Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗЯХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Комплексний підхід до формування системи креативних методів маркетингу інновацій

Однією з вимог до маркетингу інновацій є дотримання принципу комплексності при супроводі нових ідей, конструювання інновацій, технологічної та організаційної підготовки виробництва нової продукції, випуску дослідного зразка новинки, серійного виробництва, обігу та експлуатації нового виробу. Комплексний підхід в маркетингу інновацій реалізується шляхом дотримання трьох умов (рис 2.1):

 • 1. Маркетинговий супровід інновацій на всіх етапах ланцюжка створення нової споживчої вартості (ЦСЦ).
 • 2. Розробка і реалізація стратегічних і оперативних маркетингових планів на всіх стадіях життєвого циклу інновацій.
 • 3. Впровадження маркетингових інновацій в усі елементи комплексу маркетингу.
Ілюстрація принципу комплексності в маркетингу інновацій

Мал. 2.1. Ілюстрація принципу комплексності в маркетингу інновацій

Повна ланцюжок створення інноваційного продукту На стадії виробництва і обігу вартісна ланцюг може бути представлена наступним чином (рис. 2.3)

Мал. 2.2. Повна ланцюжок створення інноваційного продукту На стадії виробництва і обігу вартісна ланцюг може бути представлена наступним чином (рис. 2.3).

Ланцюжок створення інноваційної цінності на етапах виробництва

Мал. 2.3. Ланцюжок створення інноваційної цінності на етапах виробництва

і звернення

Запорукою успішної новаторської діяльності служить маркетинговий супровід при роботі з ідеями нових товарів, проведення серйозних досліджень і прийняття обґрунтованих рішень на кожній стадії створення новинки.

Для розробки альтернативних маркетингових стратегій та визначення основних завдань маркетингу інновацій необхідно досліджувати тип і моделювати криву життєвого циклу товару на кожному етапі ЦСЦ. Спрощено життєвий цикл нового товару виражається за допомогою кривої, яка моделює такі фази або стадії (рис. 2.4):

 • • латентна стадія (розробка інновації, інвестиції);
 • • впровадження нового продукту в споживчу сферу, початок продажів (зародження);
 • • зростання попиту відповідно до зростаючою потребою;
 • • зрілість і насичення потреб (уповільнення зростання);
 • • спад, зниження потреб (сатурація).
Життєвий цикл продукту

Мал. 2.4. Життєвий цикл продукту

Для отримання стабільної величини доходу інноваційна фірма повинна працювати над продуктом, що належать до трьох поколінь техніки: іде

^ морально застарілому); пануючому (традиційному), що народжується (інноваційного). Кожне покоління проходить в своєму розвитку відокремлений життєвий цикл. Таким чином, фірма в проміжок часу від t | до t 3 повинна працювати над трьома поколіннями техніки - А, В, С, послідовно змінюють один одного (рис. 2.5). На стадії зародження і початку зростання випуску продукту В (момент t]) витрати на його виробництво ще великі, попит же поки малий, що призводить до збитковості виробництва. В цей же момент обсяг випуску продукту А (попереднього покоління) досить великий, а продукт З взагалі ще не випускається.

Зміна поколінь інновацій

Мал. 2.5. Зміна поколінь інновацій

Комплексний підхід до процесу маркетингового супроводу інновацій передбачає також застосування певного набору інструментів, за допомогою яких здійснюється реалізація всіх функцій маркетингової діяльності. Цей набір прийнято називати комплексом маркетингу або маркетингових коктейлем. У нього включаються інструменти, за допомогою яких розробляються чотири наступних маркетингових стратегії: продуктова; цінова; розподільна і комунікаційна. В рамках кожної стратегії повинні використовуватися певні інноваційні інструменти їх реалізації, адекватні що створюється виробу.

Таким чином, на кожному етапі вартісному ланцюзі, на кожній стадії життєвого циклу виробу і в розрізі елементів комплексу маркетингу генеруються нові маркетингові рішення (новації) в наступній послідовності (рис. 2.6).

Основні напрямки генерації маркетингових інновацій в складі

Мал. 2.6. Основні напрямки генерації маркетингових інновацій в складі

елементів комплексу маркетингу

Одним із засобів чіткої алгоритмізації роботи зі створення маркетингових новацій (МИ) для досягнення комерційного успіху в інноваційній діяльності можна запропонувати класифікацію МН за принципом «піраміди новацій» (рис. 2.7) і за ознаками, наведеними в таблиці 2.1 [4].

«Піраміда» маркетингових інновацій

Мал. 2.7. «Піраміда» маркетингових інновацій

Таблиця 2.1. Класифікація маркетингових новацій

Група ознак класифікації інновацій

ознака

класифікації

вила новацій

1.Учітивающіе інтереси споживачів

По виду потреби

 • 1.1. Новації в сфері потреб існування (екзістснціональнис)
 • 1.2. Соціально - етичні новації
 • 1.3. Суб'ектооріентірованние новації
 • 1.4. Новації в області задоволення потреб вищого порядку

За споживачам відповідних типів ринків

 • 2.1. Новації для бізнесу (В2В)
 • 2.2. Новації для індивідуумів (В2С)
 • 2.3. Новації в комунікаціях між споживачами (С2С)
 • 2.4. Новації в області взаємин споживачів і адміністрації (С2А)
 • 2.5. Новації в області бізнесу для адміністрації (В2А)
 • 2.6. Новацін в області посередницького бізнесу (В2В2С)

За типом

прихильності до інновацій у відповідність з ЖЦ товару

 • 3.1 .Новаціі для новаторів
 • 3.2. Новації для середньостатистичних споживачів
 • 3.3. Новації для консервативних сегментів

2. Що Характеризують внутрішні бізнес- процеси

За процесам ланцюжка створення цінностей

 • 4.1. Новаційні процеси при проектуванні нової техніки
 • 4.2. виробничі новації
 • 4.3. Новації в області збуту продукції
 • 4.4. Новації в післяпродажному обслуговуванні

3 .Характерізующіе маркетингову новаційних діяльність

за елементами

комплексу

маркетингу

 • 5.1. Новації в області нормативних та технічних параметрів продукції
 • 5.2. Новації при формуванні вартісних параметрів продукції
 • 5.3. комунікаційні нововведення
 • 5.4. Новації в розподільній мережі

За складовими елементів комплексу маркетингу Товар

 • 6.1 Функціональні новації, втілені в товарі
 • 6.2. Новації в області конструктивно технологічних, нормативних, «жорстких» і «м'яких» параметрів
 • 6.3. Нове в сервісному доповненні

Ціна

 • 6.4. Нові рішення при оптимізації витрат
 • 6.5. Нові прийоми при стимулюючому ціноутворенні
 • 6.6. Нова коригування політики ціноутворення

просування

6.7. Новації в області механізму формування попиту і стимулювання збуту інноваційної продукції

розподіл

6.8. Новації в створенні прогресивної розподільчої системи

Ідея піраміди маркетингових новацій (МН) полягає в тому, що всі види нових маркетингових рішень згруповані за певною ознакою, вказаною в стратах піраміди знизу вгору: за складовими елементів маркетингу; за елементами комплексу маркетингу; по процесам вартісному ланцюзі; за типом прихильності до інновацій; по споживачах відповідних ринків; за видами потреб. У зв'язку з цим, легко віднести будь-який параметр, що характеризує ступінь участі конкретної маркетингової інновації в підвищенні конкурентоспроможності інноваційної продукції до певного виду новацій. Така система класифікації забезпечує, по-перше, визначення приналежності новації до певного виду по всій піраміді знизу доверху, що необхідно при пошуку траєкторії підвищення ефективності комерціалізації; по-друге, виявлення витрат, пов'язаних з конкретною новацією, що також необхідно для оцінки ефективності їх впровадження. І, нарешті, такий підхід дає можливість віднести отримані в результаті впровадження МН економічні і соціальні ефекти на рахунок конкретних новацій, впроваджуваних бізнесом.

У запропонованій моделі ознаки класифікації маркетингових новацій за видами визначені роллю, яку вони виконують для створення інноваційної споживчої вартості. В першу групу віднесені види маркетингових новацій, які сприятимуть створенню споживчої вартості нового товару відповідно до його призначення. До другої групи належать МН, що характеризують бізнес-процеси, що створюють цю вартість. Третя ipynna описує індикатори новаційною маркетингової активності.

Щоб уникнути маркетингової короткозорості, тобто для забезпечення орієнтації на потребу, пріоритетним ознакою класифікації МН по першій групі ознак обраний тип потреби у відповідність з моделлю А. Маслоу [16]. Виконуючи вимогу орієнтації на споживача, в якості наступного ознаки класифікації маркетингових новацій пропонується характеристика типу споживача, відповідний певним етапам життєвого циклу інноваційної продукції.

Використовуючи сучасний процесний підхід, заснований на концепції ланцюжка створення цінностей М. Портера [17], одним з ознак класифікації новацій в маркетингу взяті процеси, включені в вартісну ланцюг.

Показники, що характеризують маркетингову активність при комерціалізації інноваційних процесів, конкретизують третю групу маркетингових новацій, а саме, реалізацію нових рішень по елементах комплексу маркетингу і їх складових.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук