ДИСКОНТУВАННЯ. НАВЕДЕНА ВАРТІСТЬ

Основоположному тут є оцінка майбутніх надходжень CF n (наприклад, у вигляді прибутку, відсотків, дивідендів) з позиції поточного моменту. При цьому, зробивши фінансові вкладення, інвестор зазвичай керується трьома посиланнями: відбувається постійне знецінення грошей (інфляція); темп зміни цін на сировину, матеріали і основні засоби, що використовуються підприємством, може істотно відрізняться від темпу інфляції; бажано періодичне нарахування (або надходження) доходу, причому в розмірі не нижче певного мінімуму. Базуючись на цих посиланнях, інвестор повинен оцінити, якими будуть його доходи в майбутньому, яку максимально можливу суму допустимо вкласти в цю справу виходячи з прогнозованої його рентабельності.

Особливості процесів нарощення і дисконтування. У будь-який найпростішої фінансової операції завжди присутні три основних величини (поточна вартість, майбутня вартість і процентна ставка), дві з яких задані, а одна є шуканої.

Процес, в якому задані вихідна грошова сума і процентна ставка і відбуваються над ними певні дії, називається в фінансових розрахунках процесом нарощення. Під нарощенням розуміють процес збільшення первинної грошової суми в результаті нарахування на неї відсотків.

Економічний сенс методу нарощення полягає у визначенні величини, яка буде або може бути отримана з деякою початкової (поточної) суми в результаті проведення певної фінансової операції. Іншими словами, метод нарощення дозволяє визначити майбутню величину (future value) поточної суми (present value) через деякий проміжок часу виходячи із заданої відсоткової ставки.

У ряді випадків можуть застосовуватися неоднакові способи підрахунку числа днів в році (відповідно до угоди з підрахунку днів між зацікавленими сторонами). Рік може прийматися рівним 365 або 360 дням.

Якщо тимчасова база приймається рівною 365 дням, то відсотки називаються точними. Якщо тимчасова база дорівнює 360 дням, то прийнято говорити про комерційні, або звичайних, відсотках. У свою чергу підрахунок тривалості позички може бути або наближеним, коли виходять з тривалості року в 360 днів, або точним - за календарем. Визначаючи наближену тривалість позички, спочатку підраховують число повних місяців, потім множать його на 30. Далі додають число днів, які мають місце в неповних місяцях. Загальним для всіх способів підрахунку є правило: день видачі, і день повернення кредиту вважаються за один день (граничний день).

Найбільш часто зустрічаються такі комбінації тимчасової бази й тривалості позички (цифри в дужках позначають відповідно величину тривалості року в днях і кількість днів користування позикою).

  • 1. Точні відсотки з точним числом днів (365/365).
  • 2. Звичайні (комерційні) відсотки з точною тривалістю позички (365/360).
  • 3. Звичайні (комерційні) відсотки з наближеною тривалістю позички (360/360).

Відмінності в способах підрахунку днів можуть здатися несуттєвими. Однак при великих сумах і високих процентних ставках ці відмінності досягають вельми значних розмірів.

Приклад.

Припустимо, що позика в розмірі 10 млн руб. видана 1 травня з поверненням 31 грудня цього ж року під 45% річних (проста процентна ставка). Визначимо нарощену суму цього кредиту по кожному з трьох способів. Табличне значення точної тривалості позички одно 244 дням (365 - 121); наближена тривалість - 241 день (6-30 + 30 + 30 + 1):

Отримана різниця, що має місце між найбільшою і найменшою величинами (13,05 - 13,008), означає, що позичальник повинен буде заплатити додатково 42 тис. Руб. тільки за те, що погодився на застосування другого способу нарахування відсотків.

Зворотною завданням по відношенню до нарахування відсотків є розрахунок сучасної вартості майбутніх грошових надходжень (притоків), або дисконтування.

Взагалі слово «дисконтування» означає перевагу інвесторами (господарюючими суб'єктами) вкладень коштів (капітальних вкладень) в даний час заради майбутніх доходів і одночасно математичний прийом, що дозволяє висловити це перевагу. Буквальний переклад цього слова з англійської (discounting) означає «зниження вартості, уцінка».

Дисконтування являє собою процес знаходження деякої величини грошових коштів на заданий момент часу по її відомому або передбачуваному значенню в майбутньому. В економічному сенсі майбутня величина грошових коштів, знайдена в процесі дисконтування, показує сучасне (з позиції поточного моменту часу) значення цієї майбутньої величини.

Дисконтування є дзеркальним відображенням процедури нарощення. Використовувану при цьому процентну ставку називають нормою дисконту або показником дисконтування.

Залежно від того, яка саме ставка - проста відсоткова чи проста облікова - застосовується для дисконтування, розрізняють два його види: математичне дисконтування і банківський облік.

Метод банківського обліку отримав свою назву від однойменної фінансової операції, в ході якої комерційний банк викуповує у власника (враховує) простий або переказний вексель за ціною нижче номіналу до закінчення зазначеного на цьому документі терміну його погашення. Різниця між номіналом і викупної ціною утворює прибуток банку від цієї операції і називається дисконтом. Для визначення розміру викупної ціни (отже, і суми дисконту) застосовується дисконтування за методом банківського обліку. При цьому використовується проста облікова ставка.

Приклад.

Нехай власник векселі номіналом 25 000 руб. звернувся в банк з пропозицією врахувати його за 60 днів до настання терміну погашення. Банк згоден виконати цю операцію за простою обліковою ставкою 35% річних. Викупна ціна векселі становитиме, руб.

Сума дисконту дорівнюватиме: 25 000 - 23 541,7 = 1458,3 руб.

Метод математичного дисконтування за простими відсоткам застосовується у всіх інших (крім банківського обліку) випадках, коли виникає необхідність визначити сучасну величину суми грошей, яка буде отримана в майбутньому.

Приклад.

Покупець зобов'язується оплатити постачальнику вартість закуплених товарів через 90 днів після поставки в сумі 1 млн руб. Рівень простий відсоткової ставки становить 30% річних (звичайні відсотки). Отже, поточна вартість товарів дорівнюватиме, млн руб.

Застосувавши до цих умов метод банківського обліку, млн. Руб., Отримаємо

Застосувавши до цих умов метод банківського обліку, одержимо, що другий варіант виявляється більш вигідним для кредитора. Слід пам'ятати, що будь-яких жорстких вимог вибору того чи іншого методу виконання фінансових розрахунків не існує. Ніхто не може заборонити учасникам фінансової операції вибрати в даній ситуації метод математичного дисконтування чи банківського обліку. Існує єдина закономірність: банками, як правило, вибирається метод, вигідніший для кредитора (інвестора).

Якщо при нарощенні мова йде про рух грошового потоку від теперішнього часу до майбутнього, то це називається іноді процесом капіталізації, а в другому випадку рух від майбутнього грошового потоку до теперішнього іменується процесом дисконтування.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >