ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗБИТКУ І ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні основи. Природоохоронна діяльність транспортних організацій повинна бути спрямована на підвищення екологічності стаціонарних та рухомих джерел викидів. Причому стаціонарні джерела легше обладнати пристроями, що забезпечують ефективну очистку від забруднюючих речовин - розроблені спеціальні технічні конструкції з уловлювання твердих частинок і газоподібних викидів. На транспортних засобах такі пристрої мають обмеження в застосуванні в силу того, що вони призводять до підвищення маси, вимагають для свого розміщення додаткових обсягів на рухомому складі, дороги у виробництві.

В основу оцінки економічної ефективності природоохоронної діяльності на транспорті покладена Методика визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і оцінки економічного збитку, що завдається народному господарству забрудненням навколишнього середовища [1] . У методиці розглянуті питання визначення збитків від забруднення атмосфери, водойм, земель, акустичної середовища. Далі викладаються методичні підходи до оцінки збитку від забруднення атмосферного повітря та ефективності природоохоронних заходів в транспортній організації, які мають відмінності для стаціонарних і рухомих джерел забруднення.

Стаціонарні джерела. Головними стаціонарними джерелами забруднення повітря в організаціях транспорту є котельні, ковальсько-зварювальні виробництва, а також всі інші види виробництв, пов'язаних зі спалюванням палива. Так, при спалюванні твердого палива (кам'яного вугілля) з його мінеральної частини утворюються тверді забруднюючі речовини - зола і шлак: в бурому вугіллі - 10-15%; в кам'яному вугіллі - 3-40; в антрацитах - 2-3; в горючих сланцях - 50-80%. Ці відходи можуть використовуватися при виробництві будівельних матеріалів. Наприклад, добавка золи або шлаків в низькомарочні бетони знижує витрату цементу на 20-30% і покращує фізико-хімічні показники бетонів.

Як приклад проведення природоохоронних заходів розглядається паливоспалювальним пристрій котельні (горн ковальсько-ресорного цеху, термічна піч і т.д.), забезпечене трубою з пиловловлюючими електростатичними фільтрами. Принципова схема очищення топкових газів котельні представлена на рис. 10.1.

При згорянні вугілля в печах котельні утворюються продукти згоряння у вигляді газів і пилу проходять через зону фільтрів і викидаються в атмосферу. Електростатичні фільтри вловлюють більшу частину пилового викиду, який осідає на затримувати пристрої фільтрів, і повністю пропускають без очищення газоподібні фракції.

Періодично осідає пил і великі тверді частинки незгорілого палива скидаються в рухливий контейнер пилозбірника, звідки їдуть і потім реалізуються будівельним організаціям для використання в якості добавки при виготовленні бетону та на інші потреби. Електростатичні фільтри забезпечують очистку газопилових викидів від міститься в них пилу в певних межах. Можливе використання фільтрів з меншою і з більшим ступенем очищення.

з>

Принципова схема очищення топкових газів

Мал. 10.1. Принципова схема очищення топкових газів

котельні

Порівнюються наступні варіанти роботи котельні:

 • • I - без фільтрів (до проведення природоохоронних заходів);
 • • II - з установкою двох фільтрів (дає середню ступінь очищення);
 • • III - з установкою трьох фільтрів (передбачає високу ступінь очищення викидів).

У варіанті I одноразові й експлуатаційні витрати але фільтрам відсутні, проте плата за забруднення навколишнього середовища є найбільшою. Варіанти II і III припускають наявність фільтрів, а отже, і річних приведених витрат на них, але дозволяють отримати економію за рахунок зниження плати за забруднення середовища, причому у варіанті III з кращого ступенем очищення економія на платі буде більше.

У першій-ліпшій нагоді завдається шкода навколишньому середовищу, і організація зазнає збитків у вигляді плати за забруднення, але величина збитків і збитків за варіантами буде різна. Необхідно визначити доцільність установки фільтрів і вибрати оптимальний варіант, що дозволяє отримати найбільший екологічний ефект, економічний результат, річний економічний ефект і досягти високої ефективності природоохоронних заходів.

Екологічний ефект (Е п ) в умовних тоннах (уел. Т)

де ДМ, - зміна приведеної маси викидів забруднень із джерела за варіантами, уел. т / рік; f t - коефіцієнт розсіювання домішок в атмосфері (безрозмірний); а - відносна небезпека забруднення над територією (безрозмірна); i - число фракцій у викидах: i = 1 + /, 1 = 2; i = l - газоподібні домішки, i = 2 - пилові домішки.

Чисельні значення відносної небезпеки а визначаються в залежності від типу території, що потрапляє в зону забруднення, від розглянутого локального джерела і варіюються в встановлених межах від максимального для курортно-санаторних і заповідних зон до мінімального в лісових масивах, лугах і пасовищах. Відносна небезпека забруднення а:

Курорти, санаторії, заповідники, заказники .................... 8

Території промислових підприємств .......................... 4

Житлові райони з висотною забудовою

(9 поверхів і більше) ............................................ ................................... 6

Те ж з 5-поверховою забудовою ........................................... ....... 3

Те ж з 2-поверховою забудовою ........................................... .... 1,5

Щільна одноповерхова забудова

(Селища, приміські зони) ............................................ .......... 1,0

Сільська територія ................................................ ................. 0,8

Якщо зона активного забруднення (ЗАЗ) включає території різних типів, то відносна небезпека а розраховується як середньозважена арифметична:

де Sj - питома вага забрудненої території даного типу, %; Gj - відносна небезпека забруднення території даного типу; j - номер типу забрудненої території (7 = 1 * до ) -

Площа зони активного забруднення (ЗАЗ) розраховується в залежності від виду джерела забруднення:

а) одиничний джерело (труба котельні) - ЗАЗ являє собою кільце (рис. 10.2), площа якого

де /? нар і /? внут р - відповідно зовнішній і внутрішній радіуси, м; Jt Hap = 20фЯ; Л внутр = 2фЯ (тут ф - поправка на теплової підйом факела викидів; Я - висота джерела забруднення, м).

поправка

де А Г - середньорічна різниця температур на виході з джерела (сопла труби) і в навколишньому повітрі, ° С;

Схема зони активного забруднення від труби

Мал. 10.2. Схема зони активного забруднення від труби

б) розсіяний джерело від рухомих носіїв забруднення (ділянка транспортної магістралі, водного шляху) протяжністю L - ЗАЗ має вигляд прямокутника, по ширині рівного транспортної магістралі, збільшеної на розмір смуги відводу (рис. 10.3). Забруднення поширюються на висоту Я до 5 м в залежності від типу транспортного засобу;

Схема ЗАЗ для транспортної магістралі

Мал. 10.3. Схема ЗАЗ для транспортної магістралі

в) низький локальний джерело (склад, кар'єр, звалище і т.п.) - ЗАЗ являє собою площу, обмежену замкнутою кривою, що повторює форму джерела, шириною 1 км (рис. 10.4). Коефіцієнт розсіювання домішок в атмосфері f i являє собою поправку, що враховує характер розподілу викидаються з джерела твердих і газоподібних частинок. Значення /, варіюються в залежності від швидкості осідання частинок.

Схема ЗАЗ для низького локального джерела забруднення

Мал. 10.3. Схема ЗАЗ для низького локального джерела забруднення

Для газоподібних домішок і легких дисперсних частинок з дуже малою швидкістю осідання (менше 1 см / с):

де і - значення модуля швидкості вітру на рівні флюгера, м / с;

для частинок, які осідають зі швидкістю 1-20 см / с:

для частинок, які осідають зі швидкістю понад 20 см / с:

На швидкість осідання частинок впливає фракційний склад викидів, який змінюється в залежності від вибору електрофільтру. Різні електрофільтри забезпечують різну ступінь очищення (уловлювання), яка визначається коефіцієнтом г |.

Фільтри з високим ступенем очищення (р> 90%) пропускають без уловлювання лише газоподібні домішки і найлегші фракції пилу, що мають швидкість осідання менше 1 см / с. Для таких фільтрів коефіцієнти /) (газоподібних викидів) і / 2 (пилових викидів) слід визначати за формулою (10.5) і приймати /, = / 2 .

Для фільтрів із середнім ступенем очищення (70% <p <90%) розрахунок коефіцієнтів / 2 пилових викидів ведеться за формулою (10.6), /) газоподібних викидів - за формулою (10.5).

Фільтри з низьким ступенем очищення (р <70%) пропускають навіть важкі фракції пилу і частинки з парами води, що супроводжуються швидкою конденсацією. Для них коефіцієнти /, слід визначати за формулою (10.5), / 2 - за формулою (10.7), яка справедлива також і для розрахунку викиду твердих частинок продуктів згоряння ДВС транспортних засобів.

Однакові обсяги викидів забруднюючих речовин надають різний вплив на екосистеми через різної токсичності складових компонентів. Щоб врахувати ці відмінності, вводиться коефіцієнт агресивності (Д), який характеризує ступінь шкідливості для біогеоценосиваемих в атмосферу, наведені нижче [2] .

поклик. За еталон агресивності приймається агресивність чадного газу А з = 1. Для інших речовин агресивність визначається пропорційно еталонного значення. Значення величини А ; , Усл.т / т, для деяких речовин, вибраОкісь вуглецю ..................................... .......................................... 1

Сірчистий ангідрид ................................................ .................. 22

Сірководень ................................................. ............................... 54,8

Сірчана кислота................................................ ............................. 49

Оксиди азоту в перерахунку але масі на N0 2 ................ 41,1

Аміак ................................................. ......................................... 10,4

Летючі низькомолекулярні вуглеводні

по вуглецю (ЛНУ) ............................................. ........................... 3,16

Ацетон ................................................. .......................................... 5,55

Фенол ................................................. ............................................ 310

Ацетальдегід ................................................. ............................. 41,6

3, 4-бензапірен ............................................. ................... 12,6 • 10 5

При розрахунку екологічного ефекту фізичну масу викидів забруднюючих речовин слід коригувати на коефіцієнт агресивності, в результаті чого виходить приведена маса викидів.

Наведена маса річного викиду забруднень в атмосферу з джерела в умовних тоннах

де A si - показник відносної агресивності 5-го речовини i-го виду, усл.т / т; m si - маса річного викиду 5-го речовини / -го виду в атмосферу, т.

Розрахунок приведеної маси А /, - слід вести окремо для газоподібних (А /)) і пилових (М 2 ) фракцій, що входять до складу викидів.

Екологічний ефект від природозахисних заходів Е п визначається за формулою (10.1) і враховує зниження приведеної маси викидів за рахунок установки фільтрів по порівнюваним варіантів роботи котельні:

 • • I - без фільтрів;
 • • II - з установкою двох фільтрів;
 • • III - з установкою трьох фільтрів.

Для цього розраховуються в умовних тоннах:

 • • Е - екологічний ефект від установки двох фільтрів (порівняння варіантів II і I);
 • • Е " п - екологічний ефект від установки трьох фільтрів в котельні, яка працювала без фільтрів (порівняння варіантів III і I);
 • • Е " ' п - екологічний ефект від установки додаткового третього фільтра в котельні з двома фільтрами (порівняння варіантів III і II).

Екологічний ефект

де індекси I, II, III відносяться до варіантів, 1, 2 - до фракцій: 1 - газоподібна, 2 - пилова.

На величину екологічного ефекту значення показників газоподібної фракції впливу не роблять, так як останні не уловлюються електростатичними фільтрами і маса газоподібних домішок залишається незмінною першій-ліпшій нагоді.

Зіставлення отриманих значень екологічного ефекту дозволяє визначити доцільний для впровадження варіант з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище.

Економічний результат (Р) заходів щодо захисту атмосферного повітря, руб .:

де ДУ - відвернений збиток, що наноситься суспільству при забрудненні навколишнього середовища; АТ - додатковий дохід від вторинного використання виробничих відходів.

Розрахунок економічного результату за формулою (10.10) ведеться для порівнюваних варіантів:

Запобігання шкоди визначається для порівнюваних варіантів:

де У 1 , У п , У 111 - відповідно збиток за варіантами I, II, III, руб.

Збиток (У) визначається але формулою

де v - вартісна оцінка шкоди від умовної одиниці викидів, руб / ум. т (приймається за експертними оцінками).

Додатковий дохід (АТ) від вторинного використання виробничих відходів організація отримає за рахунок реалізації обложеної фільтрами пилу стороннім організаціям на будівельні потреби:

де Ц - ціна реалізації 1 т пилу; т оп - маса обложеної пилу, яка визначається як різниця маси викидів відповідно до і після проведення заходу (установки фільтрів).

Додатковий дохід розраховується для порівнюваних варіантів:

Зіставлення розрахункових значень Р ', Р ", Р"' дозволяє вибрати варіант з максимальним економічним результатом, який слід визнати найкращим з позицій всього суспільства.

Річний економічний ефект в рублях

де ДП - зміна величини плати за забруднення середовища при установці фільтрів; АС - приріст експлуатаційних витрат на утримання фільтрів; Е "- нормативний коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат; Е н = 0,15; А К - приріст одноразових витрат на проектування, придбання і установку фільтрів.

Річний економічний ефект визначається виходячи з економії від зниження розміру плати за забруднення середовища (АП) і доходу від реалізації уловленной пилу (АТ), розрахованого за формулою (10.14), за вирахуванням річних приведених витрат на установку та експлуатацію фільтрів (АС + Е "• А К). Експлуатаційні витрати на утримання фільтрів (С) включають витрати на електроенергію, їх технічне обслуговування, амортизаційні відрахування та ін. Одноразові витрати (К) враховують витрати на складання проектно-кошторисної документації на природоохоронні технології, виготовлення або придбання фільтрів, їх транспортування і монтаж на димову трубу.

Річний економічний ефект розраховується за порівнюваним варіантів:

У разі, коли розглядається проект природоохоронних заходів, що вимагає значних інвестицій і розрахований на тривалий період часу, стає необхідним дисконтування результатів і витрат, що дозволяє привести різночасові витрати, результати та ефекти до розрахункового року, як правило, до початкового року реалізації проекту. Дисконтування засноване на тому, що будь-яка сума, яка буде отримана в майбутньому, в даний час володіє більшою цінністю. Майбутні витрати і результати призводять до початкового року шляхом перерахунку їх значень за допомогою множників, що дисконтуються (а,), залежить від норми банківського відсотка і періоду дисконтування.

Для оцінки загальної економічної ефективності природоохоронних інновацій використовується показник чистого дисконтованого доходу (ЧДД), який визначається як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами:

де R f - результати, одержувані від проведення природоохоронних заходів; R t = ДП + АТ; C t - поточні витрати на t-м кроці розрахунку без урахування одноразових витрат; K t - капітальні вкладення на? -м кроці.

Щоб зробити загальний висновок про доцільність вибору варіанту установки фільтрів, необхідно зіставити висновки, зроблені під час розрахунків показників екологічного ефекту, економічного результату і ефективності витрат на установку фільтрів. У разі збігу рекомендацій по всім розрахованими показниками варіант визнається оптимальним. Відмінності у виборі кращого варіанту з позицій природи, суспільства і транспортної організації свідчать про необхідність пошуку інших варіантів.

 • [1] Див .: Тимчасова типова методика визначення економіческойеффектівності здійснення природоохоронних заходів і оценкіекономіческого шкоди, яке заподіюють народному господарству загрязненіемокружающей середовища / А. С. Бистров [и др.]. М .: Економіка, 1986.
 • [2] Див .: Тимчасова типова методика визначення економіческойеффектівності здійснення природоохоронних заходів і оценкіекономіческого шкоди, яке заподіюють народному господарству загрязненіемокружающей середовища.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >