ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 7. 1. Поняття бухгалтерського обліку.
 • 7.2. Основні правила ведення бухгалтерського обліку.
 • 7.3. Облікова політика організації.
 • 7.4. Поняття, склад і порядок подання бухгалтерської звітності.

Поняття бухгалтерського обліку

Правове регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Республіці Білорусь здійснюється на підставі Закону Республіки Білорусь "Про бухгалтерський облік та звітності". Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону бухгалтерським обліком визнається система безперервного і суцільного документального відображення інформації про господарську діяльність організації методом подвійного запису в грошовому вираженні на рахунках бухгалтерського обліку відповідно до правом Республіки Білорусь.

Суб'єктами бухгалтерського обліку є організації зі статусом юридичної особи, філії та представництва, у тому числі представництва організацій, заснованих за межами Республіки Білорусь, господарські групи, прості товариства (учасники договору про спільну діяльність), державні органи, що не мають статусу юридичної особи.

Об'єктами бухгалтерського обліку є активи суб'єкта господарської діяльності, його зобов'язання і господарські операції.

Основними завданнями бухгалтерського обліку та звітності, згідно з положеннями ст. 4 Закону про бухгалтерський облік, є:

 • - Формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її фінансове становище, отримані доходи та понесені витрати:
 • - Забезпечення при здійсненні організацією господарських операцій внутрішніх і зовнішніх користувачів своєчасною інформацією про наявність та рух активів і зобов'язань, а також про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
 • - Запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення резервів її фінансової стійкості.

Основні правила ведення бухгалтерського обліку

Основні правила ведення бухгалтерського обліку - це вихідні положення, на яких будується ведення бухгалтерського обліку суб'єктами підприємницької діяльності. Вони закріплені в законі і зводяться до наступного:

 • 1) ведення бухгалтерського обліку є обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності;
 • 2) ведеться в білоруських рублях;
 • 3) майно суб'єктів підприємницької діяльності враховується окремо від майна інших організацій і фізичних осіб;
 • 4) бухгалтерський облік ведеться організацією безупинно з моменту її реєстрації;
 • 5) всі господарські операції підлягають своєчасної реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку;
 • 6) у бухгалтерському обліку організації роздільно враховуються поточні витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг;
 • 7) документальне відображення інформації про стан і рух майна і обов'язковість організації;
 • 8) облік майна ведеться методом подвійного запису. Це означає, що кожна операція відображається одночасно на двох рахунках бухгалтерського обліку: дебеті одного рахунку і кредиті іншого;
 • 9) інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних облікових документах, підлягає систематизації і накопичення в регістрах бухгалтерського обліку;
 • 10) документування об'єктів бухгалтерського обліку, ведення регістрів та складання бухгалтерської звітності російською або білоруською мовою;
 • 11) оцінка майна і зобов'язань у грошовому виразі проводиться для відображення його в бухгалтерському обліку і передбачає наступні основні методи оцінки:
  • - Оцінка майна, придбаного за плату, здійснюється шляхом підсумовування фактично вироблених витрат на його покупку; майно, отримане безоплатно, - згідно ринкової вартості; майно, вироблене організацією, - за вартістю його виготовлення;
  • - До складу фактично зроблених витрат на купівлю майна включається вартість самого об'єкта майна, мита, інші платежі, а також витрати на заготівлю та доставку майна;
  • - Формування ринкової вартості проводиться на основі ціни на даний або аналогічний вид майна, що діє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно;
  • - Обов'язково оцінюються в грошовому виразі на підставі ціни, зазначеної в договорі;
  • - Оцінка майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, провадиться в білоруських рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку Республіки Білорусь;
 • 12) інвентаризація активів і зобов'язань організації. Інвентаризація необхідна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності. Обов'язкове проведення інвентаризації передбачено в наступних випадках; 1) при передачі активів державного унітарного підприємства в оренду, їх купівлі-продажу; 2) при реорганізації або ліквідації (скасування) організації; 3) перед складанням річної бухгалтерської звітності; 4) при зміні керівника організації і (або) матеріально відповідальних осіб; 5) при виявленні фактів розкрадання і (або) псування активів; 6) у разі виникнення непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин; в інших випадках, визначених у нормах права.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >