ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (ПАКЕТІВ ТУРИСТСЬКИХ І ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ)

Загальна процедура впорядкування інвестиційної діяльності туристського підприємства по відношенню до конкретного проекту формалізується у вигляді так званого проектного (життєвого) циклу, який має наступні етапи.

 • 1. Формулювання проекту. На даному етапі вищий склад керівництва туристського підприємства аналізує поточний стан підприємства і визначає найбільш пріоритетні напрямки його подальшого розвитку. Результат даного аналізу оформляється у вигляді деякої бізнес-ідеї, яка спрямована на вирішення найбільш важливих для підприємства задач.
 • 2. Розробка (підготовка) проекту. Після того, як бізнес-ідея проекту пройшла свою першу перевірку, необхідно розвивати її до того моменту, коли можна буде прийняти тверде рішення. Це рішення може бути як позитивним, так і негативним. На цьому етапі потрібно поступове уточнення та вдосконалення плану проекту у всіх його аспектах: комерційному, технічному, фінансовому, економічному і т. Д. Важливим моментом на даному етапі є пошук і збір попередньої інформації для вирішення окремих завдань проекту. Проблема тут полягає в дефіциті інформаційної забезпеченості в сфері організації туризму, що в значній мірі пов'язано з недосконалістю державного статистичного обліку в цій сфері національної економіки. Тільки комплексна оцінка інформації, що базується на всебічному вивченні туристського ринку, потреби та інтереси туристів, а також моніторингу мінливих тенденцій світового і національного туризму, служить основою для прийняття ефективних інвестиційних рішень, спрямованих на розвиток високоприбуткової сфери економіки.
 • 3. Експертиза проекту. Перед початком реалізації проекту його кваліфікована експертиза є дуже бажаним етапом життєвого циклу проекту. Якщо фінансування проекту проводиться стратегічним інвестором, то інвестор проведе цю експертизу, наприклад, за допомогою якої-небудь авторитетної консалтингової фірми, вважаючи за краще витратити деяку суму на цьому етапі, ніж втратити більшу частину своїх грошей в процесі виконання проекту.
 • 4. Здійснення проекту. Стадія здійснення охоплює реальний розвиток бізнес-ідеї до того моменту, коли проект (туристський комплекс) повністю виходить на проектну потужність. Сюди входить моніторинг та аналіз відхилень видів діяльності по мірі реалізації проекту, а також контроль з боку наглядових органів інвестора. Дана стадія включає також фінансову частину реалізації проекту, завдання якої, в кінцевому підсумку, полягає в перевірці достатності грошових потоків, що генеруються проектом для покриття вихідних інвестицій та забезпечення бажаної віддачі на вкладені гроші.
 • 5. Оцінка результатів. Оцінка результатів проводиться як по завершенню проекту в цілому, так і в процесі його виконання. Основна мета цього виду діяльності полягає в отриманні реального зворотного зв'язку між закладеними в проект ідеями і ступенем їх фактичного виконання.

Часовий фактор відіграє ключову роль в оцінці інвестиційного проекту (рис. 3.1).

Розвиток інвестиційного проекту

Мал. 3.1. Розвиток інвестиційного проекту

На рис. 3.1 виділені три основні фази розвитку інвестиційного проекту.

1. Передінвестиційна фаза. На цій фазі відбувається розробка техніко-економічного обґрунтування проекту; проводяться маркетингові дослідження; вибираються партнери; здійснюється юридичне оформлення проекту та проводиться (при необхідності) емісія акцій та інших цінних паперів.

У підсумку повинен бути отриманий розгорнутий бізнес-план інвестиційного проекту.

 • 2. Інвестиційна фаза - це фаза реалізації проекту: формуються постійні активи, поточні витрати і витрати майбутніх періодів; капіталізується частина витрат, які є перед-виробничими.
 • 3. Експлуатаційна фаза. Дана фаза характеризується початком реалізації продукції (надання послуг туристам), поточними витратами і надходженнями від продажів. Чим довше за часом величина експлуатаційної фази, тим більший дохід отримає фірма. Однак важливо визначити той момент, коли грошові надходження не можуть бути безпосередньо пов'язані з початковими інвестиціями (інвестиційний межа). Ця фаза повинна бути такою за тривалістю, яка забезпечить окупність вкладених коштів і повернення кредиту.

Термін життя інвестиційного проекту - період часу, протягом якого інвестор планує віддачу від спочатку вкладеного капіталу.

В основі життєвого циклу інвестиційних проектів лежать наступні принципи.

 • 1. Принцип порівнянності вихідних даних передбачає дотримання ряду важливих вимозі (умов):
  • - приблизна рівність життєвих циклів аналізованих альтернативних інвестиційних проектів;
  • - стартові кошти на реалізацію альтернативних інвестиційних проектів не повинні істотно відрізнятися один від одного.
 • 2. Принцип достовірності виходить з необхідності того, щоб дані, відповідні альтернативним інвестиційним проектам, які підлягають економічноїекспертизі, мали приблизно однакову точність (достовірність).
 • 3. Принцип цільової спрямованості передбачає необхідність забезпечення досягнення однакових груп цілей по альтернативним інвестиційним проектам.
 • 4. Принцип системності обумовлює побудову системи інвестиційного проектування в тісній єдності і взаємозумовленості всіх її елементів (життєвого циклу проектів, приблизно однаковою точності вихідних даних, одних і тих же критеріїв оптимальності і методів оцінки ефективності проектів і т. Д.).
 • 5. Принцип багатокритеріальне ™ фіксує доцільність використання багатокритеріального підходу при виборі найкращого рішення по альтернативним інвестиційним проектам в разі використання фірмою кількох методів розрахунків і сформульованих цілей, в ім'я яких передбачається його здійснення.
 • 6. Принцип актуалізації результатів розрахунків визначає рівень ефективності інвестиційних проектів, припускаючи спочатку необхідність внесення корективів в ці розрахунки в разі виникнення істотних змін в макро- і мікросередовищі.
 • 7. Принцип однорідності критеріїв означає, що їх склад, який використовується для оцінки ефективності аналізованих альтернативних інвестиційних проектів, повинен бути однаковий.

Інвестиційні витрати (витрати) - це різного виду платежі, пов'язані з реалізацією бізнес-проекту, здійснювані на початку або протягом усього терміну його реалізації.

Виділяють наступні види інвестиційних витрат:

 • - прямі (реальні) і непрямі витрати. Не всі витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, є прямими. Так, якщо купується нове виробниче обладнання, то прямі витрати будуть складатися з вартості обладнання, транспортних витрат і витрат з його встановлення, а також витрат по доукомплектування на місці і т. Д. До прямих витрат необхідно додавати непрямі витрати, т. Е. Витрати , які безпосередньо не пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, але сприяють і сприяють створенню сприятливих умов для його здійснення. До них, зокрема, відносяться витрати по набору, підготовки та перепідготовки необхідних кадрів, юридичне забезпечення проекту, оплата консалтингових послуг і ін. В разі неврахування непрямих витрат буде завищена ефективність (рентабельність) інвестиційного проекту;
 • - явні (певні) і неявні (приховані) витрати. Не всі витрати інвестиційного проекту можна вважати явними. Деякі з них відносяться до категорії прихованих, що означає втрату доходів. Так, інвестиційний проект може припускати використання виробничого обладнання, без якого можна обійтися і яке могло б бути продано. Втрата доходів, яка виникає в разі відмови від його продажу, становить частину неявних інвестиційних витрат;
 • - проблеми невідшкодовуваних витрат. Рішення про здійснення інвестиційного туристського проекту або про відмову від нього пов'язано з необхідністю проведення відповідних маркетингових досліджень цільового туристського ринку. Понесені у зв'язку з проведенням цих досліджень витрати можуть бути значними. Однак в тому випадку, якщо проект прийнятий до реалізації, такі витрати зазвичай не включаються до складу інвестиційних витрат. Вони залишаються невідшкодованими.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >