ВСТУП

Сфера правової та юридичної діяльності в Росії завжди вимагала і особливо зараз вимагає від її учасників конкретності, послідовності, доказовості, точності мислення, аргументованих висновків і науково обґрунтованих рішень.

Складність і суперечливість процесів, що відбуваються в житті країни і її народів, передбачає, що юристи, які беруть участь в юридичній практиці, повинні вміти мислити творчо, динамічно, повинні володіти розвинутими здібностями і навичками по цілеспрямованому, методологічно дисциплінованого, доказового викладу своїх думок, гіпотез, версій , рекомендацій.

Логіка, а також теорія аргументації грає неоціненну роль у розвитку правильного мислення у студентів, у формуванні навичок і вмінь аргументувати і приймати кваліфіковані рішення. Вивчаючи ці дисципліни, студенти формують у себе логічну культуру, методологічну дисципліну мислення і практичної дії, розвивають свої здібності на обґрунтоване аргументації і формулювання науково обґрунтованих висновків, рішень.

Звичайно, можна міркувати, робити висновки, спростовувати доводи опонента, переконувати його в чомусь і приймати якісь рішення і не знаючи даних дисциплін. Це можна порівняти з ситуацією, коли люди висловлюють думки на мові, не знаючи його граматики. Але якщо названі дисципліни освоєні людиною, то на порядок підвищується культура його мислення, чіткість, послідовність і доказовість міркувань, посилюється ефективність і переконливість висновків, узагальнень, рекомендацій, вказівок.

В першу чергу слід сказати, що логіка так само природна, звична і непомітна, як і дихання, як повітря. Вона піднімає кожного з нас на своїх крилах у світ людської культури, підводить до усвідомлення неповторності, індивідуальності людини, до розуміння унікальності оточуючого нас світу, відчуття гармонії як в собі, так і у нестямі. Все це доступно кожному, хто виявить наполегливість, старанність і терпіння.

Разом з тим, світ логіки, аргументації суворий і незвичайний. Опанувати його таємницями миттєво неможливо. Необхідна повсякденна робота над думкою. Дана книга повинна допомогти в цьому студентам. Вона включає матеріал, який знайомить студентів з основними розділами формальної логіки і теорії аргументації. Матеріал подається в такій послідовності: оповідної виклад основного змісту логіки і аргументації від поняття до докази і форм знань; структурно-логічні схеми по кожному розділу для розвитку у студентів образного мислення і формування «опорних сигналів»; питання для повторення, щоб студент зміг зорієнтуватися і проговорити осмислено засвоєну інформацію; завдання і вправи, пов'язані з діяльністю юристів, аби з'ясувати рівень освоєння студентом і можливості застосування ним положень формальної логіки на практиці.

Осмислення і засвоєння теоретичних питань логіки та аргументації не є самоціллю. Головне - навчитися застосовувати теоретичні положення в практичній діяльності: в процесі міркувань, полеміки, суперечки; аргументованого обгрунтування правильності своєї позиції; складання звітів; прийняття рішень і їх оформлення; тлумаченні законів і їх застосуванні і т.д.

Слід, мабуть, пам'ятати, що фізичні вправи у вирішенні завдань потрібно не після засвоєння всього теоретичного курсу, а в міру послідовного вивчення його окремих розділів, при підготовці до практичних занять з інших дисциплін. Це позбавить студента від механічного заучування теоретичного матеріалу, сприятиме активному засвоєнню теорії, підвищить його методологічну дисципліну мислення і практичної дії. Слід враховувати і той факт, що значну роль у розвитку правильного мислення у студентів грають рольові ігри, тести, контрольні завдання.

За змістом розглянутих питань, структурі, організації матеріалу пропонована робота відрізняється від наявної у нас навчальної літератури. Вона орієнтована на включення теоретичних питань по аргументації, логіці в практику юридичної діяльності, але в той же час охоплює основні розділи традиційної та сучасної логіки і теорії аргументації стосовно різного виду бесід, які мають місце в даній сфері людської життєдіяльності.

У роботі є конкретно-історичні приклади побудови умовиводів, доказів, аргументації на фактах, які мали місце в історичній дійсності. Вони наводяться для осмислення і засвоєння студентами положень теорії аргументації, логіки з відповідними поясненнями, оцінками, рекомендаціями.

Для закріплення матеріалу в підручнику передбачені контрольні тести, які є як засобом перевірки отриманих знань, так і критерієм просування студента по етапного освоєння нового матеріалу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи логіки» студенти будуть:

 • - знати, що представляють собою логічні форми думки, як вони пов'язані між собою; знати про способи, засоби і прийомах ведення аргументації з різними опонентами і вміти використовувати ці знання в професійній діяльності судді;
 • - вміти пояснити роль різного виду знань, значення питань в отриманні істинних, достовірних і правдивих знань в різних сферах життєдіяльності суспільства, держави, країни;

Одночасно процес вивчення логіки спрямований на формування у студентів наступних загальних і спеціальних компетенцій :

 • - вміти:
 • • самостійно застосовувати методи і засоби пізнання, навчання і самоконтролю, вибудовування і реалізації перспективних ліній інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та самовдосконалення;
 • • конкретизувати завдання пізнання і перетворення соціальних феноменів, приймати оптимальне рішення в будь-який ситуації, передбачати близькі і віддалені результати вирішення подібних завдань;
 • • визначати зміст своєї діяльності і діяльності інших, використовувати види самоконтролю і самооцінки в своїй юридичній діяльності.
 • • використовувати соціальні норми, що регулюють ставлення людини до людини, суспільству, навколишньому середовищу;
 • • на науковій основі організовувати свою працю, оцінювати з великим ступенем самостійності результати своєї діяльності;

володіти

 • • законами виникнення, розвитку думки, а також правильного мислення, вивідного знання, аргументації і прийняття кваліфікованих рішень;
 • • методами аналізу різного виду та рівня соціальних ситуацій, отримання і використання інформації про виникнення і розвитку правопорушень для обгрунтування і реалізації громадянських прав і обов'язків кожної людини в нашій країні, кожного суб'єкта суспільних відносин;
 • • основними закономірностями і формами регуляції поведінки людей, забезпечення прав і свобод людини і громадянина нашої країни;
 • • навичками роботи з документами та іншими джерелами, що дозволяють отримувати істинні або достовірні знання, що розкривають походження, розвиток і вирішення різного виду та рівня правопорушень.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >