ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ

Поняття бюджету, його види. За допомогою бюджетування плани фірми наповнюються конкретними фінансовими і господарськими показниками, вираженими кількісно.

Бюджет - це план діяльності, представлений в грошовому вираженні. На основі цього можна виділити наступні функції бюджету.

 • 1. Бюджет як економічний прогноз.
 • 2. Бюджет як основа для контролю.
 • 3. Бюджет як засіб координації.
 • 4. Бюджет як основа для постановки задачі.
 • 5. Бюджет як засіб делегування повноважень.

В основі бюджету (табл. 4.7) лежить аналіз руху грошових потоків, при цьому цей план розробляється в режимі реального часу - після виконання фінансових операцій і має три основні розділи: операційна (виробнича) діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.

Таблиця 4.7

Фінансовий план туристського підприємства, тис. Руб.

Найменування статті

період

2010 р

2011 р

1. Обсяг реалізації послуг

2. Змінні витрати

3. Операційні витрати

4. Відсотки за кредитами

5. Податки та інші виплати

6. Поточний результат (1 - (2 + 3 + 4 + 5))

7. Виплати на придбання активів

8. Надходження від продажу активів

9. Інвестиційна діяльність (8-7)

10. Акціонерний капітал

11. Позиковий капітал

Найменування статті, тис. Руб.

період

2010 р

2011 р

12. Виплати і погашення позики

13. Виплати дивідендів

14. Фінансовий результат (10 + 11 ± 12)

15. Залишок на початок періоду

16. Залишок на кінець періоду (6 + 9 + 14 + 15)

Амортизаційні відрахування відносяться до розряду калькуляційних витрат і розраховуються відповідно до встановлених нормативів. Вони грають стимулюючу роль в інвестиційній діяльності, т. Е. Чим вища вартість активів і вище норми амортизації, тим менше оподатковуваний прибуток і, відповідно, більше чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, яка може бути спрямована на реалізацію інвестиційних проектів.

Часто виділяють два типи бюджетів: капітальні та операційні (прибуткові) бюджети. Операційні бюджети відображають щоденні операції в бізнесі. Вони включають в себе всі прогнозовані витрати та доходи, які фірма очікує в бюджетному періоді. Капітальні бюджети включають придбання активів, необхідних для виконання оперативних планів. Обидва види бюджетів комбінуються для формування головного бюджету.

Основний бюджет є узагальненням функціональних ресурсів, за допомогою якого можна визначити потенційні прибутки і збитки підприємства на плановий період.

Так, виділяють наступні типи бюджетів (кошторисів).

1. План (бюджет) продажів. Бюджет продажів відображає очікуваний рівень продажів протягом року. Фірми готують інформацію про продажі різними способами - деякі можуть враховувати регіональні особливості продажів, інші - сегмент ринку в залежності від товару, що випускається або цільової клієнтури. При підготовці даного бюджету необхідно враховувати загальну місткість ринку і політичну обстановку. Для індустрії гостинності необхідно взяти до уваги особливі події, такі як Олімпійські ігри або міжнародні виставки- ярмарку. Досвід підприємства і наявна інформація про продажі, клієнтів і сезонності за минулі періоди також повинні бути проаналізовані і введені в бюджет продажів.

Бюджет продажів зазвичай містить інформацію про передбачувані обсяги реалізації по кожному туристського продукту і очікувану ціну одиниці кожного продукту. Кошторис продажів відображена в табл. 4.8.

У таблиці представлені три агентства Л, Б і В, які поширюють турпродукти X і У. З допомогою даної кошторису туроператор легко може проаналізувати як обсяги продажів кожного продукту кожним агентством, так і виручку, отримувану від реалізації кожного продукту кожним узятим окремо посередником.

Таблиця 4.8 [1]

Кошторис продажів туристської продукції

Турпродукт і агентства

Обсяг продажів в натуральному вираженні, од. прод.

Ціна

одиниці, дол.

всього

продажу, дол.

турпродукт X

1 040

468000

агентство А

490

450

220500

агентство Б

300

450

135000

агентство В

250

450

112500

турпродукт У

780

483600

агентство А

300

620

186000

агентство Б

280

620

173600

агентство В

200

620

124000

Усього виручка від реалізації

951600

3. Кошторис прямих матеріальних витрат. Дані про обсяги виробництва, що містяться в кошторисі виробництва, разом з даними про прямих матеріальних витратах складають кошторис прямих матеріальних витрат (табл. 4.9).

Таблиця 4.9

Кошторис прямих матеріальних витрат, на одиницю продукції

Кількість, необхідна для вироб- ництва

Основні елементи

А

Б

В

Г

турпродукту X

1 040

1 040

-

1 040

турпродукту У

780

-

780

780

Плюс необхідну кількість запасів на кінець періоду

-

-

-

-

Разом

1820

1 040

780

1820

Мінус величина запасів на початок періоду

-

-

-

-

Разом кількість для закупівлі

1820

1 040

780

1820

Ціна одиниці, дол.

130

100

200

20

Разом прямі матеріальні витрати, дол.

236 600

104 000

156 000

36 400

Всього прямі матеріальні витрати, дол.

569 400

Розглянемо кошторис матеріальних витрат, в якій складові А, Б і Г використовуються для виробництва туристського продукту X, а складові А, В і Г використовуються для виробництва турпродукту У, де елемент А - заброньовані авіаквитки, Б - місця в двозірковому готелі, В - місця в тризірковому готелі, Г - екскурсійне обслуговування.

Так як турпродукт є «швидкопсувним» товаром, його виробництво і надання повинні бути добре сплановані, інакше кожен незатребуваний тур принесе втрати фірмі в розмірі сукупної вартості елементів пакету.

4. Бюджет трудових ресурсів. Бюджет трудових ресурсів показує кількість персоналу, необхідного для виробництва продукції на рівні, відповідному бюджету продажів. Щоб оцінити загальні витрати по зарплаті, необхідно кількість відпрацьованих у виробництві годин помножити на середній рівень погодинної оплати праці. Припустимо, що для виробництва тур- продуктів X і У необхідно задіяти дві групи персоналу: менеджерів з продажу цих продуктів і супроводжуючих туристські групи. Кошторис витрат з оплати праці проілюстрована табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Кошторис витрат з оплати праці

Кількість робочих годин, необхідних для виробництва

Група 1

Група 2

продукт X

19 660

10 950

продукт Y

17 900

10 950

Разом

37 560

21 900

Рівень погодинної оплати, руб.

0,6

0,4

Разом витрати по оплаті праці, руб.

22 536

8 760

Всього витрат на оплату праці, руб.

31 296

Величина прямих витрат праці повинна бути ретельно скоординована з наявними в наявності трудовими ресурсами з тим, щоб забезпечити достатню використання праці у виробництві. Ефективна організація виробничого процесу дозволяє мінімізувати простої і усунути нестачу трудових ресурсів.

5. Кошторис накладних витрат. Кошторис накладних витрат - це перелік усіх загальних витрат за винятком прямих витрат на матеріали та оплату праці. Так само як амортизація, орендна плата і податок на майно. При підготовці касового плану слід пам'ятати, що амортизація не вимагає витрат грошових коштів і, отже, повинна відніматися з кошторису накладних витрат, коли визначаються грошові виплати за кошторисом накладних витрат.

Такі кошториси дозволяють керівникам підрозділів сконцентрувати увагу на контролі тих витрат, за які вони несуть безпосередню відповідальність.

 • 6. Кошторис собівартості реалізованої продукції. Кошторис собівартості реалізованої продукції складається на основі очікуваних величин товарних запасів, а також зведені дані по натуральним і вартісним оцінкам, узятим з кошторисів прямих матеріальних витрат, витрат по оплаті праці та накладних витрат.
 • 7. Кошторис поточних (періодичних) витрат. Кошторис поточних (періодичних) витрат містить перелік загальних витрат, понесених у процесі реалізації продукції та організації бізнесу.

Кошторис поточних (періодичних) витрат відображає очікувані витрати по реалізації, а також загальні та адміністративні витрати. Вона повинна охопити будь-які витрати, які не були включені ні в один інший бюджет, наприклад, такі як витрати по страхуванню, юридичні витрати, витрати на аудит, на оплату директорів, папір для друкувальних пристроїв, поштові витрати та телефонні рахунки.

8. Бюджет капіталовкладень. Бюджет капіталовкладень відображає кількість грошових коштів, які фірма має намір витрачати на придбання додаткових основних фондів протягом планового періоду.

Істотні капітальні витрати можуть виникнути в результаті вибуття, фізичного і морального зносу устаткування і інших необоротних активів. Крім того, може плануватися збільшення виробничих потужностей у зв'язку зі зростанням попиту на продукцію підприємства.

Різні варіанти фінансування, що розглядаються в кошторисі капітальних витрат, повинні прийматися в розрахунок при складанні поточних кошторисів. Наприклад, очікувана величина амортизації нового обладнання, придбаного готелем в поточному році, повинна враховуватися при складанні кошторису накладних витрат і поточних витрат. Крім того, спосіб фінансування капітальних витрат відіб'ється на кошторисі грошових витрат.

9. Бюджет готівки. У довгостроковій перспективі збільшення прибутку призведе до збільшення готівки на рахунках підприємства. Однак на короткому відрізку часу при продажу товарів в кредит гроші можуть не бути отримані, хоча за документами підприємство буде отримувати прибуток. Якщо підприємство буде відчувати нестачу готівкових коштів, воно може також зазнати певних труднощів при розрахунках за своїми короткостроковими зобов'язаннями. При складанні бюджету готівкових коштів фірма може враховувати всі прогнозовані платежі і надходження готівки.

Кошторис руху грошових коштів (грошових потоків) включає очікуваний прихід і витрата коштів протягом дня, тижня, місяця або більш тривалого періоду. Прихід класифікується за джерелом надходження коштів, а витрата - за напрямками використання. Очікуване сальдо грошових коштів на кінець періоду потім порівнюється з мінімальною сумою грошових коштів, яка повинна постійно підтримуватися; різницю являє собою або невитрачений надлишок, або недолік грошових коштів.

 • 10. Прогнозний звіт про прибутки і збитки. Звіт про прибутки і збитки зводить воєдино плановані оцінки доходів і витрат на бюджетний період. Кошторис прибутків і збитків містить в стислій формі прогноз всіх прибуткових операцій підприємства і тим самим дозволяє менеджерам простежити вплив індивідуальних кошторисів на річний кошторис прибутків.
 • 11. Загальний бюджет. Після підготовки функціональних бюджетів підприємству необхідно провести їх узгодження. Як тільки були підготовлені функціональні бюджети і прийняті необхідні рішення може бути підготовлений основний бюджет.

Головний бюджет являє особливу цінність для менеджменту, оскільки в ньому чітко поставлені цілі і завдання на майбутній бюджетний період. Він також забезпечує основу для координування індивідуальних функціональних бюджетів.

Бюджетний процес залежить від типу організації і її вимог до планування і контролю. Бюджетний процес - це послідовність операцій, необхідних для складання бюджету в межах окремої організації.

Розрізняють дві схеми організації робіт зі складання бюджетів: зверху вниз і знизу вгору. За методом зверху вниз робота зі складання бюджетів починається "зверху", т. Е. Керівництво підприємства визначає цілі та завдання, зокрема планові показники по прибутку. Потім ці показники у все більш деталізованої, у міру просування на більш низькі рівні структури підприємства, формі входять у плани підрозділів. За методом знизу вгору надходять навпаки.

Важливим етапом є контроль бюджету підприємства. Його по праву можна вважати етапом порівняння закладених в бюджет даних з фактичним їх виконанням. Основу інформаційного забезпечення цього етапу повинна бути бухгалтерська звітність. Результати зіставлення форм фінансової звітності та аналізу бюджету дозволяють виявити вразливі місця, що потребують особливої уваги, та розробити заходи щодо їх ліквідації.

У будь-якій організації, в тому числі і на підприємствах туризму, малоймовірно, щоб фактична ефективність повністю збігалася з бюджетними показниками. Причина цього полягає в тому, що оперативні рішення, втілені в бюджеті, зазвичай визначаються завчасно, до початку фактичної діяльності, а процес прогнозування витрат і надходжень в діловому середовищі пов'язаний з невизначеністю і ризиками.

Складання головного (загального) бюджету туристичного підприємства на фінансовий рік (період). Головний бюджет являє високу цінність для менеджменту, оскільки в ньому чітко поставлені цілі і завдання на майбутній бюджетний період. Він також забезпечує основу для координування індивідуальних функціональних бюджетів відділів і служб фірми.

Головний бюджет зазвичай складається зі звіту про плановані доходи і збитки, балансу і прогнозу, що представляє собою суму окремих бюджетів по організації в цілому.

У невеликих організаціях плановані звіти про доходи, і збитки, баланс і прогноз часто є достатніми для задоволення вимог менеджменту організації. Інформація, що міститься в цих документах, може надати базу для аналізу майбутнього періоду.

Приклад.

«DeSilva Ltd» - невеликий сімейний готельний бізнес, який готується до другого року продажів. Як зазвичай для цієї пори року, власник складає бюджет для майбутнього шестимісячного періоду. Баланс на кінець першого року показаний в табл. 4.11.

Таблиця 4. І

Вихідний баланс «DeSilva Ltd» на 31 грудня 2009 р дол.

показник

вартість

дебіторська

заборгованість

реальні

засоби

Необоротні активи

Будівлі (орендовані)

108 000

0

108 000

Устаткування в офісах

22 500

4 500

18 000

Разом

130 500

4 500

126 000

поточні активи

резерви

8000

Дебіторська заборгованість

6000

14 000

Закінчення табл. 4.11

показник

вартість

дебіторська

заборгованість

реальні

засоби

поточні заборгованості

кредитори

5300

перевищення кредиту

14 500

19 800

5800

Всього чистих активів

120 200

Джерела фінансування

майно власників

90000

невикористаний дохід

30200

Разом

120 200

Частку капіталу має «John DeSilva», який є головним акціонером і власником готелю; три його брата також вклали свої кошти в компанію, але в процесі роботи вони не беруть участь.

Компанія прийняла політику списання старих необоротних активів в рік покупки нових за наступною схемою списання, %: Нерухоме майно та обладнання - 20 Транспортні засоби - 20.

Компанія планує придбати для готелю два легкових автомобіля. Джон планує зробити це в квітні і передбачає витратити 17 300.

Ми почнемо з побудови бюджету в грошовому вираженні. Для цього нам потрібно знати деталі входять і виходять грошових потоків, особливо їх величину і час походження. Спочатку розглянемо вхідні потоки.

Очікується наступний загальний обсяг продажів в перші шість місяців, дол .:

січень - 18 000 лютий - 19 000 березень - 22 300 квітень - 22 000 травень - 25 000 червень - 26 500.

Однак слід пам'ятати, що існують два типи продажів: готівкова продаж, коли гроші отримують безпосередньо після її здійснення, і продаж в кредит, коли гроші отримують після деякого періоду.

Політика компанії передбачає надання тільки одного кредиту терміном один місяць. Очікується наступний обсяг продажів в кредит на шість місяців дол .: січень - 5000 Лютий - 4000 Березень - 4000 Квітень - 5000 травень - 5000 червень - 5000.

Додаткова інформація по «DeSilva Ltd». Передбачаються наступні витрати по поставкам на наступні шість місяців, дол .:

січень - 6100 лютий - 6550 березень - 7930 квітень - 8100 травень - 9250 червень - 9640.

Товари будуть поставлятися в кредит; кредитний період становить один місяць. Оплата праці передбачається 4400 дол, в місяць; накладні витрати - 2500 дол, в місяць. Ці виплати здійснюються в місяць їх виникнення. Потрібно скласти баланс фірми з урахуванням списання та придбання зазначених елементів основних фондів.

Рішення.

На основі вищенаведених даних можна дізнатися, в якій кількості і в якому місяці надійшли грошові кошти. Прихід в кожному місяці буде складатися з обсягу наявних продажів за місяць плюс обсяг продажів в кредит за попередній місяць. Будь-які грошові суми, що не сплачені клієнтами в кінці місяця, вважаються заборгованістю. Заборгованості на суму 6000 дол, показані в балансі на кінець грудня (табл. 4.11). Ця величина включає в себе один кредит, який буде повернений в січні.

Обсяг готівки продажів в січні складуть 13 000 долл. Ця величина виходить шляхом вирахування обсягу продажів в кредит за січень (5000 дол.) Із загального обсягу продажів (18 000 дол.). Таким же чином можна обчислити об'єм наявних продажів на кожен місяць.

У табл. 4.12 показані дійсні обсяги продажів по місяцях.

Таблиця 4.12

Рух грошових коштів фірми по місяцях, дол.

показник

січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

червень

всього

а) Продажі

18 000

19 000

22 300

22 500

25 000

26 500

133 300

готівкові

5000

4000

4000

5000

5000

5000

28 000

в кредит

13 000

15 000

18 300

17 500

20 000

21 500

105 300

б) Надходження грошових коштів

готівкові

13 000

15 000

18 300

17 500

20 000

21 500

105 300

продажу

продажі

6000

5000

4000

4000

5000

5000

29000

в кредит

всього

19 000

20 000

22 300

21 500

25 000

26 500

134 300

Потрібно звернути увагу на величину коштів, яку ми припускаємо витратити щомісяця. Це відноситься до виходять потокам. В основному для невеликого готелю ці виходять потоки являють собою плату постачальникам за продукти і предмети споживання, оплату праці працівників і таких послуг, як газ і електрику. Точний час і розмір цих різних витрат ми повинні передбачити. Почнемо з розгляду витрат по оплаті поставок. Зараз у нас є вся необхідна інформація для складання бюджету (табл. 4.13).

Таблиця 4.13

Бюджет «DeSilva Ltd» на шість місяців, дол.

показник

січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

червень

Баланс майбутніх рас

14 500

7 700

700

8 150

2 480

7 520

ходів

Рівень продаж

19 000

20 000

22 300

21 500

25 000

26 500

всього

19 000

20 000

22 300

21 500

25 000

26 000

виплати

кредиторам

5 300

6 100

6 550

7 930

8 100

9 250

Зарплата

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

Накладні витрати

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

капітальні витрати

17 300

всього

12 200

13 000

13 450

32 130

15 000

16 150

баланс

7 700

700

8 150

2 480

7 520

17 870

На прикладі цього головного (загального, зведеного) бюджету можна побачити, що існують баланси майбутніх витрат на кожен місяць. Баланс на січень на суму 14 500 долл, відображає перевищення банківського кредиту в кінці грудня, як показано в балансі, представленому в табл. 4.12. Майбутні витрати на інші місяці відображаються в балансі на кінець попереднього місяця, тому баланс на січень на суму 7700 дол, трансформується в баланс майбутніх витрат на лютий.

З бюджету (табл. 4.13) також видно, що вхідні та вихідні грошові потоки відображаються в бюджеті тільки в тому випадку, якщо виплати фактично отримані або вироблені; до уваги беруться дати отримання грошових коштів і їх виплат, а не дати продажів і постачань. Запаси повинні бути виключені, так як вони не впливають на грошові потоки. Наприклад, виключається амортизація необоротних активів, оскільки грошовий потік, що відноситься до придбання необоротних активів, має місце тільки після їх фактичної оплати. У нашій задачі до справи ставиться потік величиною 17 300 долл., Що представляє собою оплату нових транспортних засобів після їх придбання. Розмір амортизації не представляє важливості для цілей побудови бюджету і тому його слід ігнорувати. Крім того, повинні бути включені будь-які вхідні та вихідні суми грошових потоків, такі як оплата податків і виплати дивідендів. Однак для спрощення завдання ці суми не представлені в нашому прикладі.

У бюджеті горизонтальні заголовки відносяться до дискретних періодами часу, обраним для складання бюджету. Вибір одиниць виміру часу залежить від вимог менеджерів організації.

Далі ми можемо розглянути майбутні доходи і збитки, а також баланс «DeSilva Ltd». Прогнозовані доходи і збитки для простоти представлені в короткій формі (табл. 4.14).

Списання активів на шість місяців відбувається за такою схемою:

 • - нерухоме майно та обладнання списується на 20%, що становить 4500 дол .;
 • - транспортні засоби списуються в рік придбання. Для них рівень списання становить також 20%, т. Е. 17 300 • 0,20 = = 3460 дол .;
 • - залишився дохід від майбутніх витрат переходить з балансу на кінець грудня (див. Табл. 4.11).

Таблиця 4.14

Майбутні доходи і витрати DeSilva Ltd, дол.

Найменування статті

витрати

доходи

Об'єм продажу

-

133 300

Операційні (змінні) витрати

46 655

-

Валовий дохід

-

86 645

Постійні витрати:

-

-

зарплата

26 400

-

накладні витрати

15 000

-

амортизація:

-

-

нерухоме майно та обладнання

4 500

-

транспортні засоби

3 460

-

всього

49 360

-

Чистий прибуток за рік

-

37 285

невикористаний дохід

-

30 200

прибуток, що залишився

-

67 485

Тепер можна перейти до складання прогнозованого балансу компанії (табл. 4.15).

Таблиця 4.15

Прогнозований баланс DeSilva Ltd, дол.

Необоротні активи

вартість

дебіторська

заборгованість

реальні

засоби

приміщення

108 000

0

108 000

Нерухомість та обладнання

22 500

9000

13 500

Транспортні засоби

17 300

3460

13 840

Разом

147 800

12 460

135 340

поточні активи

резерви

8915

Дебіторська заборгованість

5 000

Грошові кошти

17 870

Разом

31 785

поточні пасиви

Кредиторська заборгованість

9 640

перевищення кредиту

0

9 640

22 145

Разом

157 485

Закінчення табл. 4.15

Необоротні активи

вартість

дебіторська

заборгованість

реальні

засоби

Джерела фінансування

власні

90 000

За рахунок прибутку

67 485

Разом

157 485

Нижче представлено коротке пояснення того, як були отримані деякі статті активу і пасиву:

 • - резерви на суму 8 915 дол, являють собою оцінку менеджментом майбутнього попиту;
 • - дебіторська заборгованість на суму 5 000 дол, являє собою продажу в кредит, несплачені в червні. Оплата очікується в липні;
 • - кредиторська заборгованість 9 460 дол, відноситься до наших придбань в червні;
 • - перевищення банківського кредиту закладено в бюджет.

Баланс цілком прийнятний. Таким чином, можна зробити придбання нових автомобілів і списання частини основних засобів без шкоди фінансовій та виробничій діяльності фірми.

 • [1] Виробничий план. Обсяг виробництва, відповідний кошторисного обсягу продажів і необхідної величиною матеріальних запасів, визначається в кошторисі виробництва. Сметнийоб'ем виробництва в натуральному вираженні складається ізожідаемого обсягу продажів плюс необхідна величина матеріальних запасів на кінець року мінус матеріальні запаси на початок року. Туризм - це специфічна галузь, в якій не може битьзапасов, як на початок, так і на кінець періоду. Туристський продуктявляется недосяжним і тому не може бути складувати, втрати від непроданих турпакетів - непоправні втрати.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >