Способи антимонопольного регулювання

Антимонопольне регулювання включає заходи щодо попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності. Для реалізації перерахованих заходів антимонопольні органи можуть використовувати такі правові засоби:

 • 1) здійснення державного контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів, що займають домінуюче становище на товарному ринку. У випадку, коли становище на товарному ринку господарюючого суб'єкта або декількох господарюючих суб'єктів визнається домінуючим, встановлюється спеціальний державний контроль за обсягом виробництва і якістю товарів, рівнем цін та іншими показниками діяльності даного господарюючого суб'єкта (суб'єктів) з метою встановлення факту зловживання таким становищем;
 • 2) прийняття у встановленому порядку заходів щодо реорганізації та ліквідації господарюючих суб'єктів, що займають домінуюче становище на товарному ринку.

Вживання заходів здійснюється з урахуванням одного або декількох наступних умов:

 • - Можливості організаційного та (або) територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;
 • - Відсутності тісного технологічного взаємозв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць;
 • - Розмежування сфер діяльності підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць в рамках вузької предметної спеціалізації;
 • - Неможливості в силу причин економічного чи політичного характеру залучення інших контрагентів на відповідні товарні ринки;
 • 3) здійснення державного контролю за реорганізацією та ліквідацією господарюючих суб'єктів.

З метою попередження виникнення та запобігання посилення домінуючого положення на товарних ринках в Республіці Білорусь антимонопольним органом та іншими державними органами в межах їх компетенції здійснюється державний контроль за створенням, реорганізацією та ліквідацією господарюючих суб'єктів, у тому числі дочірніх, залежних товариств, холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів, за перетворенням державних органів і господарюючих суб'єктів в об'єднання, якщо це може призвести до виникнення або посилення домінуючого положення на товарних ринках.

Створення, реорганізація холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів здійснюються після отримання згоди антимонопольного органу.

Для отримання згоди на створення, реорганізацію холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів засновники подають до антимонопольний орган клопотання про дачу відповідної згоди, а також відомості про основні види діяльності кожного з об'єднуваних суб'єктів господарювання, їх дачі на відповідному товарному ринку та документи , що підтверджують згоду засновників на входження в об'єднання, та інші документи, перелік яких встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Антимонопольний орган вправі по розгляді клопотання:

 • - Дати згоду на створення, реорганізацію холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів, якщо це не призведе до виникнення або посилення їх домінуючого положення на товарному ринку і (або) обмеження конкуренції;
 • - Прийняти мотивоване рішення про відмову у винесенні рішення про згоду на створення, реорганізацію холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів, якщо дані дії можуть призвести до виникнення або посилення домінуючого положення на товарному ринку і (або) обмеження конкуренції, а також якщо при розгляді поданих документів встановлено, що міститься в них інформація, що має значення для прийняття рішення про можливість створення, реорганізації або ліквідації зазначених господарюючих суб'єктів, є недостовірною і (або) неповною;
 • - Прийняти рішення про відмову у прийнятті клопотання по підставі, зазначеному у частині другій пункту 5 цієї статті.

Засновники (учасники) господарюючих суб'єктів або уповноважені ними органи, що приймають рішення про реорганізацію господарюючих суб'єктів, створенні холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів, повинні отримати на це згоду або мотивовану відмову антимонопольного органу протягом 30 днів з дня отримання ним відповідного клопотання.

Рішення антимонопольного органу про згоду на реорганізацію господарюючих суб'єктів, створення, реорганізацію холдингових компаній, спілок, асоціацій та інших об'єднань господарюючих суб'єктів дійсно протягом одного року з моменту його отримання;

4) здійснення державного контролю за угодами з акціями, майновими пайовими внесками в майно кооперативів (паями), частками статутних фондів господарюючих суб'єктів.

Згода антимонопольного органу потрібно у випадках:

 • - Придбання господарюючим суб'єктом, що охоплює більше 30 відсотків ринку певного товару, майнових пайових внесків у майно кооперативів (Наєв) або частки статутного фонду іншого господарюючого суб'єкта, що здійснює операції на товарному ринку з аналогічним товаром;
 • - Здійснення господарюючим суб'єктом, що охоплює більше 30 відсотків ринку певного товару, угод з акціями іншого господарюючого суб'єкта, що здійснює операції на товарному ринку з аналогічним товаром;
 • - Придбання будь-яким юридичною або фізичною особою, іноземною державою, міжнародною організацією або їх органами більше 25 відсотків майнових пайових внесків у майно кооперативів (паїв) або частки статутного фонду господарюючого суб'єкта, а рівно інших угод, в результаті яких у названих суб'єктів права з'являється можливість надавати реальний вплив на прийняття рішень будь-якого господарюючого суб'єкта, що займає домінуюче становище на товарному ринку;
 • - Здійснення будь-яким юридичною або фізичною особою, іноземною державою, міжнародною організацією або їх органами угод із більш ніж 25 відсотками акцій, а рівно інших угод, в результаті яких у названих суб'єктів права з'являється можливість здійснювати реальний вплив на прийняття рішень будь-якого господарюючого суб'єкта, що займає домінуюче положення на товарному ринку;
 • - Набуття юридичною чи фізичною особою, їх групами, а також іноземною державою, міжнародною організацією або їх органами прав, що дозволяють реально визначати умови ведення господарюючим суб'єктом його підприємницької діяльності чи здійснювати функції його статутного (керівного) органу.

Для здійснення перерахованих вище угод юридичні та фізичні особи зобов'язані заявити в антимонопольний орган клопотання згоду на їх вчинення і подати документи і (або) відомості, необхідні для винесення рішення, за переліком, встановленим Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Поряд із заходами контрольного характеру Закон "Про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції" передбачає заходи, спрямовані на сприяння розвитку товарних ринків і конкуренції. Так, відповідно до ст. 13 Закону антимонопольний орган може направляти відповідним державним органам, господарюючим суб'єктам і іншим суб'єктам права пропозиції:

 • 1) про зміну сфер застосування вільних або регульованих цін, у тому числі про встановлення граничних цін або граничного нормативу рентабельності товарів, вироблених чи реалізованих господарюючими суб'єктами. злоупотребляющими своїм домінуючим становищем на товарному ринку;
 • 2) створенні паралельних структур у сферах виробництва та обігу, в тому числі за рахунок державних інвестицій;
 • 3) залученні іноземних інвестицій;
 • 4) фінансуванні заходів щодо розширення випуску дефіцитних товарів з метою усунення домінуючого положення на товарному ринку окремих господарюючих суб'єктів та інших заходів економічного протекционирование;
 • 5) ліцензування експортно-імпортних операцій;
 • 6) внесення змін до переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню:
 • 7) прийняття в межах своєї компетенції інших заходів, що сприяють розвитку товарних ринків і конкуренції.

Крім державного контролю Закон "Про протидію монополістичної діяльності та розвитку конкуренції" (ст. 14) передбачає можливість здійснення громадського контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.

Юридична відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

За порушення антимонопольного законодавства передбачається застосування цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Цивільно-правова відповідальність в даній сфері зазвичай настає у формі відшкодування збитків. Відшкодуванню підлягають збитки (шкода), завдані господарюючому суб'єкту, користувачам або громадянам внаслідок зловживання господарюючим суб'єктом домінуючим становищем (ст. 5 Закону), укладання угод та здійснення узгоджених дій, що ведуть до обмеження конкуренції (ст. 6 Закону). Збитки відшкодовуються відповідно до норм цивільного законодавства (ст.ст. 11, 14, 15 ЦК).

Заходи адміністративної відповідальності застосовуються у вигляді штрафу та стягнення прибутку, отриманого з порушеннями антимонопольного законодавства, до бюджету. Фізичні особи (керівники організацій, посадові особи державних органів, індивідуальні підприємці) несуть відповідальність: за ухилення посадової особи державного чи іншого органу управління або юридичної особи від виконання приписів антимонопольних органів, або неналежне або несвоєчасне їх виконання, або неподання цим органам інформації (документів, пояснень), необхідної для здійснення антимонопольними органами своїх функцій, або подання завідомо неправдивої інформації (ст. 15.51 КоАП); висновок і виконання індивідуальними підприємцями або посадовими особами юридичних осіб угод про розподіл ринків, про усунення з ринків конкурентів і інших умовах, істотно обмежують конкуренцію, або вчинення інших дій, спрямованих на обмеження законних інтересів осіб, які ведуть аналогічну діяльність (ст. 15.52 КоАП); порушення рекламодавцями, рекламопроизводителями і рекламораспространителями законодавства про рекламну діяльність, а також неподання цими особами інформації або подання завідомо неправдивої інформації про поширюваної рекламі (ст. 15.59 КоАП).

Кримінальна відповідальність настає за порушення антимонопольного законодавства (ст. 244 КК), встановлення або підтримка монопольних цін (ст. 245 КК), обмеження конкуренції (ст. 246 КК).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >