СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТУРИЗМУ

У бізнесі, особливо у фінансовій сфері, ризик присутній завжди.

Ризик - це існування певного шансу для несприятливого події, який обумовлює відмінності між реальним майбутнім доходом і планованим доходом.

'Http: //www.cfin.m/fmanalysis/savchuk/4.shtml

Ступінь ризику - це ймовірність настання випадку втрат, а також розмір можливого збитку від нього. Чим більше невизначеність господарської ситуації при ухваленні рішення, тим вище і ступінь ризику.

Невизначеність господарської ситуації обумовлюється наступними факторами.

 • 1. Відсутністю повної інформації.
 • 2. Випадковістю.
 • 3. Протидією. До протидій відносяться: катастрофа, пожежа та інші природні явища, війна і т. Д.

Індустрія туризму є молодий, але швидко розвивається галуззю. Вона увібрала в себе багато рис, властиві іншим видам бізнесу. Будь-яка діяльність в туризмі пов'язана не тільки з позитивним ефектом (отримання прибутку), але і несе в собі загрозу грошових втрат. Це і є ризик.

Всі ризики можна розділити на диверсифіковані та недиверсифіковані (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Порівняння диверсифікованих і недиверсифікованих ризиків

недиверсифікований ризик

диверсифікований ризик

Систематичний, характерний для всієї економічної системи або окремого ризику, не піддається диверсифікації

Специфічний, властивий корпорації або фінансового активу, може бути виключений посредствам диверсифікації, т. Е. Зростанням різноманіття вкладень

Глобальні зміни оподаткування Інфляція Війна

Зростання цін на енергоносії Зміни фінансової політики

Економічний спад Висока процентна ставка

Трудові контракти з гарантованою

заробітною платою

страйки

Банкрутство головного постачальника Несподівана поява нового конкурента

Доступність сировини Екологічний контроль Вплив іноземної конкуренції

Судові, арбітражні процеси Успішні та невдалі програми маркетингу

Отримання або здійснення кредитного контракт

Від 25 до 50% загального ризику

Складає до 50% від загального ризику

Для будь-якого інвестора найбільш складною є оцінка саме недиверсифікованих ризиків, так як вони не можуть бути передбачені заздалегідь, а тим більше враховані в грошових одиницях додаткового збитку або доходу.

Також всі ризики діляться на чисті і спекулятивні.

Чисті ризики означають можливість отримання негативного чи нульового результату. Спекулятивні ризики припускають можливість отримання як позитивного, так і негативного результату.

Найтиповішим видом ризику, і на який в першу чергу потрібно звернути увагу на підприємствах туризму, є ризик попиту. До даного ризику відносяться як платоспроможність клієнта, так і конкурентоспроможність будь-якої турфірми.

Конкуренція на туристському ринку зараз виражається не в зниженні цін на переліт або наземне обслуговування. Ціни на них вже устоялися. Потрібно налагоджувати технологічні процеси, знижувати витрати. Саме від цього зростає ефективність. Великі туроператорські компанії, які 96% путівок реалізують через агентів, йдуть саме по шляху зниження витрат. Крім того, не може бути ефективною фірма, що оперує, наприклад, по 150 напрямках. У цьому випадку спеціалізація - оптимальне рішення. Вона дозволяє знижувати витрати приблизно до 65%. Турфірма може як брати орієнтир на клієнта, так і спеціалізуватися за певним напрямом (країні).

При спеціалізації за певними напрямами (країнам) існують не тільки позитивні, але і негативні сторони - ймовірність зіткнутися з чистим ризиком (таке може статися, коли фірма не має «запасних» маршрутів). Чистий ризик - єдиний ризик, який не можна передбачити.

У розрахунках слід враховувати також промислові ризики. Під промисловими ризиками розуміють небезпека заподіяння шкоди підприємству і третім особам внаслідок порушення нормального ходу виробничого процесу.

Інший вид ризиків - екологічні ризики. Під екологічним ризиком розуміється ймовірність настання цивільної відповідальності за нанесення шкоди навколишньому середовищу, а також життю та здоров'ю третіх осіб. Він може виникнути в процесі будівництва і експлуатації об'єктів і є складовою частиною промислового ризику.

Облік даного виду ризику особливо актуальнішою для турфірм, що спеціалізуються на курортних напрямках. Дані напрямки користуються хорошим попитом до тих пір, поки екологія цих місць не порушена, а при масовому, сверхдопустімом відвідуванні рано чи пізно цей ризик проявляється і тому попит на даний маршрут падає.

У нашій країні основною проблемою будь-якої підприємницької, в тому числі туристської діяльності стало нестійке соціально-економічне становище (політичний ризик). З одного боку, перебудова, падіння «залізної завіси» послужили поштовхом розвитку російського туризму. З іншого ж боку, що продовжуються політичні та економічні негаразди не давали повною мірою розвернутися нашим турфірмам і готелям.

Слід звернути увагу і на комерційні ризики, особливо ті, які відносяться до чистих ризиків.

 • 1. Майнові - ризики, пов'язані з можливістю втрати майна громадянина-підприємця через крадіжку, диверсії, недбалості, перенапруги технічної і технологічної систем.
 • 2. Виробничі - ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних чинників, насамперед із загибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів, а також ризики з впровадженням у виробництво нової техніки і технології.
 • 3. Торговельні ризики - ризики, пов'язані зі збитком через затримку платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, непостачання товару і т. Д.

У довгостроковій (більш 1 року) перспективі цільового використання фінансових ресурсів необхідно враховувати інвестиційні ризики. Суб'єкти інвестування завжди беруть на себе ризик, пов'язаний зі зменшенням прибутковості, прямих фінансових втрат або упущеної вигоди. Інвестиційні ризики пов'язані з можливістю недоотримання або втрати прибутку в ході реалізації інвестиційних проектів. Об'єктом ризику в даному випадку виступають майнові інтереси особи, яка здійснює вкладення своїх коштів, т. Е. Інвестора.

У загальному випадку виділяють наступні ризики, пов'язані з інвестиційними процесами: кредитні; що виникають на першій стадії інвестиційного проекту (технічні); підприємницькі, фінансові та комерційні, пов'язані з другою стадією інвестиційного проекту; країнові.

Кредитні ризики. Фінансові кошти можуть бути отримані у вигляді кредиту або кредитної лінії. Як правило, умовою видачі кредиту є його цільове призначення. У цьому випадку виникають ризики, пов'язані з можливим неповерненням суми кредиту і відсотків по ньому, т. Е. Кредитні ризики.

Технічні ризики. Технічні ризики супроводжують будівництва нових об'єктів і їх подальшої експлуатації. Серед них виділяють будівельно-монтажні та експлуатаційні.

Підприємницькі ризики. Розрізняють внутрішні і зовнішні підприємницькі ризики. Зовнішні ризики пов'язані з нанесенням збитків і неотриманням підприємцем очікуваного прибутку внаслідок порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або з інших, не залежних від неї обставини. Внутрішні ризики залежать від здатності підприємця організувати виробництво і збут продукції.

Фінансові та комерційні ризики. Фінансові та комерційні ризики можна розглядати як особливу групу ризиків в складі широкого спектра підприємницьких ризиків.

Фінансові ризики виникають в процесі управління фінансами підприємства. Найбільш часто зустрічаються валютні, процентні та портфельні ризики.

Під валютними ризиками розуміється ймовірність виникнення збитків від зміни обмінних курсів у процесі зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційної діяльності в інших країнах, а також при отриманні експортних кредитів. Серед них розрізняють операційний, трансляційний та економічний ризики.

Операційний валютний ризик можна визначити як можливість виникнення збитків або недоотримання прибутку в результаті зміни обмінного курсу і впливу його на очікувані доходи від продажу продукції.

Трансляційний валютний ризик (його називають також балансовими) виникає при наявності у головної компанії дочірніх компаній або філій за кордоном. Його джерелом є можливу невідповідність між активами і пасивами компанії, перерахованими в валютах різних країн.

Економічний валютний ризик визначається як імовірність несприятливого впливу змін обмінного курсу на економічне становище компанії.

Під процентними ризиками розуміється ймовірність виникнення збитків у разі зміни процентних ставок по фінансових ресурсів. Серед них виділяють позиційний, портфельний, економічний ризики.

Позиційний ризик виникає, якщо відсотки за користування кредитними ресурсами виплачуються за «плаваючою» ставкою. Компанія, яка видала кредит або має депозит у банку під «плаваючі» відсотки, зазнає збитків у разі зниження процентних ставок. Компанія, що отримала кредит по «плаваючою» ставкою, навпаки, зазнає збитків у разі підвищення процентних ставок.

Портфельний ризик відображає вплив зміни процентних ставок на вартість фінансових активів, таких, як акції та облігації.

Економічний (структурний) відсотковий ризик пов'язаний з впливом зміни процентних ставок на економічне становище компанії в цілому.

Портфельні ризики показують вплив різних макро- і мікроекономічних чинників на активи підприємця або інвестора.

Комерційні ризики , пов'язані з можливістю недоотримання прибутку або виникнення збитків в процесі проведення торгових операцій, можуть проявлятися у вигляді неплатоспроможності покупця до моменту оплати товару, відмови замовника від оплати продукції, зміни цін на продукцію після укладення контракту, зниження попиту на продукцію.

Ризики виникають при здійсненні підприємцями та інвесторами своєї діяльності на території іноземних держав. Дохід від бізнесу може зменшитися в разі несприятливого зміни політичної або економічної ситуації в країні.

Ризики. Деякі види ризиків можуть бути страхуються. Страхування професійної відповідальності туроператорів на сьогоднішній день - дієвий механізм захисту російських туристів перед недобросовісними туроператорами.

Особистісний ризик. Менеджер турфірми - це людина-оркестр, здатний одночасно робити безліч справ. Але головне - він повинен досконало володіти мистецтвом продажу тур-продукту і бездоганно обслуговувати клієнта - від цього залежить успіх фірми. Основними проблемами тут є - неповага до клієнта, невміння продавати продукт.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Види процентних ставок і методи їх нарахування.
 • 2. Дайте характеристику поняттям дисконтування і нарощення.
 • 3. Ануїтети: види і способи нарахування.
 • 4. У чому полягає вплив інфляції при визначенні теперішнього та майбутнього вартості грошей?
 • 5. Перерахуйте ризики, характерні для туристичної галузі.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >