РОБОЧА ПРОГРАМА

Пояснювальна записка

Дисципліна «Історія менеджменту» є складовою частиною базової дисципліни «Основи менеджменту», включеної в блок загальних професійних дисциплін (ОПД) державного освітнього стандарту напрямки 521500 «Менеджмент» та спеціальності 061100 - «Менеджмент організації» і вивчається студентами в першому семестрі.

Вивчення історії вводить в світ практики, мистецтва і науки управління організацією, відкриває можливість зрозуміти причини виникнення прогресивних ідей вдосконалення управління виробництвом, наслідків поділу управлінської праці, шляхи та напрямки розвитку ефективного управління і складні процеси формування сучасного знання про менеджмент.

Мета дисципліни:

 • • пробудити інтерес до дослідження умов і особливостей виникнення та розвитку галузі професійної діяльності менеджера;
 • • вивчити склалися в різних регіонах світу принципові підходи видатних менеджерів до управління організацією;
 • • сформувати через збагачення знань минулого почуття впевненості в рішенні сучасних і майбутніх проблем менеджменту.

Програма включає теми лекцій з докладним поданням їх структури, семінари з питаннями для обговорення, методичні рекомендації для організації самостійної роботи та питання для контролю знань.

Вивчення дисципліни «Історія менеджменту» передбачає наявність у студентів знань, отриманих в школі, і деяких умінь і навичок в аналізі історичних явищ, процесів і подій. Знання, отримані студентами, становлять основу професії і будуть використані при подальшому вивченні наступних дисциплін: «Основи менеджменту», «Теорія організації», «Стратегічний менеджмент», «Управлінські рішення», «Фінансовий менеджмент» та багатьох інших.

Після вивчення дисципліни студент повинен придбати такі знання і навички:

 • • розуміти роль особистості і навколишнього середовища в діяльності та ефективності сучасної організації;
 • • знати основні парадигми, концепції і принципи побудови систем і моделей менеджменту;
 • • орієнтуватися в особливостях історично сформованих моделей менеджменту, розуміти їх відмінні риси, переваги і обмеження;
 • • використовувати на практиці найкращі закордонні традиції і ефективні способи і моделі менеджменту.

Такі знання необхідні для керівників будь-яких організацій, незалежно від сфери діяльності та рівнів управління. Набуті знання можуть також бути базовими для підготовки фахівців, керівників, інженерно-технічних працівників, чия діяльність безпосередньо пов'язана з організацією праці інших людей, і служити основою для подальшого поглибленого вивчення різних аспектів управління організацією.

Освоєння студентами дисципліни «Історія менеджменту» засноване на поєднанні наступних підходів:

 • • вивчення запропонованого теоретичного матеріалу;
 • • вивчення додаткової літератури;
 • • знайомство з життям і творчістю основоположників і видатних діячів науки і мистецтва менеджменту, наведеними в додатку підручника;
 • • самостійне вивчення практичного досвіду реальних підприємств, що пройшли довгий шлях до ефективного менеджменту.

Самостійне вивчення повинно обов'язково відображатися при написанні студентом контрольної роботи з дисципліни.

Загальна кількість годин, на які розрахований цей курс, становить 120 годин, з них 8 годин лекцій і 112 годин самостійної роботи. Основною формою пізнавальної діяльності студента є самостійне вивчення теоретичного матеріалу, представленого в цьому підручнику, і самоконтроль при відповідях на питання тем і розділів. Глосарій і список джерел додаткової літератури допомагають в розширенні знань з історії менеджменту.

Основною формою контролю знань з дисципліни є підсумковий контроль - залік / іспит у формі тестування.

зміст дисципліни

Тематичний план

Шифр

розділу, теми

Найменування розділів і тем

всього

лек

ції

самостоя

кові

робота

Розділ 1. Умови і чинники виникнення і розвитку менеджменту організації

Глава 1.1. Роль науково-технічного прогресу в становленні і розвитку менеджменту

Глава 1.2. Передумови виникнення менеджменту в США Глава 1.3. Вплив поділу і спеціалізації праці на вдосконалення менеджменту

Глава 1.4. Формування концепції ефективного менеджменту Глава 1.5. Передісторія формування російської науки і практики управління виробництвом Глава 1.6. Наукова організація праці та становлення наукового управління соціалістичним виробництвом Глава 1.7. Концепція загальної організаційної науки - тсктологія А.А. Богданова

30

2

28

Шифр

розділу, теми

Найменування розділів і тем

всього

лек

ції

самостоя

кові

робота

Розділ 2. Етапи розвитку та наукові школи в історії менеджменту

Глава 2.1. Пошуки легітимності науки менеджменту

Глава 2.2. Класична школа управління

Глава 2.3. Біхевіоризм і школа людських стосунків Глава 2.4. Школа управлінської науки

30

2

28

Розділ 3. Національноісторіческіе особливості та моделі менеджменту

Глава 3.1. Американська модель менеджменту

Глава 3.2. Російська модель менеджменту

Глава 3.3. Японська модель менеджменту

Глава 3.4. Європейська модель менеджменту

30

2

28

Розділ 4. Перспективи менеджменту: можливе і ймовірне

Глава 4.1. Розвиток сфер використання менеджменту

Глава 4.2. еволюція інтеграційних

процесів менеджменту

Глава 4.3. Інтеграція, дезінтеграція і

квантификация процесів менеджменту

Глава 4.4. управління процесами

інтеграції

30

2

28

Разом за семестр

120

8

112

ЗМІСТ лекційних курсів РОЗДІЛ I. Умови і чинники виникнення і розвитку менеджменту організації

ГЛАВА I. Роль науково-технічного прогресу в становленні і розвитку менеджменту

Як і чому дослідники приходять до наукових відкриттів. Діяльність Американського товариства інженерів-механіків (ASME). Діяльність Г. Тауна - першого президента ASME і його роль в проведенні перших досліджень в сфері менеджменту. Інженер Ф. Тейлор і його дослідження економіки робочого місця і заробітної плати робітників. Осередки формування регулярного менеджменту як ефективного управління та організації праці іноземних робітників. Розвиток промислового виробництва, промислові корпорації Моргана, Рокфеллера, Карнегі. Науково-технічний рух і організація управлінських відносин. Роль наукових відкриттів у вдосконаленні організації виробництва і управління. Використання машин для заміни рук робітника, окремих функцій і робочого місця.

ГЛАВА 2. Передумови виникнення менеджменту в США

Оновлення управління фабрикою шляхом заміни живого праці машинами, впровадження нової техніки, різко збільшує продуктивність праці. Поява втрат при впровадженні продуктивного устаткування. Аналіз позаштатних ситуацій і методи раціонального використання коштів і знарядь виробництва. Доцільний вибір прийомів роботи і нова система управління. Система відрядної оплати праці Ф. Хелсі, Дж. Рояна, Ф Тейлора. Загальні принципи оплати праці. Проведення досліджень на заводах Мідвейской сталевий компанії, Массачусетському заводі велосипедних деталей, дослідження Ф. Тейлора для проведення реорганізації на машинобудівному заводі в Філадельфії. Формування ідей по раціоналізації праці робітників, поява наукового управління.

ГЛАВА 3. Вплив поділу і спеціалізації праці на вдосконалення менеджменту

Ідеї А. Сміта і Ч. Бебіджа про раціоналізації фізичної та розумової праці. Опис і обґрунтування вигод спеціалізації праці, поширення спеціалізації фізичної праці в інших видах діяльності. Система терблігов (символів трудових операцій) Ф. Гілбрети для будівельних робіт. Дослідження праці мулярів. Формування і поширення ідей у виробництві взаємозамінних деталей в автомобілебудуванні. Функціональний розподіл праці. Поява нових функцій управління в сферах планування, організації та контролю. Концепція складальній лінії. Будівництво залізниць, підвищення тарифів і невипадкова зустріч Ф. Тейлора, Г. Гантта і Ф. Гілбрети. Як починалося регулярне використання термінів: система Ф. Тейлора, функціональний менеджмент, виробничий менеджмент, ефективність.

ГЛАВА 4. Формування концепції ефективного менеджменту

Збільшення масштабів виробництва і наростаюча складність виробничого процесу. Формування циклу виробництва і менеджменту. Виділення в виробничому процесі відособлених ділянок з можливістю коригування. Ускладнення управління в циклі менеджменту. Взаємозв'язку між структурою та ефективністю X. Емерсона. Ефект зменшення віддачі від масштабу. Спеціалізація праці та людський фактор. Особистісні та соціальні аспекти ефективності управління. Об'єднання аналітичної, технічної, комерційної, фінансової та збутової діяльності в єдину концепцію ефективного менеджменту. Еволюція ефективності виробництва і управління. Ефективність і продуктивність. Принципи ефективного менеджменту. Розвиток критеріїв ефективності і принципів менеджменту.

ГЛАВА 5. Передісторія формування російської науки і практики управління виробництвом

Керуючі ідеї і середовище російського управління в XVI- XVII ст. Розвиток великих маєтків і регіональних ринків в кінці XVII ст. Розвиток металургії, металообробки, виробництва скла, шкіряного виробництва та виробництва паперу. Розширення торгівлі Росії зі Сходом і Заходом. Розвиток зовнішньої торгівлі та джерела поповнення царської скарбниці. Взаємовідносини і конфлікти російських купців і іноземних торговців. Ідеї державного регулювання торгівлі. Розширення функцій держави. Розвиток системи контролю і функцій регулювання. Прогресивні мислителі А. Л. Ордин-Нащокін, І. Т. Посошков, А. П. Волинський, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Д. А. Голіцин, М. М. Щербатов, М. Д. Чулков, А. Н. Радищев і їх ідеї вдосконалення державного управління та його функцій в напрямку сприяння та розвитку підприємництва. Реформи державної влади С. Ю. Вітте і П. А. Столипіна.

ГЛАВА 6. Наукова організація праці і становлення наукового управління соціалістичним виробництвом

Зміна форм власності та реорганізація управління після революції 1917 р Вища рада народного господарства (ВРНГ), його цілі і завдання. Органи економічного управління і введення нових принципів управління. Централізація влади, управління та формування єдиної командної системи управління економікою. Використання термінології американського наукового менеджменту як наукового управління. Перша Всеросійська ініціативна конференція з наукової організації праці і виробництва. Організація робіт в залізничному транспорті. Рефлексологія праці. Заходи по об'єднанню робіт з наукової організації праці і його практичного здійснення. Розуміння і обґрунтування сутності наукової організації праці та наукового управління. Спрощення управлінських функцій і апарату тресту в результаті впровадження наукової організації купа. Дослідження теоретико-методологічних питань управління виробництвом і народним господарством. Поява особливої науки про управління, її предмет, метод, шляхи розвитку. А. К. Гаст як перший організатор і керівник наукового управління організацією. Встановлення тісних зв'язків теорії та практики наукового управління.

Глава 7. Концепція загальної організаційної науки - текто- логія А. А. Богданова

Поява ідей цілісності науки організації управління державою, суспільством, підприємством. Формування термінології нової організаційної науки. Вплив розуміння сутності і наслідків революційних рухів на формування концепції організаційної науки Тектології. Елементи і комплекси, їх поєднання. Комплекси поєднань: організаційні, дезоргані- заційного і нейтральні. Загальний організаційний досвід і його вплив на формування ідей Тектології. Властивості синергії організаційних комплексів. Негативна, нейтральна і позитивна синергія. Освіта і руйнування комплексів. Активності - опору, активності, котрі долають опір. Заміна інгрсссіі дсзінгрсссісй. Взаємодія комплексів і рівновагу комплексу з середовищем. Методи Тектології - загальні, спеціалізовані і організаційні. Зв'язки комплексів. Стійкість зв'язків. Єдність організаційних методів. Дослідження А. А. Богданова загальних механізмів динаміки систем і їх використання для сучасної науки управління.

РОЗДІЛ II. Етапи розвитку та наукові школи в історії менеджменту

ГЛАВА 1. Пошуки легітимності науки менеджменту

Виникнення нових ідей, теорій і їх визнання. Учнівство як форма навчання і форма наступності окремих наукових підходів. Успіхи і втрати менеджменту як міждисциплінарної, прикладної науки. Причини і наслідки відсутності єдиного підходу в теорії менеджменту. Г. Гантт, Л. Гилбрет і їх роль в створенні методології аналізу і синтезу складних рухів комплексних операцій. Методики аналізу та синтезу і їх роль у формуванні перших класифікацій менеджменту. Традиційний менеджмент, перехідний менеджмент, науковий менеджмент. Формування єдиної теорії менеджменту. А. Файоль, його загальний і промисловий менеджмент і основи адміністрування. Формування професій менеджменту і професійних менеджерів.

ГЛАВА 2. Класична школа управління

Розробка ідей вивчення рухів, хронометражу і принципів оплати праці в роботах класиків американського менеджменту: Г. Гантт (1908), Ф. Тейлор (1911), Л. і Ф. Гілбрети (1911), А. Файоль (1916), Дж. Муні і А. Рейлі (1931), Л. Урвік (1943). Системи контролю. Функції управління. Адміністративна теорія. Структура виробництва і структура управління. Принципи формування та розвитку організаційної структури. Формування моделей планування процесу виробництва і розподілу продукту. Взаємозв'язку прогнозу збуту і норми обслуговування клієнтів. Витрати і межі товарно-матеріальних запасів, терміни виробництва, транспортування і зберігання продукції па складі. Графіки зберігання сировини, матеріалів, виробництва і руху готової продукції та їх роль у формуванні парадигми виробництва. Роль російських учених у розвитку ідей класичної школи менеджменту.

ГЛАВА 3. Біхевіоризм і школа людських стосунків

Хоторнские дослідження ролі людського фактора в розвитку підходів до управління виробництвом і соціалізація науки менеджменту. Моделі розвитку базових цінностей менеджменту. Підвищення ефективності організаційної структури за рахунок визнання унікальності кожного працівника. Дослідження цілей, мотивів і особистості працівника. Теорія людських потреб. Теорія мотивації. Незадоволені потреби і поведінку працівника. Теорія потреб Ф. Герцберга. Роль власника в ефективності управління організацією. Теорія мотивації підприємницьких здібностей. Мотиви досягнення. Теорія лідерства. Організаційна поведінка. Дихотомія Д. МакГрегора. Зміна методів і способів досягнення результатів діяльності організації. Формування парадигми людини.

ГЛАВА 4. Школа управлінської науки

Роль Другої світової війни, зростання впливу профспілок, федерального регулювання та потреби в професійних менеджерах на використання базових ідей і досягнень класичної та біхевіорістськой наукових шкіл на формування єдиної науки управління. Зростання розмірів корпорацій. Розширюється економіка. Космічне суперництво. Зростання міжнародної торгівлі. Нове середовище менеджменту і вплив нових досягнень біологічних і природних павук па формування поглядів на управління організацією. Внесок вчених школи науки управління в теорію менеджменту - динамічне оточення, органікомеханістіческая технологія, матричні розробки, організаційні зміни, інформаційні системи, соціальна відповідальність.

РОЗДІЛ III. Національно-історичні особливості і моделі менеджменту.

ГЛАВА 1. Американська модель менеджменту

Формування основних принципів ринкової економіки США і американського демократичного суспільства. Взаємодія держави і приватного сектора економіки. Розвиток транспортних комунікацій і залучення переселенців в США для проживання і роботи. Забезпечення гарантій дотримання прав бізнесу і людини як необхідна умова для руху капіталу, товарів, послуг і робочої сили. Особливості регулювання бізнесу. Поділ соціальної відповідальності між рівнями і гілками влади. Мобілізація підприємницької активності населення. Розвиток програм допомоги для сільського населення і малого бізнесу. Поява і поширення наукового менеджменту. Розвиток самозабезпеченості, індивідуалізму та особистої ініціативи. Розвиток інфраструктури бізнесу. Напрями та принципи американської інвестиційної політики в сфері великого, середнього і малого бізнесу. Загальні риси моделі американського менеджменту. Взаємозв'язок найважливіших для американської економіки сфер бізнесу і роль держави у формуванні ефективних зв'язків. Сучасні механізми американського менеджменту.

ГЛАВА 2. Російська модель менеджменту

Революційна трансформація приватної форми власності та формування централізованої системи управління економікою Росії. Єдиний державний центр наукової організації купа і управління. Створення науково-дослідних інститутів і лабораторій з дослідження наукової організації праці. Раціоналізаторську рух і формування єдиної політики наукової організації праці. Залучення широких мас трудящих в самодіяльно-громадські організації наукової організації праці, гуртки, асоціації та професійні спілки. Розробка фундаментальних принципів раннього російського менеджменту - дослідження, навчання, практична реалізація. Створення ЦІТ і теорії трудових установок. Широке поширення методів раціоналізації і впровадження методів наукового управління. Відмінності в поглядах на теорію управління Ф. Тейлора і А. К. Гастєва. Ідеї узгодження управління народним господарством, його галузями і підприємствами. Роль планування в прямому управлінні підприємством. Балансові методи планування. Роль російських учених у формуванні методів управління народним господарством, його галузями, комплексами і підприємствами. Проблеми несумісності інститутів централізованого управління і самоврядуванням підприємства. Перехід до ринкової економіки і формування інститутів приватної власності. Побудова нової моделі російського менеджменту.

ГЛАВА 3. Японська модель менеджменту

Особливість розвитку економіки країн Тихоокеанського басейну. Фактори зростаючого переваги японського менеджменту - освіту, підвищує життєві стандарти, лідируючі позиції в світовій економіці. Політика капіталовкладень і скорочення витрат виробництва. Дослідження і розробки. Створення енергозберігаючого обладнання. Якість продукції та структура робочої сили. Від ідей якості до комплексного управління якістю. Вивчення запитів споживачів і виховання поваги до вимог покупця. Встановлення контролю якості за виробництвом сировини, матеріалів і комплектуючих виробів. Контроль якості і культ споживача. Використання системи планування в багаторівневому розподілі рівнів планування. Планування на рівні президента корпорації, керуючого філією та менеджменту підрозділу. Формування принципів взаємної співпраці менеджерів різних рівнів і виробництв. Принципи взаємного співробітництва як основоположні фактори ефективності японської моделі менеджменту.

ГЛАВА 4. Європейська модель менеджменту

Передумови і умови формування європейської науки і практики менеджменту. Спільні риси і відмінності менеджменту Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Нідерландів. Особливості розвитку промисловості і формування спеціалізації в країнах європейського континенту. Роль банківського капіталу в конвергенції ідей менеджменту. Роль державного устрою у формуванні процесів регулювання розвитку підприємництва та бізнесу. Національно-історичні особливості і моделі організаційної поведінки менеджерів. Реформування економіки Німеччини та система фінансового вирівнювання Л. Ерхарда. Особливості реалізації принципів німецького менеджменту. Шведська модель менеджменту. Фінська модель менеджменту. Подібності та відмінності в європейському менеджменті.

РОЗДІЛ IV. Перспективи менеджменту: можливе і ймовірне

ГЛАВА 1. Розвиток сфер використання менеджменту

Формування типології менеджменту. Транснаціональні корпорації, корпоративні інтереси і цілі, формування корпоративного менеджменту. Функції і методи ефективного менеджменту. Соціальна відповідальність корпорацій і формування соціального менеджменту. Особливості взаємозв'язків з власниками і акціонерами компаній. Перевага за рахунок низьких витрат і широкого цільового сегмента, за рахунок диференціації продукції і широкого цільового сегмента, зниження витрат на продукцію для вузького цільового сегмента і диференціації продукції на вузькому цільовому сегменті. Розвиток суспільних відносин. Еволюція факторів конкурентоспроможності і прагнення до інтеграції.

ГЛАВА 2. Еволюція інтеграційних процесів менеджменту

Інтеграція як нова сфера підвищення ефективності менеджменту, формування інтеграційних цілей. Потенціал інтеграції. Об'єкти і суб'єкти інтеграції. Фактори соціально-економічної інтеграції організацій. Роль науково-технічного прогресу, фінансового капіталу, промислового капіталу і міжнародної конкуренції у формуванні регіональної інтеграції. Інтеграція європейського менеджменту. Інтернаціональний характер європейського менеджменту. Основні етапи розвитку інтернаціоналізації та інтеграції менеджменту.

ГЛАВА 3. Інтеграція, дезінтеграція і квантификация менеджменту

Сутність і зміст інтеграційного процесу. Інтеграція функцій, підрозділів, систем і процесів менеджменту. Квантова природа процесів менеджменту. Властивості, тенденції та закономірності функціонування і розвитку процесів менеджменту. Управлінський цикл. Процеси цілепокладання, аналізу та оцінки ситуацій, визначення проблем, розробка варіантів вирішення проблем, їх оцінка, вибір альтернативи, прийняття та реалізація рішення. Взаємозв'язку науки і практики в удосконаленні та ефективності менеджменту. Гармонізація політики та практика реалізації інтеграційних процесів. Інтеграційні об'єднання.

ГЛАВА 4. Управління процесами інтеграції

Управління системами і процесами. Цілі інтеграції та стратегічні цілі розвитку організацій. Економічна інтеграція. Концепції економічної інтеграції регіонів, держав. Європейська інтеграція. Концепція інтеграції, послідовність кроків і етапів економічної інтеграції. Створення зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку, економічного союзу і гармонізація міждержавних зв'язків у сфері руху капіталів, товарів, послуг і робочої сили. Нові тенденції в економічній інтеграції промислових підприємств, об'єднань, регіонів. Стратегія інтеграції і управління стратегічним розвитком. Суб'єкти інтеграції. Органи управління інтеграційним процесом. Механізми розробки та прийняття рішень в інтеграційному процесі. Ефективність управління інтеграційним процесом.

ПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

1. Управління в діяльності людини

Питання для дискусії:

 • а) Коли виникла наука менеджменту і яку роль в ній грала діяльність людини?
 • б) Як можна характеризувати рівень розвитку суспільства і яку роль в розвитку грає діяльність людини?
 • в) Яку роль в діяльності людини відіграє держава, державні інститути влади?
 • 2. Умови і середовище виникнення та розвитку менеджменту як мистецтва і науки (від минулого до сьогодення)

Питання для дискусії:

 • а) Як можна характеризувати середовище діяльності людини?
 • б) Чи можна іншим людям передати свій досвід або досвід попередніх поколінь?
 • в) Досвід і мистецтво менеджменту - схожість і відмінність.
 • 3. Вплив природно-кліматичних умов, природних ресурсів, розвитку промисловості, рівня економічного розвитку і способу життя на розвиток менеджменту

Питання для дискусії:

 • а) Як впливають природно-кліматичні умови на спосіб життя людей?
 • б) Які природно-кліматичні чинники породжують пошук нових ідей економічного розвитку?
 • в) Як встановлюються взаємозв'язку природно-кліматичних умов, природних ресурсів, розвитку промисловості, рівня економічного розвитку і способу життя?
 • 4. Прогресивні ідеї в науці і практиці і їх роль в становленні менеджменту як науки і мистецтва

Питання для дискусії:

 • а) Які ідеї менеджменту і за яких умов стають прогресивними?
 • б) Як встановлювалися взаємозв'язку регулярної практики і мистецтва менеджменту?
 • в) Які людські якості дозволяють стати інноватором?
 • 5. Формування американського менеджменту

Питання для дискусії:

 • а) Яку роль у формуванні американського менеджменту відіграють принципи формування державної влади?
 • б) Які напрямки науки управління надали особливий вплив на формування американського менеджменту?
 • в) Які напрямки менеджменту заклали основу американської моделі бізнесу?
 • 6. Формування європейського менеджменту

Питання для дискусії:

 • а) Які національні моделі управління організаціями сформували базові принципи європейського менеджменту?
 • б) Які відмінності у французького, німецького, шведського і фінського менеджменту?
 • в) Яку роль ЄС відіграє в розвитку європейського менеджменту?
 • 7. Формування японського менеджменту

Питання для дискусії: а) Які національні особливості закладені в усвідомлення сутності конкурентоспроможності японського менеджменту?

 • б) Чому ідеї якості вперше були реалізовані на японських підприємствах?
 • в) Які національні особливості закладені в менеджменті транснаціональних корпорацій?
 • 8. Формування російського менеджменту

Питання для дискусії:

 • а) Які особливості сучасного російського менеджменту успадковані від єдиної командної системи управління?
 • б) Чи є відмінності поглядів у російських вчених на майбутнє російського менеджменту?
 • в) Які риси сучасного російського менеджменту притаманні іншим національним моделям управління виробництвом?
 • 9. Минуле, сьогодення і майбутнє менеджменту

Питання для дискусії:

 • а) Які загальні риси національних моделей менеджменту зіграли роль у формуванні корпоративного управління організаціями?
 • б) Які типи і види менеджменту носять інтернаціональний характер?
 • в) Яку роль відіграє інтеграція в процесах менеджменту і їх ефективності?

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 • 1. Життя і доля видатних ідей Ф. Тейлора, Г. Форда, М. Вебера, А. Маслоу, Л. Урвік, А. До Гастева і інших яскравих представників науки і практики менеджменту.
 • 2. Наукова організація праці в роботах П. М. Керженцева ( «Принципи організації», «Організуй самого себе») і її роль в наші дні.
 • 3. Економіко-математичні дослідження В. В. Новожилова, С. Г. Струміліна, А. Л. Лур'є, Л. В. Канторовича і їх роль у становленні сучасного методологічного інструментарію менеджменту.
 • 4. Особливості німецькими, фінськими та шведської моделей менеджменту і їх схожості з російською моделлю управління організацією.
 • 5. Порівняльна характеристика американського, європейського і японського менеджерів, їх діяльність в транснаціональних корпораціях.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >