Метод зважування

У його основі лежить виділення переліку чинників, що впливають на розміщення складських об'єктів і виділення ваги їх чинників з погляду надання впливу на кінцевий результат. Саме вирішення завдання багато в чому зумовлюється вибором конкретних факторів, приклад яких наведено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5. Фактори впливу на розміщення складських структур

Фактор

Вагове значення фактора,%

1. Витрати функціонування складів

2. Доступність ресурсів підприємницької діяльності (матеріальних, фінансових, енергетичних, інформаційних, трудових та ін.)

3. Державна і регіональна податкова політика

4. Державне і регіональне регулювання зайнятості

5. Регіональні показники рівня життя

Встановлення цих факторів і їх ваги є необхідною умовою для використання методів зважування при розміщенні складів. Метод зважування факторів використовується як засіб об'єктивної ідентифікації логістичних витрат, значно змінюються в залежності від варіанту розміщення складських потужностей. Цей метод досить популярний, оскільки дозволяє враховувати не тільки кількісні, а й якісні чинники.

Метод зважування передбачає виконання таких операцій:

 • o визначення переліку значущих чинників;
 • o оцінка ваги кожного фактора для визначення його відносної значимості в діяльності підприємницької структури;
 • o вибір шкали для вимірювання кожного фактора;
 • o отримання оцінки значення кожного фактора для кожного варіанта розміщення;
 • o отримання підсумкової оцінки варіантів розміщення шляхом перемноження оцінок значень факторів на вагові оцінки кожного фактора;
 • o прийняття рішення про розміщення складів, грунтуючись на максимізації підсумкової оцінки.

Метод розміщення з урахуванням окупності

Цей метод грунтується на аналізі витрат і обсягів випуску з метою прийняття економічно обгрунтованого рішення але розміщенню господарських об'єктів в цілому і складських структур зокрема. У результаті ідентифікації постійних і змінних витрат для кожного варіанту розміщення можна визначити, який з цих варіантів пов'язаний з мінімальними витратами. Даний метод передбачає виконання таких етапів:

 • o визначення постійних і змінних витрат для кожного варіанта розміщення;
 • o побудова графіка витрат для кожного варіанту розміщення із зображенням складської потужності по осі абсцис і витрат по осі ординат;
 • o вибір варіанта розміщення, якому відповідають мінімальні сукупні витрати для визначення оптимального обсягу складування.

Гравітаційний метод

Даний метод бере до уваги як розташування ринкових структур, так і кількість товарів, що поставляються на ці ринки. Цей метод грунтується на припущенні, що витрати прямо пропорційні як кількістю перевезених товарів, так і дальності перевезень. Оптимальним розташуванням регіонального складу товарів буде таке, при якому досягається мінімум зваженого відстані між розподільчим центром і всіма споживачами.

Спочатку слід вибрати систему координат і розташувати в неї споживачів. При цьому велике значення мають як одиниці виміру, прийняті в даній системі координат, так і можливість правильного визначення реальних відстаней. Центр гравітації (координати шуканого розподільного центру) визначаються наступною системою рівнянь:

де С,., Су - координати центру гравітації; йщ - координати місць розташування обслуговуваних споживачів; V /, - - обсяг поставок зі складу (регіонального розподільного центру) Г'-му споживачеві.

Визначення величини обсягу поставок товарів зі складу наявними споживачам може зазнати якісна зміна в структурі інтегральної ланцюга постачань. У цьому випадку більше значення, ніж раніше, приділяється поворотним потокам (повернення тари, незатребуваною продукції і т.д.); у зв'язку з чим не тільки відстань є визначальним фактором, а й самі обсяги перевезень.

Слід зауважити, що застосування гравітаційного методу викликано прагненням обґрунтовувати прийняті в логістичному менеджменті рішення розрахунковою базою; проте адекватність гравітаційного методу досить приблизна і економічна обгрунтованість його застосування заперечується рядом фахівців.

У логістичній системі склад являє собою структуру, що здійснює перетворення вхідних і вихідних потоків. У зв'язку з цим робочі параметри складу залежать від характеристик переробляються вантажопотоків, найважливішою з яких є сумарний обсяг цих вантажопотоків. Загальна величина вантажопотоку складається з вантажопотоків прибуття, відправлення і внутрискладской вантажопереробки

де (2 - річний обсяг вантажопотоку на складі, т; (2пріб - річний обсяг вантажопотоку прибуття па склад, т; Оотпр ~~ річний обсяг вантажопотоку відправлення зі складу, т; (2внутр - річний обсяг внутрискладской вантажопереробки, т.

Річний обсяг вантажопотоку для достовірного розрахунку параметрів складу повинен бути чітко детермінований, хоча в реальній ситуації це і не завжди можливо визначити методом прямого рахунку. У цьому випадку цей параметр може бути прийнятий як прогноз; в будь-якому випадку він обгрунтовується в рамках логістичного менеджменту. Загальний річний обсяг вантажопотоку па складі використовується в подальших розрахунках.

При проектуванні логістичних систем загальна площа З ^ заг> м2) складу може бути укрупнено визначена таким чином:

де (2 - річний обсяг вантажопотоку на складі, т; Т - норматив товарного запасу, дні; Кн - коефіцієнт нерівномірності завантаження складу; 365 - число календарних днів у році; ц - середнє навантаження на корисну площу складу, т / м2; Кп - коефіцієнт використання площі складу.

Параметри даної формули можуть варіюватися в досить широких межах. Так, норматив товарного запасу залежить як від зовнішніх (характер поставок, специфіка господарських зв'язків з постачальниками), так і від внутрішніх (місія фірми, встановлений рівень логістичного обслуговування одержувачів і т.д.) причин. Коефіцієнт нерівномірності завантаження складу виражає відношення вантажообігу найбільш напруженого місяця до середньомісячного вантажообігу складу. Середнє навантаження на корисну площу складу залежить від вагогабаритних параметрів складованого товару, характеру складування, але не може перевищувати певної, наперед заданої величини, лімітуються конструктивними особливостями складського приміщення. Коефіцієнт використання площі складу є наслідком обраної технології вантажопереробки, застосування підлогового або підвісного складського устаткування і т.д.

На стадії розробки технічного проекту для визначення загальної площі складу потрібні більш ретельні і деталізовані розрахунки

де 5, "- корисна площа зберігання 1-го товару (і - номенклатура складованих товарів); 5ВСП - допоміжна площа (зайнята проїздами і проходами); 5пр - площа зони приймання; 5К (Ш - площа зони комплектування; £.," - площа експедиції приймання; £ ", - площа експедиції відправки; 50Йр - площа додаткової обробки вантажів; 5СЛУЖ - службова площа.

Зупинимося на методиці визначення окремих складових загальної площі складу.

Корисна площа зберігання визначається як сума корисних площ окремих товарів (груп товарів), що зберігаються на складі. Такий підхід застосовується в разі різнорідності збережених товарів, серйозних відмінностей у характері їх обробки і складування. Корисну площу по кожній позиції визначають наступним чином:

де 5, "- корисна площа зберігання Г'-го товару, м2; 0. - річний обсяг вантажопотоку / -го товару на складі, т; <у - навантаження на корисну площу складу, т / м2; к - прийнята висота укладання вантажу , м.

Величина допоміжної площі, зайнятої проходами і проїздами, визначається після прийняття варіанту механізації і залежить від типу використаного в технологічному процесі підйомно-транспортного устаткування. Досить часто проходи між стелажами приймають у розмірі 0,6-0,9 м, а при використанні ручних візків - до 1,2 м; ширина проїздів становить 2,5-3 м. Ширина проїзду може бути визначена розрахунковим способом

де Ш | ф - ширина проїзду, м; Ш. | З - ширина транспортного засобу, м; Р - відстань (зазор) між транспортними засобами, а також між транспортними засобами і стелажами, м.

Площі зон приймання і комплектування є важливими з технологічної точки зору ділянками, що дозволяють здійснити своєчасну і якісну прийомку товарів на склад і їх відправку споживачам. Розрахунок площ цих зон може бути здійснений за такою формулою:

де 5 - площа зони приймання (комплектування) товарів, м2; Оср - середньодобове надходження товарів на склад (середньодобова відвантаження товарів зі складу), т; КК - коефіцієнт нерівномірності надходження (відвантаження) товарів; I - час перебування товарів у зоні приймання (комплектування); цх - навантаження на 1 м2 площі зони приймання (комплектування ), приймається в розмірі 0,25 від середнього навантаження по складу, т / м2.

Площі експедицій приймання і відправки визначаються за формулою

де 5Д - площа експедиції приймання (відправлення) товарів, м2; 0, -р - середньодобовий потік прибуття (відправлення) товарів, т;

Кп - коефіцієнт нерівномірності надходження (відвантаження) товарів; I - час знаходженні вантажів в зоні експедиції приймання (комплектування); цх - навантаження на 1 м2 площі зони експедиції приймання (відправлення) вантажу при висоті укладання 1 м, т / м2; Л - висота укладання вантажу в експедиції приймання (відправлення) вантажів, м; Кп - коефіцієнт використання площі експедиції приймання (приймається 0,3-0,4) і експедиції відправки (0,4-0,5) вантажів.

У сучасних умовах слід приділяти належну увагу визначенню площі додаткової обробки вантажів (фасування, маркування тощо), так як склади в цьому випадку сприяють підвищенню цінності збережених товарів. Величина цієї площі залежить від кількості і масштабів даних робіт і габаритів застосовуваного в цих цілях обладнання. Крім того, необхідно враховувати площу, зайняту устаткуванням, і для виконання основних робіт на складі (для підйомників, конвеєрів тощо).

На величину службової площі надає увагу ряд факторів, серед яких слід зазначити чисельність працівників, зайнятих на складі (забезпечення виконання вимог організації праці), а також потреба в офісних приміщеннях.

У зв'язку з переважанням вантажів, упакованих в тару або укладених на палети, складські споруди слід розглядати як склади тарно-штучних вантажів, в яких найбільш раціональним є зберігання їх у штабелях або на стелажах із застосуванням засобів механізації та автоматизації, транспортування, навантаження, розвантаження, складування і пошуку вантажів.

Поширені такі схеми зберігання вантажів на складах:

 • o в штабелях і на стелажах - при цьому транспортування і укладання здійснюються за допомогою підлогових навантажувачів і штабелерів;
 • o па стелажах із застосуванням кранів-штабелерів;
 • o на гравітаційних стелажах (завантаження за допомогою кранів-штабелерів).

Штабельное зберігання можливо при складуванні великої кількості однотипних вантажів однаковою номенклатури. Зберігання вантажів на палетах або в тарі із застосуванням стелажів забезпечує доступ до будь-яких вантажів, високу їх збереження, спрощує облік і сприяє проведенню механізації та автоматизації процесів складування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >