ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Фінансовий менеджмент діє на основі ряду принципів.

 • 1. Управління фінансами взаємопов'язане з усією системою управління туристським підприємством. Виробничий менеджмент, інноваційний менеджмент, менеджмент управління персоналом прямо або побічно впливають на фінансовий результат діяльності туристського підприємства, на рух грошових потоків, отже, на формування і використання фінансових ресурсів. Саме тому фінансовий менеджмент обмежений загальною системою управління і не повинен суперечити управлінським рішенням, прийнятим в комплексі з усього господарюючому суб'єкту.
 • 2. При управлінні фінансами все управлінські рішення взаємопов'язані між собою. Всі види діяльності туристського підприємства - операційна, інвестиційна, фінансова - взаємопов'язані і взаємозалежні. Ухвалення управлінського рішення в одній сфері діяльності не повинно бути збитковим для іншої.
 • 3. Управлінські рішення в сфері фінансового менеджменту динамічні. Зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі діяльності туристського підприємства відбуваються дуже швидко. Це пов'язано з коливаннями попиту та пропозиції на ринку, мінливої ресурсною базою господарюючого суб'єкта та багатьма іншими факторами. Фінансовий менеджмент повинен швидко реагувати на зміни, що відбуваються, щоб отримати максимальні фінансові результати.
 • 4. Наявність різноманітних варіантів управлінських рішень. При прийнятті конкретного рішення в сфері фінансів повинно бути кілька альтернативних варіантів дії. Це необхідно, щоб у туристського підприємства був вибір, як краще вчинити, і щоб при необхідності можна було від одного варіанту перейти до іншого.
 • 5. Управління фінансами орієнтоване на стратегічні цілі розвитку туристичного підприємства. Якщо управлінські рішення по організації фінансових відносин суперечать місії підприємства, то вони повинні бути відхилені.

Фінансовий менеджмент, організований з урахуванням вищевикладених принципів, дозволяє сформувати необхідну кількість фінансових ресурсів для того, щоб почати ефективну виробничо-господарську діяльність, забезпечити постійне зростання власних коштів, підвищити конкурентні позиції туристського підприємства на ринку і забезпечити його стабільний економічний розвиток в майбутньому.

В сучасних умовах головна особливість фінансової політики фірм полягає в комплексному використанні фінансових інструментів, причому в залежності від конкретних умов переважне значення в окремі періоди може надаватися того чи іншого інструменту.

Виділяють три основні категорії фінансових інструментів: грошові кошти (кошти в касі і на розрахунковому рахунку, валюта); кредитні інструменти (облігації, форвардні контракти, ф'ючерси, опціони і ін.) і способи участі в статутному капіталі (акції та паї).

Також згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку фінансові інструменти поділяються на первинні та вторинні (похідні). До первинних фінансових інструментів відносяться кредити і позики, акції та облігації, кредиторська і дебіторська заборгованість по поточних операціях.

Акція - часткова емісійний цінний папір, що закріплює за власником (акціонером) певний набір прав:

 • - право на участь у прибутках підприємства (у вигляді дивіденду);
 • - право на участь в управлінні (у вигляді голосу на загальних зборах);
 • - право на частку майна, яке залишається після ліквідації підприємства.

Облігація - боргове емісійний цінний папір, що закріплює за її власником право на гарантований дохід, розмір і порядок виплати якої емітент визначає при випуску, а також на гасіння номіналу після закінчення терміну позики.

При банкрутстві підприємства облігація має старшинством по відношенню до акцій. Облігація, на відміну від акції, має конкретний термін погашення.

Випускати облігації має право акціонерне товариство, яке задовольняє наступним умовам:

 • - повністю оплачений статутний капітал (СК);
 • - величина чистих активів перевищує величину статутного капіталу;
 • - АТ існує не менше 2 років (маються два річних бухгалтерських балансу);
 • - загальна вартість облігаційної позики не перевищує величини КК.

Вексель - боргове неемісійна цінний папір дає власникові право вимагати від платника сплати грошової суми, зазначеної у векселі, у встановлений термін і в установленому місці. Види векселів:

 • - товарний вексель, в основі якого лежить реальна товарна угода з відстрочкою оплати;
 • - фінансовий вексель, в основі якого лежить рух грошей або видана сума. В даному випадку вексель є додатковою гарантією оплати.

Чек - грошовий документ встановленої форми, що містить наказ власника рахунку, який виписав чек, про виплату власнику чека зазначеної в ньому суми грошей. Чек підлягає оплаті протягом 10 днів, якщо він виписаний на території Росії, 20 днів - СНД, 70 днів - будь-якого іншого держави.

Депозитний сертифікат - письмове свідоцтво кредитної установи про депонування грошових коштів, яке засвідчує право власника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту і відсотків. Також містить набір обов'язкових реквізитів. Сертифікат може бути переданий одним власником іншому, ціна його на момент передачі залежить від ємності вторинного ринку, строку погашення сертифіката і поточної процентної ставки за фінансовими інструментами того ж класу.

Ощадний сертифікат має той же механізм дії, що і депозитний сертифікат, але призначений для фізичних осіб. Може видаватися на певний термін або до запитання. У разі дострокового повернення коштів за строковим сертифікату з ініціативи його власника виплачується знижена відсоткова ставка, величина якої обумовлюється в договорі.

Вторинні або похідні фінансові інструменти (деривативи) - це фінансові опціони, ф'ючерси, форвардні контракти, свопи, хеджування.

Хеджування - спосіб компенсації можливих втрат від настання певних фінансових ризиків; страхування ціни товару (продукції, послуги) від ризику, небажаного для продавця падіння або невигідного покупцеві збільшення за допомогою створення зустрічних валютних, комерційних кредитних та інших вимог і зобов'язань.

Форвардний контракт по суті - угода про купівлю-продаж товару або фінансового інструменту із зобов'язанням поставки і розрахунку в майбутньому (відповідно до контракту продавець зобов'язаний поставити в певне місце і термін певну кількість товару або фінансових інструментів, а після доставки товару покупець зобов'язаний заплатити заздалегідь обумовлену (в останній момент підписання договору ціну).

Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - різновид цінних паперів, націлена на отримання виграшу від зміни цін (за змістом він прив'язаний до конкретного місяця виконання і вільно звертається на фондовому ринку).

Своп - це угода між двома суб'єктами з приводу обміну зобов'язаннями або активами з метою поліпшення їх структури, зниження ризиків і витрат; причина створення даного цінного паперу - спрощення механізму розрахунку між сторонами господарської операції (в процесі операції сторони перераховують один одному лише різницю процентних ставок від обумовленої (основний) суми).

Опціон - один з різновидів ф'ючерсів, однак на відміну від ф'ючерсних і форвардних контрактів опціони не передбачають обов'язковість продажу або покупки базисного активу, яка при несприятливих умовах (помилкових прогнозах, зміні загальної кон'юнктури та ін.) Може привести до прямих або непрямих втрат однієї зі сторін (це перш за все контракт, укладений між двома сторонами, одна з яких виписує і продає опціон, а друга набуває його і отримує тим самим право протягом обумовленого в умовах опціону терміну і сповна контракт, відмовитися від його виконання, продати його іншій особі до закінчення терміну його дії).

Існують два типи опціону:

 • - пут-опціон (put) - дає право власнику продати або відмовитися від продажу активу, наприклад, валюти;
 • - колл-опціон (call) - дає право власнику купити або відмовитися від покупки активу, наприклад, валюти.

Операції РЕПО - договір про запозичення цінних паперів під певну гарантію грошових коштів або коштів під цінні папери (іноді його називають договором про зворотний викуп цінних паперів).

Кожен похідний фінансовий інструмент в своєму роді унікальний. Їх використання покликане сприяти досягненню певних цілей, заради яких вони були придумані. Похідні фінансові інструменти зазвичай широко використовуються в великих корпораціях.

Прийоми і методи, що знаходяться в арсеналі фінансового менеджера, з певною часткою умовності можна розділити на три великі групи: загальноекономічні, прогнозно-аналітичні та спеціальні. До першої групи належать кредитування, ощадно-позикові операції, система касових і розрахункових операцій, система страхування, система розрахунків, система фінансових санкцій, трастові операції, заставні операції, трансфертні операції, система амортизаційних відрахувань, система оподаткування та ін. Загальна логіка подібних методів, їх основні параметри, можливість чи обов'язковість виконання задаються централізовано в рамках системи державного управління економікою, а варіабельність в їх застосуванні досить обмежена. До другої групи входять фінансове планування, податкове планування, методи прогнозування, факторний аналіз, моделювання та ін. Більшість з цих методів імпровізаційні за своєю природою. Проміжне становище між цими двома групами за ступенем централізованої регульованої та обов'язковості застосування займають спеціальні методи управління фінансами, багато з яких ще тільки починають отримувати поширення в Росії; це дивідендна політика, фінансова оренда, факторингові операції, франчайзинг, ф'ючерси і т. п. В основі багатьох з цих методів лежать похідні фінансові інструменти.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >