Досудове оздоровлення

Легальне визначення досудового оздоровлення міститься у п. 1.4 Указу Президента Республіки Білорусь від 12 листопада 2003 р №508 "Про деякі питання економічної неспроможності (банкрутства)". Під досудовим оздоровленням Указ розуміє заходи, що приймаються керівниками організацій, власником майна уні

тарного підприємства, засновниками (учасниками) юридичної особи, індивідуальними підприємцями, державними органами та іншими організаціями щодо забезпечення стабільної та ефективної господарської (економічної) діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також по відновленню їх платоспроможності.

Для проведення досудового оздоровлення керівники організацій, власник майна унітарного підприємства, засновники (учасники) юридичної особи, індивідуальні підприємці, державні органи здійснюють заходи щодо поліпшення фінансового стану юридичних осіб і індивідуальних підприємців, створенню умов для їх стабільної та ефективної господарської (економічної) діяльності. У цих цілях зазначені особи можуть відповідно до законодавства:

 • - Змінювати структуру і склад органів управління юридичних осіб та інших організацій;
 • - Стягувати дебіторську заборгованість;
 • - Вживати заходів по виділенню юридичним особам і індивідуальним підприємцям бюджетних коштів для погашення заборгованості перед кредиторами, укладення договорів позики (кредитних договорів), погашення кредиторської заборгованості за рахунок інших джерел;
 • - Залучати інвестиції, у тому числі іноземні;
 • - Сприяти досягненню угод юридичних осіб і індивідуальних підприємців з кредиторами про реструктуризацію їх кредиторської заборгованості, в тому числі шляхом надання необхідних гарантій (п. 1.6 Указу).

Вживати заходів щодо:

 • 1) погашення заборгованості за державним замовленням, реструктуризації заборгованості по обов'язкових платежах і платежах за спожиті енергоресурси, а також щодо реструктуризації іншої кредиторської заборгованості юридичних осіб і індивідуальних підприємців;
 • 2) зміни встановленого законодавством строку сплати податків та пені шляхом надання відстрочки з одноразовою сплатою сум податків та пені і (або) розстрочки з поетапної сплатою сум податків та пені, податкового кредиту з одноразовою або поетапної сплатою суми податків у період дії цього кредиту;
 • 3) вживати інших заходів, що не суперечать законодавству.

Уряд Республіки Білорусь має право встановлювати відстрочку виконання цивільно-правових зобов'язань (мораторій) юридичним особам і індивідуальним підприємцям з метою забезпечення умов для їх стабільної та ефективної господарської (економічної) діяльності.

Розмір пені, стягуваної за несплату, несвоєчасну сплату обов'язкових платежів державними організаціями, містоутворюючими або прирівняними до них організаціями в період вжиття заходів з попередження банкрутства, не може перевищувати суми заборгованості по податках, зборах, мит і інших платежів.

Відповідно до підпункту 1.10 пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 12 листопада 2003 року №508 "Про деякі питання економічної неспроможності (банкрутства)" у разі, якщо господарським судом встановлено, що справляється сума боргу не дозволить юридичній особі, індивідуальному підприємцю надалі здійснювати господарську (економічну) діяльність, то господарський суд виносить і направляє на адресу цієї особи окрему ухвалу, що зобов'язує його у встановлений господарським судом строк вжити заходів з проведення досудового оздоровлення.

Окрема ухвала може бути винесено не тільки при розгляді конкретної справи, але і на стадії виконавчого провадження при встановленні господарським судом обставин, зазначених у вищенаведеній нормі Указу №508.

Стягувач має право направити відповідне звернення до господарського суду, який прийняв судове постанову про стягнення з боржника суми боргу, з викладенням доводів щодо наявності підстав для направлення окремої ухвали відповідно до Указу №508.

Дозвіл питання про направлення окремої ухвали належить до виключної компетенції господарського суду.

Слід зазначити, що боржник, перш ніж отримати право пройти процедуру банкрутства, повинен вжити заходів досудового оздоровлення та до своєї заяви про порушення справи про банкрутство зобов'язаний надати документи, що свідчать про те, що керівники організацій, власник майна унітарного підприємства, засновники (учасники) юридичної особи, індивідуальні підприємці, державні органи в межах своєї компетенції в порядку, встановленому законодавством, розробили заходи по досудовому оздоровленню (а боржник здійснив ці заходи) або прийняли рішення про недоцільність проведення досудового оздоровлення.

На період вжиття заходів по досудовому оздоровленню, запропонованих комісією та затверджених відповідним рішенням державного органу, юридичні особи та індивідуальні підприємці звільняються від обов'язку подання до господарського суду заяви боржника.

Господарський суд за клопотанням боржника, органів, які прийняли рішення про проведення досудового оздоровлення, вправі встановити захисний період терміном до трьох років з метою завершення досудового оздоровлення.

Якщо досудове оздоровлення не завершено до порушення справи про банкрутство, перелік необхідних заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, пропонованих власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника, державними органами, включається до план завершення досудового оздоровлення в захисному періоді, який затверджується господарським судом .

У разі затвердження господарським судом плану завершення досудового оздоровлення в захисному періоді з керівником боржника припиняється трудовий договір з підстав, встановлених законодавством про працю, і призначається тимчасовий керуючий, про що виноситься відповідна ухвала.

Звіт про закінчення реалізації плану завершення досудового оздоровлення в захисному періоді розглядається господарським судом з винесенням відповідної ухвали, яку може бути оскаржено або опротестовано в установленому законодавством порядку.

Досудове оздоровлення проводить тимчасовий (антикризовий) керуючий. Згідно з підпунктом 1.22 пункту 1 Указу Президента №508 кандидатура тимчасового (антикризового) керуючого щодо містоутворюючих або прирівняних до них організацій, державних організацій, а також юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що мають державні та (або) міжнародні замовлення, представляється господарському суду:

 • - Державним органом, у підпорядкуванні (складі) якого перебуває боржник - державна юридична особа;
 • - Державним органом, у підпорядкуванні (складі) якого перебуває державне юридична особа - засновник боржника - дочірнього унітарного підприємства;
 • - Державним органом, що здійснює управління належними Республіці Білорусь або перебувають у комунальній власності акціями (частками у статутному фонді) боржника - юридичної особи. У разі управління акціями (частками у статутному фонді) боржника одночасно кількома державними органами кандидатура тимчасового (антикризового) керуючого представляється господарському суду державним органом, в управлінні якого знаходиться найбільша кількість акцій (найбільша частка в статутному фонді) боржника. При цьому дана кандидатура повинна бути узгоджена з іншими державними органами, що здійснюють управління належними Республіці Білорусь або перебувають у комунальній власності акціями (частками у статутному (фонді) цього боржника;
 • - Місцевим виконавчим і розпорядчим органом відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої знаходиться боржник - градообразующая або прирівняна до неї організація, яка не має підпорядкованості, акції (частки у статутному фонді) якої не перебувають у власності держави;
 • - Державним органом, що розмістили державні та (або) міжнародні замовлення у боржника, за винятком боржників, зазначених в абзацах другому - п'ятому цієї частини.

Державні органи можуть клопотати перед господарським судом про призначення тимчасових (антикризових) керуючих з числа запропонованих ними кандидатур і відносно боржників, не зазначених у частині першій цього підпункту.

Особа, призначена тимчасовим (антикризовим) управителем, не вправі одночасно здійснювати права та обов'язки тимчасового (антикризовий) керуючого і (або) представника (особи, що входить до складу) тимчасової адміністрації більш ніж в одному провадженні у справі про банкрутство, за винятком проваджень у справах про банкрутство відсутніх боржників, індивідуальних підприємців, а також боржників, щодо яких у встановленому порядку прийнято рішення про ліквідацію (припинення діяльності).

Тимчасовий (антикризовий) керуючий - юридична особа поряд з діяльністю тимчасового (антикризового) керуючого у провадженні у справі про банкрутство має право здійснювати в порядку і на умовах, установлених законодавством, наступні види діяльності: надання юридичних послуг; консультування з питань комерційної діяльності та управління; оціночну діяльність; наукові дослідження і розробки; освітню діяльність.

Виплата заробітної плати тимчасовому (антикризовому) керуючому, який здійснює діяльність на підставі укладеного з ним державним органом контракту, проводиться за рахунок коштів боржника, а у разі відсутності або недостатності коштів боржника - за рахунок коштів відповідного бюджету.

При відновлення платоспроможності боржника, підтвердженої господарським судом, тимчасовому (антикризовому) керуючому (за рішенням господарського суду) може бути виплачена премія в розмірі до 100 базових величин за рахунок коштів боржника, що знаходився в процедурі санації.

У разі забезпечення тимчасовим (антикризовим) керуючим стабільної та ефективної діяльності, а також відновлення платоспроможності боржника особа, що виконувало обов'язки тимчасового (антикризового) керуючого, включається у відповідний кадровий реєстр державних посад. Крім того, вказівка про названі результатах заноситься до особової справи особи, яка досягла цих результатів.

Тимчасовий (антикризовий) керуючий звільняється з посади:

 • - При здійсненні правопорушення у зв'язку з виконанням функцій тимчасового (антикризового) керуючого;
 • - У разі застосування при провадженні у кримінальній справі заходів процесуального примусу, у зв'язку з чим неможливо подальше здійснення тимчасовим (антикризовим) управителем своїх обов'язків;
 • - У разі набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо тимчасового (антикризового) керуючого;
 • - За заявою тимчасового (антикризового) керуючого, що здійснює діяльність на підставі укладеного з ним контракту;
 • - З ініціативи господарського суду та осіб, що у справі про банкрутство, при наявності причин, що перешкоджають виконанню обов'язків тимчасового (антикризового) керуючого.

Орган державного управління ио справах про банкрутство щомісяця аналізує та узагальнює інформацію, подану тимчасовими (антикризовими) керуючими відповідно до законодавства про економічну неспроможність (банкрутство).

Таким чином, проведення досудового оздоровлення переслідує ряд цілей, серед яких основні: відновлення платоспроможності; погашення заборгованості; забезпечення стабільної та ефективної господарської (економічної) діяльності; попередження економічної неспроможності (банкрутства) в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >