СУТНІСТЬ І ЗМІСТ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ

Сутність бренд-менеджменту. Переваги розвитку бреідін- гових технологій доводяться практикою провідних компаній світу: підвищення конкурентоспроможності, збільшення прибутковості операцій і акціонерної вартості компанії, розширення сфери діяльності, розвиток нових галузей виробництва - лише частина переваг, які забезпечуються брендами їх власникам. У сучасній економіці, де будь-який, навіть самий незначний, перевага стає основою конкурентоспроможності фірми, брендинг переходить до компетенції професіоналів і стає обов'язковим атрибутом сучасного менеджменту.

Практика провідних фірм світу свідчить про велику значущість бренд-менеджменту в розвитку брендів. Грамотний бренд-менеджмент посилює корпоративну місію та цінності компанії, закріплює загальні правила і норми внутрішньо фірмового управління, а також закладає основу ефективного виробничого планування, збільшує продажі і максимізує прибуток.

На початку XX ст. були виділені основні управлінські функції, реа- лізуемие компаніями в ході оперативно-господарської діяльності та забезпечують ефективність всієї системи внутрішньофірмового менеджменту, - планування, організація, контроль, керівництво, мотивація і ряд інших. При цьому функції менеджменту, а відповідно і методи і засоби їх реалізації, не є незмінними, раз і назавжди сформованими. Навпаки, вони постійно модифікуються і поглиблюються, в зв'язку з чим ускладнюється зміст робіт, виконуваних менеджерами.

Розвиток маркетингу відбувалося на тлі процесу надвиробництва і насичення товарних ринків. Виділення маркетингової функції із загальної системи управління було продиктовано необхідністю збору і аналізу даних в сфері обігу товарів з метою адаптації виробництва до нових вимог ринку, обумовленим посилюється демассі- фикация споживчого попиту.

Подальший розвиток ринкових відносин, посилення конкуренції і ускладнення збуту сприяли впровадженню нових управлінських підходів, функцій і стратегій. Необхідність грамотного, науково обґрунтованого управління марочними активами сприяла виділенню бренд-менеджменту в самостійний напрям управлінської діяльності.

Інститут управління брендом почав формуватися в 1930-з рр. У корпорації Procter & Gamble було організовано маркетинговий підрозділ за принципом роздільного управління (кожної маркою окремо). Вперше в історії управління з'явилася посаду бренд-менеджера, який повинен був координувати всі внутрішньофірмові операції, пов'язані з розробкою, виробництвом і продажем підконтрольної йому марки.

Виникнувши як відгалуження системи управління продажами, бренд-менеджмент поступово набував все більшу стратегічну значимість: фірми стали розробляти маркетингові стратегії для окремих брендів і розвивати нові ринки. З розвитком загальної культури організації і прискореним проникненням сучасних електронних технологій в системи внутрішньофірмового управління бренд-менеджмент трансформувався в самостійну функцію, інтегруючу різні напрямки внутрішньокорпоративних зв'язків. У сучасних компаніях він став стратегічним процесом, реалізованим в рамках окремого напрямку менеджменту, і координується окремим фахівцем.

Бренд-менеджмент являє собою специфічну функцію управління, спрямовану на максимізацію марочних активів шляхом інтегрування засобів і методів внутрішньофірмових механізмів на основі збалансованого інвестиційного підходу до брендингу та здійснення пов'язаних з ним комунікацій як всередині компанії, так і поза нею.

Управлінська суть функції бренд-менеджменту відображає об'єктивні умови розвитку конкуренції на світовому ринку і орієнтована на створення ефективних структур з управління брендами, які забезпечують стратегічне співробітництво з партнерами та взаємодія зі споживачами. У сучасних компаніях склалися стійкі механізми бренд-менеджменту, що інтегрують маркетинг, виробництво, інноваційну діяльність і збут і оптимізують внутрі фірмове управління відповідно до запитів ринку. Така інтеграція функцій дозволила адаптувати продукт до споживчим очікуванням ще на стадії розробки його концепції та ідентичності самого бренду.

Нові завдання спричинили зміни в системі корпоративних взаємозв'язків як по вертикалі - між рівнями управління, так і по горизонталі - між підрозділами наукової, виробничої і збутової цінуй. В результаті виникли гнучкі структури наскрізного управління брендами, які використовують горизонтальні зв'язки між підрозділами маркетингу, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), виробництва, збуту. Відповідно, треба було посилення координації діяльності між усіма підрозділами на всіх рівнях внутрішньофірмового управління. Таким чином, розробка і впровадження нових брендів на ринок трансформувалися з маркетингової в загальнокорпоративні функцію.

Що виділився із загальної системи внутрішньофірмового менеджменту в результаті збільшення значущості марочних активів в діяльності компаній бренд-менеджмент придбав власний механізм - моделі і методи управління, особливі принципи організації управлінського процесу, а також організаційну структуру управління брендами.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >