Господарські товариства

До господарських товариств належать: товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), акціонерні товариства відкритого (ВАТ) і закритого (ЗАТ) типу.

Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю є одними з різновидів господарських товариств, створених з метою здійснення підприємницької діяльності, що представляє собою самостійну, здійснювану на свій ризик діяльність (ст. 1 ЦК).

Легальне поняття товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю дається законодавцем у Цивільному кодексі і Законі Республіки Білорусь "Про господарські товариства".

Так, згідно зі ст. 86 ГК товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване двома або більше особами товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

Згідно ст. 94 ГК товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване двома і більше особами товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в межах, визначених установчими документами товариства, але не менше розміру, встановленого законодавчими актами.

ТОВ і ТДВ є комерційними організаціями, заснованими на об'єднанні капіталів, - в цьому і представляється їх основна відмінність (так само, як і АТ) від господарських товариств, які є об'єднаннями осіб.

Майно товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю відособлене від майна учасників і враховується на балансі товариства. Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, тобто виступати в якості самостійного суб'єкта цивільного обороту і, як наслідок, бути позивачем і відповідачем у суді.

Відповідно до п. 2 ст. 86 ЦК та п. 2 ст. 94 ГК товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю мають своє фірмове найменування, яке повинно містити вказівку на його організаційно-правову форму.

Вищим органом товариства є загальні збори його учасників (ст. 34 Закону Республіки Білорусь "Про господарські товариства"). Компетенція загальних зборів, а також порядок прийняття ним рішень визначаються Законом "Про господарські товариства". Кожен учасник товариства має на загальних зборах кількість голосів, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить: утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень; зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу; прийняття рішення про розподіл чистого прибутку товариства між учасниками товариства; призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг та ін. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення в інші органи управління товариства (ст. 34 Закону "Про господарські товариства").

Учасниками ТОВ і ТДВ можуть бути юридичні особи та громадяни (ст. 13 Закону "Про господарські товариства"), у тому числі професійно не займаються підприємницькою діяльністю.

Законодавством встановлено обмеження кількісного складу учасників ТОВ і ТДВ - не більше 50 (ст. 113 Закону "Про господарські товариства").

Засновники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів (п. 1 сг. 86 ЦК).

Засновники ТДВ несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними із заснуванням товариства та виникли до її державної реєстрації (п. 1 ст. 94 ЦК). Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями засновників товариства, пов'язаним з його установою, тільки у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами учасників товариства.

До установчих документів ТОВ і ТДВ відносяться установчий договір і статут.

Учасник як ТОВ, так і ТДВ вправі у час вийти зі складу незалежно від згоди інших учасників.

ТОВ і ТДВ можуть бути перетворені у ВАТ, виробничий кооператив, унітарне підприємство (п. 2 ст. 91 ЦК).

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на певне число акцій. Учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій. Установчим документом є статут.

Акціонерне товариство може бути відкритим і закритим.

Відкритим є акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів необмеженому колу осіб. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та вільний продаж їх на умовах, встановлюваних законодавством.

Закритим визнається акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції за згодою інших акціонерів обмеженому колу осіб. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб (п. 2 ст. 97 ЦК).

Освіта акціонерного товариства відбувається шляхом укладення в письмовій формі між його засновниками договору. У договорі визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, випуск акцій та порядок їх реалізації та ін.

Відповідно до п. 6 ст. 98 ГК акціонерне товариство не може бути створене однією особою чи складатися з однієї особи. У разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства воно ліквідується або перетвориться в унітарне підприємство. Дані про це повинні міститися у статуті товариства і бути доведені до відома шляхом опублікування.

У фірмовому найменуванні утвореного акціонерного товариства крім найменування повинно міститися вказівку і на те. що воно є акціонерним.

Мінімальний розмір статутного фонду товариства залежить від виду АТ: ВАТ - 400 базових величин, ЗАТ - 100 базових величин.

Вищим органом управління акціонерним товариством є загальні збори його акціонерів.

Реорганізація або ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

Правове становище акціонерного товариства, права та обов'язки акціонерів визначаються ст.ст. 96-104 ГК, законодавством про акціонерні товариства та іншими нормативними правовими актами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >