ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ

Інститут прийняття політичних і управлінських рішень на різних рівнях в органах державної влади є ключовим вузлом в управлінні найважливішими сферами суспільного життя. Більше того, політику у власному розумінні слова неможливо уявити без механізмів підготовки, прийняття та реалізації рішень. Сама політика в тій чи іншій мірі є результатом механізмів і процесів прийняття рішень.

Сутність і основні складові політичного рішення

Характер і зміст прийнятих владними структурами політичних і адміністративних рішень вказують на цілі, механізми та засоби здійснення державного управління. За допомогою інституту прийняття та реалізації рішень від буденних до життєво важливих для даного суспільства забезпечується взаємодія керованих і керуючих, відтворення самої політичної системи, а також контроль над різними видами ресурсів, що знаходяться в розпорядженні суспільства і держави. Політичні рішення грають незамінну роль в якості інструменту запобігання або вирішення різного роду внутрішніх і зовнішніх конфліктів.

Політичне рішення - це здійснюваний в колективній або індивідуальній формі процес визначення завдань органів державної влади. Можна стверджувати, що політична діяльність будь-якого рівня і будь-якого масштабу починається з прийняття рішення. І від того, наскільки продуманим, обґрунтованим і відповідає реальному стану речей дане рішення є, залежить успіх або невдача, а також репутація і авторитет того чи іншого політичного діяча, політичних інститутів і організацій, самого політичного режиму.

Все розмаїття рішень залежно від їх значущості та статусу можна розділити на стратегічні, що приймаються вищим політичним керівництвом країни, різного роду адміністративно-управлінськими органами центрального та регіонального рівнів, органами місцевого самоврядування, а також вищими та низовими органами політичних партій і громадських організацій та ін. Рішення можна розділити на політичні та адміністративні, життєво важливі для всього суспільства, що стосуються тих чи інших категорій населення, яких-небудь окремо взятих регіонів, тих чи інших сфер суспільного життя і т.д.

Вирішальна роль у розробці та прийнятті довгострокових і стратегічних рішень, що визначають основні напрямки та пріоритети соціально-економічного та політичного розвитку країни, належить вищому політичному керівництву країни, вищим органами державної влади в особі законодавчих зборів, глави держави та його апарату, уряду і судових органів. Мова йде про політичному управлінні справами всього суспільства. У даному контексті держава покликана забезпечити функціонування і розвиток основних сфер життя людей, створити і підтримувати інфраструктуру, на якій базується вся життєдіяльність суспільства, в тому числі й економічної системи.

Це - рішення загальнонаціонального значення, обов'язкові для виконання всіма без винятку органами та ланками державного апарату та громадянами. Найважливіша функція держави в цьому контексті полягає у забезпеченні цілісності та єдності інститутів і органів, що виконують різноманітні функції управління.

Тут визначальне значення набувають політичні пріоритети, які стоять перед державою. Під політичними пріоритетами подразумеваются особливо виділені установки і орієнтири, яким надається першорядне значення і які ставляться на чільне місце при виробленні основних напрямів соціально-економічного, технологічного та культурного розвитку країни. Саме виходячи з них визначаються стратегічні інтереси держави на міжнародній арені. Рішення, що приймаються в різних державно-адміністративних структурах, повинні повністю відповідати загальній стратегічної лінії держави.

Політичне рішення є одним з найважливіших інструментів управління суспільством, і в цьому плані воно має відповідати інтересам всього суспільства і стати реальним втіленням ключового принципу політики як мистецтва можливого. Серед безлічі політичних рішень, прийнятих у державі, можна виділити різного роду закони, постанови, укази, розпорядження виконавчих органів, підсумки всенародних голосувань на парламентських, президентських та інших виборах і т.д.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >