МЕТОДИ І ІНСТРУМЕНТИ ПРИСКОРЕННЯ ОБОРОТНОСТІ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ефективне використання оборотного капіталу на підприємствах туризму дозволяє вивільняти більше матеріальних і грошових ресурсів, які є додатковим внутрішнім джерелом інвестицій для підприємства, що в свою чергу підвищує фінансову стійкість підприємства і його платоспроможність.

Ефективність використання оборотних активів характеризується системою економічних показників, розглянутих в гл. 4. Про ступінь використання оборотних активів можна судити за показником віддачі оборотних коштів, який визначається як відношення прибутку від реалізації до залишків оборотних коштів, найважливішим показником інтенсивності використання оборотних коштів є швидкість їх оборотності. Оборотність оборотних активів - це тривалість одного повного кругообігу коштів, починаючи з першої і закінчуючи третьою фазою. Чим швидше оборотні кошти проходять ці фази, тим більше продукту підприємство може провести з однієї і тієї ж сумою оборотних коштів. У різних господарюючих суб'єктах оборотність оборотних коштів різна, тому що залежить від специфіки виробництва і умов збуту продукції, від особливостей в структурі оборотних коштів, платоспроможності підприємства та інших факторів.

Однією з вагомих складових оборотних коштів підприємства є дебіторська заборгованість, т. Е. Боргові права до клієнтів.

Відповідно оборотність коштів в складі дебіторської заборгованості істотно впливає на оборотність всіх оборотних коштів підприємства. Рішення завдання прискорення оборотності коштів у дебіторській заборгованості - одна з найскладніших у фінансовому менеджменті на підприємствах. Для ефективного управління оборотністю коштів в дебіторську заборгованість доцільно застосовувати наступний комплекс взаємопов'язаних заходів. По-перше, необхідна чітка робота з обліку та списання дебіторської заборгованості з урахуванням наявної нормативно-правової бази. Зазначена робота з обліку та списання заборгованості поєднується з аналізом дебіторів і визначенням обсягу ілюзорних (нереальних) надходжень грошових коштів. Аналіз дебіторів дозволяє виключити на майбутнє дебіторів з високим ризиком.

По-друге, для скорочення періоду обороту дебіторської заборгованості можна використовувати метод ABC-контролю за дебіторами.

По-третє, важливо використовувати можливість оплати боргів векселями, цінними паперами (акції, облігації), оскільки очікування оплати «живими грошима» може обійтися набагато дорожче.

По-четверте, по можливості потрібно орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним споживачем.

По-п'яте, слід використовувати можливості продажу рахунків дебіторів факторингової компанії (спеціалізована організація або факторинговий відділ комерційного банку). По можливості потрібно орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним споживачем.

По-шосте, не слід затягувати звернення до арбітражного суду, якщо боржник неадекватно реагує на претензії. Часто навіть предісковое звернення до боржника дає позитивну реакцію.

По-сьоме, важливо, щоб по кожному з напрямків роботи в частині прискорення оборотності дебіторської заборгованості були задіяні кваліфіковані менеджери. Втім, це в рівній мірі відноситься до будь-якого менеджера, вирішального питання, пов'язані з управлінням оборотними засобами.

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів. Серед них можна виділити зовнішні фактори, що впливають незалежно від інтересів і діяльності туристського підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

До зовнішніх факторів належать: загальна економічна ситуація, особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету. З огляду на ці та інші фактори, туристське підприємство може використовувати внутрішні резерви раціоналізації руху оборотних коштів.

Підвищення ефективності використання оборотних коштів забезпечується прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься, перш за все, до виробничих запасів. Запаси відіграють важливу роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час вони представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не бере участі в виробничому процесі. Ефективна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів матеріалів; удосконалення нормування; поліпшенню організації постачання, у тому числі шляхом встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання, оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві досягається шляхом вдосконалення організації виробництва, поліпшення застосовуваних техніки і технології, вдосконалення використання основних фондів, насамперед їхньої активної частини, економії по всіх стадіях руху оборотних коштів. Управління запасами можна вважати успішним, якщо в кожен певний момент часу підприємство має в своєму розпорядженні необхідне для реалізації кількістю потрібного товару. Оборотність запасів характеризує рухливість коштів, які підприємство вкладає в створення запасів: чим швидше грошові кошти, вкладені в запаси, повертаються на підприємство у формі виручки від реалізації готової продукції, тим вище ділова активність організації.

Для ефективного управління оборотністю запасів доцільно застосовувати наступний комплекс взаємопов'язаних заходів. Оскільки оборот товарних запасів знаходиться в прямій залежності від обсягу реалізації, фінансовий директор підприємства повинен використовувати всі можливі методи стимулювання збуту і прискорення оборотності товарних запасів.

Одним з методів стимулювання збуту є лібералізація умов кредиту, з тим щоб покупці могли купувати більше товарів. У разі якщо підприємство вже має більше дебіторської заборгованості, ніж воно в змозі собі дозволити, фінансовий директор може передати рахунки дебіторів факторингової компанії для продовження продажів в кредит.

Іншим способом прискорення оборотності товарних запасів є вкладення мінімальних грошових коштів в товарні запаси. На підставі обліку і аналізу руху товарних запасів слід розраховувати показники оборотності товарних запасів, для того щоб визначити, який темп оборотності є найкращим для кожного найменування товару.

У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь у створенні нового продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве відволікання коштів в сферу обігу - негативне явище. Найважливішими передумовами скорочення вкладень оборотних коштів у сферу обігу є раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху, дотримання договірної і платіжної дисципліни.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Перелічіть типи політик управління поточними активами на підприємстві.
  • 2. Які особливості формування оборотних активів на підприємстві туризму?
  • 3. Дайте визначення ЧОК і ТФП.
  • 4. Перерахуйте методи прискорення оборотності активів на підприємстві туризму.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >