Облікова політика організації

Облікова політика організації - це сукупність основоположних способів ведення бухгалтерського обліку, обраних організацією в якості відповідних умов господарювання.

Основне призначення і головне завдання прийнятої організацією облікової політики - максимально адекватно відобразити діяльність організації, сформувати повну, об'єктивну і достовірну інформацію про неї для цілей ефективного регулювання цієї діяльності в інтересах справи і зацікавлених осіб.

Облікова політика охоплює теоретичну, методичну, технічну, організаційну сторону бухгалтерського обліку.

Теоретична частина включає основоположні правила, законоположення, наукові положення системи бухгалтерського обліку.

Методичні боку обліку передбачають способи оцінки майна та зобов'язань, способи нарахування амортизації з різних видів майна, методи обчислення прибутку, доходи і т.д.

Технічна сторона охоплює форму ведення бухгалтерського обліку (систему застосовуваних бухгалтерських регістрів), організаційні заходи бухгалтерської служби, її місце в системі управління, взаємозв'язку і взаємодію з іншими елементами і ланками цієї системи, взаємозв'язку з підрозділами, характерними для становлення та формування ринкової економіки.

Облікова політика організації формується керівником організації і в обов'язковому порядку оформляється наказом по організації. У наказі обумовлюються методичні, технічні та організаційні аспекти обліку.

Облікова політика організації включає в себе: опис прийнятих способів ведення бухгалтерського обліку; план рахунків бухгалтерського обліку організації; приємним організацією форми первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, якщо вони відрізняються від типових; регламентацію руху первинних документів і регістрів в бухгалтерському обліку організації (графік документообігу).

При формуванні облікової політики організації необхідно виходити з: відособленості обліку майна і зобов'язань організації від майна і зобов'язань інших юридичних і фізичних осіб; безперервності діяльності організації; послідовності застосування облікової політики; тимчасової визначеності фактів господарської діяльності.

Облікова політика організації повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності та раціональності.

Зміни в обліковій політиці організації з метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку повинні вводитися з початку звітного року, бути обгрунтованими і оформленими відповідним рішенням керівника організації.

Зміни в обліковій політиці організації можуть мати місце у випадках: реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) організації; зміни законодавства Республіки Білорусь; зміни умов діяльності.

Облікова політика розробляється у всіх організаціях незалежно від форм власності та джерел фінансування.

Поняття, склад і порядок подання бухгалтерської звітності

Бухгалтерська звітність - це система показників, що відображають майнове і фінансове становище суб'єкта підприємницької діяльності на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний період.

Бухгалтерська звітність є необхідною завершальною стадією облікового процесу суб'єктів підприємницької діяльності.

Методичне керівництво звітністю в Республіці Білорусь здійснює Міністерство фінансів, яке розробляє та затверджує форми бухгалтерської звітності, обов'язкові до застосування всіма організаціями республіки.

Організація повинна складати бухгалтерську звітність за місяць, квартал і рік наростаючим підсумком з початку звітного року, якщо інше не встановлено законодавством Республіки Білорусь.

Річна бухгалтерська звітність включає такі складові:

  • 1) бухгалтерський баланс - відображає стан, розміщення, використання і джерела коштів суб'єкта підприємницької діяльності на звітну дату;
  • 2) звіт про прибутки і збитки - характеризує фінансові результати діяльності організації за звітний період;
  • 3) додатку до бухгалтерського балансу і звіт про фінансові результати повинні розкривати облікову політику суб'єкта підприємницької діяльності та містити додаткові дані, не відображені в бухгалтерському балансі і звіті про прибутки та збитки;
  • 4) звіт про рух фондів та інших засобів;
  • 5) звіт про рух грошових коштів;
  • 6) додаток до бухгалтерського балансу;
  • 7) пояснювальна записка - складається в довільній формі обсягом до 15-20 сторінок, у якій відбиваються основні фактори, що зробили позитивний або негативний вплив на фінансове становище організації, і висвітлюється фінансовий стан організації;
  • 8) аудиторський висновок - у складі річного бухгалтерського звіту є його невід'ємною частиною і покликане дати підтвердження того, що інформація звітності може бути використана при обгрунтуванні фінансових рішень. Річна звітність акціонерних, спільних (іноземних) та деяких інших організацій відповідно до чинного законодавства підтверджується аудиторським висновком, який також додається до річного звіту.

Всі перераховані елементи бухгалтерської звітності взаємопов'язані, оскільки відображають, як правило, різні аспекти одних і тих же фактів господарської діяльності.

Протягом звітного періоду складається періодична бухгалтерська звітність - квартальна і місячна. Ця звітність містить значно менший обсяг інформації, яка подається наростаючим підсумком з початку року.

Квартальна звітність складається з бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки, а місячна - тільки з балансу.

Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >