ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ

У розробці принципових положень проблемного навчання брали участь Т. В. Кудрявцев, І. Я. Лернер, А. М. Матюшкін, М. І. Махмутов, В. вікон, М. Н. Скаткін та інші. І хоча концепція проблемного навчання отримала широке поширення, існує кілька підходів до трактування основних понять [1] . За визначенням В. вікон, проблемне навчання - це «сукупність таких дій, як організація проблемних ситуацій, формулювання проблем, надання учням необхідної допомоги у вирішенні проблем, перевірка цих рішень і, нарешті, керівництво процесом систематизації і закріплення набутих знань» [2]. В. Т. Кудрявцев представляє проблемне навчання як «тип розвиваючого навчання, зміст якого представлено системою проблемних завдань різного рівня складності. У процесі вирішення таких завдань учнями в їх спільній діяльності з учителем і під його загальним керівництвом відбувається оволодіння новими знаннями і способами дії, а через це - формування творчих здібностей: продуктивного мислення, уяви, пізнавальної мотивації, інтелектуальних емоцій » [3] . Схема проблемного навчання при цьому представляється як послідовність процедур, що включають постановку викладачем навчально-проблемної задачі; створення для учнів проблемної ситуації; усвідомлення, прийняття і дозвіл виниклої проблеми, в процесі якого учасники опановують узагальненими способами придбання нових знань; застосування даних способів для вирішення конкретних систем завдань.

Як видно з представлених визначень, основу теорії становить ідея активізації творчої діяльності учнів за допомогою використання проблемно сформульованих завдань і відповідним чином організованої пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на їх рішення. Основним досягненням проблемного навчання і внеском в розвиток поглядів на активізацію пізнавальної діяльності учнів слід вважати глибоку теоретичну і практичну опрацювання підходів до проблематизації змісту навчання, які продовжують широко використовуватися в педагогічній практиці. Технології, які пропонувалися для реалізації основних положень теорії, широкого поширення не отримали.

Можна виділити кілька недоліків, властивих теорії і практиці проблемного навчання.

По-перше, мотиваційний поле людини не обмежується одним пізнавальним мотивом, і, природно, навчальна мотивація учнів також має багато складових. При груповій роботі залучити всіх учнів в однотипний творчий процес вирішення проблемного завдання практично неможливо, у зв'язку з цим прихильники проблемного навчання змушені були розробляти технології навчання на основі жорстких авторитарних вимог, що регламентують кожен крок дій учнів. Такий підхід в більшості випадків виключає розвиток творчості, співпраці і активізацію самостійної пізнавальної діяльності.

Другим недоліком проблемного навчання є його орієнтація на обов'язкове отримання результату - вирішення проблемного завдання. Для досягнення цього використовують засоби прямого примусу, натаскування на вирішення завдань певного типу і т.п. Психологічні особливості і стан учасників в даному випадку відіграють другорядну, підпорядковану роль, що суперечить основним принципам активного навчання, орієнтованого на всебічне партнерство, співробітництво і розвиток особистості.

По-третє, стосовно до вузівського навчання розвивати у студентів тільки пізнавальну мотивацію з метою підвищення якості професійної підготовки недостатньо. Необхідно створювати умови для того, щоб пізнавальна мотивація стала початком розвитку професійної мотивації та професійної спрямованості особистості майбутнього фахівця. Реалізація такого підходу не може обмежуватися розвитком тільки творчих здібностей і навичок вирішення проблемних завдань, а вимагає звернення до особистості студента з метою формування у нього професійно значущих якостей. Причому розвиток комунікативних або управлінських навичок повинно проходити в контексті майбутньої діяльності, а значить, в процесі викладання будь-спеціальної дисципліни, зміст якої може і повинно подаватися проблемно, відповідно до підходів, розробленими прихильниками проблемного навчання.

Незважаючи на зазначені недоліки, активне навчання сьогодні не можна розглядати у відриві від результатів, отриманих в рамках теорії проблемного навчання. Проблемний спосіб розробки та подання завдань і ситуацій, уявлення професійної діяльності в навчальному процесі є ключовими при розробці змістовної сторони активного навчання.

  • [1] Див .: Акимов Ю. Б., Данченко А. М., Мальков В. І. Питання теорії і методікіпроблемного навчання у вищій школі. Л.: ВАС, 1981; Матюшкін А. М. Актуальні проблеми психології у вищій школі. М.: Знання, 1977; МахмутовМ. І. Проблемне навчання. М .: Педагогіка, 1975; Проблемне навчання: метод, матеріал / упоряд. А. А. Киверялг, X. Я. Пурьс. Таллінн: Знання, 1982.
  • [2] Окот В. Основи проблемного навчання. М., 1975. С. 68.
  • [3] Кудрявцев В. Т. Проблемне навчання: витоки, сутність, перспективи. С. 49.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >