ВСТУП

Мій інтерес до кредитних циклам і участі кредиту в бізнес- циклах виник в 1980-х рр., Коли професора А. А. Дьомін, Н. В. Расков і Л. Д. Широкорад погодилися з моїми доводами про необхідність доповнити монографію, присвячену становленню і розвитку політичної економії капіталізму, главою з історії створення та розвитку теорій кредиту [1]. Саме тоді відбулося моє детальне знайомство не тільки з фундаментальними працями академіків Е. С. Варги (1879- 1964) та І. А. Трахтенберга (1883-1960), II. Д. Кондратьєва (1892-1938), М. І. Туган-Барановського (1865-1919) і лауреата Нобелівської премії з економіки за 1973 р В. Л. Леонтьєва (1905-1999), а також роботами цілої плеяди видатних радянських економістів - розробників перших народногосподарських балансів, але і з багатьма західноєвропейськими економічними школами, в яких кредит ставилося на чільне місце економічного розвитку і циклу.

Надалі я віддалився від вивчення безпосереднього кредитних і фінансових криз і циклів і основну увагу приділяв проблемам впливу кредиту на економічне зростання і становлення фінансових центрів, а також практичних питань відтворення фондовій біржі (Санкт-Петербурзька фондова біржа, 1990-1995) і управління нею. У той час па економічному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету було відкрито кафедру теорії кредиту і фінансового менеджменту. Її творцем і першим керівником став талановитий і надзвичайно працездатний професор Ю. В. Пашкус. Серед проблем кредиту він виділяв циклічність грошово-кредитної політики. Через три роки після його несвоєчасного відходу з життя кафедру очолив професор В. В. Іванов.

На початку 2009 р В. В. Іванов запропонував мені прочитати ряд лекцій, присвячених світовій фінансовій кризі. У той час я тільки завершив свою діяльність в якості консультанта Світового банку в країнах Центру.! Ьной і Південно-Східної Азії в програмах заохочення кредитних і біржових ініціатив, розвитку бірж та оздоровлення підприємств через сек'юритизацію заборгованості. В результаті в 2010 р з'явився спеціальний курс - «Біржові і кредитні цикли», який в різних інтерпретаціях читався фахівцям, бакалаврам, магістрам і аспірантам. Структура курсу і його основні положення лягли в основу даного підручника. Читачам пропонується варіант з мінімальною формалізацією матеріалу. Природно, все теорії і концепції, які стосуються до циклічних коливань кредиту, розглянути в одному підручнику неможливо. Обрані тільки деякі теорії, концепції і моделі, які я вважаю найбільш важливими для пояснення теми. Проте запропонований ракурс вивчення кредитних і біржових циклів спрямований на засвоєння основних положень теми. У підручнику пропонується періодизація і класифікація шкіл і течій, що відносяться до проблеми кредитних циклів.

* * *

Наука про кредитні циклах є досить молодий, але вона має свої витоки в більш ранніх навчаннях про гроші і кредит, а також в теорії й гіпотези економічних циклів, криз і економічного зростання. Вчення про кредитні циклах розкриває межі і можливості розвитку кредиту, дозволяє перевести аналіз його коливання і прогнозів розвитку в наукове русло. Воно включає різні гіпотези і теорії кредиту, які вивчають його коливання і впливу па економічний цикл, криза і зростання. У ньому представлені також численні школи і течії, які розглядають сучасний стан і перспективи кредиту, причини та механізми циклічних його коливань.

Кредит - це один з найважливіших «мов» сучасних комунікацій. Його знання необхідно для нормального «спілкування» не тільки в бізнес-співтоваристві, а й у повсякденному житті. Закони кредитного мови, і перш за все, його циклічність дозволяють нс тільки розібратися з багатьма основними економічними процесами і вирішувати різноманітні побутові питання, а й ефективно торгувати на біржі, працювати в банку та інвестиційної компанії, а також в будь-якій сфері народного господарства і в державному апараті .

Кредитні і біржові цикли наділені прогнозної функцією. Тисячоліттями людина намагалася передбачити своє майбутнє. Однак у більшості випадків його супроводжували невдачі. Легендарні провісники - пророки, оракули, шамани, астрологи, містики, шарлатани і провидці - заявляли про надприродних і окультних силах. Для додання достовірного і ексклюзивного виду прогнозами в хід пускалися різні математичні формули і моделі, наукомісткі викладки, графіки, розрахунки, експертні оцінки. Однак очікування далеко не завжди виправдовувалися. Удача частіше приходила лише в рамках однієї фази циклу, коли зберігалися звичні тенденції і підтримувалася відносна стійкість. Кредит підносив несподіванки і постійно підтверджував, що його злети і падіння неминучі.

Через телебачення, друк, Інтернет постійно надходить величезна кількість інформації про поточної та майбутньої діяльності банків і бірж, фінансових центрів і офшорів, поширюються прогнози про кредитну заборгованість, інвестиції і біржових індексах, а рейтингові агентства засвідчують стан суверенної і приватної заборгованості, відповідно до якої трейдери, кредитори і інвестори оцінюють свої активи.

Наскільки достовірна інформація, що надходить? Чи можна їй довіряти? Чи існує взагалі сама можливість точно відображати не тільки майбутні, а й поточні позиції кредиту і фінансових продуктів в інформаційному потоці? І якщо така можливість існує, то з якою точністю і тимчасовим лагом надходить необхідна інформація? Відповіді на ці запитання не однозначні, але в ході їх розгляду уточнюються і легше засвоюються читачами багато характеристики і властивості кредитних циклів, а також причини поточних і тривалих біржових коливань.

Для чого потрібен кредит? Який функцією він володіє в нашому суспільстві? Що означає його цикл? Формально відповіді на дані питання досить прості: виняткова функція кредиту - ефективна акумуляція і перерозподіл капіталу на поворотній основі для потреб реальної економіки. Однак на практиці все значно складніше. Справа не тільки в тому, що кредит з інструменту, який служить господарству, перетворився на самодостатній і самодостатній, що розвивається за власними законом феномен. Його механізм і інтереси дедалі частіше відходять від реальних потреб економіки. Вони націлені на приріст грошово-кредитної маси, в тому числі за рахунок вимивання капіталу з реальної економіки, причому розвиток відбувається в циклічній формі, що накладає відбиток на його функції, особливості руху і силу впливу на господарство. Відмінність сучасного кредиту полягає, перш за все, в тому, що він став надзвичайно складним. За своїми масштабами розвитку кредит значно перевершив інші форми вартості, в той час як його призначення залишається переважно колишнім - посередництво і перерозподіл. Для ефективного виконання своєї місії будь-який посередник повинен бути непомітним і скромним, а також допомагати тим, кому він служить, інакше він не зможе реалізовувати своє призначення. Однак за останні 30 років склалася зовсім інша картина: посередник у багатьох відношеннях перевершив тих, кого він обслуговував і для кого призначався. Виявилися і інші особливості кредиту: що зберігається тривалий час низька процентна ставка позбавила його здатності виступати в якості стимулюючої основи розвитку господарства і антициклічного регулювання.

В цілому ряді випадків кредит передає імпульси, які є руйнівними не тільки для всієї грошово-фінансової системи, але і для економіки в цілому. Разом з тим значно зросла його творча місія - поставка ресурсів для економічного розвитку і стимулювання прогресу. Однак кредит все частіше замикається на рішення власних завдань і служить інтересам надзвичайно роздутого кредитного ринку, циклічність якого стає визначальною його характеристикою. Знання кредитних циклів є необхідною умовою вивчення теорії кредиту. Воно необхідне не тільки для більш повного засвоєння знань про сучасний стан кредиту, по і для більш глибокого з'ясування основ державної грошово-кредитної політики, розуміння бізнес-циклів і умов економічного зростання.

Наука про кредитні циклах має справу з коливаннями кредиту і грошей в традиційному їх значенні. Крім того, вона розглядає пов'язані з кредитом події і процеси, а також зміни поведінки ринкових агентів на різних етапах циклу. Коливання повторюються з розумними інтервалами, і їх аналіз в кінцевому рахунку надає необхідну інформацію, яка дозволяє досить точно визначати їх причини та встановлювати послідовність подій, виділяти зміну векторів руху.

Курс «Кредитні та біржові цикли» - більше ніж простий опис злетів і падінь кредиту. В рамках курсу пропонується цілий ряд основних моделей, які наочно ілюструють причини і умови коливань. Підвищена увага приділяється прогнозної функції моделювання та механізму її використання в біржовій практиці. Демонстровані в підручнику схеми і моделі є абстракціями, вони не настільки багаті, щоб охопити всі кредитні параметри. Моделі пропонуються для того, щоб зобразити найважливіші аспекти поведінки кредиту, а також економіки під впливом розширення і стиснення грошової маси і зміни ціни грошей. При всій своїй спрощеності вони є важливим інструментом пізнання і поточного спостереження за ходом кредитного циклу. У ряді випадків моделі дозволяють впливати на його хід. Природно, така можливість виникає переважно на індивідуальному рівні, при торгівлі на фондовому, валютному і ф'ючерсному ринках.

Циклічність кредиту викликається різними причинами; в цілому їх можна систематизувати в дві великі групи. Перша група визначається внутрішніми обставинами його розвитку, а друга - зовнішніми. Циклічний погляд на кредит дозволяє не тільки побачити його минуле в специфічному вигляді, але і повніше підготуватися до майбутніх його змін.

І. К. Ключников

  • [1] Ключников І.К. Становлення теорії кредиту. Історія політичної економії капіталізму / під ред. А. Дьоміна, II. Раскова, Л. Широкорада. Л.: Вид-во Ленінградського університету, 1989. С. 53-149.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >