Інформаційне забезпечення логістики

Корпоративні інформаційні системи управління -важнейший інструментарій реалізації функцій структури "Логістика та управління ланцюга поставок". Розвиток їх досить динамічно як в змістовному аспекті, так і в темпах їх реалізації. Хронологія появи розглянутих концепцій представлена на рис. 9.5.

Кінець 60-х рр. XX ст. пов'язаний з роботами Олівера Уайта (Oliver Wight), який пропонував розглядати в комплексі виробничі, постачальницькі та збутові підрозділи. Такий підхід і застосування обчислювальної техніки вперше дозволили оперативно коригувати планові завдання в процесі виробництва (при зміні потреб, коректуванні замовлень, нестачі ресурсів, відмовах устаткування).

У публікаціях Американського товариства з управління запасами і виробництвом були сформульовані алгоритми планування, відомі сьогодні як MRP (Material Requirements Planning - планування потреб у матеріалах) - наприкінці 1960-х рр., І MRPII (Manufacturing Resource Planning - планується

Основні етапи виникнення концепцій з управління організаційно-господарською діяльністю підприємств

Рис. 9.5. Основні етапи виникнення концепцій з управління організаційно-господарською діяльністю підприємств

вання ресурсів виробництва) - в кінці 1970-х - початку 1980-х рр.

Методи планування на задані інтервали часу потреб у матеріалах, необхідних для виготовлення виробів (MRP), враховують інформацію про склад виробу, стані складів і незавершеного виробництва, а також замовлень і планів-графіків виробництва.

До цілей MRP-систем відносяться задоволення потреб у матеріалах, компонентах і комплектуючих для планування виробництва і доставки споживачеві; підтримка низьких рівнів запасів матеріальних ресурсів (МР), готової продукції (ГП); планування виробничих операцій, розкладів доставок, закупівельних операцій.

У процесі реалізації цих цілей система забезпечує потік планових кількостей МР і запасів продукції за час, що використовується для планування. Система MRP починає свою роботу з визначення, скільки кінцевої продукції і в які терміни необхідно провести. Потім система визначає час і необхідні обсяги МР для задоволення потреб виробничого розкладу (рис. 9.6).

Ядром MRP-системи є програмний комплекс, який проводить всі розрахунки і аналіз за певними алгоритмами на підставі виробничого розкладу та інформації про МР. Па виході програмний комплекс дає набір документів, у тому числі схеми доставки МР по підрозділах, обсяги

Блок-схема системи MRP I

Рис. 9.6. Блок-схема системи MRP I

і строки поставок. Таким чином, MRP-система заплановано "проштовхує" МР по підрозділах.

На відміну від методів теорії управління запасами, що припускають незалежний попит на всю номенклатуру, MRP часто називають методом розрахунків для номенклатури "залежного попиту" (тобто формування замовлень на вузли та комплектуючі вироби в залежності від замовлення на готову продукцію). Алгоритм MRP не тільки видає замовлення на поповнення запасів, але і дозволяє коригувати виробничі завдання з урахуванням мінливої потреби в готових виробах.

Основні недоліки MRP-систем:

  • o значний обсяг обчислень і попередньої обробки даних;
  • o зростання логістичних витрат на обробку замовлень і їх транспортування через прагнення фірм зменшити запаси МР і перейти на роботу з малими замовленнями з високою частотою їх виконання;
  • o нечутливість до короткочасних змін попиту;
  • o велике число відмов через велику розмірності системи та її комплексності.

Наявність перерахованих недоліків спричинило за собою створення MRP II - систем, що володіють більшою гнучкістю планування, забезпечують кращу організацію поставок і кращу реакцію на зміни попиту. Важливе місце в MRP II займають блоки прогнозування попиту, розміщення замовлень і управління запасами (рис. 9.7).

Функціональна схема системи MRP II

Рис. 9.7. Функціональна схема системи MRP II

MRP II - це замкнута система, що відноситься до детального планування виробництва, до фінансового планування собівартості матеріалів і виробничих витрат, а також до моделювання ходу виробництва. У ній плануються не тільки випуск виробів, але й ресурси для виконання плану. Початковим етапом в роботі системи є прогнозування та оцінка виробничих потужностей (Capacity Requirements Planning). Передбачений також етап об'ємного планування (Master Production Scheduling). Його результати стають вихідною інформацією для планування потреб у матеріалах (MRP), що виготовляються і вступників по кооперації.

Замкнутість системи MRP II означає наявність зворотних зв'язків для планування в модулях, що відповідають за управління виробництвом і його облік (Execution, Production activity control), а також те, що модулі оцінки виробничих потужностей, постачання, планування та обліку функціонують як компоненти єдиної системи з використанням інтегрованої бази даних.

Завдання інформаційних систем класу MRP II - оптимальне формування потоку матеріалів (сировини), напівфабрикатів (у тому числі що знаходяться у виробництві) і готових виробів. Система класу MRP II має на меті інтеграцію всіх основних процесів, що реалізуються підприємством: постачання, запаси, виробництво, продаж і дистрибуцію, планування, контроль виконання плану, витрати, фінанси, основні засоби і т.д.

Результати використання інтегрованих систем стандарту MRP І:

  • o рішення задач оптимізації виробничих і матеріальних потоків;
  • o реальне скорочення матеріальних ресурсів на складах;
  • o планування і контроль всього циклу виробництва, з можливістю впливу на нього з метою досягнення оптимальної ефективності у використанні виробничих потужностей, усіх видів ресурсів і задоволення потреб замовників;
  • o автоматизація робіт договірного відділу з повним контролем платежів, відвантаження продукції і термінів виконання договірних зобов'язань;
  • o значне скорочення невиробничих витрат;
  • o можливість поетапного впровадження системи з урахуванням інвестиційної політики конкретного підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >