ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ

Страхування дуже цінне соціальне винахід. Суть його полягає в процедурі об'єднання ризику. Ризик, який може іноді мати катастрофічні фінансові наслідки для окремого суб'єкта, завдяки страховим компаніям ділиться між дуже багатьма учасниками процедури страхування, так що його витрати для кожного з них стають невеликі. Т.ч., страхування вносить елементи гарантованості та стабільності в наше життя. Ці елементи особливо важливі в період порушення засад, в перехідний період, коли колишня державна мораль зруйнована, а нова ще тільки складається.

Якщо при планово-командних методах регулювання підприємства розраховували на покриття своїх збитків за рахунок коштів бюджету і фондів міністерств, то в умовах ринку вони змушені спиратися на власні ресурси, що неминуче веде до звернення їх за допомогою до страхових організацій. Відповідно, крім традиційних для нашої країни видів страхування, з'явиться потреба і в таких, як страхування від втрати прибутку, комерційного ризику, неповернення кредиту та інших.

У зв'язку з цим потрібно нагадати, що страхування як метод нейтралізації фінансових втрат можливе лише тому, що руйнівні події, які є чистою випадковістю для окремо взятої господарської організації, мають характер закономірності для великої їх групи. Пожежа, аварія, крадіжка - це рідкісні, але повторювані з математичної закономірністю події. Саме ця закономірність і дозволяє заздалегідь створити в рамках страхового підприємства фонд для ліквідації наслідків кожного окремого події. Т.ч., в основі страхування лежить математичний закон великих чисел. Тому страхування на комерційних засадах може бути організовано лише тоді, коли воно поширюється на велику кількість об'єктів, які піддаються однаковим небезпекам, але не можуть постраждати від них одночасно.

Значимість страхування зростає і в сфері послуг для населення, оскільки при переході до ринку неминуча діфферентація доходів, розширення числа об'єктів індивідуальної власності, поява нових факторів ризику (безробіття, зростання цін, необхідність оплати раніше безкоштовних або дотуються послуг).

Страховий ринок - це особлива сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга - страховий захист, формується пропозиція і попит на неї. Об'єктивна основа розвитку страхового ринку - необхідність забезпечення безперебійності відтворювального процесу шляхом надання грошової допомоги постраждалим у разі непередбачених неблагополучних обставин.

Названий ринок можна розглядати також як форму організації грошових відносин з формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства.

Крім того, даний ринок може бути охарактеризований як сукупність страхових організацій (страховиків), які беруть участь у наданні відповідних послуг.

Якщо є страховий ринок, значить, на ньому, як на всякому ринку, повинні бути продавець, покупець і товар (послуга). До того ж покупець повинен мати реальну свободу у виборі товару.

Існує кілька категорій продавців страхової послуги: страховики, безпосередньо укладають договори страхування; страховики для страховиків - перестрахувальні організації, які за відповідну винагороду приймають на себе частину великих ризиків; посередники між страховиками і страхувальниками, що створюються за будь-якої конкретної метою (обміну інформацією, розробки перспективних програм, координації умов страхування і т. д.). Кожна категорія продавців страхової послуги може бути представлена різними формами власності - державної, приватної, муніципальної.

На нашому страховому ринку в даний час діють в основному «прямі» страховики: акціонерні, взаємні і кооперативні страхові товариства (як самостійні, так і об'єднані в асоціації).

Широко поширене на Заході перестрахування у нас тільки починає розвиватися. Без цього виду послуг не обійтися ні одній фірмі, якщо вона має намір всерйоз влаштуватися на страховому ринку, діяти на ньому цивілізовано. Вигода для цього обопільна як для самих компаній, так і для їх клієнтів. Страховики отримують можливість розширювати коло солідних партнерів, укладаючи з ними договори по великим ризикам, які поодинці не подужати. Чим ширше мережу перестрахування, тим надійніше гарантії виконання договору. За кордоном страхова фірма, уклавши з клієнтом великий договір, тут же розсіює ризик між перестрахувальними компаніями шляхом передачі їм частини своєї відповідальності. Перестрахувальник в свою чергу має право вчинити точно так же з дісталася йому часткою. При настанні страхового випадку клієнт не відчуває незручностей від многоступенчатости захисту ризику.

Посередниками в проведенні страхування є брокери (брокерські фірми) і страхові агенти. Останні, виступаючи від імені страховика, укладають договори страхування, роз'яснюють його правила і умови, допомагають страхувальнику оформити відповідні документи, необхідні для отримання страхового захисту. Брокери, на відміну від страхових агентів, виступають від імені і в інтересах страхувальника, підбираючи йому потрібного страховика з якісної і доступної страховою послугою.

Покупцями страхової послуги можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи, якщо це не суперечить правилам і умовам даного виду страхування. Так, в особистому страхуванні існують певні вікові обмеження, в майновому страхуванні - обмеження по складу майна, за ступенем його зносу і т. Д.

Специфічний товар, пропонований на страховому ринку, - страхова послуга. Її споживною вартістю є забезпечення страхового захисту, що набуває форму страхового покриття. Ціна страхової послуги виражається у страховому тарифі (на зарубіжному страховому ринку - премії). Вона складається на конкурентній основі при зіставленні попиту і пропозиції, проте в її основі лежать суспільно необхідні витрати на надання послуги, тобто розмір страхового відшкодування і витрати на ведення справи. Нижня межа ціни визначається принципом рівності між надходженням платежів від страхувальників і виплатами страхового відшкодування і страхових сум, верхня межа - потребами страховика. Якщо ціна страхової послуги виявляється надмірно високою, страховик може опинитися в невигідному становищі порівняно з конкурентами і втратити клієнта. Ціна послуги конкретного страховика залежить від величини і структури його страхового портфеля, якості його інвестиційної діяльності, величини управлінських витрат, очікуваного прибутку.

Страхова послуга може бути надана на основі або договору (у добровільному страхуванні), або закону (в обов'язковому страхуванні). Інакше кажучи, в тих випадках, коли надання страхового захисту необхідно з позицій суспільних інтересів, страхування носить примусовий характер.

Купівля-продаж страхової послуги оформляється укладенням договору страхування, на підтвердження чого страхувальнику видається страхове свідоцтво (поліс).

Перелік видів страхування, якими може скористатися страхувальник, представляє собою асортимент страхового ринку. Крім видів страхування, пропонованих для широкого використання, в окремих випадках можуть розроблятися індивідуальні умови для конкретного об'єкта страхування.

Кон'юнктура страхового ринку - складаються в конкретному регіоні в даний час умови реалізації страхової послуги. Кон'юнктура характеризує ступінь збалансованості попиту і пропозиції страхових послуг і в залежності від цього може бути сприятливою і несприятливою як для страховика, так і для страхувальника.

Розвинений страховий ринок припускає, що пропозиція випереджає попит. Об'єктивною основою попиту є потреба в страховому захисті. Страхові інтереси суспільства надзвичайно різноманітні, наприклад страхові інтереси населення визначаються не тільки рівнем матеріального стану, а й способом життя потенційного страхувальника, його приналежністю до тієї чи іншої соціальної групи, віком, статтю.

У страховій справі зниження собівартості можливе, по-перше, шляхом зміцнення фінансової стійкості страхових операцій і, по-друге, шляхом відносної економії управлінських витрат. Найбільш перспективними в реалізації першого шляху є оптимізація страхового портфеля і використання можливостей регулювання ризику за допомогою грамотного складання страхового договору.

Страховий портфель - це фактична кількість застрахованих об'єктів або діючих договорів з якого-небудь виду страхування. Фінансова стійкість залежить перш за все від величини страхового портфеля: чим більше в ньому знаходиться договорів, тим ширше можливості територіальної розкладки збитку, тим менша частка при цій розкладці доводиться на учасника страхування, тим нижче страхові тарифи. Тому нові страхові організації повинні активно набирати страховий портфель, а якщо це неможливо - шукати «свою нішу» в страховій справі: займатися тими видами страхування, де немає конкуренції і виключені екстраординарні ризики.

Важливий і склад страхового портфеля. Особливо важливою є робота страховика по одному виду страхування або одночасно за кількома. Спеціалізований страховик може надати страхову послугу більш високої якості. У той же час страховик, що займається різними видами страхування, може вирівнювати ризик шляхом переливу коштів від одного виду страхування до іншого. Це різко збільшує його фінансові можливості, впливає на розмір і структуру запасних фондів і тарифів та, нарешті, зменшує ймовірність банкрутства.

Якісна характеристика страхового портфеля - виравнен- ність розмірів страхових сум, що припускає прийом на страхування об'єктів з більш-менш однаковими страховими сумами. Якщо сформований страховий портфель неоднорідний за ступенем ризиків, страховик буде змушений вдаватися до перестрахування, що неминуче здорожує операції, підвищує їх собівартість.

Об'єктивно існуюча потреба в страховому захисті автоматично не перетворює потенційного страхувальника в реального: крім усвідомлення страхового інтересу необхідною умовою є платоспроможність страхувальника. Звідси випливають два дуже важливих висновки. По-перше, страховик, пропонуючи свої послуги, повинен переконати страхувальника в їх економічної доцільності і в тому виграші, який він отримає, уклавши договір страхування. По-друге, ціна страхової послуги повинна відповідати платоспроможним можливостям тієї групи страхувальників, для яких вона призначена. Ці завдання вирішуються за допомогою страхового маркетингу.

Як відомо, основний принцип маркетингу полягає в необхідності, з одного боку, ретельно і всебічно вивчати ринок (потреби і попит), а з іншого боку, активно впливати на нього (формування потреб і купівельних переваг). Страховий маркетинг включає: вивчення ринку з метою визначення страхових потреб; формування на основі останніх страхових послуг; визначення ціни на страхову послугу (страхового тарифу) по кожному виду страхування і способу її сплати; роз'яснювальну роботу за діючими видами страхування і рекламу нових послуг; управління продажем послуг (пропозиції послуги, вибір контингенту страхувальників, їх обслуговування).

Важливе місце в управлінні продажем послуг займає контроль за життєвим циклом конкретного виду страхування. Як і будь-який інший товар, страхова послуга проходить певні стадії життєвого циклу:

  • 1. Впровадження на ринку.
  • 2. Зростання попиту.
  • 3. Насичення ринку.
  • 4. Спад продажу і прибутку.

Кожна фаза життєвого циклу страхової послуги передбачає використання різних прийомів маркетингової діяльності: наприклад, основна увага в першій фазі повинна бути звернена на рекламу; в другій - на умови продажу; в третій - на ціну страхової послуги; в четвертій - з'ясовується необхідність модифікації даного виду страхування.

Вільний ринок припускає свободу вибору страхової послуги, що реально тільки в умовах конкуренції між страховиками. Її напрямок: пропозиція нових видів страхування, що відбивають виникнення сучасних економічних тенденцій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >