Логістика в будівництві

Значною специфікою з точки зору логістики володіє будівельне виробництво. Основними факторами логістичної сприйнятливості будівельного виробництва є:

 • o постійно зростаюча потреба в раціоналізації виробництва, спрямована одночасно на скорочення тривалості будівництва і підвищення якості будівельної продукції;
 • o переорієнтація будівельних фірм з узкофункционального будівництва на вирішення проблем замовників;
 • o уніфікація технологій будівництва аж до впровадження інформаційних технологій;
 • o висока матеріаломісткість будівельного виробництва і, отже, необхідність пошуку додаткових шляхів зниження частки матеріальних витрат у собівартості будівельної продукції;
 • o зростання ступеня індивідуалізації виробничого процесу як в житловому, так і в інших видах будівництва, що неминуче веде до розширення номенклатури споживаних матеріальних ресурсів, різноманіттю побудови схем оплати готової продукції та будівельно-підрядних робіт та ін .;
 • o територіальна роз'єднаність будівельних об'єктів фірми, яка збільшує транспортно-заготівельні витрати при матеріально-технічному забезпеченні, що також викликає необхідність їх мінімізації;
 • o бартеризація товарообмінних операцій і застосування негрошових форм розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи (особливо це стосується житлового будівництва), що викликає необхідність звернення до спеціалізованим посередницьким організаціям або створення власних збутових служб.

Відзначимо співвідношення потокових процесів, характерних для будівельної фірми: внутрішні потоки превалюють над зовнішніми, дискретні - над безперервними, стохастичні - над детермінованими, нестабільні над стабільними, нестаціонарні - над стаціонарними, нерівномірні - над рівномірними, неперіодичні над періодичними, неритмічні - над ритмічними, складні - над простими, керовані - над некерованими.

Логістична система будівельної фірми являє собою упорядковану організаційно-технологічну структуру, в якій здійснюються управління та реалізація руху логістичного потоку допомогою виконання сукупності логістичних операцій в цілях своєчасного задоволення виробничого попиту в матеріальних ресурсах, а споживачів (покупців, замовників) - у готової будівельної продукції з мінімальними логістичними витратами.

Постачальниками матеріально-технічних ресурсів будівництва виступають:

 • o підприємства-виробники, які виробляють відповідну продукцію виробничо-технічного призначення (головним чином, будматеріали) і реалізують її на ринку;
 • o субпідрядники, які на договірної (контрактної) основі з генпідрядником (будівельною фірмою) виконують не тільки спеціальні будівельно-монтажні роботи, але і в більшості випадків забезпечують будівництво спеціальними матеріалами та обладнанням;
 • o торгово-посередницькі організації, що спеціалізуються па перепродажі матеріально-технічних ресурсів, використовуваних в будівництві;
 • o фірми-імпортери, тобто ті ж торгово-посередницькі організації, але спеціалізуються на закупівлях матеріалів та обладнання за кордоном і поставках їх на внутрішній ринок;
 • o спеціалізовані фірми, що виконують спеціальні види виробничих, логістичних або комерційних oneрацій (наприклад, лізингові компанії, логістичні центри комплектації та ін.).

Структурні елементи інфраструктури логістичних систем будівництва:

 • o транспорт, який включає всі транспортні організації, що забезпечують просторове переміщення матеріально-технічних ресурсів від місць їх виробництва до місць споживання;
 • o зв'язок, включаючи всіх операторів зв'язку, які забезпечують рух інформаційних потоків в матеріально-технічному забезпеченні (МТО) будівництва;
 • o комплектація, під якою розуміється сукупність підприємств і організацій, основним призначенням яких є виробничо-технологічна комплектація будівництва.

Основні операції з управління матеріально-технічним забезпеченням будівельної фірми:

 • o визначення потреб фірми в матеріально-технічних ресурсах відповідно до замовлень споживачів на будівельну продукцію або згідно затвердженої проектно-кошторисної документації;
 • o вивчення кон'юнктури ринку і встановлення раціональних господарських зв'язків із закупівель (поставкам) матеріально-технічних ресурсів;
 • o внутрішньофірмове планування МТО будівництва, включаючи розробку оперативних графіків постачання споруджуваних об'єктів;
 • o організація поставки закуповуваних матеріально-технічних ресурсів та управління виробничими запасами;
 • o сполучення технологій будівництва та постачання, організація виробничо-технологічної комплектації будов (об'єктів) і управління запасами незавершеного виробництва;
 • o оперативне управління МТО будівництва, контроль і регулювання процесів МТО.

Закупівельна логістика в капітальному будівництві являє собою діяльність з управління процесами постачання матеріально-технічними ресурсами і виробничо-технологічної комплектації будівництв, максимально синхронізовану з виробництвом будівельної продукції, з метою забезпечення узгоджених із замовниками строків її введення в експлуатацію при найменших витратах.

Завдання закупівельної логістики в будівництві:

 • o закупівля матеріально-технічних ресурсів повинна здійснюватися відповідно до потреб будівельного виробництва, що передбачає відповідну організацію та управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками по МТО будівництва;
 • o створення системи виробничо-технологічної комплектації будівництв, коли матеріально-технічні ресурси надходять на споруджувані об'єкти в максимально підготовленому до виробничого споживання вигляді за графіками, зв'язаних з технологією будівництва;
 • o постачання будівельного виробництва матеріально-речовими елементами має бути підпорядковано головній меті - своєчасному і якісному виконанню замовлень споживачів;
 • o мінімізація витрат по закупівлях МТР і логістичних витрат при заданому рівні надійності та ефективності системи МТО будівництва.

Оскільки готові вироби в будівництві являють собою будівлі, виробничі споруди тощо, то розподільна логістика в матеріальному аспекті являє собою продаж відповідному інвестору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >