Метод XYZ-аналізу

Аналіз ресурсів за методом ABC може виявитися достатнім для здійснення ефективного логістичного менеджменту в тому випадку, якщо характер надходження або споживання ресурсів детермінований, або може бути визнаний таким без спотворення реальної ситуації. Якщо ж попит на ресурс стохастічен (описується ймовірнісними характеристиками), то методу ABC явно недостатньо. У цьому випадку потрібно класифікація ресурсів виходячи з характеру їх затребуваності, тобто частоти попиту. У цьому випадку застосовується метод XYZ-аналізу, який дозволяє провести класифікацію тих же ресурсів фірми в залежності від характеру їх споживання і точності прогнозування змін у їхні потреби.

Класифікація видів продукції за характером споживання відображає ступінь нерівномірності їх відходу зі складу. Дана класифікація здійснюється шляхом ранжування номенклатурних позицій матеріальних ресурсів на підставі коефіцієнта варіації, який визначається як відношення середнього квадратичного відхилення (стандартне відхилення) до середнього арифметичного значення розглянутої величини

де ß, - поточне споживання товарно-матеріальних ресурсів (продаж продукції) в f-му періоді спостереження; В - середнє арифметичне значення споживання TMP (реалізації продукції) за період; i = 1, 2 ..., п - сукупність періодів.

Нижче наводиться приклад визначення коефіцієнта варіації для деякого виду продукції (табл. 2.3). Період спостереження обмежується 12 тимчасовими відрізками, що відображає місячний обсяг її продажів протягом календарного року.

Таблиця 2.3. Визначення коефіцієнта варіації для k-гo виду продукції

Визначення коефіцієнта варіації для k-гo виду продукції

Середній обсяг споживання

Середнє квадратичне відхилення споживання

Коефіцієнт варіації

Визначивши подібним чином коефіцієнти варіації для всіх ресурсів, проаналізованих раніше за методом ABC, будуємо результуючу криву (рис. 2.2), відкладаючи по осі абсцис індекси номерів позицій номенклатури готової продукції, а по осі ординат - відповідні коефіцієнти варіації.

Графічна інтерпретація результатів XYZ-аналізу

Рис. 2.2. Графічна інтерпретація результатів XYZ-аналізу

Якщо дотримуватися зустрічаються в спеціальній літературі класифікаційних критеріїв, то підрозділ ресурсів на класифікаційні групи "X", "У" і "Z" може бути здійснено так, як зазначено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Класифікація продуктових позицій за характером споживання

Класифікація продуктових позицій за характером споживання

Однак віднесення ресурсів до категорій "X", "У" або "Z" повинно здійснюватися виходячи з конкретних умов побудови логістичного ланцюга і специфіки здійснення бізнес-процесів фірми.

Так само як і у випадку АВС-аналізу, часткові кордону кожної категорії номенклатури споживаних (реалізованих) матеріальних ресурсів носять "плаваючий" характер, тобто індивідуальні для кожного конкретного підприємства (фірми). При цьому слід мати на увазі, що при використанні ХУZ-аналізу на значення цих кордонів буде впливати і тривалість періоду споживання (продажів), обрана в якості тимчасової одиниці (квартал, місяць, декада, тиждень, добу, робоча зміна). Загальне правило буде наступним: чим коротше період споживання, тим вище значення коефіцієнтів варіації але кожній категорії номенклатури (асортименту) товарно-матеріальних ресурсів.

Якщо здійснити декомпозицію процесу закупівлі матеріальних ресурсів до закінчених етапів (тобто функцію логістики декомпозировать на логістичні операції) і відобразити важливість окремих етапів процесу для кожної з можливих ситуацій закупівлі товарних ресурсів у ринковому середовищі, алгоритм організації процесу закупівлі може бути представлений у вигляді табл . 2.5.

Низький рівень коефіцієнта варіації попиту на ресурси, віднесені до категорії "X", може бути демпфірованного за рахунок внутрішніх ресурсів логістичного ланцюга, яка працює режимі закупівлі, повторюваної без змін. У відносно простій ситуації звичайної покупки найбільш значущою є оцінка відповідних рішень і результатів закупівлі. У цій ситуації особливо важлива оцінка традиційних постачальників матеріальних ресурсів.

Таблиця 2.5. Організація процесу закупівлі ресурсів

Організація процесу закупівлі ресурсів

Середній рівень коефіцієнта варіації, характерний для ресурсів групи "У", вимагає переходу до наступного вигляду закупівель - повторюваних зі змінами. У ситуації модифікованої покупки істотно зростає значення етапів порівняльного аналізу та оцінки постачальників і їх пропозицій. Можливі зміни можуть стосуватися як ресурсів, так і умов взаємин з постачальниками з приводу їх придбання. Для цієї ситуації характерний конкурентний вибір між традиційними і потенційними постачальниками. Результатом діяльності в даному випадку може стати зміна постачальника або навіть трансформація цієї ситуації в нову покупку.

При високому рівні коефіцієнта варіації ресурсів групи "Z" може виявитися, що стохастичность попиту на ресурси не може бути усунена в рамках існуючих господарських зв'язків. У цьому випадку в ситуації нової покупки істотну роль грають всі стадії, починаючи з найпершої. Ефективність кожної наступної стадії визначається загальним результатом усіх попередніх. У цій ситуації максимально велика роль кожної з функціональних служб загальної організації діяльності із закупівлі ресурсів підприємства. Ця ситуація сприятлива для розширення складу постачальників і коригування бізнес-стратегії фірми, але вона вимагає чіткої взаємодії логістичного менеджменту з іншими видами функціонального менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >