КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Загальнометодологічні питання оцінки ефективності інвестицій в туризмі

Інвестиційні проекти народжуються з потреб тур- підприємства. Умовою життєздатності інвестиційних проектів є їх відповідність інвестиційної політики і стратегічним цілям туристського підприємства, знаходить основне вираз у підвищенні ефективності його господарської діяльності. Оцінка ефективності інвестиційних проектів - один з головних елементів інвестиційного аналізу і є основним інструментом правильного вибору з декількох інвестиційних проектів найбільш ефективного.

Методи оцінки інвестиційних проектів не у всіх випадках можуть бути єдиними, так як інвестиційні туристські проекти досить значно різняться за масштабами витрат, термінів їх корисного використання, а також по корисних результатів.

До дрібних інвестиційним проектам, що не вимагає великих капітальних вкладень, які не мають, істотного впливу на зміну випуску турпродукции (туристичних послуг), а також мають відносно невеликий термін корисного використання, можна застосовувати найпростіші способи розрахунку.

Поряд з цим, реалізація масштабних інвестиційних проектів в сфері туризму (будівництво нового туристичного об'єкта, реконструкція туристського комплексу, освоєння принципово нових видів туристських послуг і т. П.), Що вимагають великих інвестиційних витрат, викликає необхідність врахування великої кількості факторів а, отже, проведення більш складних розрахунків, а також уточнення методів оцінки ефективності. Чим масштабніша інвестиційний проект і чим більше значних змін він викликає в результатах господарської діяльності туристського підприємства, тим більш точними повинні бути розрахунки грошових потоків і методи оцінки ефективності інвестиційного проекту.

Рух грошових потоків, викликане реалізацією інвестиційних проектів в сфері туризму, як правило, відбувається протягом ряду років, що ускладнює оцінку їх ефективності. З урахуванням того, що впровадження інвестиційних проектів протягом тривалого періоду часу впливає на економічний потенціал і результати господарської діяльності туристського підприємства, помилка в оцінці їх ефективності чревата значними фінансовими ризиками і втратами.

Причини розбіжності між проектними і фактичними показниками ефективності інвестиційних проектів можна згрупувати на дві основні групи:

 • - свідоме завищення ефективності інвестиційного проекту, обумовлене суб'єктивною позицією окремих фахівців туристичного підприємства та їх боротьбою за обмежені фінансові ресурси. Захиститися від таких прорахунків можливо шляхом створення на турпідприємств відповідних систем управління, які дозволяють координувати і контролювати роботу функціональних служб підприємства, або залучення незалежних експертів до перевірки об'єктивності розрахунків, пов'язаних з оцінкою ефективності інвестиційних проектів;
 • - недостатнє врахування чинників ризику і невизначеності, що виникають в процесі використання інвестиційних проектів. Туризм як відкрита соціо-економічна система сильно схильний до впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, що генерують значні ризики.

Виходячи з цього випливає, що при перспективної оцінки ефективності інвестиційних проектів виникає безліч проблем. Уникнути або звести їх до мінімуму значною мірою допоможе вибору найбільш об'єктивних методів оцінки ефективності інвестицій.

В даний час існує ряд методів оцінки ефективності інвестицій (табл. 3.2).

Методи оцінки ефективності, що не включають дисконтування, називають також статистичними методами оцінки ефективності інвестицій. Ці методи спираються на проектні, планові і фактичні дані про витрати і результати, обумовлені реалізацією інвестиційних проектів. При використанні цих методів в окремих випадках вдаються до такого статистичному методу, як розрахунок середньорічних даних про витрати і результати (доходи) за весь термін використання інвестиційного проекту. Даний прийом використовується в тих ситуаціях, коли витрати і результати нерівномірно розподіляються по роках застосування інвестиційного проекту.

Таблиця 3.2

Методи оцінки ефективності інвестицій

Методи, що не включають дисконтування

Методи, що включають дисконтування

Метод, заснований на розрахунку термінів окупності інвестицій (термін окупності інвестицій)

Метод чистої приведеної вартості (метод чистої поточної вартості - NPV)

Метод, заснований на визначенні норми прибутку на капітал (норма прибутку на капітал)

Метод внутрішньої норми прибутку (1RR)

Метод, заснований на розрахунку різниці між сумою доходів і інвестиційними витратами (одноразовими витратами) за весь термін використання інвестиційного проекту, який відомий під назвою cash-flow або накопичене сальдо грошового потоку

Дисконтований термін окупності інвестицій

Метод порівняльної ефективності приведених витрат на виробництво продукції

Індекс прибутковості (рентабельності - PI)

Метод вибору варіантів капітальних вкладень на основі порівняння прибутку (метод порівняння прибутку)

метод ануїтету

В результаті такого методичного прийому не в повній мірі враховується тимчасової аспект вартості грошей, чинники, пов'язані з інфляцією і ризиком. Одночасно з цим ускладнюється процес проведення порівняльного аналізу проектних і фактичних даних по роках використання інвестиційного проекту. Тому статистичні методи оцінки ефективності інвестицій найбільш раціонально застосовувати в тих випадках, коли витрати і результати рівномірно розподілені по роках реалізації інвестиційних проектів і термін їх окупності охоплює небольтой проміжок часу - до 5 років (короткостроковий інвестиційний проект). Виходячи з вищесказаного, даний метод не підходить для оцінки ефективності інвестиційного проекту по будівництву готельних комплексів (великих і середніх готелів), так як середній термін їх окупності не менше 7-10 років.

Однак, завдяки своїй простоті, загальнодоступності для розуміння більшістю фахівців турфірм, високій швидкості розрахунку ефективності інвестиційних проектів, доступності до отримання необхідних даних, ці методи набули найширшого розповсюдження на практиці.

Таким чином, до недоліків даних методів можна віднести:

 • - охоплення короткого періоду часу;
 • - ігнорування тимчасового аспекту вартості грошей;
 • - ігнорування нерівномірного розподілу грошових потоків протягом усього терміну функціонування інвестиційних проектів.

Всю сукупність статистичних методів оцінки ефективності інвестицій можна умовно розділити на дві групи:

 • 1) методи абсолютної ефективності інвестицій:
  • - розрахунок терміну окупності інвестицій;
  • - метод, заснований на визначенні норми прибутку на капітал;
 • 2) методи порівняльної ефективності варіантів капітальних вкладень:
  • - метод накопиченого сальдо грошового потоку (накопиченого ефекту) за розрахунковий період;
  • - метод порівняльної ефективності - метод приведених витрат;
  • - метод порівняння прибутку.

Теорія абсолютної ефективності капітальних вкладень виходить з передумови, що реалізації або впровадження підлягає такий інвестиційний проект, який забезпечує виконання встановлених інвестором нормативів ефективності використання капітальних вкладень. До таких нормативів відноситься нормативний строк корисного використання інвестиційного проекту, або отримання заданої норми прибутку на капітал. Проект підлягає впровадженню, якщо очікуване значення вищеназваних показників буде рівним або більшим їх нормативних значень.

Теорія порівняльної ефективності капітальних вкладень виходить з передумови, що впровадження (реалізації) підлягає такий інвестиційний проект з декількох (не менше двох), який забезпечує або мінімальну суму приведених витрат, або максимум прибутку, або максимум накопиченого ефекту за розрахунковий період його використання.

Методи оцінки ефективності інвестицій, засновані на дисконтуванні, застосовуються у випадках великомасштабних інвестиційних туристських проектів, реалізація яких вимагає значного часу (будівництво готелю, розробка гірськолижної бази відпочинку і т. Д.). Дисконтування - метод оцінки інвестиційних проектів шляхом висловлення майбутніх грошових потоків, пов'язаних з реалізацією проектів, через їх вартість в поточний момент часу.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >