Порівняльний аналіз принципових систем регулювання запасів

У розглянутих вище принципових системах регулювання запасів, межі між якими досить умовні і при комбінованих способах взагалі стираються, незважаючи на їх орієнтацію на стабільні умови функціонування, що припускають стационарность параметрів систем, передбачається можливість компенсації ймовірних збоїв в постачаннях і споживанні матеріальних ресурсів.

Система з фіксованим розміром замовлення враховує одне з восьми можливих збурюючих впливів, а саме затримку поставки. Це обурює вплив компенсується (знімається) наявністю в системі страхового (гарантійного) запасу. Його наявність дозволяє забезпечити задоволення виробничих потреб у матеріальному ресурсі на час передбачуваної затримки поставки. Якщо можлива затримка поставки буде являти собою максимально ймовірну затримку, то механізм системи охоронить споживача від виникнення дефіцитної ситуації у разі одиничного збою в поставці. Другий розрахунковий параметр системи - пороговий рівень забезпечує підтримку системи в бездефіцитний стані. Період часу, через який відбувається поповнення страхового запасу до розрахункового обсягу, залежить від конкретних значень вихідних (тобто заздалегідь встановлених) і фактичних параметрів системи регулювання.

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями також враховує рівноваги вплив можливої затримки доставки матеріального ресурсу. Як і в системі з фіксованим розміром замовлення, це вплив компенсується шляхом використання страхового запасу. Заповнення страхового запасу до розрахункового обсягу виробляється під час наступних поставок через перерахунок розміру замовлення таким чином, щоб чергова поставка збільшила цю частину запасу до максимального (нормативного) рівня. Якщо прогноз споживання матеріального ресурсу до моменту майбутньої поставки був точним, механізм системи регулювання з фіксованим інтервалом часу між замовленнями охоронить споживача від дефіцитної ситуації при збоях у поставках.

Система з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, на відміну від основних систем регулювання запасів, враховує можливість як затримки поставки, так і зміни інтенсивності споживання (витрати) запасу, відхилення величини виробничих потреб від запланованих. Розширення здатності системи регулювання протистояти підбурює впливів пов'язано з об'єднанням механізму використання порогового рівня запасу та фіксованого інтервалу між поставками (замовленнями). Відстеження порогового рівня запасу підвищує чутливість системи до можливих коливань інтенсивності споживання матеріального ресурсу.

Система "мінімум-максимум" орієнтована більшою мірою па ситуацію, коли витрати на організацію обліку запасів на складі та витрати з оформлення замовлення настільки значні, що стають сумірні з втратами від можливого дефіциту запасів. Це єдина з розглянутих вище систем регулювання, що допускає дефіцит запасів з економічних міркувань. Тим не менш і дворівнева система враховує можливість затримки поставки та компенсацію дефіциту наявністю страхового запасу.

Таким чином, принципові системи регулювання запасів в чистому вигляді застосовуються лише до вельми обмеженого спектру реальних умов функціонування логістичних систем та порядку взаємодії постачальників і споживачів в рамках здійснення їх господарських зв'язків. Вимога підвищення ефективності управління шляхом використання систем регулювання запасів в рамках логістичних систем організації призводить до необхідності розробки оригінальних систем регулювання, що враховують особливості і специфіку конкретної виробничо-комерційної структури. У сучасній теорії запасів і логістичному менеджменті є достатня кількість спеціальних способів і методологічних підходів до проведення таких проектно-дослідних робіт.

Розглянуті вище принципові системи регулювання запасів припускають відносну незмінність умов протікання логістичних процесів, однак на практиці часто виникають такі ситуації:

 • o зміна потреби, тобто інтенсивності попиту;
 • o зміна умов поставки;
 • o порушення контракту постачальником.

Такі ситуації враховують комбіновані системи, які передбачають можливість саморегулювання параметрів системи. У кожній системі встановлюється певна цільова функція, що служить критерієм оптимальності, в рамках відповідної економіко-математичної моделі управління запасами. Вона містить три основні елементи, перераховані нижче.

 • 1. Витрати, пов'язані з організацією замовлення і його реалізацією (ordering costs): оплата всіх послуг з доставки матеріальних ресурсів на склад (carriage costs; transportation costs, inbound merchandise transfer costs). Вони можуть залежати від масштабу виробничої або комерційної діяльності фірми, від величини конкретного замовлення та ін.
 • 2. Витрати на зберігання (inventory carrying costs): постійні витрати (оренда); змінні (залежать від рівня запасів) - складські витрати (storage costs), витрати на переробку товарних запасів, втрати від псування і т.п. При цьому передбачається, що витрати зберігання за період пропорційні розміру запасів і тривалості їх зберігання.
 • 3. Втрати через дефіцит (shortage costs; stock-out costs; hackorder costs): збиток від простоїв виробництва, через збільшення тривалості виробничого циклу, прямі санкції внаслідок зриву договірних термінів відвантаження готової продукції, упущена вигода фірми, втрата прихильності покупців (клієнтів) та ін.

Як уже зазначалося, формування і утримання запасів вимагає значних витрат. Принципові системи регулювання не враховують відповідні витрати і тому можуть розглядатися лише як одна із складових частин методів управління запасами. Крім того, для їх організації необхідно задати нормативні параметри, які можуть бути визначені шляхом математичного моделювання логістичних процесів. При цьому першорядне значення має функціональна область логістики, в якій здійснюються створення і підтримку цих запасів.

Класична модель управління запасами призначена для оптимізації розміру поточної частини запасу і справедлива як для виробничих, так і товарних запасів торговельних організацій. Розглянемо ідеальні умови формування та витрати запасу, які припускають миттєве надходження і рівномірне споживання матеріального ресурсу. Нехай В - річна потреба виробничого підприємства в конкретному виді матеріального ресурсу або очікувана величина попиту на конкретний товар для торгової фірми. Тоді при відомій величині В в закупівельної діяльності фірми можливі наступні основні стратегії закупівлі.

1. Придбати одноразово необхідний матеріальний ресурс (товар) відразу у розмірі річної потреби. У цьому випадку обсяг партії поставки (закупівлі) 0_ буде дорівнює В. Тоді середньорічний розмір запасу буде 5 = В / 2. Незважаючи на свою простоту, така стратегія закупівлі має серйозні недоліки, викликані цілим рядом обмежень: економічними, організаційними і технологічними.

Перша група обмежень викликана тим, що, як правило, фірма у своїй закупівельної діяльності має справу не тільки з даним видом матеріального ресурсу, по закуповує та інші. Оскільки розміри оборотного капіталу фірми мають певні обмеження, а обсяг річної потреби може бути значним, то така стратегія закупівель буде свідомо нераціональною. Крім того, зміст матеріального запасу також вимагає певних витрат, розмір яких прийнято вважати пропорційним середньому розміру запасу.

Друга група обмежень пов'язана з можливостями постачальника (виробника). При досить великих потребах постачальник не в змозі виконати таке замовлення і одноразово відвантажити необхідну партію матеріального ресурсу.

Третя група обмежень пов'язана з виконанням транспортно-складських операцій. Транспортні засоби мають обмеження по вантажопідйомності і вантажомісткості, складське господарство фірми має обмеження по своєї ємності і, крім того, необхідно враховувати фізико-хімічні властивості матеріального ресурсу, його збереженість, допустимі строки зберігання тощо Таким чином, дана стратегія, як правило, буде нераціональною і неприйнятною для фірми в силу одного або декількох перерахованих вище обмежуючих умов.

 • 2. Можна здійснювати закупівлі два рази на рік, тобто у розмірі піврічний потреби. Тоді розмір партії постачання буде (> = В / 2, а середньорічний розмір запасу 5 = В / 4. У цьому випадку в порівнянні з першою стратегією частина обмежень може бути знята, по при великих масштабах закупівельної діяльності більшість з них як і раніше будуть діяти .
 • 3. Аналогічним чином фірма може купувати даний матеріальний ресурс у розмірі квартальної потреби. У цьому випадку закупівля здійснюватиметься чотири рази на рік у розмірі <1 = В / А і 5 = В / 8. І в цьому випадку якась частина обмежуючих умов може залишатися в дії, але головними обмеженнями виступатимуть економічні - дефіцит оборотного капіталу фірми і високі витрати па зміст (зберігання) запасу.

Цей ряд можливих стратегій поставки (поповнення запасу) товарно-матеріального ресурсу можна продовжити і здійснювати їх один раз на місяць, в декаду, в тиждень, аж до щоденних закупівель. Кожна з цих стратегій буде описуватися набором взаємопов'язаних параметрів (інтервал поставки, максимальний і середній розмір запасу), значення яких можуть істотно різнитися. Таким чином, виникає проблема вибору стратегії закупівлі, тобто обгрунтування розміру замовлення і кількості закуповуваних партій матеріального ресурсу і тим самим знаходження величини його поточного запасу і інтервалів між поставками.

У загальному випадку приймемо, що фірма здійснює закупівлі даного виду матеріального ресурсу п раз на рік через рівні проміжки часу Т = Тпл / п, де ГП1 - горизонт планування або тривалість планового періоду. Горизонт планування повинен бути досить тривалим і, як правило, приймається рівним одному року або Тпл = 1 рік = 360 днів) і в рівних кількостях, тобто розмір замовлення буде (2 = В / п. Тоді середньорічний розмір поточного запасу буде дорівнює 5 = В / 2п, а його максимальний розмір £, ".," = <2 = В / п.

В ідеальних умовах значення максимуму поточної частини матеріального запасу має наближатися до оптимального розміру партії поставки. При цьому в управлінні виробничими запасами і товарними запасами торговельних організацій йдеться про оптимізацію розміру замовлення (партії закупівлі або поставки), а в управлінні товарними (збутовими) запасами готової продукції підприємств-виробників - про оптимізацію партій відвантаження товару.

Оптимізувати розмір замовлення (партії поставки) означає знайти таке його кількісне значення, яке вимагатиме мінімальних витрат на формування та утримання поточного запасу при заданих умовах. Методика вирішення даної задачі базується па тому, що різні складові загальних витрат змінюються різноспрямовано при зміні розміру партії поставки і, отже, існує такий розмір замовлення (партії закупівлі), який забезпечує мінімум сумарних (загальних) витрат, пов'язаних з формуванням та утриманням запасу.

Загальні річні витрати але формуванню (закупівлі та доставки) і змістом (зберіганню) запасу матеріального ресурсу ЬТОД для прийнятих умов пропорційні загальним витратам за один цикл закупівлі Іоп (1Щ, тобто сумарних витрат на закупівлю і доставку однієї партії матеріального ресурсу і зберігання його поточного запасу 1год = 1о6ш п.

Загальні витрати по формуванню та змістом запасу, що припадають на одну партію поставки (закупівлі), будуть складатися з двох основних частин

де 11ак - витрати із закупівлі однієї партії матеріального ресурсу, включаючи транспортно-заготівельні витрати; Ьхр - витрати на утримання (зберігання) поточного запасу, включаючи можливі втрати в розмірі природного убутку.

Серед складових витрат але формуванню запасу можна виділити два види: одна частина складових витрат залежить від розміру одноразової замовлення (партії поставки), а інша не залежить. У зв'язку з цим виділяють умовно-постійні та умовно-змінні витрати, з яких і складається вартість одного замовлення. Тоді витрати по формуванню запасу можна визначити як

де К - умовно-постійні витрати, пов'язані із закупівлею та доставкою однієї партії; с - умовно-змінні витрати, що припадають на одиницю матеріального ресурсу (включаючи ціну).

Витрати з утримання запасу прийнято вважати пропорційними середньому розміру запасу і часу його зберігання на складі фірми між двома черговими поставками

де к - вартість утримання одиниці запасу в одиницю часу (як правило, на добу); Т - інтервал між поставками.

Оскільки Т = О, / Ь, то, отже, вираз (3.24) можна представити у вигляді

Тоді вираз (3.23) для визначення загальних витрат по формуванню та змістом запасу, що припадають на одну партію закуповуваного матеріального ресурсу, з урахуванням (3.24) і (3.25) набуде вигляду

Питомі витрати, тобто витрати але формуванню (організації поставки) та змістом запасу одиниці товарно-матеріального ресурсу за один цикл поставки, можна отримати поділом виразу (3.26) на розмір замовлення (партії поставки) (2

Цей вираз являє собою функцію Р ((У), тобто залежність питомих витрат по формуванню та змістом запасу даного матеріального ресурсу від розміру замовлення, визначального рівні (максимальний і середній) його поточного запасу або, іншими словами, є оцінним показником можливих стратегій закупівельної діяльності. Найменші витрати / o0 (-) Ш (£)) - МПТ визначатимуть оптимальну стратегію закупівлі товарно-матеріального ресурсу в заданих умовах.

На рис. 3.6 представлена графічна інтерпретація виразу (3.27), яка наочно представляє залежність загальних (сумарних) питомих витрат та їх складових від зміни розміру партії поставки.

Питомі транспортно-заготівельні витрати обернено пропорційні розміру партії поставки (К / О) і в графічній формі являють собою гіперболу. Питомі витрати за змістом запасу прямо пропорційні середньому його розміром, який визначається обсягом партії поставки (И0 / 2Ь)

Залежність питомих витрат по формуванню та змістом запасу від розміру партії поставки (закупівлі)

Рис. 3.6. Залежність питомих витрат по формуванню та змістом запасу від розміру партії поставки (закупівлі)

і характеризуються лінійною залежністю. Крива загальних питомих витрат (Ро (т) являє собою результат складання всіх складових. Оскільки окремі складові загальних витрат змінюються різноспрямовано при зміні розміру замовлення (обсягу партії поставки), то крива загальних питомих витрат як сума всіх складових буде досягати свого мінімального значення (ртт) в деякій точці () *, значення якої і визначатиме найкращу (при заданих умовах - оптимальну) стратегію поповнення запасів (закупівель).

Для того щоб аналітично знайти екстремум (мінімум або максимум) функції, необхідно взяти її першу похідну, прирівняти її нулю і вирішити отримане рівняння щодо невідомого параметра. Для оцінки виду функції (опукла вона чи увігнута), на основі якого можна зробити висновок про те, мінімум або максимум досягається при отриманому значенні невідомого параметра, потрібно взяти другу похідну. Знак значення другої похідної дозволяє зробити висновок про вигляді функції: при її позитивному значенні функція в даній точці буде досягати свого мінімуму (опукла функція), а при її заперечності - максимуму (вигнута функція).

Перша похідна функції питомих витрат (3.27) буде виглядати так:

Друга похідна цієї функції буде мати вигляд

Оскільки К - умовно-постійні витрати, пов'язані із закупівлею та доставкою однієї партії матеріального ресурсу па склад фірми, є величиною неотрицательной, а () "розмір партії постачання - величиною позитивною, то значення виразу (3.28) також буде неотрицательной величиною. Отже, в деякій точці 0 *, що є рішенням рівняння (3.29), функція загальних питомих витрат по формуванню та змістом запасу / ^ "" Ш) сягатиме свого мінімуму, тобто значення О * визначатиме оптимальний розмір поставки та поточної частини запасу для заданих умов.

Прирівняємо вираз першої похідної функції загальних питомих витрат (3.29) кулю і вирішимо отримане рівняння щодо невідомого параметра 0_

Вираз для визначення оптимального розміру партії поставки буде мати вигляд

Вираз (3.30) являє собою формулу для визначення найбільш економічного розміру замовлення EOQ (Economic Order Quantity), яка є класичною (основний) економіко-математичною моделлю теорії запасів. Ця формула відома в економічній літературі під багатьма назвами. Наприклад, формула розміру партії, формула квадратного кореня та ін. Цю математичну модель досить часто називають "формулою Уїлсона" (в деяких перекладних виданнях Вільсона або Вілсона), по імені одного з її авторів - англійського економіста-математика Р. Уїлсона (R. Н . Wilson).

У ряді видань авторство розробки цієї моделі приписується американському інженерові Ф. В. Харрису (F. Harris). Тому у вітчизняній літературі з теорії запасів цю модель називають "формулою Уїлсона-Харріса". Дійсно, ще в 1915 р Форд Харріс (в деяких вітчизняних виданнях його прізвище перекладають як Гарріс) аналітично вивів і застосував модель економічного розміру партії при плануванні запасів незавершеного виробництва в корпорації Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Його формула виробничого замовлення досить близька за своїм виглядом до вираження (3.30), але все ж має деякі відмінності від моделі EOQ. Формула Харріса має такий вигляд (у позначеннях автора):

де Р - витрати на підготовку обробки партії деталей (виробів); 5 - денний темп (інтенсивність) випуску; С - собівартість одиниці продукції; К - постійна, до якої входять такі доданки, як відсоток на капітал, складські витрати, страхові внески, податки тощо.

З формули Уїлсона і розглянутих раніше співвідношень випливає, що в заданих умовах середньорічний розмір поточного запасу, відповідний оптимальним розмірам закуповується партії, дорівнює, -

оптимальне число закупівель (поставок) становить

а оптимальний інтервал між поставками буде

Досить часто модель ЕОО_ представляють у вигляді, наведеному до заданого плановому періоду (як правило, одному році):

де Н - вартість утримання одиниці запасу за період часу ГПЛ; В - потреба в матеріальному ресурсі (обсяг попиту) за той же самий період часу ГПЛ.

Відповідно, і всі інші параметри моделі вибору стратегії управління запасами повинні бути приведені до річної розмірності, тобто формули (3.32) - (3.34) приймуть наступний вигляд:

При використанні цих моделей важливо, щоб всі об'ємні і вартісні параметри, що характеризують логістичний процес (величина попиту, витрати змісту або зберігання), були приведені до одного і того ж періоду часу.

Формальний аналіз моделі ЕОО, і графічна інтерпретація зміни загальних питомих витрат свідчать про те, що оптимальні параметри поставок і запасів не залежать від ціни запасаемого матеріального ресурсу, яка враховується в складі умовно-змінних витрат. Однак це не зовсім так. Як правило, витрати на зберігання запасу визначаються пропорційно вартості або ціни запасаемого матеріального ресурсу. З урахуванням цього зауваження формула (3.31) дещо трансформується і прийме вигляд

де І - витрати па хропіння одиниці запасу в одиницю часу, що задаються як частка від вартості (ціни) запасаемого ресурсу (її часто встановлюють у вигляді відсотка); с - ціна товарно-матеріального ресурсу.

Крім того, збільшення розміру запасу веде до зростання іммобілізації оборотного капіталу, що також має враховуватися при визначенні оптимальних параметрів поточного запасу, що особливо актуально в умовах високої інфляції. З урахуванням цього фактора, досить широко відомий варіант формули (3.35), тобто моделі ЕО £) у річній розмірності

де / 'відсоток на капітал, в якості якого можна використовувати діючу ставку рефінансування, що встановлюється Центральним Банком Росії (ЦБ РФ).

Класична модель управління запасами (модель EOQ) передбачає дотримання ряду умов:

 • o величина попиту є постійною або приблизно постійної (b "const). Якщо коефіцієнт використання запасів є постійним, то рівень запасів також буде зменшуватися з постійним коефіцієнтом;
 • o інтервал відставання поставки (цикл замовлення) відомий і є постійною величиною (т = const). Це означає, що замовлення можна зробити в точці з певними значеннями часового параметру та розміру запасу (рівень повторного замовлення), які забезпечать отримання замовлення (надходження поставки) в той момент, коли рівень запасів буде дорівнює нулю;
 • o відсутність запасів (дефіцит) є неприпустимим;
 • o розмір замовлення, період замовлення і інтервал поставки є постійними величинами (Q = const, Т = const).

Наведені допущення в значній мірі спрощують модель логістичного процесу, так як такі ідеальні умови в реальних системах не зустрічаються. Тому модель EOQ має велике теоретичне значення, а її практичне застосування обмежене. Однак на її основі побудовано досить багато модифікацій, які враховують ті чи інші додаткові умови.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >