Управління якістю логістичного сервісу

Різний характер (при зміні рівня логістичного обслуговування) зростання логістичних витрат (експонентний) і збільшення обсягу реалізації товару (5-подібна логістична крива) дозволяє прийняти обгрунтоване рішення наступних оптимізаційних задач вибору системи показників якості логістичного сервісу; корпоративного управління якістю логістичного сервісу; логістичних технологій, технічних засобів, систем і процедур забезпечення високої якості логістичного обслуговування; методів і моделей оцінки параметрів якості логістичного сервісу; логістичних посередників, що забезпечують необхідний рівень показників якості логістичного сервісу; комплексних моделей оцінки якості сервісу в логістичних системах.

Складування

Високий рівень формалізації технологічних процесів у сфері складування дозволяє на основі оптимізаційних процесів сформувати достовірну систему підтримки при прийнятті управлінських рішень в області наступних завдань: вибір системи складування; вибір форми власності, типу, кількості та потужності складів; дислокація складів в регіональному аспекті; визначення номенклатури та асортименту зберігається і оброблюваної на складі продукції; організація логістичного процесу на складі; обгрунтування прийняття об'ємно-планувальних і проектних рішень складу; вибір логістичних посередників у складуванні; обгрунтування складу логістичних послуг в складуванні і методів оцінки їх якості; визначення підйомно-транспортного та технологічного складського устаткування; встановлення параметрів транспортно-складського процесу з приймання, вантажопереробки та відправці вантажів; обгрунтування обсягу логістичних витрат складування; вибір складських інформаційно-комп'ютерних систем.

Вантажопереробка

Перелік розв'язуваних оптимізаційних завдань: забезпечення максимальної операційної ефективності; алгоритм вантажопереробки при інтеграції з іншими логістичними функціями; визначення параметрів матеріальних потоків і якості логістичного сервісу в вантажопереробки; визначення операційних логістичних витрат; обгрунтування простору складування і переміщення вантажів; встановлення кількості, розміру або ваги оброблюваної партії вантажу і взаємини цих характеристик; оптимізація рівня механізації і автоматизації операцій грузопереработок; уніфікація технологій вантажопереробки і рішення про використання стандартизованого обладнання; планування профілактичного ремонту і забезпечення запасними частинами вантажопереробні обладнання; планування інвестицій для заміни морально і фізично застарілого обладнання.

Тара та упаковка

Підлягають оптимізації завдання: Типорозмірний ряди тари та упаковки з технологічними параметрами складського і вантажопереробні обладнання, вантажомісткістю і вантажопідйомністю транспортних засобів у різних функціональних областях логістики; рішення про дизайн тари і упаковки відповідно до вимог логістичного менеджменту в процесі транспортування, складування і вантажопереробки; вибір тари і пакувальних матеріалів для різних класів вантажів; вибір тари, зовнішніх товароносителей для забезпечення транспортування і вантажопереробки; рішення щодо маркування та штрихового кодування тари, упаковки і вантажних одиниць.

Логістичні операції, і функції

Перед логістикою постало завдання спряженості і сполучуваності в економіко-математичних моделях цих досить відрізняються один від одного сфер. Для цього потрібна була детальна структуризація процесів, що протікають в сфері обігу, що й знайшло своє відображення у формуванні системи логістичних операцій і функцій, які стали одними з фундаментальних понять логістики.

Логістичної операцією (logistical operation) називається будь елементарна дія або їх сукупність, що приводить до перетворення параметрів матеріальних і (або) супутніх їм інформаційних, фінансових, сервісних потоків, яке не підлягає подальшій декомпозиції в рамках поставленого завдання адміністрування або проектування логістичної системи.

До логістичних операцій відносяться, наприклад, такі дії з матеріальними ресурсами або готовою продукцією, як навантаження, розвантаження, затарювання, перевезення, приймання і відпуск зі складу, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший, комплектація, сортування, консолідація, розукрупнення і т .п.

До логістичних операцій слід віднести не тільки вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські операції (які зазвичай обчислюються бухгалтерським методом), а й комерційні операції з формування господарських зв'язків, підбору ділових партнерів, процес прийняття підприємницьких рішень (обчислені на основі економічного методу з урахуванням можливої альтернативної вартості зазначених складових). Логістичні операції поділяються на зовнішні, спрямовані на реалізацію логістичних функцій постачання і збуту, і внутрішні - для реалізації логістичних функцій фірми.

Декомпозиція логістичного процесу до рівня однозначно детермінованого набору операцій - складна і трудомістка задача. Вона вирішується зазвичай на рівні фірми в рамках побудови інформаційно-керуючої моделі підприємства, вибору відповідної корпоративної інформаційної системи та моделювання логістичних процесів.

Ефективність планування та прийняття рішень в логістичних системах багато в чому визначається правильно побудованої корпоративною базою даних але логістичних операцій, що є частиною загальної бази даних корпоративної інформаційної системи. При цьому на кожну логістичну операцію повинні бути віднесені витрати фінансів, часу і праці, що є базою для нормування витрат ресурсів в компанії і дозволяє ефективно контролювати показники логістичного плану.

Укрупненная група (сукупність) операцій, однорідних з точки зору їх мети і спрямованих на реалізацію корпоративних цілей логістичної системи, являє собою логістичну функцію.

Поняття "логістична функція" досить широко поширене у практиці бізнесу та в літературі з логістики, проте це поняття часто варіюється па рівні контексту в залежності від об'єкта дослідження або позиції дослідника. З практичної точки зору виділення логістичних функцій пов'язане з тими ж основними факторами, що і деталізація логістичних операцій.

Відокремлення логістичних функцій найчастіше прямо пов'язане з виділенням в компанії структурних підрозділів служби логістики або окремих менеджерів, відповідальних за управління запасами, закупівлями, транспортуванням, складуванням, упаковкою, вантажопереробкою, митним оформленням вантажів тощо

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >