ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 5.1. Господарські товариства.
 • 5.2. Господарські товариства.
 • 5.3. Унітарні підприємства.
 • 5.4. Виробничий кооператив.
 • 5.5. Селянсько-фермерське господарство.

Господарські товариства

Відповідно до п. I ст. 66 Цивільного кодексу Республіки Білорусь повним товариством визнається товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном.

На підставі норм Цивільного кодексу можна виділити наступні основоположні ознаки правової конструкції "повне товариство":

 • 1) повне товариство в праві Республіки Білорусь є юридичною особою (і. 2 ст. 46 ЦК);
 • 2) повне товариство - комерційна організація незалежно від здійснюваної діяльності, тобто створюється з метою отримання прибутку та його перерозподілу серед інших учасників (п. 2 ст. 46 ЦК);
 • 3) повне товариство створюється і діє на підставі договору (і. I ст. 67 ЦК). Однак укладення установчого договору повного товариства не остаточна реалізація цілей його сторін, а має завдання укладення в подальшому інших угод. Будучи в силу законодавства юридичною особою, повне товариство являє собою різновид товариських відносин, в основі яких лежать не зустрічні інтереси учасників, а їх загальні інтереси;
 • 4) повне товариство розглядається як найпростіша форма господарського товариства і суспільства з точки зору внутрішньої організації та функціонування. У повному товаристві має бути не менше двох учасників (ст. 80 ЦК). При цьому повне товариство являє собою об'єднання осіб, а не лише майна, в силу того, що в основі повного товариства лежить не тільки майновий чинник, але й особисті взаємини учасників;
 • 5) повне товариство створюється для того, щоб спільно діяти в цілях збільшення даного майна;
 • 6) повне товариство є власником свого майна (п. 3 ст. 214 ЦК);
 • 7) повне товариство являє собою організацію з розділеним частки складовим капіталом (статутним фондом) (п. 1 ст. 63 ЦК);
 • 8) учасниками повного товариства можуть бути виключно індивідуальні підприємці і (або) комерційні організації (п. 4 ст. 63 ЦК);
 • 9) повні товариші несуть повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства (п. 1 ст. 75 ЦК).

Таким чином, розглянувши основні ознаки повного товариства, можна виділити кілька додаткових ознак:

 • 1) одна особа може бути учасником тільки одного повного товариства або повним товаришем тільки одного командитного товариства (п. 2 ст. 66 ЦК);
 • 2) повне товариство завжди "відкрите товариство";
 • 3) розбіжності між повними товаришами - підстави для його припинення (і. 1 ст. 68 ЦК);
 • 4) присутня заборона на конкуренцію між товаришем і товариством (п. 3 ст. 70 ЦК).

Згідно з Цивільним кодексом повне товариство має фірмове найменування, яке повинно містити імена всіх його учасників, а також слова "повне товариство", будь-яке ім'я одного або декількох учасників з додаванням слів "компанія" і "повне товариство" (і. 3 ст. 66 ГК ). Подібний підхід пояснюється нерозривним зв'язком повного товариства зі своїми учасниками.

У разі смерті повного товариша (товариша) повне (відкрите) товариство має право зберегти його ім'я у своєму фірмовому найменуванні, за винятком випадків, коли:

 • 1) проти цього заперечують його спадкоємці та повний товариш (товариш) за життя не дав згоди на використання його імені у фірмовому найменуванні повного (відкритого) товариства після його смерті;
 • 2) повний товариш (товариш) за життя розпорядився про інше.

У разі ліквідації повного товариша (товариша) повне (відкрите) товариство має право зберегти його найменування у своєму фірмовому найменуванні.

У разі продажу підприємства повного (відкритого) товариства права на фірмове найменування повного (відкритого) товариства - продавця - переходять до покупця, якщо інше не передбачено договором.

Прийом нового повного товариша (товариша) тягне зміна фірмового найменування повного (відкритого) товариства лише у разі згоди на це всіх повних товаришів (товаришів).

Законодавець Республіки Білорусь передбачив закритий перелік обов'язкових відомостей, які повинен містити установчий договір повного товариства, що є лише частиною відносин, які, як правило, регулюються в установчому договорі повного товариства, тобто перераховані вище умови - лише істотні умови договору, визначені законодавством, поряд з якими можуть бути й інші суттєві умови, зумовлені вже сторонами, а також інші умови договору.

Під управлінням в повному товаристві в сенсі ст. 68 Цивільного кодексу слід розуміти прийняття рішень про плани його діяльності, порядок ведення справ, контроль за виконанням прийнятих рішень, а також розподіл результатів діяльності.

Управління повним товариством пов'язано із зовнішнім і внутрішнім управлінням.

Рішення в повному товаристві може прийматися шляхом скликання засідання учасників, на якому присутні повні товариші. Відповідно до п. 1 ст. 69 ГК кожен учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, причому дане право засноване на законі.

Поряд з веденням справ товариства кожним з повних товаришів Цивільний кодекс допускає й інші способи ведення справ в повному товаристві, якщо вони передбачені (окремо або разом) в установчому договорі.

Перший спосіб - можливість ведення всіх справ повного товариства виключно спільно всіма учасниками. У цьому випадку для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.

Другий спосіб передбачає можливість ведення справ (всіх або деяких) конкретними учасниками (або спільно, або окремо) або одним з учасників.

Відповідно до п. 1 ст. 71 ГК прибуток і збитки повного товариства за загальним правилом розподіляються між товаришами пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі (статутному фонді).

Законодавець передбачив для учасників в установчому договорі або в іншому угоді можливість змінити порядок розподілу прибутків і збитків.

Відповідальність учасників за зобов'язаннями повного товариства може бути двох видів:

 • - Учасників один перед одним і повним товариством за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань;
 • - Учасників повного товариства перед третіми особами за зобов'язаннями повного товариства.

Перший вид відповідальності - за порушення умов установчого договору учасник відповідає, виходячи із загальних правил відповідальності за порушення зобов'язань. У разі невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов'язань учасник зобов'язаний відшкодувати іншим сторонам договору завдані збитки, у тому числі неодержані доходи. В установчому договорі може бути передбачена неустойка (штраф, пеня) за порушення умов не тільки перед іншими сторонами - повними товаришами, а й перед повним товариством як самостійним суб'єктом майнових відносин (при наявності на це вказівки в законі). При цьому невиконання зобов'язань третьою особою не тягне відповідальності учасника, який вчинив правочин від імені повного товариства, перед іншими. Однак пряма вказівка на це в законодавстві відсутнє.

Другий вид відповідальності - учасники повного товариства солідарно між собою несуть субсидіарну відповідальність своїм майном (п. 1 ст. 72 ЦК).

Повне товариство ліквідується за загальними правилами (ст. 61 ЦК та Положення).

Командитне товариство являє собою об'єднання осіб, а не лише майна, в силу того, що в основі командитного товариства лежить не тільки майновий чинник, але й особисті взаємини учасників. При цьому командитне товариство залишається капіталістичної організацією.

Командитне товариство характеризується наявністю двох категорій учасників з різним правовим статусом ("дуалізм статусу учасника командитного товариства"), тобто командитне товариство є союзом, з одного боку, індивідуальних підприємців і комерційних організацій, з іншого - інвесторів.

Командитне товариство настільки нерозривно пов'язане з учасниками - повними товаришами, що належного відділення товариства від його учасників - повних товаришів - не відбувається, що виражається у відсутності в командитному товаристві власної організації, відмінної від учасників.

Командитне товариство має своє фірмове найменування, яке повинно містити імена (найменування) всіх його повних товаришів, а також слова "командитне товариство" або ім'я (найменування) не менше одного повного товариша з додаванням слів "і компанія" і "командитне товариство" (п . 4 ст. 81 ЦК).

Командитне товариство досить близько до повного товариству, унаслідок чого Цивільний кодекс (п. 5 ст. 81) передбачає, що командитне товариство регламентується нормами про повне товариство в частині, що не суперечить положенням про командитному товаристві.

Установчий договір підписується лише повними товаришами.

Цивільний кодекс не передбачає рівності статусу всіх командитів. При цьому передбачається, що порядок отримання вкладником частини прибутку товариства, належної на його частку в статутному фонді, визначається в установчому договорі (подп. 1 п. 2 ст. 84 ЦК). В установчому договорі також вказується і порядок виходу з товариства та отримання вкладу командитів (подп. 3 п. 2 ст. 84 ЦК). В установчому договорі може бути передбачений і порядок розподілу майна при ліквідації між командитів і повними товаришами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >