Стратегія і планування в комерційній логістиці

Залежно від ступеня значимості для організації всі рішення, що стосуються її діяльності, діляться на три типи:

 • o стратегічні, що задають найбільш важливі напрямок діяльності організації, які здійснюють довгостроковий вплив, вимагають великих ресурсів;
 • o тактичні, спрямовані на реалізацію стратегії в середньостроковому плані, які опрацьовуються на більш детальному рівні, але вимагають менших ресурсів;
 • o операційні, відносяться до всіх видів діяльності на найближчий час, вони найбільш опрацьовані і вимагають для свого виконання досить обмежених ресурсів.

Серед стратегічних рішень виділяють кілька ієрархічно впорядкованих типів.

Місія - рішення, в якому зазначаються загальні цілі організації в цілому.

Корпоративна стратегія - рішення, яке показує, як організація, що здійснює диверсифіковану діяльність, планує реалізувати свою місію.

Бізнес-стратегія - рішення, яке розкриває, як кожен вид бізнесу в рамках диверсифікованої діяльності організації буде вносити свій внесок у корпоративну стратегію.

Функціональні стратегії - рішення, які описують стратегічну спрямованість кожної функції, реалізованої в організації.

Стратегія (др.греч. "Мистецтво полководця") - загальний, недеталізірованние план будь-якої діяльності, що охоплює тривалий період часу; спосіб досягнення складної мети; узагальнююча модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів.

Виходячи з визначення функціональної стратегії, логістична стратегія - це рішення, яке описує стратегічну спрямованість логістики, реалізованої в організації.

Логістична стратегія найчастіше відноситься до області практичної діяльності і в ній проявляється. Наприклад, стратегія як спосіб дій може виявитися корисною, коли для очевидного способу досягнення бажаної мети недостатньо наявних ресурсів. Часто завданням логістичної стратегії є ефективне використання готівки матеріальних, інформаційних, фінансових, енергетичних, часових, людських і правових ресурсів для досягнення основної мети. Стратегія досягає основної мети через вирішення проміжних тактичних завдань. Тактика є інструментом реалізації стратегії і підпорядкована основній меті стратегії.

Існують різні погляди на те, які існують логістичні стратегії. Так, Д. Дж. Бауерсокс виділив чотири види основних логістичних стратегій, заснованих на досягненні:

 • o максимального переваги;
 • o короткостроковій максимізації прибутку;
 • o мінімальних загальних витрат;
 • o максимального рівня обслуговування споживачів. Схема реалізації кожної з цих стратегій утримує в полі зору свого творця два основних компоненти: витрати і якість обслуговування. Для прийняття рішення про остаточний вибір тієї чи іншої стратегії порівнюють витрати тієї чи іншої логістичної системи з рівнем обслуговування споживачів, на який вона розрахована.

У ряді випадків до найбільш загальних логістичним стратегіям відносять так звану струнку стратегію, динамічну стратегію і стратегію, засновану на стратегічних союзах.

"Струнка" стратегія, подібно вже згаданої, заснованої па досягненні мінімальних загальних витрат, базується на принципі управління витратами. Її мета - виконувати кожну операцію, використовуючи менше кожного виду ресурсів: людей, простору, запасів, устаткування, часу і т.д. Для цього в рамках її реалізації прагнуть відшукати способи усунення непродуктивних витрат ресурсів.

Перші спроби її здійснення у виробничій сфері були проведені за ініціативою фірми "Тойота". Отримані високі результати спричинили за собою виникнення ідеї "стрункого" підприємства.

Типовою схемою реалізації "стрункою" стратегії є докладний аналіз поточних операцій і подальша відмова від операцій, що не додають цінності; усунення зупинок, спрощення переміщень; використання більш досконалої технології для підвищення ефективності; розміщення потужностей ближче до споживачів з метою скорочення транспортних витрат; пошук можливостей отримання економії на масштабах; усунення з ланцюга поставок непотрібних ланок.

Як правило, "струнка" логістична стратегія на практиці погано реалізується в динамічних або невизначених умовах. У цих випадках можна скористатися більш гнучкою стратегією, заснованої на динамічності.

Динамічна стратегія, подібно вже згаданої, заснованої на досягненні максимального рівня обслуговування споживачів, базується на забезпеченні високої якості обслуговування споживачів і оперативному реагуванні на появу нових або зміну попередніх умов. Схема розробки даної концепції передбачає першочерговий облік двох характеристик динамічності:

 • o швидкості реакції на зміну зовнішніх умов;
 • o гнучкості діяльності, тобто здатності коригувати логістичні характеристики з урахуванням запитів окремих споживачів.

Стратегія, заснована на стратегічних союзах, базується на формуванні союзів з постачальниками і замовниками, які створюються для того, щоб домогтися збільшення ефективності ланцюга поставок за рахунок того, що всі члени союзу працюють спільно і спільно отримують вигоди від довгострокової кооперації.

Відомі й інші логістичні стратегії, в яких увага управлінців фокусується на певних аспектах діяльності підприємства, наприклад:

 • o логістична стратегія, заснована на скороченні часу виконання логістичних операцій, зокрема в рамках здійснення цієї концепції прагнуть забезпечити найбільш швидку доставку. До цього типу належить стратегія "стиснення часу", яка схожа на "струнку" стратегію, але концентрується на усуненні непотрібних витрат часу в ланцюзі постачань, тобто таких, протягом яких цінність до продукції не додається;
 • o логістична стратегія, заснована на підвищеної продуктивності ', основна увага в ній приділяється максимально можливому використанню наявних ресурсів. На відміну від схожої з нею "стрункою" стратегії, де шукають способи позбутися непотрібних виробничих потужностей і ресурсів, тут прагнуть максимально використовувати ці надлишки; логістична стратегія зростання, заснована на прагненні отримати економію витрат за рахунок збільшення масштабів діяльності, зокрема, шляхом розширення обслуговуваних географічних зон, збільшення частки ринку і т.д .;
 • o логістична стратегія диверсифікації, орієнтована на максимально широкий діапазон послуг, асортимент продукції, видів діяльності;
 • o логістична стратегія спеціалізації, орієнтована на вузький діапазон послуг, асортимент продукції, видів діяльності;
 • o логістична стратегія максимізації доданої вартості, яка має на меті додати якомога більше цінності до кінцевого продукту.

Змістовно логістична стратегія складається з ряду цілей, процедур, структур, елементів, які дуже часто представляються у вигляді стратегічного логістичного плану.

При розробці логістичної стратегії, як правило, вихідною точкою є аналіз стратегії більш високого рівня. Стратегія більш високого рівня вказує, яке положення підприємство хоче займати в майбутньому. Результат аналізу стратегії більш високого рівня повинен дозволити встановити, яким чином логістика внесе свій внесок у її реалізацію. Таким чином, що розробляється логістична стратегія показує, як підприємство з допомогою логістики буде переходити від поточного положення до бажаного в майбутньому. Протягом усього процесу розробки логістичної стратегії повинні розглядатися ймовірні наслідки будь-якого з прийнятих рішень і практична можливість їх реалізації.

У загальному випадку процес розробки логістичної стратегії включає:

 • o визначення корпоративної місії;
 • o конкретизацію положення підприємства в ринковому середовищі;
 • o постановку логістичної цілей;
 • o вибір і обгрунтування логістичної стратегії;
 • o розробку шляхів її реалізації.

Загальноприйнятого, універсального методу розробки логістичної стратегії не існує, оскільки в реальному житті кожна з них носить унікальний характер і на сьогодні є сплавом павуки логістики, бізнес-творчості та життєвого досвіду творців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >