методи логістичного управління рухом товарів, методи і засоби його інформаційного та кадрового забезпечення, технічні засоби управління покликані максимально скоротити сукупні витрати на всіх стадіях пересування та зберігання товарів.

Логістичне управління в значній мірі впливає на систему фінансово-економічного та правового забезпечення ринкових відносин. І навпаки, виникають нові вимоги до комунікаційного забезпечення господарських відносин, до ринку транспортних послуг, організації та функціонування складського господарства, розвитку транспортних служб в посередницьких організаціях і на підприємствах. При цьому комплексно розглядаються, вибираються економічні способи доставки вантажів, застосовуються прогресивні комерційно-правові акти, тарифи і перевізна документація.

Основна мета комерційної логістики полягає в адаптації до запитів споживача, що означає гарантію швидкого виконання їхніх замовлень і точне дотримання умов поставки. Ця мета конкретизується у таких завданнях:

 • o гарантія оптимальної системи організації потоків матеріалів, вантажів і товарів, що забезпечує надійність постачання при мінімальних витратах і максимальному використанні існуючих потужностей;
 • o створення системи контролю, що розкриває неоптимізовані процеси і формуючої нові цілі підприємства на основі актуальних порівнянь доходів і витрат;
 • o формування функціональної узгодженої організаційної структури підприємства.

Комерційна логістика представляє матеріально-технічне забезпечення, транспорт, виробництво, збут, складування єдиним безперервним процесом і вважає недоцільним їх розмежування (в аспекті організації процесу товароруху) на відособлені стадії суспільного виробництва. Суть логістичної концепції - розробка і впровадження таких систем синхронного управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками, які грунтуються на логістичних принципах і методах. Реалізація логістичної концепції повинна вести до наступних результатів: скорочення виробничого циклу і термінів виконання замовлень, зменшення запасів матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції, неухильному дотриманню договірних зобов'язань, посиленню значимості інноваційних процесів та їх впливу на зростання конкурентоспроможності.

Все вищевикладене і зумовило структуру даного підручника. У 1995 р було видано навчальний посібник з аналогічною назвою; на той час це було перший навчальний посібник в Російській Федерації на задану тему. Цей підручник має інші завдання і будується на інших принципах. У ньому немає можливості (та й потреби) детально викладати теорію логістики як такої. Більш детальну інформацію можна дізнатися з наших фундаментальних робіт. У цьому підручнику особлива увага приділяється власне комерційних аспектів, у зв'язку з чим детально розглянуті логістика закупівель і логістика оптових продажів. Підручник є першим серед подібних, підготовлених відповідно до вимог освітніх стандартів третього покоління.

У підручнику комерційна логістика розглядається як функціональна область інтегрованих логістичних систем і ланцюгів поставок, показаний механізм взаємодії таких функціональних областей, як логістика постачання, виробництва і розподілу. Представлена докладна характеристика комерційної діяльності в контексті актуальних алгоритмів логістики. Значне місце відводиться розгляду програмних продуктів вітчизняних та зарубіжних виробників.

Підручник розроблено з урахуванням вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВІМ) за напрямом підготовки 100700 "Торговельна справа" (кваліфікація (ступінь) "бакалавр"), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 22 грудня 2009 року № 787 .

Виходячи з характеристики професійної діяльності бакалаврів з напряму підготовки 100700 "Торговельна справа", наведеною у вищевказаному ФГОС ВПО, область професійної діяльності бакалаврів включає ряд видів діяльності, що мають безпосереднє відношення до тематики нашого підручника: організацію, управління і проектування процесів в області комерційної діяльності, логістики в торгівлі матеріально-технічного постачання і збуту, торгово-посередницької діяльності.

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів є товари споживчого та виробничого призначення, послуги з торгівельного, логістичному та рекламного обслуговування покупців, комерційні, торгово-технологічні, маркетингові, логістичні процеси, які виявляються і формуються потреби, матеріальні потоки, логістичні ланцюги і системи. Усе це одержало адекватне відображення в нашому підручнику.

Логістична професійна діяльність, поряд з торгово-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, проектної, передбачається у ФГОС ВПО в якості сфери навчання для бакалаврів з напряму підготовки 100700 "Торговельна справа".

Визначимо такі професійні завдання відповідно до видів професійної діяльності бакалаврів з напряму підготовки 100700 "Торговельна справа", розглянуті в даному підручнику:

 • o торгово-технологічна діяльність:
  • - Виявлення, формування і задоволення потреб;
  • - Організація і здійснення контролю якості товарів і послуг, приймання товарів за кількістю та якістю її обліку;
  • - Управління рухом товарів, його облік і оптимізація, мінімізація втрат товарів, витрат матеріальних і трудових ресурсів;
  • - Участь у роботі з організації та здійснення торгово-технологічних процесів на підприємстві;
  • - Регулювання процесів зберігання товарів, проведення інвентаризації, визначення, диференціація і списання втрат;
 • o організаційно-управлінська діяльність:
 • - Збір, зберігання, обробка, аналіз та оцінка інформації, необхідної для організації та управління комерційною, маркетингової, рекламної, логістичної і товароведной діяльністю;
 • - Вивчення і прогнозування попиту з урахуванням вимог споживачів на певних сегментах ринку;
 • - Складання документації в галузі професійної комерційної та логістичної діяльності та перевірка правильності її оформлення;
 • - Вибір ділових партнерів з урахуванням певних критеріїв, проведення ділових переговорів, укладення договорів на взаємовигідній основі і контроль за виконанням договорів;
 • - Управління асортиментом і якістю товарів і послуг;
 • - Організація і планування матеріально-технічного забезпечення підприємства, закупівлі і продажу (збут) товарів;
 • - Підвищення якості торговельного обслуговування споживачів;
 • - Управління товарними запасами та їх оптимізація;
 • - Аналіз і оцінка професійної комерційної та логістичної діяльності для розробки стратегії організації (підприємства);

організація та здійснення професійної комерційної та логістичної діяльності;

 • o логістична діяльність:
  • - Вибір або формування логістичних ланцюгів в торгівлі;
  • - Участь у розробці логістичних схем у торгівлі; управління логістичними процесами;
 • o науково-дослідна робота:
 • - Участь у розробці інноваційних методів, засобів і технологій провадження професійної комерційної та логістичної діяльності;
 • o проектна діяльність:
 • - Розробка проектів торгово-технологічних та логістичних процесів і систем в області комерції і логістики з використанням інформаційних технологій;
 • - Участь у реалізації проектів в області комерції і логістики;
 • - Проектування розміщення торговельних організацій.

Вимоги до результатів освоєння основних освітніх програм бакалаврату в частині, що стосується курсу "Комерційна логістика", наведені в якості завдань на початку кожної глави підручника у формі загальнокультурних (ОК) і професійних (ПК) компетенцій.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, слухачів програм підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки. Він також може бути корисний для фахівців-практиків, керівників і співробітників функціональних підрозділів підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >