РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Календарно-тематичний план роботи

Назва

розділу

Час на вивчення

розділу

Види навчальної роботи, рекомендований час на виконання (година)

форма

контролю

Термін виконання

1

Розділ 1. Умови і чинники виникнення і розвитку менеджменту організації (Глави 1.1-1.4)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самопро- перевірки

2 тиждень семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

-

2

Розділ 1. Умови і чинники виникнення і розвитку менеджменту організації (Глави 1.5-1.7)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самопро- перевірки

3 тиждень семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

-

3

Розділ 2. Етапи розвитку та наукові школи в історії менеджменту (Глави 2.1-2.2)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для само- перевірки

4,5 тиждень семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

-

Назва

розділу

Час на вивчення

розділу

Види навчальної роботи, рекомендований час на виконання (година)

форма

контролю

Термін виконання

4

Розділ 2. Етапи розвитку та наукові школи в історії менеджменту (Глава 2.3-2.4)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самоперевірки

6,7 тиждень семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

-

5

Розділ 3. Національноісторіческіе особливості та моделі менеджменту (Глава 3.1)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самоперевірки

8,9 тиждень семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

3

Подання виконаних практичних завдань в надрукованому вигляді

залікова

тиждень

6

Розділ 3. Національно історичні особливості і моделі менеджменту (Глава 3.2)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для само- перевірки

і

тиждень

семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

-

7

Розділ 3. Національно історичні особливості і моделі менеджменту (Глави 3.3-3.4)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самоперевірки

12

тиждень

семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

3

Подання виконаних практичних завдань в надрукованому вигляді

залікова

тиждень

Назва

розділу

Час на вивчення

розділу

Види навчальної роботи, рекомендований час на виконання (година)

форма

контролю

Термін виконання

8

Розділ 4 Перспективи менеджменту: можливе і ймовірне (Глави 4.1-4.2)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самоперевірки

13

тиждень

семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

3

Подання виконаних практичних завдань в від- друкувати м вигляді

залікова

тиждень

9

Розділ 4 Перспективи менеджменту: можливе і ймовірне (Глави 4.3-4.4)

Вивчення теоретичних матеріалів

2

Тести для самоперевірки

14

тиждень

семестру

Відповіді на питання для самоперевірки

1

Виконання практичних завдань

-

Методичні рекомендації щодо окремих

ВИДІВ самостійної роботи

Внеаудиторная самостійна робота студентів, що навчаються з використанням дистанційних технологій, є найпоширенішою формою. Це стосується і студентів, які навчаються за заочною або вечірньою формою. Для самоконтролю і контролю отриманих знань позааудиторна самостійна робота виконується студентом за завданням викладача (може бути і без його безпосередньої участі). Завдання викладач може видати особисто під час настановної лекції з дисципліни, або через навчально-методичний відділ у формі навчально-методичного посібника з дисципліни.

Відомості про обсяг самостійної роботи студента, запланованої ІДО відповідно до державного освітнього стандарту, містяться в розділі «Тематичний план», представленому в цьому підручнику. Рекомендується спочатку переглянути навчальний посібник курсу, уважно прочитати розділ «Пояснювальна записка», де представлені цілі та завдання вивчення курсу, вказані суміжні дисципліни і знання, які повинен отримати студент.

Рекомендованими видами занять в процесі самостійної роботи студентів є:

 • • читання тексту основної та додаткової літератури і їх аналітична обробка;
 • • складання плану тексту і / або його графічного зображення;
 • • конспектування тексту і / або виписки з нього;
 • • робота зі словниками та довідниками;
 • • ознайомлення з нормативно-правовими документами та їх аналіз;
 • • робота з конспектами лекцій;
 • • складання плану і тез відповіді на поставлені після тексту теми питання;
 • • підготовка повідомлень до виступу на семінарських заняттях;
 • • відповіді на контрольні питання;
 • • самотестування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО УЧАСТІ

У СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ

Метою семінарських занять є закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійної роботи, а також методична допомога і контроль над самостійною роботою студентів з більш глибокому вивченню історичних тенденцій розвитку теорії та практики менеджменту з використанням рекомендованої додаткової літератури. Семінарські заняття проводяться по запропонованих темах і питань для дискусії відповідно до викладеного вище календарно-тематичними планом.

Рекомендується підготовка до семінарського заняття в наступному порядку:

 • 1. Уважно ознайомитися з питаннями, які передбачається розглянути на семінарському занятті. Питання до семінарського заняття представлені в розділі «Зміст семінарських занять» даного посібника.
 • 2. Вивчити додаткову інформацію в періодичних виданнях або автобіографічних книгах.
 • 3. Підготувати відповіді на кожне питання семінарського заняття. Рекомендується скласти в письмовій формі план відповіді (доповіді).
 • 4. Підготувати додаткові питання щодо основних напрямів кожної теми заняття, які є актуальними і дискусійними в даний час.
 • 5. Повторити і закріпити основні визначення і поняття теми.
 • 6. Виконати практичні завдання, спрямовані на розвиток практичних навичок обговорення проблем менеджменту.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Письмові контрольні роботи необхідні для контролю за ходом самостійної роботи студента і керівництва сю, а також для заключного засвоєння студентом матеріалу ключових тем дисципліни. За контрольних робіт ведеться поточний облік успішності студента. Рецензії викладача на контрольні роботи допомагають своєчасно усувати недоліки і заповнювати прогалини в ході занять, а також вирішувати виникаючі питання і труднощі.

Контрольна робота представляє самостійне дослідження умов і факторів ефективного (неефективного) менеджменту відповідно до запропонованих темами.

Вибір теми здійснюється відповідно з першою літерою алфавіту в Вашого прізвища:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АБУ

ВГФ

Дех

ж ц

Зіш

КЩ

ЛМ

але е

прю

СТЯ

Мета контрольної роботи - поглибити, розширити і закріпити теоретичні знання з дисципліни.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

 • вивчити наукову літературу, праці вітчизняних і зарубіжних вчених,
 • уточнити сутність і зміст досліджуваної проблеми (відповідно до обраної темою),
 • обґрунтувати теоретичну, організаційну та правову концепцію тієї чи іншої моделі або окремих проблем науки і практики управління менеджменту,
 • викласти висновки і авторське бачення подальшого опрацювання.

Вибравши тему роботи, необхідно скласти список літератури та інших джерел або документів для аналізу та подальшої розробки плану дослідження.

Контрольна робота складається з вступу (1-2 стор.), 4-5 розділів, ув'язнення (1 стор.) Та списку використаної літератури.

План повинен мати внутрішню логіку і смислове завершеність кожного розділу.

В основній частині (розділах) формулюються ключові положення теорії, методології та практики, що випливають і відповідні теми дослідження.

У висновку підводяться підсумки, формулюються висновки і практичні рекомендації.

При написанні роботи, слід дотримуватися вимог до оформлення ГОСТ 7.1-84 (Бібліографічний опис документа).

Обсяг контрольної роботи 25-30 сторінок машинописного тексту.

ВКАЗІВКИ ДО ПРОМІЖНОЇ атестації З ВИКОРИСТАННЯМ бально-рейтингової системи ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Семестровий залік (іспит) є найбільш важливою заключною формою контролю рівня знань студента з вивченої дисципліни. Залік (екзамен) проводиться у формі тестування. Тести містять вибірку, що складається з 10 питань з усіх розділів курсу.

До здачі заліку (іспиту) допускаються тільки ті студенти, які працювали успішно і виконали протягом семестру письмову контрольну роботу відповідно до графіка календарно-тематичного плану.

Під час екзаменаційної сесії проводяться оглядові лекції та семінарські заняття, метою проведення яких є підведення підсумків самостійної роботи студентів, узагальнення і закріплення вивченого матеріалу, ознайомлення з новітніми досягненнями науки, обговорення актуальних проблем і можливих напрямків їх вирішення.

У цей період студенти мають можливість отримати від викладачів вичерпні відповіді на всі незрозумілі питання. Для цього слід заздалегідь підготувати питання, які навчається хотів би обговорити з викладачем на консультації.

Підготовка до заліку може вважатися успішно завершеною, якщо навчається може відповісти на всі питання для самоперевірки і самоконтролю, крім того, який навчається повинен добре володіти основними категоріями менеджменту, бути знайомим з біографіями і внеском в науку і практику менеджменту видатних представників менеджменту.

Основними критеріями оцінки результатів навчальної роботи студентів є:

 • • рівень освоєння студентом навчального матеріалу;
 • • вміння студента використовувати теоретичні знання при формулюванні сучасних досягнень і проблем управління організаціями.

При атестації застосовується бально-рейгінговаі система

оцінки знань студентів.

З дисципліни «Історія менеджменту» передбачається проведення трьох атестацій - дві проміжні і одна заключна у вигляді заліку за курсом.

За три атестації студент може набрати максимум 100 балів. При цьому за кожну проміжну атестацію максимально можливу кількість балів становить 20 балів, а саме: 10 балів за усні від вети (або тестові завдання з вивчених тем) і 10 балів за виконання аналітичних завдань до розділів I, II, III відповідно до календарно тематичним планом роботи. Максимальна кількість балів за виконання письмової контрольної роботи - 20 балів. Максимальна кількість балів за підсумкову атестацію - 40, а саме: по 4 бали за кожну правильну відповідь в тестовому квитку.

Атестованим з дисципліни «Історія менеджменту» вважається студент, який набрав 61-100 балів.

Теми контрольних робіт

 • 1. Науково-технічний прогрес і сучасний менеджмент.
 • 2. Поділ і спеціалізація праці у сфері сучасного менеджменту.
 • 3. Наукова організація купа і робоче місце сучасного менеджера.
 • 4. Використання досягнень класичної школи менеджменту в сучасному менеджменті.
 • 5. Використання досягнень наукової школи біхевіоризму в сучасному менеджменті.
 • 6. Принципи американського менеджменту і їх використання в сучасних організаціях.
 • 7. Принципи європейського менеджменту і їх використання в сучасних організаціях.
 • 8. Принципи японського менеджменту і їх використання в сучасних організаціях.
 • 9. Використання досягнень радянської управлінської науки в діяльності сучасних російських менеджерів.
 • 10. Використання інтеграції для підвищення управління сучасною організацією.

Теоретичні МАТЕРІАЛИ

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >