Моделі і методи управління запасами

Під управлінням запасами розуміють комплекс заходів щодо підтримання розміру запасу в заданих межах шляхом організації контролю за їх рівнем і оперативного планування параметрів замовлень. Керування розміром запасів являє собою одну з найважливіших функцій і складову частину управління запасами, тісно взаємопов'язано з організацією обліку і контролю їх рівня, плануванням та іншими процедурами логістичного менеджменту. Регулювати рівень запасу можна наступними трьома основними способами:

  • o зміною розміру замовлення (партії поставки);
  • o зміною періоду замовлення (інтервалу поставок);
  • o одночасною зміною розміру замовлення та інтервалу між поставками.

Залежно від використання одного з цих підходів в теорії запасів виділяють три принципові системи регулювання:

  • o періодичний метод, або систему з фіксованим періодом замовлення (поставки);
  • o релаксаційний метод, або систему з фіксованим розміром замовлення;
  • o дворівневу систему, яку у вітчизняній літературі частини називають системою "мінімум-максимум".

Розглянемо ці принципові системи регулювання запасів більш докладно.

Періодичний метод (система регулювання з фіксованою періодичністю замовлення)

Основними базовими умовами даної системи регулювання будуть рівність періодів замовлення і інтервалів між поставками Т (= Т2 = ... - Тн - const і постійний інтервал відставання поставки т = const.

Графічна ілюстрація руху запасу при використанні однієї з найбільш відомих модифікацій періодичного методу регулювання, або, як ще її позначають, (T, S) -cістеми, з поповненням запасу до максимального рівня представлена на рис. 3.3.

Зміна рівня запасу при періодичному методі регулювання

Рис. 3.3. Зміна рівня запасу при періодичному методі регулювання

Сутність даного методу полягає вже в його назві - система з фіксованою періодичністю замовлення (fixed order interval system; fixed cycle system), або система контролю запасів з періодичною перевіркою (periodic review).

У рамках цієї системи регулювання через рівні проміжки часу в момент ZJ-т (точка замовлення) проводиться контроль рівня запасу і формується замовлення чергової партії поставки в розмірі

де 5 ™ р - ймовірний рівень запасу в момент надходження чергової in партії поставки; SJ-3- - фактичний рівень запасу в точці замовлення (в момент замовлення); - Середня інтенсивність споживання (витрати) запасу в одиницю часу за період; т - інтервал відставання поставки.

Перевагою періодичного методу регулювання запасів є його відносна простота організації - регулювання і контроль за рівнем запасу здійснюється лише один раз в інтервалі між поставками. Це дозволило широко використовувати цю систему в традиційних системах управління, так як значно знижувало трудомісткість обліково-управлінських робіт і, відповідно, дозволяло заощаджувати на адміністративно-управлінських витратах. Однак у сучасну епоху розвинутих інформаційних технологій ця обставина вже не має такого істотного значення, як у середині XX ст. Більш очевидним стає і основний його недолік - він може бути використаний тільки у випадку більш-менш рівномірного споживання запасу, або А. = const. Періодична система має досить великою інерційністю, так як її реакція на зміну зовнішніх умов (наприклад, різка зміна величини попиту) запізнюється як мінімум на інтервал поставки.

Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)

Система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення (fixed order quantity system; order point-order quantity system) також має ряд різних модифікацій. Основними умовами даної системи регулювання будуть рівність розмірів замовлення Q, = (& = (&, = = const і постійний інтервал відставання поставки т = const. Графічна ілюстрація зміни величини запасу при використанні релаксаційного методу регулювання для однієї з його відомих модифікацій, або (S , Q) - cncTCMbi, наведена на рис. 3.4.

Зміна рівня запасів при релаксационном методі регулювання

Рис. 3.4. Зміна рівня запасів при релаксационном методі регулювання

Сутність релаксаційного методу полягає в постійному (щоденному) контролі за рівнем запасу і його короткостроковому прогнозуванні. За фактичними даними про рух запасу в кожну одиницю часу в інтервалі між поставками Т, проводиться розрахунок ймовірного рівня запасу через т днів.

Умова видачі чергового замовлення

Таким чином, точка замовлення (момент замовлення) при даному способі регулювання буде "плаваючою", так як в загальному випадку ТхфТ2ф ... ФТП, а розмір замовлення - фіксованим.

Перевагою релаксаційного методу є фіксований розмір замовлення (партії поставки), що вже саме по собі знижує частина логістичних витрат. Крім того, при даній системі виникає можливість замовлення оптимальних розмірів партій запасаемого матеріального ресурсу. Даний метод є більш адаптивним, оскільки оперативно реагує на зміни зовнішнього середовища і внутрішні параметри ЛЗ. Однак при релаксационном методі потрібно систематичний безперервний контроль рівня запасів, що збільшує витрати управління. У сучасних умовах цей недолік дещо пом'якшується застосуванням комп'ютерних технологій, але це також вимагає витрат па експлуатацію відповідної інформаційної системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >