КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ

Логістика: етапи становлення та розвитку

В даний час логістика - це наука, освітня дисципліна та практична діяльність з управління рухом матеріальних, фінансових, інформаційних та інших потоків у часі і просторі від первинного джерела до кінцевого споживача. Статусно і змістовно дане визначення може бути розкрито наступним чином.

Логістика - це:

 • o конкурентна стратегія господарюючих суб'єктів, целеполагающим фактором якої є ресурсозберігаючий алгоритм підприємницької діяльності;
 • o наука про рух сукупності матеріальних, інформаційних, фінансових, кадрових та інших потоків у системі ринкової економіки;
 • o методологія управління (планування, організації та контролю) процесом переміщення та зберігання у сфері заготівлі сировини і матеріалів, доведення їх до виробничого споживання, внутрішньозаводської переробки і доставки готової продукції до кінцевого споживача;
 • o системний (логістичний) підхід, що представляє рух і розвиток матеріальних, інформаційних, фінансових, кадрових та інших ресурсів в категоріях потоків і запасів;
 • o алгоритм організації раціонального руху матеріальних потоків і супутніх їм інформації і фінансів на всіх стадіях відтворювального процесу (матеріально-технічне забезпечення, виробництво, збут);
 • o функціональний менеджмент в системі управління підприємницькою фірмою;
 • o самостійний вид підприємницької діяльності, що спеціалізується на закупівлі, зберіганні та доставці продукції споживачеві (надання комплексу транспортно-складських послуг) або споживача до товару.

Як область професійної діяльності логістика включає дослідження, методи і технології, спрямовані на розробку та оптимізацію управлінських рішень та управління ланцюгами поставок (УЦП) підприємств різних галузей економіки.

Головна ідея логістики полягає в тому, щоб всі стадії виробництва (видобуток сировини, отримання матеріалів, виробів, виготовлення кінцевої продукції), транспортування і збуту розглядати як єдиний і безперервний процес трансформації і руху продукту праці і пов'язаної з ним інформації. За оцінкою зарубіжних фахівців, комплексне впровадження логістики на підприємствах може забезпечити зниження рівня запасів на 30-50% і скоротити час руху продукції на 25-45%.

Предметом логістики як дисципліни є гармонізація інтересів учасників процесу руху продукції, оптимізація ринкових зв'язків, тобто вдосконалення управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу та економічних компромісів з метою отримання синергічного ефекту.

Інтегруюча функція логістики в процесі управління рухом товарів реалізується через наступну систему форм і методів практичної діяльності:

 • o інтеграція функції формування господарських зв'язків (головного етапу "проектних" робіт в комерційній логістиці) з функціями визначення потреби в перевезеннях продукції;
 • o координація оперативного управління поставками і процесу транспортування продукції;
 • o кооперація в управлінні рухом товарів через комплексне використання складів, що знаходяться у власності різноманітних суб'єктів (постачальницько-збутові, транспортні, виробничі форми різних галузей);
 • o оптимізація сукупних витрат па переміщення продукції шляхом економічної зацікавленості транспортних, комерційних організацій та обслуговуваних ними фірм у підвищенні ефективності процесів розподілу і пересування продукції;
 • o розвиток специфічних функцій управління рухом товарів в ув'язці з універсальними функціями управлінського процесу, раціональний розподіл їх між суб'єктами управління і концентрація у відповідних структурних підрозділах.

Логістична парадигма являє собою систему поглядів на можливі шляхи і способи підвищення ефективності функціонування підприємства. На певних етапах її розвитку формуються концепції (логістики, інтегральної логістики, управління ланцюгами поставок), адекватні існуючому рівню продуктивних сил і виробничих відносин. Конкретна концепція логістики реалізується на основі системного підходу. За допомогою концептуального планування намічаються шляхи, що визначають успіх проекту. Концепція забезпечує єдність і узгодженість дій всіх функціональних підрозділів фірми або учасників інтеграційного процесу. Вона показує напрямок, у якому слід розвивати логістичну систему підприємства. Для цього на підприємстві визначаються довгострокові цілі логістичної діяльності. Співробітники функціональних підрозділів підприємства повинні брати активну участь у розробці концепції. Це не тільки підсилює ступінь їх мотивації до узгоджений ної роботі, але також завдяки впровадженню нових ідей може поліпшити зміст самої концепції.

Реалізація логістичної ідеї повинна вести до скорочення виробничого циклу і термінів виконання замовлень, запасів матеріалів і готової продукції, посиленню інноваційних процесів та підвищенню конкурентоспроможності, неухильному дотриманню договірних зобов'язань.

Після розробки логістичної концепції стратегічні цілі дешифруються до оперативних приватних цілей але відношенню до витрат, постачальникам, гнучкості технологій, якості обслуговування споживачів і т.д. Для досягнення приватних цілей розвитку окремих функціональних структур фірми розробляються окремі проекти, пов'язані між собою і підпорядковані спільної стратегічної мети. Їх сукупність являє собою загальний план реалізації логістичної концепції в рамках фірми.

Вирішальними факторами здійснення всіх логістичних процесів є інформація як основний виробничий фактор і її інтегрування з матеріальним потоком. Для повного та адекватного відображення інформації на всіх ієрархічних рівнях логістичного процесу управління необхідно створити ефективно діючу комунікаційну систему, відображає рух матеріальних потоків від укладення контракту з постачальником до моменту споживання кінцевого продукту.

Перший етап становлення і розвитку логістики припадає на кінець 1960-х - початок 1970-х рр. У цей період логістика існувала здебільшого як спосіб мислення, в практичній же області цей період пов'язаний лише з частковою оптимізацією розподілу продукції (в США ця фаза отримала назву "фізичного розподілу"). Затребуваність подібної діяльності пояснюється тим, що ринок покупців зазнав якісних змін внаслідок появи філософії маркетингу, при цьому сервіс поставок придбав вирішальне значення в стратегії ринку.

Другий етап припадає на другу половину 1970-х - 1980-і рр. Основні фактори більшою затребуваності логістики в Західній Європі і Північній Америці - енергетична криза і експансія Японії в сфері виробництва і торгівлі. У цей період позначилися перехід до задачі управління матеріальними потоками по всьому воспроизводственному циклу, а також відміну логістичного управління від управління фізичним розподілом продукції і від наскрізного управління потоками матеріалів і інформації (рохрематікі).

Саме на початку цього етапу в наукових розробках і господарській практиці в області координації складування та транспортного обслуговування замість терміна "управління фізичним розподілом продукції" стали використовувати термін "логістика". Така зміна носила аж ніяк не формальний характер: логістичні дослідження вийшли за рамки управління фізичним розподілом продукції, в них знайшов відображення більш широке коло питань, пов'язаних з оптимальним використанням всього ресурсного потенціалу фірми. Мінімізація витрат фірми стала функцією комплексу економіко-організаційних заходів.

Третій етап припадає на 1990-і рр. На цьому етапі визначальною стала реалізація принципу руху ресурсів і продукції "точно в термін" із широким використанням інформатики та оптимізації виробництва.

Суть цього підходу полягає в тому, що в основному виробництві використовується технологія, що дозволяє обходитися без створення істотних запасів матеріалів, сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, у той час як у системі забезпечення передбачаються поставки в строго певний час через відповідні інтервали. За цією технологією подача вантажів у зону виробничого споживання в необхідних випадках здійснюється з точністю до хвилини. На цьому етапі складаються елементи цілісного вираження логістики. Зіставляючи масу продукції, яка знаходиться в русі і на складах, з тією, що включена безпосередньо у виробничий процес, а також порівнюючи час проходження через ці ланки, можна зробити висновок про те, що продуктивність праці фірми визначається пропускною здатністю її транспортно-складської системи. З цього випливає, що логістика як наукова організація постачання може сприяти збільшенню товарної пропозиції фірми і підвищенню її конкурентоспроможності.

Завдяки цьому логістика розглядається зараз як один з факторів конкуренції і як сучасна ринкова концепція, для якої характерно визнання комерційної ролі транспорту та матеріально-технічного забезпечення в загальній структурі фірм. Підрозділи фірм, що займаються доставкою і зберіганням товарів і матеріалів і нерідко розглядаються раніше як ланка оптової торгівлі, з існуванням якого доводиться миритися, стали набувати відповідні вагу і значення. Тепер стратегія фірм розробляється за участю керівництва зазначених структурних підрозділів.

Четвертий, сучасний етап розвитку логістики, початок якого співпало з початком XXI століття, слід назвати періодом глобалізації, тому що остання є однією з основних тенденцій розвитку всієї економіки, виступаючи стимулятором всіх сучасних інноваційних процесів.

Під інтеграцією і глобалізацією світової економіки часто маються на схожі процеси: інтеграцію розуміють як процес взаємодії національних господарств декількох держав на основі кооперації і міжнародного поділу праці, а також об'єднання суб'єктів економічно, розвитку і поглиблення взаємозв'язку між ними, а глобалізацію економіки трактують як зростання взаємозалежності економіки всіх країн, в основі якого - поглиблення інтернаціоналізації виробництва і капіталу.

Розвиток сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій та телекомунікаційних систем створює нові можливості для побудови і функціонування організаційно-управлінських структур глобальних компаній. Простір і час не є перешкодою для менеджменту цих фірм як у власному управлінні, так і в інтеграції (побудові організаційних відносин) зі своїми логістичними партнерами.

Відбуваються істотні зміни в торговому, митному, податковому, транспортному законодавстві багатьох країн у бік лібералізації призводять до створення і розвитку глобальних міждержавних транспортних, телекомунікаційних, дистрибутивних та інших макрологістіческіх систем; до появи міжнародних логістичних посередників, що і дозволяє реалізовувати глобальні логістичні стратегії з урахуванням всіх світових ринків і оптимізації тотальних (сукупних) витрат.

Період глобалізації є перспективою подальшого розвитку логістики в світовій економіці. Для цього етапу характерно ускладнення ринкових відносин, посилення і ускладнення конкуренції, що зумовлюють фактори та тенденції розвитку логістики:

 • o збільшенням числа транснаціональних корпорацій (ТНК), що позиціонують себе на міжнародному ринку як глобальні компанії, і посиленням конкуренції між ними;
 • o приходом на національні ринки глобальних компаній;
 • o посиленням ролі політичного чинника в прийнятті рішень щодо формування та розвитку транспортних коридорів (паралельних або на додаток до нині чинних) - держави включаються в конкурентну боротьбу за залучення транзитних вантажів;
 • o зростанням ролі портів у залученні вантажопотоків і загостренням конкурентної боротьби між портами окремих регіонів;
 • o проникненням на національні ринки транспортних послуг великих закордонних компаній;
 • o розширенням переліку і підвищенням вимог до якості надаваних логістичних послуг.

Все це безпосередньо стосується становлення і розвитку логістики і в Росії. І якщо розвиток логістики в розвинутих зарубіжних країнах еволюціонувало під дією певних економічних і технологічних факторів, було викликано пошуком нових конкурентних переваг в посилюється конкурентній боротьбі, то російські фірми з початку становлення ринкових відносин мали взяти сучасні логістичні принципи. Складність поточного моменту розвитку логістики в Росії полягає в тому, що на кожному конкретному російському підприємстві логістика знаходиться на своєму етапі розвитку (етапи розвитку логістики фірми ті ж, що і для логістики в цілому, - фрагментація, становлення, розвиток, інтеграція, глобалізація), тому слід говорити про нерівномірність розвитку російської логістики.

В умовах, що особливо важливо виділити найбільш цінне в наявній практиці і на цій основі запропонувати механізм вибору таких прийомів і методів логістики, які б дозволяли досягати конкурентних переваг і посилювати конкурентну позицію фірми на ринку. Починаючи з середини 1970-х рр. логістичний менеджмент поряд з функціональними алгоритмами став виконувати целеполагающую функцію, а логістична політика, так само як виробнича, фінансова, кадрова та інші, стала важливою складовою корпоративної стратегії фірми. При цьому кожен новий етап становлення логістики випереджає відповідний період розвитку конкурентної політики фірми (що носить концептуальний характер), тобто є ініціатором його формування та розвитку, що підтверджує парадигмальний характер природи сучасного логістичного менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >