Параметри запасів і показники їх оборотності

Параметри поставок і запасів

Управління запасами здійснюється шляхом впливу на певні параметри матеріальних потоків і запасів у логістичних системах. Ухвалення управлінських рішень про зміну будь-яких параметрів здійснюється на основі аналізу і прогнозу динаміки сукупності контрольованих параметрів системи. При регулюванні та управлінні запасами можна виділити три групи параметрів: параметри попиту; параметри замовлень і поставок; параметри рівня запасів.

Параметри попиту включають величину попиту (споживання, витрати) за період, середню інтенсивність споживання ресурсу із запасу в одиницю часу за період, фактичну інтенсивність споживання в конкретну одиницю часу, тимчасові характеристики дискретного попиту (інтервали споживання), функцію попиту (споживання) за період і ін.

Найважливішим параметром у цій групі є інтенсивність споживання (витрати) запасу, яка визначається попитом на даний матеріальний ресурс і характеризує його зміна в кожну одиницю часу. Інтенсивність споживання може бути як постійною, так і змінною величиною в інтервалі між поставками, дискретної або безперервною.

Серед параметрів замовлення і поставок можна виділити розмір замовлення, момент замовлення, інтервал відставання поставки, розмір партії постачання, інтервал поставки, точку замовлення та ін.

Слід розрізняти поняття "замовлення" і "постачання". У теорії запасів під першим з них розуміють плановане подія, а під другим - доконане (фактичне) подія. Розмір замовлення, або розмір партії постачання, визначає в натуральних і (або) вартісних одиницях виміру кількість матеріального ресурсу (товару), одноразово закуповуваного (поставленого ) на підприємство. Розмір партії поставки повинен бути дорівнює розміру замовлення, але в реальних бізнес-процесах ця умова дотримується далеко не завжди.

Інтервал, або цикл поставки, визначає проміжок часу між двома суміжними постачаннями. Інтервал поставки спільно з розміром партії поставки характеризують інтенсивність поповнення запасу і є основними параметрами, на пошук яких орієнтовані багато завдань логістичного менеджменту.

Інтервал відставання (запізнювання) поставки (lead time) - це період часу між моментом видачі замовлення на матеріальний ресурс і моментом його надходження на склад підприємства (фірми). Досить часто цей найважливіший параметр називають періодом виконання замовлення. Іноді в спеціальній літературі інтервал відставання поставки ототожнюють з циклом замовлення (order cycle), але останній більш характерний для постачальників (виробників).

Точка замовлення (order point) - це момент часу, коли необхідно зробити чергове замовлення, і він визначається мінімально допустимим рівнем запасу для бездефіцитної роботи ЛЗ. У циклічних системах регулювання та контролю запасів цей параметр часто називають точної повторного замовлення і позначають як ROP (reorderpoint), що дослівно в буквальному перекладі означає "точка перезаказа".

Серед параметрів рівнів запасу виділяють мінімальні, максимальні і середні рівні відповідних його частин і загального (готівкового) запасу. Співвідношення величини загального запасу і рівнів його складових частин у графічній формі представлено па рис. 3.1.

Графічна інтерпретація параметрів рівнів запасу і його частин

Рис. 3.1. Графічна інтерпретація параметрів рівнів запасу і його частин

Розрізняють такі рівні загального запасу.

Максимальний рівень, який дорівнює сумі страхового та підготовчого запасів і максимального рівня поточного запасу. Суму страхового та підготовчого запасів часто називають гарантійним запасом. Максимальний рівень поточного запасу, як правило, приймається рівним розміру партії поставки, а мінімальний в ідеальних умовах повинен досягати нульової позначки.

Мінімальний рівень, який дорівнює сумі страхового та підготовчого запасів або гарантійному запасу. При цьому поточний запас дорівнює нулю.

Середній рівень загального запасу дорівнює сумі страхового, підготовчого і середнього рівня поточного запасів.

Відповідно, при нормуванні запасів розрізняють їх максимальні, мінімальні та середні норми. Мінімальна норма запасу буде відповідати моменту повного вичерпання поточного запасу; її часто називають точкою замовлення, так як зниження запасів до цього рівня є сигналом для їх екстреного поповнення. Середня норма використовується в різних економічних розрахунках, і цей параметр встановлює нормальний розмір запасу.

Співвідношення параметрів рівнів запасу визначаються наступним чином:

де 5 ^ - максимальний розмір загального (сумарного) запасу; 51тр - розмір страхового запасу; 5 "- розмір підготовчого запасу; - максимальний розмір поточного запасу; - мінімальний розмір загального запасу; 5гар - розмір гарантійного запасу; £" бі "- середній розмір загального запасу; 5тек - середній розмір поточного запасу; 5 ™ |! ' - Мінімальний поточний запас; 50, 5 (,

5 "_1, 5" - розміри поточного запасу на початок планового періоду, його певні часові відрізки і кінець планового періоду; п - кількість часових відрізків в плановому періоді (наприклад, число місяців у році).

Співвідношення (3.12) лише приблизно визначають середню величину запасу в інтервалі між поставками. Па етапі аналітичної обробки фактичних даних точні результати оцінки середнього запасу можна отримати як середню хронологічну величину за формулою (3.13). На етапі планування замовлень (підготовки управлінських рішень) цей параметр необхідно визначити аналітично.

Розглянемо методику виведення формули для знаходження середнього розміру поточного запасу в ідеальних (елементарних) умовах формування і споживання запасу (рис. 3.2).

Рух поточного запасу в ідеальних умовах надходження і споживання матеріального ресурсу

Рис. 3.2. Рух поточного запасу в ідеальних умовах надходження і споживання матеріального ресурсу

Ідеальні умови припускають миттєве поповнення запасу від нульового до максимального рівня (рівного розміром партії поставки) і подальше його рівномірне споживання до нульового рівня до моменту надходження на склад наступної партії поставки. Рух запасу буде зображуватися спадної прямої від максимального значення до мінімального.

Аналітичне вираз, що описує рух поточного запасу для елементарних умов в інтервалі між поставками, буде мати наступний вигляд:

де () - розмір партії поставки (замовлення); Ь - середньодобова витрата (продаж) матеріального ресурсу; I - поточний момент часу в інтервалі між поставками, / еО.Г; Г - інтервал поставки.

Функція (3.14) визначає основні співвідношення для елементарних умов руху запасу

Перші три співвідношення формул (3.15) будуть справедливі і для інших умов формування та споживання запасу, а останнє співвідношення для визначення середнього розміру запасу в інтервалі між поставками аналітично можна довести таким чином.

У загальному вигляді середній розмір поточного запасу

Тоді з урахуванням функції (3.14) необхідно взяти визначений інтеграл від функції 5 (£)

Однак зі співвідношення (3.15) треба Ьт = 0, ук, підставляючи, отримаємо 5 = (X - 0- = 0-, що потрібно було довести.

Формулу для визначення середнього розміру поточного запасу для даних умов можна вивести і так званим методом "геометричної подоби" виходячи з площі трикутника (див. Рис. 3.2), утвореного лініями зміни величини поточного запасу і який показує "масу" запасу за інтервал між поставками. Цей підхід може бути використаний і при нелінійному зміні величини поточного запасу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >